Wikier

Praksis i...

Praksis ved fysioterapiutdanningen – INB

3.semesterspraksis

4.semesterspraksis

Læringsmål

4.semesterspraksis inngår som en del av emnet FYST2201: Fysioterapi -klinisk arbeid 1. Læringsmålene for praksisperioden er imidlertid hentet fra alle emner som undervises 2. studieår. Følgene læringsmål gjelder:

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan … ://

  • anvende ICF i planlegging av pasientforløp med fysioterapeutisk undersøkelse, tiltak og evaluering.
  • arbeide kunnskapsbasert i fysioterapeutiske undersøkelser, tiltak og evaluering.
  • føre journal etter gjeldende lover og forskrift i aktuelle journalsystem.
  • anvende kunnskap om symptom og kliniske funn som bidrar til å stille kliniske diagnoser og identifisere symptom som krever øyeblikkelig medisinsk hjelp.
  • vise et tydelig, presist og individuelt tilpasset håndlag ved undersøkelse, behandling og veiledning i møte med pasient/bruker.
  • anvende hensiktsmessige metoder for å fremme gode relasjoner, mestring, læring- og endringsprosesser i møte med brukere og pårørende som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.
  • gjenkjenner eget og andres kroppsuttrykk og reflekterer over fysioterapi som relasjonell prosess.
  • anvender kunnskap om særtrekk ved patologiske tilstander for å skille diagnoser fra hverandre.
  • anvender kunnskap om prognose, forventet sykdomsforløp og sekundærforebyggende faktorer i forbindelse med planlegging av fysioterapeutiske undersøkelser og tiltak

En fullstendig beskrivelse av emner og læringsmål for 2. studieår finnes her:

Praksisveiledermøte

I forkant av hver praksisperiode arrangeres et forberedelsesmøte for praksisveiledere.
Her finner du presentasjonen fra møtet.

Skjema

6.semesterspraksis