Wikier

Praksis i...

Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH

Vedtatt av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 21.06.2017. Revidert 1.6.2022. Gjeldende fra 1.8.2022.

Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledete praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)

Forskrift om nasjonale retningslinjer for de ulike utdanningene og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling og saksforberedelse gjelder.

Kapittel 1: Generelt

Disse retningslinjene omfatter alle bachelor-, videre- og masterutdanninger og medisinstudiet med veiledete praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Læringsutbytte, innhold, omfang og detaljert krav i det enkelte praksisemnet er nærmere beskrevet i emne- eller studieplanen for utdanningen, eventuelt i eget praksishefte eller håndbok.

Som karakteruttrykk for praksisstudier brukes: Bestått / Ikke bestått

En student kan ikke påbegynne et nytt praksisstudium før forutgående praksisstudier er fullført med bestått resultat med mindre annet fremgår av emne- eller studieplan ved den enkelte utdanning.

Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studietiden jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 4. Master- og videreutdanninger med praksisstudier (bortsett fra master i farmasi og master i jordmorfag) er ikke underlagt skikkethetsvurdering.

Kapittel 2: Regler relatert til arbeidsliv/praksissted

Studenten skal i praksisstudiene rette seg etter vanlige normer og regler som gjelder arbeidslivet. Dersom praksisstedet har eget personalreglement, skal studenten følge disse. Studenter i praksis faller inn under Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om skadeserstatning og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Studentene omfattes også av folketrygdlovens regler om yrkesskade.

Som hovedregel følger studenten veileder(ne)s turnus/praksisplan/arbeidstid eller turnus/praksisplan/arbeidstid som er utarbeidet av praksisstedet. Avvik fra avtalt turnus/praksisplan/arbeidstid skal avtales med veileder(ne) og NTNUs representant. Studiedager skal fordeles jevnt utover hele praksisperioden, og kan ikke samles opp.

Studenten er underlagt taushetsplikt nedfelt i gjeldende lov- og regelverk. Studenten skal være gjort kjent med bestemmelser om taushetsplikten og avgitt taushetsløfte i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler § 4- 6

NTNU tar ikke ansvar dersom studenten forårsaker skade på materiell og lignende på praksisplassen. For å sikre seg mot å komme i et mulig ansvarsforhold dersom det skulle skje en skade, bør studenten som hovedprinsipp avstå fra å benytte bil eller annet materiell som tilhører ansatt eller pasient/bruker/elev/medelev på praksisplassen. Dersom slik bruk er forutsatt på en praksisplass, kan studenten kreve å få avklart ansvarsforholdene før oppstart i praksisperioden.

Studenten skal levere egenerklæring for tuberkulose/MRSA, taushetserklæring og politiattest uten merknad ved studiestart.

Kapittel 3: Fravær

Praksisstudier har obligatorisk deltakelse. Det henvises for øvrig til Forskrift om studier ved NTNU kap. 5 - 6

Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Fravær mellom 11 % og 20 % som er dokumentert med legeattest, kan tas igjen med forlenget praksis, etter søknad og avtale mellom praksisstedet og NTNU. Fravær over 20 % medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

Kapittel: 4 Fremgangsmåte ved «mulig ikke bestått» i praksisstudier

Dersom studentens progresjon er lavere enn forventet er det viktig at studenten varsles så tidlig som mulig om fare for å få «ikke bestått» karakter i praksisstudiene.

Studenten skal ha varsel om «mulig ikke bestått» minimum tre uker før dato for sluttvurdering, det vil si minimum 15 virkedager. Høytidsdager skal ikke telles med. Bakgrunnen for varslingen er at studenten skal få anledning til å forbedre seg og kunne ha mulighet for å oppnå resultatet «bestått».

Varslet gis normalt ved at studenten, NTNUs representant og praksisstedets representant avholder et møte. I møtet går man gjennom grunnlaget for «mulig ikke bestått» og beskriver hva som skal til av forbedringer for at studenten skal få «bestått» karakter. NTNUs representant har beslutningsansvaret for studentenes vurdering i praksisstudiene.

Studenten skal i møtet få informasjon om følgende:

  • varsel om at studenten står i fare for mulig «ikke bestått» praksisstudier
  • begrunnelse for denne vurderingen relatert til læringsutbytter i emnet og/eller retningslinjene for gjennomføring og vurdering av praksisstudier
  • presisering av hva studenten må jobbe videre med for å kunne bestå praksisstudiene.
  • hvilken oppfølging som er planlagt av studenten fra NTNUs side
  • dato for neste møte og sluttvurdering

Studenten signerer for å ha mottatt varsel om «mulig ikke bestått» praksisstudier enten på studieprogrammets vurderingsdokumenter eller på et eget brev som oppsummerer punktene fra møtet. Studenten skal få en kopi av det signerte vurderingsdokumentet eller brevet i slutten av møtet. Dersom dette ikke er mulig (for eksempel ved gjennomføring digitalt) ettersendes dette i digipost til studenten.

Kopi av vurderingsdokument/brev sendes til praksisveileder på praksisstedet, dokumentarkivet og eventuelt studieprogramleder.

Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksisstudiene, kan studenten likevel få karakteren «ikke bestått» selv om studenten ikke er varslet om dette tidligere.

Kapittel 5: Vedtak om "ikke bestått" i praksisstudier

Dersom studenten får «ikke bestått» ved sluttvurdering, skal han/hun få et skriftlig vedtak om dette etter at sluttvurdering er gjennomført.

Vedtaket skal inneholde informasjon om:

  • «Ikke bestått» resultat i praksisstudier og begrunnelse for dette
  • Tilbud om oppfølging og studieveiledning
  • Informasjon om klageadgang

Vedtaket skal undertegnes av NTNUs representant, og sendes studenten via digipost.

Kapittel 6: Klager

Vurdering av praksisstudier kan ikke påklages jf Lov om universitet og høgskoler § 5 - 3 (5).

Studenten har rett til å klage på formelle feil i forbindelse med vedtak om ikke bestått praksisstudier jf. Lov om universitet og høgskoler § 5 - 2.

Klage på formelle feil sendes til fakultetet for behandling.