Wikier

Praksis i...

Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH

Vedtatt av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 21.06.2017. Revidert 1.6.2018.

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV VEILEDET PRAKSISSTUDIER VED FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET(NTNU)

Rammeplaner og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling og saksforberedelse gjelder.

Kapittel 1: Generelt

Disse retningslinjene omfatter alle bachelor-, videre- og masterutdanninger og medisinstudiet med veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Læringsutbytte, innhold, omfang og detaljert krav i det enkelte praksisemnet er nærmere beskrevet i fag- eller studieplanen for utdanningen, eventuelt i eget praksishefte eller håndbok.

Som karakteruttrykk for praksisstudier brukes: Bestått / ikke bestått

En student kan ikke påbegynne et nytt praksisstudium før forutgående praksisstudier er fullført med bestått resultat med mindre annet fremgår av fag-/studieplan ved den enkelte utdanning.

Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studietiden jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning §4. Bortsett fra jordmorutdanningen er videreutdanningene ikke underlagt skikkethetsvurdering.

Kapittel 2: Regler relatert til arbeidsliv/praksissted

Studenten skal i praksisstudiene rette seg etter vanlige normer og regler som gjelder arbeidslivet. Studenter i praksis faller inn under Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om skadeserstatning og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Studentene omfattes også av folketrygdlovens regler om yrkesskade.

Dersom praksisstedet har eget personalreglement, skal studenten rette seg etter de regler som regulerer atferd i tjenesten.

Studenten er underlagt taushetsplikt nedfelt i gjeldende lov- og regelverk. Studenten skal være gjort kjent med bestemmelser om taushetsplikten og avgitt taushetsløfte i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler § 4- 6.

NTNU tar ikke ansvar dersom studenten forårsaker skade på materiell og lignende på praksisplassen. For å sikre seg mot å komme i et mulig ansvarsforhold dersom det skulle skje en skade, bør studenten som hovedprinsipp avstå fra å benytte bil eller annet materiell som tilhører ansatt eller pasient/bruker/elev/medelev på praksisplassen. Dersom slik bruk er forutsatt på en praksisplass, kan studenten kreve å få avklart ansvarsforholdene før oppstart i praksisperioden.

Studenten skal levere egenerklæring for TUB/MRSA, taushetserklæring og politiattest uten merknad ved studiestart.

Kapittel 3: Fravær

Praksisstudier har obligatorisk deltakelse. Henvises for øvrig til Forskrift om studier ved NTNU kap. 5

Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig(dokumentert) fravær mellom 11 og 20 % kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

Kapittel: 4 Fremgangsmåte ved «mulig ikke bestått» og «ikke bestått» i praksisemner

Studenten skal først ha et muntlig varsel om «mulig ikke bestått» praksis. Studenten skal ha skriftlig varsel om «mulig ikke bestått» minimum tre uker før dato for sluttvurdering, det vil si minimum 15 virkedager (ferie og høytidsdager skal ikke inn i denne tidsberegningen, da meningen med perioden er at studenten skal få anledning til å forbedre seg og kunne ha mulighet for å oppnå resultatet «bestått»).

Varslet gis normalt ved at student, NTNUs representant og praksisstedets representant avholder et møte. I møtet går man gjennom grunnlaget for «mulig ikke bestått» og beskriver hva som skal til av forbedringer for at studenten skal få «bestått». NTNUs representant har beslutningsansvaret for studentenes vurdering i praksis.

Studenten kvitterer på vurderingsskjemaet for å ha mottatt varsel om «mulig ikke bestått». Det skriftlige varslet gis i eget brev stilet til studenten med navn og adresse, og dateres til den dato som studenten mottar varslet. Varslet skal være undertegnet av NTNUs representant.

Varslet skal inneholde:

 • Varsel om mulig ikke bestått praksis.
 • Begrunnelse for dette (relatert til krav i aktuell undervisningsplan)
 • Planlagt oppfølging av studenten fra universitetets side
 • Presisering av hva studenten må jobbe videre med for å bestå praksisperioden.
 • Dato for neste møte og sluttvurdering. Varslet og kopi av vurderingsskjemaet (midtvurdering) sendes til studenten av ansvarlig NTNU representant, med kopi til kontaktperson/ praksisveileder ved studiested i praksis, arkivet og studieprogramleder.

  Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren «ikke bestått» selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

   Dersom studenten får «Ikke bestått» ved sluttvurdering, skal han/hun få en skriftlig melding om dette etter sluttvurdering er avholdt. Meldingen gis i eget brev etter fastlagt mal, stilet til studenten med navn og adresse. Meldingen skal undertegnes av NTNUs representant.

   Meldingen skal inneholde:

   • Melding om «Ikke bestått» resultat i praksis og begrunnelse for dette
   • Tilbud om oppfølging/studieveiledning

    Kapittel 5: Klager

   Studenters rett til å klage over formelle feil i forbindelse med praksisstudier følger av Lov om universitet og høgskoler § 5 - 2.

   Vurdering av praksisstudier kan ikke påklages jf samme lov §5-3(5).

   Klage sendes til fakultetet for behandling.

   Kapittel 6: Ikrafttredelse

   Dette reglementet trer i kraft 1.8.2017. Fra samme dato opphører følgende:     

   Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU Trondheim

   Retningslinjer for praksisstudier bachelor i sjukepleie ved NTNU Ålesund

   Prosedyrer ved «mulig ikke bestått» og «ikke bestått praksis» ved NTNU Gjøvik