Wikier

Praksis i...

Test av MRSA og TBC ved MH

Egenerklæringsskjema

Skjema for Tuberkulose og MRSA i Trondheim

Skjema for tuberkulose og MRSA i Ålesund

Skjema for tuberkulose og MRSA i Gjøvik; Digital egenerklæring og registrering i Blackboard i forkant av hver praksisstudie.

Checklist/self declaration - MRSA/Tuberculoisis

Countries with high occurrence of tuberculosis

Innlevering av skjema

Studenter som skal ha praksis/klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å levere skjema for Tuberkulose og MRSA.

Krav for at test skal gjennomføres

Tuberkuloseundersøkelse: Kravet til testing gjelder dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Liste over land dette gjelder står på baksiden av skjemaet for Tuberkulose og MRSA.

Undersøkelse for MRSA: Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 månedene har hatt praksis/klinisk undervisning eller arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden eller har vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Dersom det ut fra kriteriene blir behov for MRSA prøvetaking, skal prøvene tas og det skal foreligge negativ MRSA-status før oppstart praksis/eksamen.

Studenter har selv ansvar for å bli undersøkt.

Hensikt og grunnlagsinformasjon - MRSA

Prosedyren skal hindre at MRSA etableres i miljøet og spres til pasienter, ansatte og utstyr ved sykehuset.

Antall påviste MRSA - tilfeller i Norge er lavt sammenlignet med andre land utenfor Norden, men forekomsten har vært jevnt økende. Utenfor sykehus og sykehjem utgjør MRSA et svært lite helseproblem og vil sjelden forårsake større problemer enn andre gule stafylokokker, men det er viktig å begrense muligheten for at MRSA tas med inn i helseinstitusjoner. MRSA i sykehus kan spre seg raskt med påfølgende behandlingsproblemer, økte kostnader og behov for isolering.

Ny student

Som ny student er du pliktig til å gå gjennom og fylle ut egenerklæringsskjemaet. Dette skal leveres til Fakultet for medisin og helsevitenskap. Du får beskjed ved studiestart hvor ditt studieprogram skal levere inn skjemaet. Hvis det er indikasjoner på at du må undersøkes for MRSA eller TBC, ber vi deg snarest ta kontakt med kommunehelsetjenesten i hjemkommunen din.

Alle studenter er pliktig til å gå gjennom skjemaet før studiestart hvert år. Hvis det er indikasjoner på at du må undersøkes for MRSA eller TBC, ber vi deg snarest ta kontakt.

**Studenter som har fått påvist MRSA**

Studenter som har fått påvist MRSA kan ikke delta i praksisstudier/utplassering eller i ferdighetstrening før negative prøver fremlegges. MRSA positive studenter kan gis tilgang til å delta i teoretisk undervisning.

Studenter som har vært på utveksling

Studenter som har vært på utveksling utenfor Norden er pliktig til å sjekke om de kan være smittet. Har du vært på utveksling, må du testes ved hjemkomst. Dette er en forutsetning for å kunne følge klinisk undervisning i påfølgende semester, for å kunne ta klinisk muntlig eksamen hjemme og i det hele tatt for å kunne være i et klinisk miljø etter hjemkomst.

Utplassering/praksisstudier

Alle studenter som skal i utplassering/praksisstudier plikter å fylle ut egenmeldingsskjemaet. Dette skal leveres til studentservice/studenttorg ved studiestart for studenter som skal i utplassering/praksisstudier på høsten og ved semesterstart i januar for de som skal i utplassering/praksisstudier på våren. Informasjon og hvor skjema skal leveres blir sendt ut i god tid før utplasseringen starter.