Wikier

Praksis i...

Særplass ved utplassering - MH

Regler for tildeling av særplass IIIB og tidlig valgnummer IIIC

Retningslinjer for søknad om geografisk særplass


Behandling av søknader om særplass IIIB

Studenter med innvilget særplass blir plassert i valgoversikten før resten av CMED-gruppen velger utplasseringssted.

• Søknad om særplass sendes til institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB). Nødvendig dokumentasjon som for eksempel legeattest eller fødselsattest må leveres sammen med søknaden. Søknadsskjema.

• Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging av praksis etter at søknadsfristen er løpt ut kan prodekan etter særlig søknad innvilge særplass.

Presiseringer
a. Den enkelte student plikter å søke å legge forholdene slik til rette for at utplasseringen kan gjennomføres uten tildeling av særplass/særordning.
b. Utplasseringen i stadium III regnes som hovedbeskjeftigelse. Arbeid eller økonomiske forhold gir ikke grunnlag for særplass/ særordning.
c. Ektefelles/ samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for særplass/ særordning.

Søknadsfrist

  • CMED-gruppe 2 (utplassering høst): 1. november i fjerde studieår
  • CMED-gruppe 1 (utplassering vår): 1. april i fjerde studieår

Behandling av søknader om tidlig valgnummer IIIC

Definisjon: Innvilget tilrettelegging innebærer at man får valgnummer før de øvrige studentene. Valgnummer er ikke knyttet til spesielle praksisplasser eller geografiske områder.

Allmennpraksisplassene i IIIC er tilknyttet MH ved skriftlige avtaler, og et bestemt valgnummer gir en bare rett til å velge blant de plassene som er tilgjengelige når det er ens tur til å velge, ikke til at det opprettes/skaffes andre plasser.

Prioriteringsrekkefølgen innbyrdes blant de som innvilges tidlig valgnummer avgjøres etter behovsvurdering av saksbehandler i studieseksjonen.

• Søknad om særplass sendes til institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Nødvendig dokumentasjon som for eksempel legeattest eller fødselsattest må leveres sammen med søknaden. Søknadsskjema.

• Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging av praksis etter at søknadsfristen er løpt ut kan prodekan etter særlig søknad innvilge særplass.

Presiseringer
a. Den enkelte student plikter å søke å legge forholdene slik til rette for at utplasseringen kan gjennomføres uten tildeling av særplass/særordning.
b. Utplasseringen i stadium III regnes som hovedbeskjeftigelse. Arbeid eller økonomiske forhold gir ikke grunnlag for særplass/ særordning.
c. Ektefelles/ samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for særplass/ særordning.

Søknadsfristen er 1. mars for hele kullet (det må leveres egen søknad for IIIC, søknad levert sammen med særplassøknad IIIB vil ikke bli behandlet).