Wikier

NTNU Link - Desentralisert legeutdanning

Se flere bilder fra studentenes hverdag på Instagram

NTNU Link er et desentralisert studieløp med plass til 16 studenter. Studieløpet begynner i 3. studieår. Medisinstudiets to første år tas i Trondheim.  

Hovedbasen er Sykehuset Levanger, men også Sykehuset Namsos, kommunehelsetjenesten, Nord universitet og HUNT forskningssenter er læringsarenaer. 

Er Link noe for meg?

NTNU Link passer for deg som ønsker:

 • å ta utgangspunkt i reelle pasienthistorier som motivasjon for lesing og faglig utforskning.
 • å se hvordan helse og sykdom utvikler seg og håndteres over tid, i forskjellige deler av helsevesenet.
 • å bli sett og få tilbakemelding.
 • å ha langvarige relasjoner til veiledere og undervisere.
 • å teste egen forståelse framfor å memorisere andres.

Studenter i NTNU Link må være innstilt på større grad av selvstyrt læringsprosess. Det gir frihet, men også ansvar. Studentene vil bli møtt med tydelige forventninger om faglig progresjon. 

Studiemodell

NTNU Link er en del av profesjonsutdanningen i medisin ved NTNU.

Link-studentene har de samme læringsmål og eksamener som de øvrige studentene. Undervisningen i Link foregår i realistiske situasjoner i sykehus, allmennpraksis og helsehus hvor studentene lærer ved å være en aktiv part i behandling av pasientene sammen med legene og annet helsepersonell.

Mens den kliniske undervisningen i Trondheim er organisert i blokker, vil undervisningen i Link gå på langs gjennom hele semesteret eller undervisningsåret og gi studentene større muligheter til å følge pasientforløp og til å knytte meningsfulle relasjoner til pasientene og veilederne.

Link-modellen er knyttet til 3. og 4. studieår. Prosjektet har som målsetning at studenter som har valgt Link kan beholde base i Levanger også i 5. og 6. studieår.

En studieuke for studenter i Link-modellen vil skille seg en den studentene har i Trondheim. Denne YouTube-filmen om NTNU Link gir et inntrykk av studieplanen. Filmen er laget til et møte i styringsgruppa for Link-prosjektet, men kan også være interessant for andre som ønsker et innblikk i hvordan undervisningen i Link vil foregå.

NTNU Link startet høsten 2018 med base i Levanger. Åpningen fant sted 23. august 2018

Studiemodellen Link bygger på anerkjente pedagogiske prinsipper for læring. Modellen ble utviklet i Australia og Canada, og brukes i dag også ved mange utdanninger i USA. I Europa etableres nå denne innovative studiemodellen i Dundee, Utrecht, London og hos oss ved NTNU, og andre kommer etter. 

Opptak

 • Studenter på 2. studieår (MD4020) ved medisinstudiet ved NTNU kan søke opptak til Link
 • Det åpnes for søknad tidlig i vårsemesteret for studenter på 2. studieår (gjelder kull 2019). Nærmere informasjon følger på Blackboard. Prosedyren vil være at studentene må søke innen en tidsfrist. Dersom det er 16 eller færre søkere vil alle få tilbud om plass. Dersom det er flere enn 16 søkere vil det foretas loddtrekning hvor de med nummer1-16 tilbys plass, mens de med høyere nummer står på er rangert venteliste.
 • De som tilbys plass må akseptere plassen en gitt dato etter tilbudsbrevet. Denne aksepten er bindende.  
 • Ved opptaket til Link deles studentene inn i to CMED-grupper. Link-kullet har felles undervisning 3. og 4. studieår, men følger CMED-inndelingen i 5. studieår
 • Loddtrekning til Link kan formelt gjøres dersom det er færre enn 16 søkere (gjelder fra kull 2019) - kfr. informasjon ved søknad til medisinstudiet ved NTNU. Det er ønsker vi å unngå.

Utveksling

 • Studentene ved Link har samme muligheter til å søke utveksling i IID som studentene i Trondheim. For Link-studentene gjelder dette IID i vårsemesteret siden IID i Link-modellen ikke holdes på høsten. Andelen studenter som kan utveksle vil være tilnærmet det samme som for de som studerer i Trondheim. Se: https://www.ntnu.no/studier/cmed/utenlandsopphold

Forskerlinja - endret 10. oktober 2019

 • Studentene som vurderer Link kan søke opptak på forskerlinjen. Forskerlinjen er et sammenhengende forskningsår (et studieår).  

Hovedoppgave

 • Link-kullene deles i to 5. studieår slik at halvparten tar hovedoppgaven om høsten og den andre om våren.

Praksis på sykehus (IIIB)

 • Link-kullene deles i to 5. studieår slik at halvparten har sykehuspraksis om høsten og den andre om våren.
 • Link-kullene har fortrinnsrett til praksis ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. De kan velge å ikke bruke fortrinnet, og vil da få et valgnummer på lik linje med studentkullet i Trondheim (er under revurdering).

Allmennpraksis høsten siste studieår (IIIC)

 • Link-kullene gis prioritet til å kunne ha sin allmennpraksis nord i Trøndelag

Permisjoner

 • Permisjonsreglementet for medisinstudenter ved MH-fakultetet gjelder: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Permisjon+for+medisinstudenter
 • Etter permisjon er man ikke sikret studieplass på det Link-kullet man «rykker ned» på. Dette avhenger av om det er plass på kullet og hvilken prioritet permisjonen har. Dette er i henhold til generelle permisjonsregler for studenter ved MH-fakultetet.

Stryk

 • Ved stryk på eksamen og utsatt prøve, rykker man i utgangspunktet ned i Link-kullet under.

Overflytting

 • Det er normalt ikke åpnet for overflytting mellom Link og Trondheim, men man har mulighet til gjensidig bytte én gang. Fakultetet legger ikke til rette for dette. Det betyr at en student som ønsker seg til Trondheim må kjenne til at en student i Trondheim ønsker seg til Link (eller vice versa), og deretter søke om dette. Studentene innkalles til intervjue før adgang gis. Søknadene må leveres innen 1. april våren før studieåret dette gjelder.
 • Det første punktet er ikke til hinder for at fakultet kan åpne for supplerende opptak til Link fra 4. studieår.

Overgangsregler

 • Link kull 2016: Det første Link-kullet (kull 2016) er gitt noen egne muligheter: a) gis anledning til å ha hovedoppgave i samme semester (og derfor sykehuspraksis i samme semester), b) får velge sykehuspraksis på 5. studieår først, og c) får velge allmennpraksis først dersom de har sykehuspraksis i Namsos eller Levanger

Bolig, arbeidsplass og økonomi

 • Har egen lesesal ved Sykehuset Levanger.
 • Får  reisestipend. Dette skal dekke reiseutgifter til undervisningsaktiviteter i Namsos og Trondheim.
 • Link-studentene i MD4031 har studieåret 2018-2019 et reisestipend på kr. 10 000,-. Reisestipendet for 4. studieåret (IIC+IID), som ikke inneholder reiser til Namsos, er ikke fastsatt ennå.
 • Bor gratis i sykehusbolig i Namsos i klinisk praksis på 3. studieår
 • Kan søke studentbolig gjennom Nord Studentsamskipnad
 • Helse Nord-Trøndelag bistår med å formidle kontakt med utleiere

Vil du vite mer om NTNU Link?

NTNU Link har egen blogg. Du kan også følge Link-studentene på Instagram.

Mer informasjon om å studere medisin i Link får du ved å ta kontakt med:

Se også NTNU Link håndbok i : Medisinstudiets dokumentbibliotek

Mer om medisinstudiet ved NTNU

NTNU Link er en del av profesjonsstudiet i medisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. På denne samlesiden er det mer informasjon om  profesjonstudiet i medisin.


Denne siden er sist revidert: 14. september 2019. Studieprogramleder er ansvarlig for innholdet