Wikier

Ferie - spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om ferie. På temasiden om ferie får du hjelp til å planlegge og søke om ferie.


English version - Holiday leave - FAQ

Feriepenger| Administrative rutiner for ferie


Hvordan registrere og endre feriedager

Du registrerer, endrer og overfører feriedager i Selvbetjeningsportalen. For å registrere ferie, går du via "Tid" og "fraværssøknad". Se veiledning på DFØs kundesider.

Hver ansatt må selv registrere sine feriedager innen fristene:

  • 1.mai er fristen for å registrere hovedferien.
  • 15. november er fristen for å registrere eventuell restferie.

Hvor mange feriedager har jeg?

Du finner en oversikt over feriedagene dine i Selvbetjeningsportalen, under tid - kvoteoversikt. Se veiledning til Kvoteoversikt (dfo.no)

  • Ansatte i 100 prosent stilling, som er ansatt innen 30. september, har rett på 5 uker ferie (25 dager) per kalenderår.
  • Fra året du fyller 60 år, får du en ekstra ferieuke (5 dager). Se avsnitt om seniorer.
  • Hvis du ble ansatt etter 30. september, har du rett til å avvikle 1 uke (5 dager) ferie det året du startet i jobben.

Hvis jobben tillater det, har du også fri på følgende høytids- og helligdager.

Deltidsansatte

Teknisk-administrativt ansatt som registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen:

Du vil få tildelt antall feriedager avhengig av hvor mange dager du jobber per uke. Eksempel: Hvis du jobber i 60 prosent stilling med arbeid tre dager i uka, får du tildelt 15 feriedager. Du registrerer ferie på vanlig måte de arbeidsdagene du tar ferie. Om du er i delvis permisjon, se eget avsnitt.

Deltidsansatte som ikke registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen:

Gjelder for eksempel vitenskapelig ansatte.

Du vil få tildelt 25 feriedager per år (30 fra året du fyller 60 år).

Det er viktig at du registrerer hele kvota med ferie i løpet av året (se frister). Registrer feriedagene som hele uker. Det du registrerer i Selvbetjeningsportalen trenger ikke nødvendigvis å stemme med datoene du faktisk avvikler ferie.

Hvis du har behov for å registrere enkeltdager, kontakt Tjenestesenteret.

Ansatte i delvis permisjon

Du har samme kvote som du ville hatt uten permisjon, og ferie registreres etter retningslinjene for deltidsansatte som ikke registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen, se avsnittet over. Dette gjelder også deg som registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen, inkludert deg som har fått arbeidsplan tilpasset din permisjon.

Ansatt i bistilling/tilleggsstilling

Hvis du er ansatt i bistilling/tilleggsstilling, får du tildelt full feriekvote (25/30 dager). Du skal som hovedregel føre ferie ved NTNU de samme ukene som du tar din vanlige ferie hos hovedarbeidsgiver, med mindre du skal jobbe for NTNU i tiden du tar ferie fra hovedarbeidsgiver.

Endring av stillingsprosent

Dersom du har endret stillingsprosent, og feriepengene ikke dekker lønnen din under hele den planlagte ferien din, må du i tillegg søke om å få ta ubetalte feriedager (det vil si at du blir trukket i lønn for de feriedagene du tar ut). Dersom feriepengene er større enn lønnen i ferien, får du differansen utbetalt på lønn i juni.

Se også feriepenger

Senior - over 60 år

Det året du fyller 60 år, har du rett til 1 uke ekstra ferie. Merk at det blir vanlig skattetrekk på denne ferieuken.

Det året du fyller 62 år har du rett til 8 dager fri med lønn, seniordager. Disse dagene kan ikke overføres til neste år.

Les mer om ekstra ferieuke og seniordager.

Hvor mange feriedager er betalt?

Hvor mange av dine feriedager som er betalte feriedager, kommer kun an på hvor mye oppsparte feriepenger du har fra fjoråret. Feriedager betales alltid av den ansatte selv, enten med oppsparte feriepenger fra året før eller ved direkte trekk i lønn den måneden du tar ut ferie.

Merk at ansatte som har hatt ubetalt permisjon i fjoråret eller som av andre grunner ikke har hatt full opptjening av feriepenger, kan få antall betalte feriedager redusert. Det samme gjelder om du går opp i stillingsandel, slik at fjorårets feriepenger ikke er tilstrekkelig til å betale for full ferie påfølgende år.

Les mer om feriepenger

Når kan jeg ta ferie?

Alle kan kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni–30. september. Nærmeste leder bestemmer de nøyaktige datoene. De øvrige to ferieukene kan kreves avviklet som hele uker.

Må jeg avvikle ferie?

Som ansatt har du plikt til å avvikle den ferie du har dekning for i feriepengene opptjent året før. Det er maksimalt 25 dager (30 dager hvis du er over 60 år). Ansatte uten feriepengeopptjening har rett ,men ikke plikt til å avvikle full ferie.

Hvordan overfører jeg feriedager?

Du kan inngå avtale om å overføre inntil 10 + 4 feriedager til neste år i hht. Ferieloven og Hovedtariffavtalen.

Søknaden om å overføre feriedager sender du i Selvbetjeningsportalen. Se veiledning på Selvbetjeningsportalen (dfo.no).

Hva gjør jeg ved feil i feriekvote?

Ved overgangen til nytt år og nytt system, kan det være ansatte som har fått overført feil antall feriedager fra i fjor. Det kan også være enkelte som ved en feil ikke har fått feriekvote i det hele tatt (0 antall feriedager). Hvis du oppdager slike feil, ta kontakt med din nærmeste leder. Lederen din gir beskjed til Tjenestesenteret for lønn og HR via eget skjema for feriekorrigering i NTNU Hjelp.

Kan jeg ta ferie på forskudd?

Du kan avvikle inntil 10 feriedager på forskudd. For at du skal kunne avtale avvikling av forskuddsferie, må det på tidspunktet for ferieavviklingen være opptjent feriepenger for denne feriefritiden. Merk at årets kvote av både betalte og ubetalte feriedager må være registrerte før søknad om forskuddsferie blir vurdert. Det er ikke mulig å søke om å låne betalte feriedager dersom du fremdeles har ubenyttede ubetalte feriedager igjen på årets kvote. Send skjemaet for å søke forskuddsferie i NTNU Hjelp.

Hva gjør jeg, hvis jeg blir syk før eller i ferien?

Se wikisiden Syk i ferien

Kan jeg ta ferie i forbindelse med foreldrepermisjon?

Du kan ta ut feriedager i forbindelse med foreldrepermisjonen, men kun den lovfestede delen av ferien som er på 21 dager per kalenderår.

Søk om feriedager i Selvbetjeningsportalen og i søknaden om foreldrepenger som du sender til NAV (mer om foreldrepermisjon). Husk at ferieavvikling må avtales med din nærmeste leder.

Nyansatt

Dersom du er nyansatt ved NTNU og startet i jobben senest 30. september, har du rett til å ta ut 25 dager ferie året du startet. Er du ansatt etter 30. september, har du rett til å ta ut 1 ferieuke året du startet.

Som nyansatt har du bare rett til slik ferie dersom full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Du vil ved ansettelse tildeles kvote for ubetalte feriedager. Merk at det ikke er mulig om å søke om betalt forskuddsferie før den tildelte kvoten av ubetalt ferie er brukt opp.

Som nyansatt kan du med få unntak nekte å avvikle ferie dersom du ikke har full feriepengedekning. Ferie som det er feriepengedekning for, må derimot avvikles.

Ferie ved militærtjeneste

Dersom du blir kalt inn til pliktig tjeneste i Forsvaret, Heimevernet eller Sivilforsvaret, har du krav på få ta ut feriedager utenom denne tjenestetiden. Ved førstegangstjeneste kan arbeidsgiver legge feriefritid, for ett år, til tiden når førstegangstjeneste i Forsvaret utføres.

Ansatt som timelønnet

Hvis du er ansatt med timelønn har du ikke feriekvote og får ikke utbetalt lønn for de dagene du avvikler ferie.

Oppsigelse og ferie

Dersom du sier opp stillingen din, må du bli enig med nærmeste leder om når du skal ta ut ferien. Dersom du sier opp etter 15. august, vil du ikke kunne kreve å få tatt ut ferien i hovedferieperioden (01.06.-30.09).

Kontakt

Har du spørsmål om om ferie? Kontakt Tjenestesenteret.

Child Pages (1)