Wikier

Styrevalg

Informasjon om styrevalg for ansatte våren 2023.

English version - Elections

Se også: Styrevalg for studenter | Temaside om NTNU-valg

Valg våren 2023

Denne våren er det valg av representanter for de midlertidig vitenskapelig ansatte til alle NTNUs styringsorgan for perioden august 2023 til og med juli 2024. Det blir NTNU styrevalg før påske, dernest valg til fakultetsstyrer og styrer/råd/utvidet ledergruppe ved instituttene i mai–juni.

 • Manntallet tas ut 20. februar med klagefrist 7. mars
 • Viktige datoer for NTNU-styrevalget for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte:
  • valget kunngjøres 21. februar
  • foreslå kandidater senest 14. mars
  • styrevalg 27.-29. mars

Manntallet for vårens valg. Klagefrist 7. mars

Manntallet for vårens valg tas ut 20. februar. Logg på valgweb og sjekk at du er riktig oppført i manntallet (stillingsgruppe og institutt). Hovedregelen tilsier at alle som hadde minst 50 prosent stilling per 20. februar 2023 skal stå i manntallet. Siste frist for å klage på manntallet er 7. mars. Manntallet rettes ikke etter denne dato.

Kandidater til NTNU-styrevalget 27.-29. mars

Les om kandidatene på valgsiden.

Følgende ble valgt inn i NTNU-styret for gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

 • Nicolai Winter-Hjelm (MH) - medlem
 • Ellen Bjørge Ekse (IV) - varamedlem

332 (11,92 %) av de 2786 ansatte i manntallet, benyttet sin stemmerett ved valget. Kilde: valgprotokollen.

Foreslå kandidater til NTNU-styrevalget senest 14. mars

Styret tar stilling til prinsipielle saker av overordnet betydning for universitetets utvikling, vedtar universitetets regnskap og budsjett, og skal påse at virksomheten drives innenfor de rammer som er gitt av Storting og Departement. Som styremedlem kan du gjøre en forskjell og ha reell innflytelse over NTNUs strategiske utvikling.

Kjenner du noen som kunne gjort en god jobb i NTNU-styret? Som velger har du innflytelse ikke bare ved å stemme, men også ved å fremme kandidater. Det er du som velger som må foreslå kandidater til styrevalget.

Vi trenger kandidater av begge kjønn og fra alle deler av universitetets virksomhet. Kandidatene må være ansatt i minst 50 % stilling og ha et ansettelses­forhold som dekker valgperioden 1. august 2023 - 31. juli 2024. Det er tilstrekkelig at de har et ansettelsesforhold til 30. juni 2024. Kandidatene må beherske norsk svært godt slik at de kan lese saksdokumentene og følge diskusjonen i møtet. Se utfyllende informasjon om hvordan dette kan dokumenteres på den engelske siden om styrevalg.

Det er gjerne 7 møter i året, samt styreseminar i august og i januar. Vervet er kompensert (70 300 kr/år i grunngodtgjøring, 8200 kr per halvdagsmøte og 11 700 kr per heldagsmøte. Reisekostnader refunderes. Varamedlem får møtegodtgjørelse). For midlertidig vitenskapelig ansatte er det mulig å omgjøre honoraret til lønn 2-3 ekstra måneder. Stipendiater har dessuten rett til permisjon eller forlengelse uten lønn for medgått tid.

Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe. Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille til valg. Forslag sendes til postmottak@ntnu.no senest tirsdag 14. mars (tidspunkt registreres av postmottakssystemet).

Forslagsark for å foreslå kandidater til NTNU-styret (docx). Dersom det er vanskelig å innhente signatur fra tre forslagsstillere, må forslagsstillerne settes som kopimottakere på eposten for at forslaget skal være gyldig.

Bakgrunnsinformasjon

Styresammensetning

NTNU-styret består av 11 medlemmer. 7 av disse er interne og velges av ansatte og studenter. Det velges også varamedlemmer. Studenter og de midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens resten av de interne velges for fire år.

 • Vitenskapelige ansatte (3 + 3 vara)
 • Midlertidige vitenskapelige ansatte (1+1 vara)
 • Teknisk-administrativt ansatte (1+1 vara)
 • Studenter (2+2 vara)

Styreperioden er fra 1. august 2021 til 31. juli 2025. Mer informasjon om NTNUs styre, samt lenke til innkallinger og referater.

Valgreglement

Valg til NTNU-styret, fakultetsstyre og medvirkningsorgan ved instituttene skjer i henhold til NTNUs valgreglement.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretariatet for valgstyret og valgkomiteen:

Valgstyret

Valgstyret ser til at valget foregår i overensstemmelse med NTNUs valgreglement.

 • Bjørn Haugstad (leder)
 • Synøve Halstadtrø Mørseth
 • Tord Mjøsund Talmo
 • Sturla Søpstad

Valgkomiteen

Valgkomiteen oppfordrer kandidater til å stille slik at det kan bli et reelt valg og presenterer kandidatene for velgerne.

 • Eirin Marie Skjøndal Bar (leder)
 • Anniken Susanne T. Karlsen
 • Elise Farstad Djupedal
 • Anne Kristin Kvitle
 • Morten Mørch
 • Grete Wolden
 • W. Ludwig Kuhn (DION)

Tilleggsressurser for valgadministratorer

Child Pages (9)

 • Valg ved AD

  Informasjon om valg ved Fakultet for arkitektur og design Temaside: NTNU Valg Sjekk manntall og avgi stemme her Fakultetsstyret og Utvidet ledergruppe ved instituttene for perioden 1. august 2017 -...

 • Valg ved HF

  Informasjon om valg ved Det humanistiske fakultet. Information in English about the Elections at HF can be found here. Les mer om sjekk av manntall Innholdsfortegnelse [-] Valg av midlertidig...

 • Valg ved IE

  Delta i vårens valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte til styret ved Fakultet informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) for kommende år; 01.08.23-31.07.24. English page on...

 • Valg ved IV

  Følgende kandidater stiller til valg for fakultetsstyret ved IV Innholdsfortegnelse [-] Følgende kandidater stiller til valg for fakultetsstyret ved IV Stipendiat Ellen Bjørge Ekse, Institutt for...

 • Valg ved MH

  Valg på midlertidig vitenskapelig ansatt til fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Valgresultat Valgresultatet fra valget 22.-23. mai 2023 er nå klart og ble som følger:...

 • Valg ved NV

  Informasjon om valg ved Fakultet for naturvitenskap (NV). English version - Elections at NV Se også: Styrevalg for studenter | Temaside om NTNU-valg Valg til Fakultetsstyret ved NV for perioden 1....

 • Valg ved SU

  Valg våren 2023 Innholdsfortegnelse [-] Valg våren 2023 Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret og instituttenes medvirkningsorgan Viktige datoer Valgbarhet Mer informasjon...

 • Valg ved VM

  Informasjon om valg ved NTNU Vitenskapsmuseet På denne siden finner du informasjonen du trenger for å delta i årets valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til museumsstyret og instituttrådene...

 • Valg ved ØK

  Informasjon om valg ved ØK-fakultetet. Innholdsfortegnelse [-] Fakultetsstyrevalg - ØK Foreslå kandidater Instituttstyrevalg - ØK Foreslå kandidater Kontakt: Fakultetsstyrevalg - ØK Det skal velges...