Wikier

Styrevalg

Valg ved IE

Delta i vårens valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte til styret ved Fakultet informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) for kommende år; 01.08.23-31.07.24.

English page on elections at IE.

Manntallet for vårens valg    

Manntallet for vårens valg tas ut 20. februar. Logg på valgweb og sjekk at du er riktig oppført i manntallet (stillingsgruppe og institutt). Hovedregelen tilsier at alle som hadde minst 50 prosent stilling per 20. februar 2023 skal stå i manntallet. Siste frist for å klage på manntallet er 5. mars. Manntallet rettes ikke etter denne dato.  

Bakgrunnsinformasjon 

Kandidatene bli publisert etter 04. mai.

Styresammensetning 

Fakultetsstyret ved IE består av 11 medlemmer, der 5 er interne. Det velges også varamedlemmer. De midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens resten av de interne velges for fire år. 

 • 4 eksterne styrerepresentanter inkludert styreleder + 4 vara
 • 3 fast vitenskapelig ansatte + 3 vara
 • 1 midlertidig vitenskapelig ansatt + 1 vara
 • 1 teknisk-administrativ ansatt + 1 vara
 • 2 studentrepresentanter + 2 vara

Styreperiode: 1. august 2021 – 31. juli 2025

Valgreglement 

Valg til fakultetsstyre og medvirkningsorgan ved instituttene skjer i henhold til NTNUs valgreglement.

Eventuelle spørsmål om valg til Fakultetsstyret kan rettes til valgstyre.


Tidsplan

 • Torsdag 13. april: Kunngjøring av valget
 • Uke 8: Uttak av manntall
 • Uke 10: Klagefrist manntall
 • Torsdag 04.mai : Nominasjonsfrist
  Forslagsark (docx)
 • Fredag 08.mai : Kunngjøring av kandidater
 • Uke 19-20: Valgkamp
 • 22.-23. mai: Elektronisk valg
 • 01. Juni : Valgresultat kunngjøres

Valgstyret

Valgstyrets oppgaver:

 • Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt. Valgstyret:
 • Administrerer valget og forberedelsene til dette.
 • Kunngjør valget senest 6 uker før første valgdag. Samtidig skal det informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å nominere kandidater er 3 uker før valget.
 • Skal om mulig påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Dersom det innen nominasjonsfristen ikke er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges, kan valgstyret be valgkomiteen, eventuelt rektor eller dekan, om innen tre dager å fremme forslag på et tilstrekkelig antall kandidater.
 • Tolker valgreglementet.
 • Kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.
 • Behandler eventuelle klager over valget.
 • Kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, vedta at perioden for gjennomføring av valget forlenges
2112 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
valg ie