Wikier

Styrevalg

Valg ved VM

Informasjon om valg ved NTNU Vitenskapsmuseet

På denne siden finner du informasjonen du trenger for å delta i årets valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til museumsstyret og instituttrådene ved NTNU Vitenskapsmuseet for kommende periode.

Temaside: NTNU valg | English version: Elections at the University Museum

Valg til museumsstyret våren 2022

Til museumsstyret skal det velges 1 x medlem og 1 x varamedlem fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Nominerte kandidater:

Olena Meleshko, INH

Viktige datoer for valget:

 Last ned skjema for nominasjon

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 • Strategi
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og forskningsprofil
 • Studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Virksomhet- og økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Styrets sammensetning

Styrene ved fakultet og Vitenskapsmuseet, har følgende sammensetning:

 • Ekstern styreleder
 • 4 vitenskapelig tilsatte, derav én representant for midlertidig tilsatte i undervisnings – og forskningsstilling
 • 2 studentrepresentanter
 • 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte
 • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

I hver valgkrets velges et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter. Det skal oppnevnes minst 2 rekkefølgevararepresentanter for de eksterne. Dekan/museumsdirektør er sekretær for styret og møter fast med talerett.

Perioden rådsmedlemmene velges for er fra 1. november 2021 til 31. juli 2025 (1.august 2022 til 31.juli 2023 for midlertidig vitenskapelig ansatte). De eksterne medlemmene og styreleder oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan/ museumsdirektør.

Valg til instituttrådene våren 2022

Til instituttrådet ved INH skal det velges 1 x medlem fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Nominerte kandidater:

Hanne Bjørnås Krogstie, INH

Til instituttrådet ved IAK skal det velges 1x medlem fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Nominerte kandidater:

Ingen nominerte

Viktige datoer for valget:

 Last ned skjema for nominasjon

Instituttrådene er sammen med utvidet ledergruppe rådgivende organer for den respektive instituttleder og skal medvirke i behandling av følgende saker:

 • Strategi
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsninger og -profil
 • Emneportefølje og studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Organene skal kalles sammen minst 2 ganger i semesteret og ellers ved behov.

Rådssammensetning

Instituttrådene består av 9 medlemmer, der 5 er interne. De midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens resten av de interne velges for fire år.

 • 3 fast vitenskapelig ansatte
 • 1 midlertidig vitenskapelig ansatt
 • 1 teknisk-administrativ ansatt
 • 2 studentrepresentanter
 • 2 eksterne medlemmer ansatt ved et annet institutt ved NTNU eller utenfor NTNU

Perioden rådsmedlemmene velges for er fra 1. november 2021 til 31. juli 2025 (1.august 2022 til 31.juli 2023 for midlertidig vitenskapelig ansatte).

Fellesinformasjon (begge valg)

Kjenner du noen som kunne gjort en god jobb i museumsstyret eller instituttrådet? Som velger har du innflytelse ikke bare ved å stemme, men også ved å fremme kandidater. Det er du som velger som må foreslå kandidater til disse organene.

Vi trenger kandidater av begge kjønn og med forskjellig faglig bakgrunn. Kandidatene må være ansatt i minst 50 % stilling og ha et ansettelsesforhold som minimum dekker valgperioden 1. august 2022 - 30. juni 2023. Kandidatene må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe (midlertidig vitenskapelig ansatte). Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille til valg. Forslag sendes til haavar.bratt@ntnu.no senest 18. mai 2022. 1

NB! Husk å sette forslagsstillere på kopi av innsendt epost!

Valgreglement

Valg til museumsstyret og medvirkningsorgan ved instituttene skjer i henhold til NTNUs valgreglement.

Eventuelle spørsmål om valg til museumsstyret og instituttrådene kan rettes til haavar.bratt@ntnu.no.

Manntall for vårens valg

Manntallet for vårens valg er tatt ut 20. februar 2022. Logg på valgweb og sjekk at du er riktig oppført i manntallet (stillingsgruppe og institutt). Hovedregelen tilsier at alle som hadde minst 50 prosent stilling per 20. februar 2022 skal stå i manntallet. Siste frist for å klage på manntallet var 6. mars. Manntallet rettes ikke etter denne dato.

Valgstyre/valgkomite

Valgstyret/valgkomiteen består av følgende personer:

 • Geir Furhovden, rådgiver, museumsadministrasjonen
 • Anette Grimsrud Davidsen, avdelingsingeniør, Institutt for naturhistorie.
 • Birgit Maixner, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

Styringsreglement for NTNU

Valgreglement for NTNU