Wikier

Styrevalg

Valg ved IV

Det ble gjennomført valg valg til fakultetsstyret 31. mai - 2. juni 2021.

*In English below*

Det ble valgt nye representanter for følgende grupper ved Fakultet for ingeniørvitenskap:

  • 3 medlemmer og 3 varamedlemmer fra gruppen faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling (velges for 4 år)
  • 1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)
  • 1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger (velges for 4 år)

Ihht. NTNUs valgreglement § 9, 1 kan alle stemmeberettigete ansatte innen 3 uker før valget starter sende valgstyret skriftlig forslag på kandidater. Kandidatene må tilfredsstille kravene til valgbarhet, jfr. valgreglementets §4. Forslagene må være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede. På grunn av koronasituasjonen er det tilstrekkelig at forslagsstillerne står som kopimottakere av det innsendte forslaget.

Her finner du informasjon om Fakultetsstyret ved IV og dagens medlemmer.

Følgende kandidater stilte til valg for fakultetsstyret ved IV

Faste ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling:

Professor Jan Ola Strandhagen

Forsker Daniel Moran

Professor Ole Jonny Klakegg

Professor Amund Skavhaug

Professor Maria Fernandino

Professor Jan Arve Øverli

Professor Erin Bachynski-Polić

Faste og midlertidige ansatte i tekniske og administrative stillinger:

Rådgiver Peter Karlsaune

Rådgiver Andreas Noteng

Senioringeniør Bernd Schmid

Seniorkonsulent Runa Nilssen

Overingeniør Ken Hellerud

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling:

Postdoktor Jacob Sturdy

Postdoktor Farid Khazaeli Moghadam

Presentasjon av kandidatene

Jan Ola Strandhagen

Professor v/Institutt for maskinteknikk og produksjon

Ansattside

Professor i produksjonslogistikk ved Institutt for maskinteknikk og produksjon hvor jeg har vært ansatt på fulltid siden 2014. Tidligere forsker og forskningssjef ved SINTEF, og som professor II ved NTNU siden nittitallet, hele tiden i nært samarbeid med industrien. Har lang erfaring som både ansatt og leder, og ønsker å bruke av denne erfaringen til å styrke Norges største og beste ingeniørfakultet gjennom styrearbeid. Behovet for å sikre den enkelte medarbeiders mulighet til å trives og lykkes for dermed å styrke NTNU og samfunnet er viktig. Det samme er vår evne til å samhandle med næringsliv og samfunn samtidig som den akademiske friheten styrkes.

Daniel Moran

Forsker I v/Program for industriell økologi

Ansattside

IV-fakultetet er sentralt i NTNUs fremragende rykte. Men å opprettholde slik kan vi ikke sitte stille. Vi må alltid reflektere, finslipe og innovere. Jeg vil bringe en ytre stemme til fakultetsstyret for å hjelpe oss med å gjøre dette. For å rekruttere de beste studentene og forskerne og vinne prestisjetunge prosjekter, må vi være fleksible i våre interne prosesser, for eksempel på ansettelses- og markedsføringsformater, budsjettprosesser og IP-regler. Jeg har stor respekt for fakultetets suksess, men jeg stiller meg som en kandidat som vil spørre: hva kan gjøres bedre? og, hva kan vi vurdere i fakultet for å hjelpe akademikerne oppnå de beste profesjonelle resultatene i undervisningen, forskningsgruppene og forskningsprosjektene dine?

Ole Jonny Klakegg

Professor v/Institutt for bygg- og miljøteknikk

Ansattside

Jeg har vekslet mellom næringslivet og NTNU i hele min karriere. Doktorgraden handlet om prosjekteierstyring, og professoratet fokuserer på prosjektgjennomføringsmodeller. Kollegaene mine har nominert meg som styrekandidat fordi de betrakter meg som en etterrettelig person med evne til å analysere problemstillinger fra flere perspektiv.

NTNU og IV-fakultetet forholde seg til bærekraft og digitalisering. Det påvirker både hvordan IV-fakultetet bør organisere seg og hva IV-fakultetet bør produsere i form av undervisning, forskning og publikasjoner. Fakultetet må ha et aktivt forhold til bærekraft og digitalisering.

IV-fakultetet utnytte mulighetene ved grep som er gjort og som blir gjort. NTNU har fått ut noen synergieffekter etter fusjonen mellom NTNU, HiG, HiST og HiÅ, men etter å ha undervist og samarbeidet på tvers av campusene ser jeg at det er mer å hente på samarbeid.

Campusprosjektet i Trondheim er fortsatt i tidligfasen. Det er nå påvirkningsmulighetene er størst. IV-fakultetet må være aktivt med i Campusprosjektet for å sørge for at det ikke bare resulterer i nye bygninger, men at vår nye campus faktisk fører til bedre undervisning, forskning og publisering.

Ressursene må styres dit produksjonen foregår slik at både administrativt og vitenskapelig ansatte opplever bedre flyt. De administrativt ansatte må oppleve at oppgavene er nært knyttet opp mot NTNUs kjernevirksomhet. Vi må unngå et topptungt administrativt apparat der detaljstyring og kontroll går på bekostning av støttefunksjonene som universitetet trenger for å fungere. Jeg opplever et behov for å gi de administrativt ansatte mulighet for bedre arbeidsflyt. De vitenskapelig ansatte må få utføre arbeidsoppgavene uten dobbeltarbeid. Jeg opplever kravet om at veileder ikke skal delta i sensuren av masteroppgaver som et eksempel på dobbeltarbeid.

Amund Skavhaug

Professor v/Institutt for maskinteknikk og produksjon

Ansattside

Jeg har jobbet med industrielle, innvevde og sanntids datasystemer siden studiedagene ved NTH på 80-tallet. Den indre drivkraften er å «Bidra til utvikling av andre mennesker, næringslivet og samfunnet generelt.

Jeg stiller til valg til fakultetsstyret våren 2021 for å bidra til:

  • bedre rekruttering til våre studier,
  • bedre utnyttelse av arbeidet til våre fagpersoner,
  • økt samarbeide både innen grupper på eget institutt og mellom institutt på fakultetet,
  • bedre kvalitet på den datatekniske undervisningen alle våre studenter får

Jeg har omfattende erfaring tidligere i fakultets- og institutts råd og styrer ved annet fakultet/institutt (ED/IE/IME/Kybernetikk). I nyere tid har jeg bla jobbet i utvalg for studentrekruttering generelt, digitalisering, IT-sikkerhet, samt IT-undervisning generelt.

Mitt hovedfokus forskningsmessig nå er muligheter og utfordringer innen Industri 4.0 sammen med 5G og Industriell IoT. Her er det mange muligheter for synergieffekter. Vi bygger for tiden sammen med bla Telenor og en rekke andre industriaktører opp en lokal industriell 5G lab (egne tilgangspunkter, privat nett) som en først i Norge, lokalisert i Manulab - verkstedteknisk.

Undervisningsmessig er oppgradering av studiene for IV-fakultetets studenter generelt et hjertebarn. Jeg underviser flere forskjellige mekatronikk og industriell datafag. Her er oppbygging av "laboratorier i en koffert" for hver student slik at teoriøvingene innen "data" og "elektronikk" kan byttes ut med ukentlige praktiske øvinger der studentene benytter hver sine sett med Raspberry PI m. ekstra utstyr, Arduino sett med diverse sensorer og motorer samt klassesett i store antall med PLS'er med minifabrikker, kofferter med kombinert elektro-lab utrustning mm.

En målsetting undervisningsmessig er bedre koordinering av forskjellige fag slik at de både bygger bedre på hverandre og er ortogonale slik at utbyttet er best mulig, samt at man unngår paralell undervisning der dette ikke er strengt tatt nødvendig.

Min tese er: "Utnytt det vi har best mulig, så unngår vi som faglærere unødvendig dobbeltarbeide, vi får bedre forskning og studentene bedre læring"

Erin Bachynski-Polić

Professor v/Institutt for marin teknikk

Ansattside

Jeg jobber med forskning og undervisning relatert til marine konstruksjoner. Min forskning har en hovedvekt på dynamisk analyse av offshore vindturbiner (og relaterte numeriske og eksperimentelle metoder for både last og respons), men jeg er også interessert i andre fremtidsrettede marine konstruksjoner og problemstillinger.

Jeg er opprinnelig fra USA, og studerte ved the University of Michigan før jeg kom til Norge i 2010 for å ta doktorgrad ved IMT. Etter doktorgraden jobbet jeg to år som forsker ved MARINTEK (nå SINTEF Ocean), og kom tilbake til NTNU som Onsager Fellow i 2016.

Jeg mener at min erfaring fra forskjellige typer NFR og EU prosjekter, undervisning, veiledning, og innovasjon, og mitt internasjonale perspektiv kan være nyttige i IVs fakultetsstyre. Det er viktig for meg at IV skal fokusere på og legge til rette for høy kvalitet i undervisning og forskning, og at IV skal ha en fremtidsrettet studie- og forsikringsportefølje.

Peter Karlsaune

Rådgiver v/Institutt for konstruksjonsteknikk

Ansattside

De neste fire årene ved NTNU vil blant annet preges av store prosesser som samling av campus og nytt Ocean Space Center. Innføring av nye systemer gjennom BOTT-samarbeidet vil prege de ansattes hverdag mer direkte. God informasjon ut til de ansatte og tidlig involvering er viktig. Jeg ønsker å bidra til dette.

Jeg har jobbet ved NTNU i 10 år som koordinator for to SFI-sentre ved Institutt for konstruksjonsteknikk. Arbeidet har gitt meg innsyn i arbeidshverdagen både for administrasjonen og de teknisk ansatte i laboratoriene. Dette er erfaring jeg vil ha god nytte av i et eventuelt styreverv.

Andreas Noteng

Rådgiver v/Institutt for bygg- og miljøteknikk

Ansattside

Jeg jobber i dag som studiekonsulent ved Institutt for bygg- og miljøteknikk i et team av 4 studiekonsulenter. Tidligere har jeg jobbet i sentraladministrasjonen som konsulent i studentdemokratiet, samt hatt kortere engasjement og vikariat både på IV-fakultetet og på Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Jeg er utdannet grunnskolelærer 5.-10.trinn med vekt på realfag ved HiST/NTNU, og har fra før utdanningen erfaring blant annet som båtbygger, IT-ansvarlig og ekspeditør/kjøkkentegner i byggvarehandel. Min første jobb i UH-sektoren var som sommerhjelp på opptakskontoret til HiST, en stilling som etter hvert ble utvidet i omfang og varighet og som til sist førte til at jeg aldri endte opp i jobb som lærer. Jeg har vært folkevalgt politiker i Melhus kommune, og ender ofte opp som styremedlem/styreleder i diverse organisasjoner jeg selv eller barna er engasjert i.

Jeg er i dag vara for Runa i IV-styret og representerer de teknisk-administrativt ansatte ved IV når Runa har fravær. Jeg stiller til valg som styremedlem, alternativt gjenvalg som vara fordi jeg vil være med å ivareta denne ansattegruppen når styret fatter sine vedtak. Når vi stadig utsettes for kutt gjennom ABE-reformen mener jeg at en av de viktigste oppgavene til ledelse på nivå 1 og 2 er å sørge for at vi jobber smartere og ikke mere, ved at vi får verktøy som faktisk forenkler hverdagen og gjør at færre hender kan ta unna en større arbeidsmengde på samme tid. Relatert til dette ser vi nå en del endringer som kommer gjennom BOTT-samarbeidet, som jeg mener det er viktig å følge opp. Ellers er jeg en ivrig forkjemper for å fortsette det pågående digitaliseringsarbeidet på alle nivå i organisasjonen, og har flere ganger deltatt i ulike digitaliseringsprosjekt ved NTNU sentralt og lokalt på instituttet.

Håper du vil stemme på meg!

Runa Nilssen

Seniorkonsulent v/Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansattside

Jeg jobber i dag som seniorkonsulent ved fakultetsadministrasjonen, med ph.d.-utdanningen som ansvarsområde. Tidligere har jeg jobbet som studiekonsulent ved et annet institutt på NTNU, og jeg har mastergraden min fra NTNU. Jeg kjenner derfor NTNU systemet svært godt noe som kommer godt med i styresammenheng.

Jeg stiller til gjenvalg som representant for teknisk-administrative ansatte. Etter å ha vært representant for denne gruppen i en periode ser jeg hvor viktig arbeidet som gjøres i styret er, spesielt det å kunne påvirke mine kollegers og min egen arbeidshverdag. I tillegg vil mange av dagens styremedlemmer ikke ta gjenvalg og jeg mener det er viktig med en kontinuitet i styret når det kommer en del nye medlemmer inn.

Min motivasjon for å fortsette er at jeg mener den administrative stemme er viktig i saker som berører fakultetets situasjon og fremtid, ikke minst når strategier og planer skal besluttes. Spesielt nå når vi går inn i en periode hvor BOTT skal innføres på NTNU er det viktig at de teknisk-administrative har en tydelig stemme i styret. Samtidig ønsker jeg å synliggjøre den viktige jobben som teknisk-administrativt ansatte gjør for og med vitenskapelige ansatte, slik at disse kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, forskning og undervisning.

Jeg er også lokalt tillitsvalg i NTL ved fakultetet, og selv om jeg ikke stiller som representant for NTL, men for alle teknisk-administrative kolleger mener jeg at den innsikten man får i fagforeningssammenheng er verdifull også når jeg sitter i styret.

Håper dere vil stemme på meg!

Ken Hellerud

Overingeniør v/Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Ken Hellerud

Jeg har vært en del av IV siden 2012 på daværende Høgskolen i Gjøvik, først som student innen bærekraftig produksjon, og deretter som ansatt på NTNU siden 2018 som administrativ prosjektleder for Manulab. Min nåværende stilling er overingeniør, hvor jeg jobber med tilrettelegging med etter- og videreutdanning, digital undervisning, lab og oppfølging av studenter. Jeg ønsker å representere teknisk-administrativt ansatte ved IV-styret.

Min motivasjon for å stille som kandidat for de teknisk-administrativt ansatte til styret ved IV-fakulteter er å få innblikk i og kunnskap om arbeidet som foregår ved fakultetet. Jeg ønsker å ta del i prosesser, blant annet rundt strategier, satsninger, budsjett, virksomhet og struktur. Jeg er spesielt opptatt av at IV skal levere kvalitetsutdanning til alle studenter, uavhengig av campustilknytning. Jeg er dessuten svært opptatt av forskningsstøtte og forskningsformidling på alle våre spennende områder. Jeg ser det som en fordel at fakultetsstyret har medlemmer fra alle campuser der fakultetet er representert.

Farid Khazaeli Moghadam

Postdoktor v/Institutt for marin teknikk

Farid Khazaeli Moghadam

I am Farid Khazaeli Moghadam. I am 32 years old and married. I was born and raised in Iran and moved to the US for study and work. I have an electrical engineering background and came to Norway to do my Ph.D. in Institutt for Marin Teknikk (IMT), NTNU. I was working as a Ph.D. researcher in IMT, NTNU, Trondheim, during the past three years, where I am now a Postdoctoral researcher. The emphasis of my current research is the dynamic modeling of wind turbines for wind farms' operation control. I have been living in Asia, Europe and America. I have many friends from Africa. I hope to be able to be encountered more with Australian culture also. My mentality is that all the temporary and permanent researchers of NTNU should be treated equally, regardless of race, ethnicity, nationality, religion, belief, gender, language, age, or any other status.

I have been actively supporting Ph.D. and Postdocs social committee in IMT in the past two years, which has given me the chance to be in contact with researchers who all have a temporary status like me so that it is very common to discuss the different matters related to our working conditions and where there are rooms to improve. The latter also helped me to realize that though there are similarities in the needs, but some of them can also be culture-related and might vary based on individuals' different experiences. One of the reasons that I decided to be a candidate is that I do believe that I can represent you on the board without compromise or willingness to sacrifice your desires for the needs of any specific group. I will be accessible to you by email and phone calls during the working days of the week. A report will be sent to you at end of the year to inform you about the summary of activities and changes made during the time that I potentially serve on the board.

To temporary employees who are not familiar with the domain of responsibilities of the faculty of engineering board, I would say that the board is responsible for setting goals and strategies for the faculty and making priorities within the framework given in the regulations. The board can influence the high-level decisions related to strategy, annual plans and action plans, strategic personnel plans, internal allocation of budget, strategic research initiatives (SRI), study program, study quality, business and financial reporting, and other matters of fundamental importance. In simple words, many of the subjects related to education and budget at the faculty level can be discussed on the board and possibly improved. For this purpose, it is critical to have good communication with the boards of all the departments in the faculty of engineering and also at the level of NTNU.

You as the temporary staff may find some of the regulations in faculty of engineering unfair compared to the ones in the other faculties, e.g. allocation of budget for different activities and demands on temporary researchers regarding the work at the faculty of engineering, and I can represent the temporary staff in the board on your behalf. To those who might think that Ph.D. or Postdoc is a transient time that will get over, there are some even minor changes that we can make together to improve the quality of life (lower stress, higher security and equality, and possibilities to improve your working condition and productivity in research) during our part of life in NTNU for both ourselves and future temporary employees. I have already taken a step forward to make a change by announcing my candidacy, but there are still many steps ahead. Your support will be needed with both voting and more fundamentally by providing consistent feedback to me.


Announcement of election

The dean hereby announces that the election to the Faculty Board at the Faculty of engineering will be carried through.

The election will be held from May 31st to June 2 2021

New representatives will be elected for the following groups at the Faculty of Engineering:

  • 3 board members and 3 deputy board members from the group permanent academic staff (elected for 4 years)
  • 1 board member and 1 deputy board members from the group temporary academic staff (elected for 1 year)
  • 1 board member and 1 deputy board member from the group permanent and temporary staff in technical and administrative positions (elected for 4 years)

According to NTNUs Regulations for election § 9.1 all staff with the right to vote may submit proposals for candidates from their own group. The nomination deadline is 3 weeks before the election. The candidates must meet the requirements for election, cf. Regulations for election § 4. The proposals must be signed by at least 3 persons with the right to vote. Due to COVID-19 it is sufficient that the proposers are CC recipients on the submitted proposal.

See the nominees for the election above.