Wikier

Styrevalg

Valg ved SU

På denne siden finner du informasjonen du trenger for å delta i vårens valg av representanter for fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte til Instituttenes medvirkningsorgan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) for kommende fireårsperiode.

English version: Elections at SU | Fakultetsstyret SU 

Valg til Instituttenes medvirkningsorgan våren 2021

Viktige datoer for valg til Instituttenes medvirkningsorgan  

 • Valget kunngjøres 10.05
 • Foreslå kandidater senest 31.05 NB: Utsatt nominasjonsfrist 3.6
 • Valg til instituttenes medvirkningsorgan 14.06-15.06  
Institutt for geografi (IGE)Instituttstyre  
Institutt for lærerutdanning (ILU)Instituttstyre  
Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)Utvidet ledergruppe
Institutt for psykologi (IPS)Instituttstyre  
Institutt for sosialt arbeid (ISA) Instituttstyre  
Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) Instituttstyre  
Institutt for sosialantropologi (SA) Instituttstyre  

 Se resultatet av valg til instituttenes medvirkningsorgan 2021-2025

Til Utvidet ledergruppe ved IPL skal det velges:  

 • To representanter for fast vitenskapelige ansatte + to vararepresentanter  
 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte + en vararepresentant 
 • En representant for teknisk-administrativt ansatte + en vararepresentant  

Til Instituttstyrene ved IGE, ILU, IPS, ISA, ISS og SA skal det velges:  

 • Tre representanter for fast vitenskapelige ansatte + tre vararepresentanter  
 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte + en vararepresentant 
 • En representant for teknisk-administrativt ansatte + en vararepresentant  

Manntallet for vårens valg   

Manntallet for vårens valg tas ut 20. februar. Logg på valgweb og sjekk at du er riktig oppført i manntallet (stillingsgruppe og institutt). Hovedregelen tilsier at alle som hadde minst 50 prosent stilling per 20. februar 2021 skal stå i manntallet. Siste frist for å klage på manntallet er 5. mars. Manntallet rettes ikke etter denne dato.

Foreslå kandidater senest 31. mai 

Instituttstyret tar beslutninger innenfor myndighetsområdet som er delegert til instituttet, mens utvidet ledergruppe er et rådgivende organ for instituttleder. 

Organene behandler saker av prinsipiell betydning, blant annet instituttets strategier, årsplaner, handlingsplaner, strategiske personalplaner, intern fordeling av bevilgning og budsjett, forskningssatsinger og –profil, emneportefølje og studieprogram, og studiekvalitet.  Organene skal kalles sammen minst 2 ganger i semesteret og ellers ved behov.  

Kjenner du noen som kunne gjort en god jobb i Utvidet ledergruppe eller Instituttstyre? Som velger har du innflytelse ikke bare ved å stemme, men også ved å fremme kandidater. Det er du som velger som må foreslå kandidater til valg.  

Vi trenger kandidater av begge kjønn. Kandidatene må være ansatt i minst 50 % stilling og ha et ansettelsesforhold som dekker valgperioden 1. august 2021 - 31. juli 2025. Midlertidig vitenskapelig ansatte velges for ett år, og det er tilstrekkelig at de har et ansettelsesforhold til 30. juni 2022. Kandidatene må beherske norsk skriftlig og muntlig. 

Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe (fast vitenskapelig-, midlertidig vitenskapelig-, eller teknisk-administrativt ansatt). Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille til valg. Forslag sendes til valg@su.ntnu.no senest 31.05.

Forslagsark for å foreslå kandidater til Instituttenes medvirkningsorgan ved SU. NB! Husk å sette forslagsstillere på kopi av innsendt epost! 

Bakgrunnsinformasjon

Sammensetning av instituttenes medvirkningsorganer 

Styreperioden er fra 1. august 2021 til 31. juli 2025. De midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens resten av de interne velges for fire år.  

Utvidet ledergruppe ledes av instituttleder og består av instituttets ledergruppe supplert minst med: 

 • 2 fast vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling 
 • 1 midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling 
 • 1 teknisk-administrativt ansatt  
 • 2 studentrepresentanter 

Instituttstyre kan ledes av instituttleder, eller en ekstern styreleder blant de to eksterne medlemmene. Der instituttstyre ledes av ekstern styreleder, fungerer instituttleder som sekretær for instituttstyret. Instituttstyret består av:  

 • 3 fast vitenskapelig i undervisning- og forskerstilling + 3 vara 
 • 1 midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisning- og forskerstilling + 1 vara 
 • 1 teknisk-administrativ ansatt + 1 vara 
 • 2 eksterne styremedlemmer tilsatt ved et annet institutt ved NTNU eller utenfor NTNU 
 • 2 studentrepresentanter + 2 vara 

Valgreglement

Valg til fakultetsstyre og medvirkningsorgan ved instituttene skjer i henhold til NTNUs valgreglement. 

Eventuelle spørsmål om valg til Instituttstyre eller Utvidet ledergruppe kan rettes til valg@su.ntnu.no   

Valgstyret

Valgstyret ser til at valget foregår i overensstemmelse med NTNUs valgreglement.

Resultat fra Fakultetsstyrevalget 2021

Se resultatet fra Fakultetsstyrevalget 2021

Child Pages (2)

 • Kandidater til fakultetsstyrevalget ved SU

  Innholdsfortegnelse [-] Kunngjøring av resultatet for valg til Fakultetsstyret SU Fast vitenskapelig ansatte   Midlertidig vitenskapelig ansatte   Teknisk-administrative ansatte   Kontakt På denne...

 • Kandidater til instituttenes medvirkningsorgan ved SU

  Innholdsfortegnelse [-] Valgresultatet for valg til Utvidet Ledergruppe ved IPL Fast vitenskapelig ansatte Midlertidig vitenskapelig ansatte Teknisk-administrative ansatte Valgresultatet for valg...