Wikier

Styrevalg

Valg ved SU

Valg våren 2023


Våren 2023 skal det velges representanter for de midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret og til instituttenes medvirkningsorgan (instituttstyre eller utvidet ledergruppe) ved SU.

I tillegg skal det gjennomføres følgende suppleringsvalg:

 • 3. vara fra gruppen fast vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret
 • 3. vara fra gruppen fast vitenskapelig ansatte til instituttstyret ved Institutt for psykologi
 • Vara fra gruppen teknisk-administrativt ansatte til instituttstyret ved Institutt for sosialt arbeid

Informasjon om disse valgene finner du nederst på denne siden.

English version: Elections at SU | Fakultetsstyret SU

Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret og instituttenes medvirkningsorgan

Viktige datoer

 • Valg til fakultetsstyret avholdes 24. og 25. mai.
 • Valg til instituttenes medvirkningsorganer avholdes 14. og 15. juni.
 • Frist for å nominere kandidater til fakultetsstyret er 3. mai.
 • Frist for å nominere kandidater til instituttenes medvirkningsorganer er 31. mai.
 • Valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte skjer årlig. Funksjonsperioden for dette valget er 1. august 2023 til 30. juli 2024.

De midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens øvrige medlemmer velges for fire år.

Oppdatert (16.06.23):

Valgbarhet

For å være valgbar må du være ansatt i midlertidig vitenskapelig stilling i minst 50 prosent og ha tiltrådt stillingen ved uttak av manntallet.

 • Ansettelsesforholdet må minimum vare til 30. juni 2024.
 • Kandidaten må beherske norsk skriftlig og muntlig. Språkkravet er utdypet i valgreglementet.
 • Påse at kandidaten er valgbar i din velgergruppe og ditt fakultet/institutt. Stemmerett, velgergrupper og valgkretser er utdypet i valgreglementet.

«Fordelene ved å representere midlertidige i NTNUs styrer må være en godt bevart hemmelighet – for min erfaring tilsier at det burde vært stor rift om å bli valgt til dette vervet! Jeg vil med dette oppfordre mine med-midlertidige til å stille som kandidater når det nå i høst dukker opp muligheter for det!».

Les Ytring i Universitetsavisa (26.08.22), skrevet av Unni Soltun Andreassen. Unni er stipendiat og satt i SUs fakultetsstyre. Erfaringen var så meningsfull at hun senere stilte som kandidat og ble valgt som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNU-styret.


Mer informasjon

 • Styreperiodene på NTNU er fireårig. Inneværende styreperiode startet 1. august 2021 og varer til 31. juli 2025.
 • Valg av representanter for de midlertidig vitenskapelig ansatte skal skje årlig.
 • Til fakultetsstyret og instituttenes medvirkningsorganer, skal det velges én representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og én vararepresentant.
 • Som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret, vil du også være medlem av Ansettelsesutvalget (AU). Ansettelsesutvalget vedtar stillingsbeskrivelser og ansettelser for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger.

Honorering

Det gis kompensasjon for valgte verv på fakultet og institutt for stipendiater og postdoktorer. Hovedregelen er at kompensasjon gis i form av lønnet forlengelse av ansettelsesforholdet. For kandidater som har gjenværende pliktarbeid, kan det alternativt avtales med instituttet at verv kan inngå som del av pliktarbeidet. Slike verv kan maksimalt utgjøre tre måneder av pliktarbeidet.

Mer om kompensasjon for valgte verv på fakultet og institutt for stipendiater og postdoktorer.

Suppleringsvalg

 • Valg av 3. vara fra gruppen fast vitenskapelig ansatte til instituttstyret ved Institutt for psykologi avholdes 14. og 15. juni. Frist for å nominere kandidater er 31. mai. Valgperioden er fra når valgresultatet er klart og til 30. juli 2025.
 • Valg av vara fra gruppen teknisk-administrativt ansatte til instituttstyret ved Institutt for sosialt arbeid avholdes 14. og 15. juni. For å oppfylle valgreglementets krav om kjønnsmessig balanse må kandidaten være en mann. Frist for å nominere kandidater er 31. mai. Valgperioden er fra når valgresultatet er klart og til 30. juli 2025.
 • For å være valgbar må du være ansatt i fast vitenskapelig stilling i minst 50 prosent og ha tiltrådt stillingen ved uttak av manntallet.

Valg av 3. vara fra gruppen fast vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret skulle avholdes 24. og 25. mai. Ved nominasjonsfristens utløp 3. mai 2023 var det kommet inn én nominasjon: Toril Aalberg, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS). Kandidatens valgbarhet ble funnet i orden. Siden det kun var én kandidat er det ikke behov for å gjennomføre ordinært valg og valgstyret godkjenner at Toril Aalberg velges som 3. varamedlem fra gruppen fast vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret ved SU-fakultetet med virkning fra 1. august 2023 og ut valgperioden.

Foreslå kandidater

Kjenner du noen som kunne gjort en god jobb? Det er du som velger som må foreslå kandidater til valg.  

Forslag på kandidater sendes til valg@su.ntnu.no. Oppgi fullt navn på kandidaten og til hvilket valg vedkommende foreslås som kandidat til: Fakultetsstyret eller sitt institutts medvirkningsorgan. Det er mulig å stille som kandidat til begge valgene.

Det er krav om at tre personer må stille seg bak et forslag til kandidat. Forslaget sendes inn av én av forslagsstillerne, med de to andre på kopi. Kandidaten skal også stå på kopi.

For å oppfylle valgreglementets krav om kjønnsmessig balanse, må det når valget gjennomføres foreligge minst én kandidat av hvert kjønn.

Manntall

Det er din tilknytning til NTNU på tidspunktet for uttaket av manntallet som avgjør hvilken stemmerett du har. Det er den enkelte ansatte sitt ansvar å kontrollere at man er registrert med korrekt velgergruppe, fakultet og institutt.

Manntall for dette valget ble hentet ut 20. februar, med klagefrist 7. mars. Informasjon om dette ble annonsert på Innsida for alle ansatte 21. februar.

Kontroll av oppføringen din i manntallet skjer via valgweb.

Valgreglement

Valg til fakultetsstyre og medvirkningsorgan ved instituttene skjer i henhold til NTNUs valgreglement.

Eventuelle spørsmål om valgene kan rettes til valg@su.ntnu.no.

Valgstyret

Valgstyret ser til at valget foregår i overensstemmelse med NTNUs valgreglement.

Resultat fra fakultetsstyrevalget 2023

Se resultatene fra fakultetsstyrevalget 2023.

Resultat fra valget til instituttenes medvirkningsorganer 2023

Se resultatene fra valget til instituttenes medvirkningsorganer 2023

Child Pages (4)