Wikier

Styrevalg

Valg ved HF

Informasjon om valg ved Det humanistiske fakultet. Information in English about the Elections at HF can be found here. 

 Valgweb

Valg til Instituttenes medvirkningsorgan våren 2021

Viktige datoer for valg til Instituttenes medvirkningsorgan  

 • Foreslå kandidater senest 27.05 (IMU 19.05, IKM 21.05)
 • Valg til instituttenes medvirkningsorganer 16.06-17.06  (IMU 03.- 04.06)
Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT)Utvidet ledergruppe  
Institutt for språk og litteratur (ISL)Utvidet ledergruppe
Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)Utvidet ledergruppe
Institutt for kunst og medievitenskap (IKM)Instituttstyre  
Institutt for musikk (IMU) Utvidet ledergruppe 
Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) Utvidet ledergruppe (Valg holdt 2020)
Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) Instituttstyre  (Valg holdt 2020)

Til Utvidet ledergruppe ved skal det velges:  

 • To representanter for fast vitenskapelige ansatte + to vararepresentanter  
 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte + en vararepresentant 
 • En representant for teknisk-administrativt ansatte + en vararepresentant  

Til Instituttstyre skal det velges:  

 • Tre representanter for fast vitenskapelige ansatte + tre vararepresentanter  
 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte + en vararepresentant 
 • En representant for teknisk-administrativt ansatte + en vararepresentant  

Manntallet for vårens valg   

Manntallet for vårens valg tas ut 20. februar. Logg på valgweb og sjekk at du er riktig oppført i manntallet (stillingsgruppe og institutt). Hovedregelen tilsier at alle som hadde minst 50 prosent stilling per 20. februar 2021 skal stå i manntallet. Siste frist for å klage på manntallet er 5. mars. Manntallet rettes ikke etter denne dato.

Valg ved instituttene: Forslagsark finner du her

Valg til Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet - HF 2021

Funksjonsperiode: 01.08.2021 - 31.07.2025

Det skal velges nye representanter til fakultetsstyret for følgende ansattgrupper:

3 medlemmer og 3 varamedlemmer fra valggruppen faste ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 4 år)

1 medlem og 1 varamedlem fra valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

1 medlem og 1 varamedlem fra valggruppen fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger (velges for 4 år)

Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette mål og strategier for fakultetet, foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Fakultetsstyret tar stilling til saker av prinsipiell betydning, blant annet fakultetets strategier, årsplaner, handlingsplaner, intern fordeling av bevilginger og budsjett, forskningssatsninger, studieprogram, virksomhet- og økonomirapportering, og intern organisering. Som styremedlem i Fakultetsstyret kan du delta i sentrale prosesser og ha reell innflytelse over HFs strategiske utvikling.

Som velger har du innflytelse ikke bare ved å stemme, men også ved å fremme kandidater. Det er du som velger som må foreslå kandidater til fakultetstyrevalget, og kjenner du til noen som ville gjort en bra jobb for fakultetsstyret må vedkommende nomineres innen utgangen av 21.04.21

Vi trenger kandidater av begge kjønn og fra alle deler av HF. Kandidatene må være ansatt i minst 50 % stilling og ha et ansettelsesforhold som dekker valgperioden 1. august 2021 - 31. juli 2025. Midlertidig vitenskapelig ansatte velges for ett år, og det er tilstrekkelig at de har et ansettelsesforhold til 30. juni 2022. Kandidatene må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe (fast vitenskapelig, midlertidig vitenskapelig, eller teknisk-administrativt ansatt). Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille til valg. Forslag sendes til valg@hf.ntnu.no senest 16. april.  

Forslagsark for å foreslå kandidater til Fakultetsstyret HF   NB! Husk å sette forslagsstillere på kopi av innsendt epost!

Nominasjonsfrist: Onsdag 21. april 2021.

Valgdag: Torsdag 06. - Fredag 07. mai 2021 kl. 08.00 - 22.00

Presentasjon av kandidater til fakultetsstyret

 I henhold til NTNUs valgreglement skal det oppnevnes et valgstyre. Etter drøfting i LOSAM oppnevner dekan følgende valgstyre for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret HF for valgperioden 2017 - 2021:

John Kamsvåg (administrativ leder, fakultetsadministrasjonen ) - valggruppen teknisk administrativt personale

Brit Strandhagen (førsteamanuenis, Institutt for filosofi og religionsvitenskap) - valggruppen fast vitenskapelig personale

Geir Pettersen (kontorsjef, Institutt for språk og litteratur) - valggruppen teknisk administrativt personale

Thea Marie Valler (stipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier) - valggruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Valgkoordinator: Lillian Moen (førstekonsulent, fakultetsadministrasjonen) 

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgstyret ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4 pkt. c).

Valgstyrets oppgaver


Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt. Valgstyret:

 • Administrerer valget og forberedelsene til dette.
 • Kunngjør valget senest 6 uker før første valgdag. Samtidig skal det informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å nominere     kandidater er 3 uker før valget.
 • Skal om mulig påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Dersom det innen nominasjonsfristen ikke er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges, kan valgstyret be valgkomiteen, eventuelt rektor eller dekan, om innen tre dager å fremme forslag på et tilstrekkelig antall kandidater.
 • Tolker valgreglementet.
 • Kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.
 • Behandler eventuelle klager over valget.
 • Kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, vedta at perioden for gjennomføring av valget forlenges

 NTNUs valgreglement

NTNUs styringsreglement