Wikier

Styrevalg

Valg ved MH

 

Valg på midlertidig vitenskapelig ansatt til Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

Valgresultat 19. mai 2022

Det ble avholdt valg 19.05.2022 og følgende ble valgt:

 1. Atefe R. Tari som representant (sum 37.33)
 2. Jan Pål Loennechen som vararepresentant (sum 13.33)

Valgoppslutning var 6,97 %  

 

Kunngjøring av kandidater 

Oversikt og presentasjon av kandidatene finnes her: Presentasjon av kandidater – valg til Fakultetsstyret ved MH 2022 

 

Kunngjøring av valg til Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Funksjonsperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Det skal velges nye representanter til fakultetsstyret for følgende ansattgruppe:

 • 1 medlem og 1 varamedlem fra valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

Ihht. NTNUs valgreglement §9 kan alle stemmeberettigede ansatte (midlertidig ansatt i minst 50 % stilling pr. 20. februar 2022, og professor og førsteamanuensis i minst 20 % stilling ansatt i kombinert stilling ved Universitetsklinikken) sende inn forslag på kandidater fra egen gruppe. Forslagene må være valgstyret i hende innen nominasjonsfristen. Kandidatene må tilfredsstille kravene til valgbarhet, jfr valgreglementets §4. Forslaget må etter reglementet være signert av 3 stemmeberettigede fra samme velgergruppe. Det er tilstrekkelig at forslagsstillerne står som kopimottakere på det innsendte forslaget når det sendes inn på epost. 

Forslagsark.pdf 

Nominasjonsfrist: 28.04.2022.
Forslag sendes til: valg@mh.ntnu.no 

Valgdag: 19.05.2022 

Avlegg din stemme her

 

Valgstyre (fakultet)

Valgstyret for valgperioden 2021 - 2025:

 • Tore Romundstad (seniorrådgiver dekanens stab, valgstyrets leder) - valggruppen teknisk administrativt personale

 • Tove Kristin Greaker - valggruppen fast vitenskapelig personale 

 • Gro Brendryen Eggen - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

 • Bjørn Munkvold - valggruppen teknisk administrativt personale

 • FTV1 - observatør med mandat å gjennomføre valg til Fakultetsstyret - jfr. valgreglementets § 6.1

Medlemmer i valgstyret ikke er valgbare ved det aktuelle valg (jfr. valgreglementets § 4 pkt. c).

Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt.

Valgstyrets oppgaver:

 1. administrerer valget og forberedelsene til dette.
 2. kunngjør valget senest 6 uker før første valgdag. Samtidig skal det informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å nominere kandidater er 3 uker før valget.
 3. skal om mulig påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Dersom det innen nominasjonsfristen ikke er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges, kan valgstyret be valgkomiteen, eventuelt rektor eller dekan, om innen tre dager å fremme forslag på et tilstrekkelig antall kandidater.
 4. tolker valgreglementet.
 5. kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.
 6. behandler eventuelle klager over valget.
 7. kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, vedta at perioden for gjennomføring av valget forlenges

 

Valgkomité (fakultet)

Valgkomité for valgperioden 2021 - 2025:

Medlemmer i valgkomitéen ikke er valgbare ved det aktuelle valg (jfr. valgreglementets § 4 pkt. c). 

Valgkomitéens oppgaver:
Valgkomitéen skal med vekt på likebehandling av kandidatene bidra til engasjement og bred valgdeltagelse ved å:

 1. innen nominasjonsfristen, utbre kunnskap om hva vervet innebærer og kravene til kandidatenes kompetanse.
 2. under nominasjonsperioden, bidra til at det foreslås et tilstrekkelig antall kandidater til at det kan bli et reelt valg, og eventuelt selv fremme forslag til kandidater.
 3. etter nominasjonsfristens utløp og før første valgdag, organisere valgmøter og presentere kandidatene.

 

NTNUs valgreglement

Child Pages (2)