Wikier

HMS ved NV

Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere og studenter ved Fakultet for naturvitenskap.

Se HMS for medarbeidere for oversikt over HMS-informasjon ved NTNU.

Aktuelt

HMS-årsmøte for NV-fakultetet ble holdt 14.02.2023 med deltakelse av ledere, verneombud, HMS-koordinatorer og HR-konsulenter. På møtet ble HMS-året 2022 oppsummert og det ble gjennomgått et utkast til handlingsplan for HMS for 2023-24. Presentasjon fra møtet.

Ferdig bearbeidet handlingsplan : HMS-handlingsplan for NV-fakultetet 2023-24

Alle ansatte ved NV vil i løpet av vår 2023 motta innkalling til E-læringskurs i HMS.

Laboratoriefrakker for studenter: Fra og med høst 2022 vil alle studenter ved NV få utlevert frakker fra fakultet/institutt dersom de ikke har fra før. Studenter skal levere inn labfrakker til vaskeri og ikke vaske disse selv. Studentene har adgang til lagerrom for labfrakker i Realfagbygget (DU4-103) med sitt eget nøkkelkort. Det er også etablert rutine for studentene med tilhold i Akrinn. Se rutiner for labfrakker lenger ned.

HMS-roller ved NV

Oversikt over HMS-roller

Oversikt over HMS-roller og hvem som innehar de ulike rollene

Delegering av HMS-ansvar og oppgaver

Se NTNUs HMS-politikk for en beskrivelse av organiseringen av HMS-arbeidet ved NTNU og hvilket ansvar og hvilke oppgaver de ulike aktørene har. Organiseringen og ansvars- og oppgavefordeling skal dokumenteres, se Retningslinje for systematisk HMS-arbeid

HMS-opplæring ved NV

Opplæring i HMS er obligatorisk for alle studenter og ansatte ved NV-fakultetet. Generell HMS-opplæring gjennomføres av fakultetet. Spesifikk opplæring knyttet til ulike laboratorierområder etc. gjennomføres ved instituttene/enhetene.

HMS-kurs for studenter

Nye studenter skal ta sikkerhetskurs (HMS0001) som fokuserer på sikkerhet i laboratoriet og gir opplæring i førstehjelp og brannvern. Før oppstart av masteroppgave skal studentene ta et HMS-kurs (HMS0003) som inkluderer en repetisjon av opplæringen i førstehjelp og brannvern.

HMS-kurs for ansatte

Alle ansatte ved NV-fakultetet skal gjennomføre HMS-kurs. Dette er et E-læringskurs som NV selv har laget. HMS-kurset inkludere praktisk opplæring i brannvern og førstehjelp (som tidligere). Kurset avsluttes med en digital "eksamen".

Kurs i gassikkerhet

Alle som bruker gass (inkl. flytende nitrogen og tørris), skal gjennomføre et E-læringskurs som gir nødvendig kunnskap om gassfarer og gassikkerhet. Dette gjelder både studenter og ansatte. Ta kontakt med HMS-koordinator ved din enhet for å få tilgang til kurset.

Retningslinjer ved NV

Adgang til laboratorier

Enhetene ved NV-fakultetet skal arbeide systematisk for å sikre at personer som blir gitt adgang til NV-fakultetets laboratorier har nødvendig opplæring og kjennskap til gjeldende rutiner for området og at disse rutinene blir etterlevd. Dette inkluderer å gi advarsel ved rutinebrudd og å sanksjonere ved å bortvise eller frata adgang til området dersom adferd på laboratoriet ikke er forenlig med fullt forsvarlig laboratoriedrift.

Systematisk HMS-arbeid ved NV

Retningslinje for systematisk HMS-arbeid beskriver ansvar og prinsipper for det systematiske HMS-arbeidet ved NTNU. Alle enheter ved NTNU skal gjennomføre en årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet og sende inn HMS-årsrapport til NTNU Seksjon for HMS og beredskap.

Ved NV-fakultetet inngår gjennomføring av HMS-runde i løpet av høstsemesteret og utarbeiding av HMS-rapport som sendes til fakultetet. Mellom hver HMS-runde skal det for laboratoriene ved NV gjennomføres "ryddedag" to ganger pr år, se:

Retningslinje for ryddedag på laboratorier ved NV-fakultetet.

Alenearbeid

Retningslinjen skal sikre at alle enheter ved NV-fakultet har rutiner for alenearbeid som ivaretar Arbeidsmiljølovens krav.

Øyevern-instruks

Varsling ved stans av tekniske anlegg

Ved stans og test av tekniske anlegg varsler Eiendomsavdelingen til NV-fakultetet. Fakultetets varsling av enhetene ved NV er beskrevet i Varslingsrutine for stans av tekniske anlegg.

Driftsinstruks for maskiner og utstyr

Apparaturkort

Graviditet og laboratoriearbeid

Se Gravid ved NTNU.

Leder har ansvar for tilrettelegging av arbeidssituasjonen for gravide. Dette ansvaret gjelder også studenter som utfører praktisk arbeid i studiet og som i denne sammenhengen omfattes av Arbeidsmiljøloven. Leder kan være fagleder, prosjektleder, instituttleder eller veileder. Mulige helseskadelige eksponeringer før og under graviditet skal kartlegges.

Ansatt/student skal varsle leder så tidlig som mulig om svangerskapet slik at behov for tilrettelegging og tiltak kan avklares og iverksettes.

Farlig avfall - avhending

Avhending av farlig avfall krever strenge rutiner for å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. NTNU retningslinje: Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall.

Rutine for bruk av felles lagerrom for farlig avfall

I Realfagbygget er det to rom som benyttes av flere enheter for lagring av farlig avfall før avhending

Glassavfall fra laboratorier

Glassavfall fra laboratorier må avhendes som farlig avfall dersom det inneholder eller kan inneholde kjemikalier eller biologiske faktorer som defineres som farlig avfall. Glassavfall fra laboratorier kan ikke kastes som returglass. Rent glass fra laboratorier kan avhendes som ikke-farlig avfall (til deponi) dersom avfallet oppfyller kriterier som framgår av lenke under. Kontakt din lokale HMS-koordinator for å avklare avhending. Oppsamlingspunkter for glassavfallet:
Gløshaugen: Realfagbygget rom DU4-147. Adgang administreres av Espen Fjærvik.
Kalvskinnet: Akrinn korridor TU2.101 (under trappa).

Risikovurdering av masteroppgaver/ Risk assessment of master projects

NV-fakultetet har bestemt at alle masteroppgaver skal risikovurderes før oppstart og det er utarbeidet en egen veiledning for denne oppgaven. Vurderingen skal gjennomføres i samarbeid mellom veileder og student.

Veiledning for utføring av risikovurdering

Skjema for risikovurdering av masteroppgaver ved NV

Førstehjelpsmateriell

Kontaktperson for førstehjelpsmateriell er Astrid Salvesen.

Rutiner for labfrakker/ routines for lab-coats

For studenter

Se rutine lenket under. Fra og med høst 2022 vil alle studenter ved NV få utlevert frakker fra fakultet/institutt dersom de ikke har fra før. Studenter har adgang til lagerrom for labfrakker med sitt eget nøkkelkort.
See routine linked below. Starting in autumn 2022, all students at NV will get lab-coats from the faculty/department if they do not already have. Students have access to storeroom for lab-coats with their own key card.

For ansatte

Laboratoriefrakk skal brukes på laboratorier/innenfor laboratorieområder. Frakk skal ikke brukes i fellesområder som kantine, pauserom o.l. Ansatte som har oppgaver innenfor flere ulike laboratorieområder og bygninger, har anledning til å ha på frakk også når de beveger seg mellom disse områdene.

NV-fakultetet har en avtale med NTNU vaskeri om vask av labfrakker og kjeldresser. Labfrakker leveres på avtalt droppunkt i lukkede plastsekker med utfylt og signert bestillingsskjema festet på. Droppunkt i E1 Realfagbygget. Hvert institutt som benytter avtalen har egne rutiner for inn- og utlevering av frakker. Ta kontakt med HMS-koordinator ved din enhet hvis du har spørsmål.
Frakker som leveres inn til vask må ikke være kontaminert med farlige kjemikalier eller smittestoffer. Frakker som er/kan være kontaminert med biologiske faktorer skal autoklaveres før vask.

Kontaktperson ved vaskeriet: Berit Belsaas. Kontaktperson ved fakultetet: Espen Fjærvik.

Hovedekskursjoner ved NV

NTNUs retningslinjer for feltarbeid gjelder for ekskursjoner. NV-fakultetet har også en egen retningslinje for hovedekskursjoner. Det er laget en veiledning som beskriver hvordan forberedelser knyttet til ivaretakelse av HMS ved hovedekskursjonene skal gjennomføres.

HMS-info for enheter/institutter ved NV

Beredskap

Se egen informasjonsside om beredskap og krisehåndtering ved NV. Her finner du informasjon om:

 • Beredskapsplan
 • Varslingsliste
 • Områdeansvarlige ved NV (tidl. etasjeansvarlige)
 • NTNUs branninstruks

Om HMS-arbeidet ved NV-fakultetet

Mål for NV-fakultetets HMS-arbeid er å utvikle en systematisk og kontinuerlig virksomhet med sikte på å:

 • Hindre skader på personell og utstyr
 • Sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
 • Hindre skadelige og uønskede utslipp
 • Fremme at hensyn til sikkerhet og miljø inngår i alt arbeid
 • Vise innad og utad at hensyn til sikkerhet og miljø er ivaretatt
 • Bidra til at HMS inkluderes og brukes aktivt i utdanningen
 • Dokumentere at relevante lover og forskrifter følges
 • Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
 • Klargjøre at det er et lederansvar å følge opp HMS-retningslinjene

Kontaktinformasjon

Espen Fjærvik, HMS-rådgiver ved NV-fakultetet

10917 Visninger
Vedlegg

Child Pages (1)

 • HMS-roller ved NV

  Liste over personer som innehar HMS-roller ved Fakultetet for naturvitenskap (NV). Innholdsfortegnelse [-] Linjeledere HMS-koordinatorer Verneombud Romansvarlige Områdeansvarlige ved...