Wikier

HMS ved NV

HMS-roller ved NV

Liste over personer som innehar HMS-roller ved Fakultetet for naturvitenskap (NV).

Linjeledere

Fakultet for naturvitenskap: Øyvind Weiby Gregersen

Linjeleder har ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget ansvars- og arbeidsområde og skal planlegge for fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sørge for at alle som har til oppgave å lede andre har nødvendig opplæring og kontrollere at virksomheten foregår forskriftsmessig (IK-forskriften § 5).

Dersom HMS-oppgaver delegeres, f.eks. til HMS-koordinator, skal linjeleder sørge for å få systematisk oppdatering. Delegering av HMS-oppgaver skal dokumenteres skriftlig. Se NTNUs HMS-politikk.

HMS-koordinatorer

Linjeleder kan delegere HMS-oppgaver til HMS-koordinator. HMS-koordinatorens oppgaver skal avtales og avtalen skal dokumenteres. HMS-koordinatoren skal rapportere til lederen av enheten og skal holde denne informert om vesentlige forhold som angår HMS-arbeidet. HMS-koordinatorene er saksbehandlere for HMS-avvik. Se NTNUs HMS-politikk.

Verneombud

Hovedoppgaven til VO er å være ansattes representant i saker som angår HMS og ivareta deres interesser i slike saker. VO skal sørge for å rapportere tilbake til ansatte. Se Verneombud.

Romansvarlige

Romansvarlige skal ha kjennskap til virksomheten i rommet, påse at denne ikke medfører fare for helse eller miljø. De skal påse at nødvendig verneutstyr og utstyr for rydding og renhold er tilgjengelig. De skal delta på risikovurderinger og HMS-runder i det aktuelle rommet. - Retningslinje for romkort.

Linjeleder sørger for at det utpekes en romansvarlig og at det utarbeides lokale sikkerhetsbestemmelser for arbeidet som skal utføres i lokalet .

Områdeansvarlige ved brann/katastrofe

Områdeansvarlig (tidl. kalt etasjeansvarlige) skal bidra med å få ansatte, besøkende og studenter ut av et område i forbindelse med evakuering.

Her finner du en nærmere beskrivelse av Områdeansvarligs brannansvar .

Lister over områdeansvarlige ved Fakultet for naturvitenskap er publisert på egen side: Beredskap ved NV

Strålevernskoordinatorer

Strålevernskoordinatorens oppgaver avtales med ansvarlig leder i tråd med Strålevernforskriften og NTNUs organisering av strålevern.Se NTNUsHMS-politikk.

Stoffkartotekkontakter

Stoffkartotekkontakter skal sørge for at stoffkartoteket for sine lokasjoner er oppdatert. - Stoffkartotekretningslinjene

Kontaktpersoner for farlig avfall

Kontaktperson for farlig avfall har ansvar for å avhende farlig avfall iht. de gjeldende retningslinjer.

Gass-koordinatorer

Gasskooordinator skal ha oversikt over enhetens bruk, lagring og rutiner for håndtering av gass og koordinere arbeidet med reduksjon av gassrelatert risiko. Gasskordinator er primær kontaktperson for gjennomføring av årlig kontroll av gassanlegg ved egen enhet.

Studentrådet

HMS

Espen Fjærvik, HMS-rådgiver ved Fakultet for naturvitenskap.