Wikier

Stoffkartotek

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside

NTNU sitt stoffkartotek er et digitalt arkiv som inneholder sikkerhetsdatablader og informasjonsblader for helsefarlige kjemikalier og biologiske faktorer.

English version - Safety data sheets

NTNU benytter Workplace Safety fra Netpower som stoffkartotek.

Bytte av stoffkartotek, 10.06.2024

NTNU byttet 10.06.2024 fra Chemical Manager (EcoOnline) til Workplace Safety (Netpower). Alle lokasjoner med tilhørende sikkerhetsdatablad er overført til det nye stoffkartoteket. I det nye stoffkartoteket vil standard les-tilgang være avgrenset til eget fakultet. De som hadde utvidede rettigheter i det gamle stoffkartoteket (les/skriv), har fortsatt denne rettigheten i det nye stoffkartoteket.

Det nye stoffkartoteket inneholder en modul for eksponeringsregistrering og registrering skal starte der fra 10.06.2024. Se for øvrig Eksponeringsregistrering.

Stoffkartotek pålogging

knapp Logg på stoffkartoteket

For å logge på stoffkartoteket utenfor NTNUs nettverk, må du benytte VPN.

Undersider

Kurs og opplæring

Vi anbefaler at alle brukere gjennomfører digitalt grunnkurs i bruk av stoffkartoteket:

Etter å ha logget på vil du finne funksjonene i stoffkartoteket i menyen til venstre. Ved å holde musepekeren over de ulike ikonene vil det komme opp en forklaring på hva de inneholder. Til høyre i skjermbilden ligger det korte opplæringsvideoer, som viser enkelte arbeidsoperasjoner i stoffkartoteket.

Tilganger

Standard les-tilgang

 • Når du logger på, vil du som standard ha les-tilgang til den organisatoriske enheten du tilhører (fakultet eller avdeling). Ta kontakt med "superbruker" ved din enhet dersom du trenger redigeringstilgang (se Kontakt).

Les/skriv-tilgang:

 • Kan legge til sikkerhetsdatablader fra global database til egne lokasjoner. Kan redigere lokasjoner og underlokasjoner hos egen enhet.

Superbruker

 • Har tilgang til alt for uten rene administrator-funksjoner. Superbruker kan se hvem som har les/skriv-tilgang ved egen enhet og tildele les/skriv-tilgang til egen enhet til les-brukere. Kan generere rapporter fra eksponeringsregister, men ikke rapporter med fødselsnummer. Tilgangen er begrenset til egen enhet (fakultet eller avdeling). Endring av superbruker, evt. etablering av ny superbruker samt behov for tilgang på tvers av fakulteter meldes til hms@ntnu.no.

Administrator

 • Løsningsansvarlig. Tilgang til alle lokasjoner og funksjoner i løsningen, inkl. rapporter fra eksponeringsregister med fødselsnummer. Kan tildele tilganger på tvers av enheter (f.eks. til flere fakulteter). Kan endre på superbruker-tilganger og opprette nye superbrukere.
 • Ved endringer på lokasjoner, opprette underlokasjoner og legge inn SDS fra global database til egen enhet ta kontakt med de med les/skriv rolle. Kontakt superbruker for liste over personer med les/skriv rolle.

Global og lokal database

Sikkerhetsdatablad i lokasjonene hentes, som hovedregel, fra den globale databasen. Når sikkerhetsdatabladet er oppdatert i den globale databasen, vil det også være oppdatert på aktuell(e) lokasjon(er). Global database vedlikeholdes av leverandøren. Les/skriv-brukere kan hente sikkerhetsdatablad fra global database.

Superbruker kan laste opp sikkerhetsdatablader i lokal database, men denne oppdateres ikke av leverandøren. Det som typisk lastes opp her er egenutviklede sikkerhetsdatablader / informasjonsblader.

Oppdatering av sikkerhetsdatablad - global database

Leverandøren søker jevnlig hos flere kjemikalieleverandører etter oppdaterte sikkerhetsdatablad. (se liste over kjemikalieleverandører, som gjennomgås). Dette gjøres som hovedregel hver andre måned. Nye og oppdaterte sikkerhetsdatablad vil bli lagt inn i den globale databasen i Workplace Safety av leverandøren.

Legge til sikkerhetsdatablader som mangler i global database

Sikkerhetsdatablader fra leverandører, som står i listen over, men som ikke ligger i global database kan sendes til sds@workplacesafety.com.

Legge til sikkerhetsdatablader fra leverandører som ikke inngår i global database

Sikkerhetsdatablader fra leverandører, som ikke inngår i global database, må legges inn i lokal database av les/skriv-bruker eller superbruker. Ta kontakt med superbruker (se under Kontakt).

Lage egne sikkerhetsdatablad / informasjonsblad

Stoffkartoteket innholder pr. 10.06.2024 ikke funksjonalitet for å lage egne sikkerhetsdatablad / informasjonsblad. Denne funksjonen er pr. nå i beta-versjon, og er derfor ikke tilgjengeliggjort. Ta kontakt med hms@ntnu.no dersom du har behov for å lage egne sikkerhetsdatablad / informasjonsblad.

Krav til sikkerhetsdatablader og informasjonsblader

Generelle krav - sikkerhetsdatablad og informasjonsblad skal:

 • være skrevet på norsk.
 • ha revisjonsdato påført
 • revideres så snart det foreligger nye opplysninger.
 • Skal være elektronisk versjon i stoffkartoteket også finnes i der helsefarlige kjemikalier, stoffer og/eller biologiske faktorer blir håndtert.

Sikkerhetsdatablad skal:

 • Være utarbeidet i henhold til forordning (EU) 2020/878. I praksis betyr dette at sikkerhetsdatablad med revisjonsdato før 01.01.2023 ikke godtas
 • Inneholde 16 obligatoriske punkter.

Informasjonsblad skal:

 • Inneholde 8 obligatoriske punkter for helsefarlige stoffer som ikke utløser krav om sikkerhetsdatablad.
 • Inneholde 7 obligatoriske punkter for helsefarlig biologisk materiale.

Se også forskrift om utførelse av arbeid § 2-1.

Sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier

Registranter i REACH (produsenter/fremstiller/importører) er pålagt å utarbeide en rapport om kjemikaliesikkerhet for stoffer som de fremstiller eller importerer i årlige mengder på 10 tonn eller mer. For stoffer eller stoffkomponenter som er klassifisert som farlige eller vurdert som biopersistente/bioakkumulerende/toksiske (PBT/vPvB) er det krav om at kjemikaliesikkerhetsrapporten skal inneholde eksponeringsscenarier.

Med «farlige stoff» menes stoffer eller komponenter som er merket som kreftfremkallende (C) eller arvestoffskadelige (M) eller reproduksjonsskadelige (R).

PBT er stoffer som er persistente (langsomt nedbrytbare), bioakkumulerende (lagres i levende vev) og toksiske (giftige). Med vPvB menes stoffer som er svært persistente (vanskelig nedbrytbare) og svært bioakkumulerende (lagres i levende vev).

Eksponeringsscenariene for et stoff skal være vedlagt eller inkorporert i sikkerhetsdatabladet for stoffet. Et sikkerhetsdatablad med eksponeringsscenarier kalles et utvidet sikkerhetsdatablad.

Eksponeringsscenariene skal fungere som en veiledning for sikker håndtering av kjemikaliene i virksomhetene. Eksponeringsscenariene inneholder:

 • Bruksbetingelser - for eksempel varighet og hyppighet av bruk, mengde stoff som er brukt, konsentrasjon av et stoff i et produkt, prosesstemperatur
 • Vernetiltak - for eksempel ventilasjon, luftfiltersystem
 • Risikohåndteringstiltak
 • Praktiske råd for sikker bruk av kjemikalier - for eksempel beskrivelse av tekniske tiltak (avtrekk, lukket system) eller hva slags personlig verneutstyr som er påkrevet
 • Beskrivelser og tiltak rettet mot beskyttelse av ytre miljø.

Hvordan finner vi ut om vi har mottatt et eksponeringsscenario?

For den enkelte bruker er det enklest å lese gjennom nye sikkerhetsdatablad som mottas, og se etter bruksbeskrivelsene.

Standardrapporten inneholder alle stoff som har fått et REACH registreringsnummer. Dette betyr ikke nødvendigvis at stoffet også har et eksponeringsscenario. Slik sjekker du om stoffet har et eksponeringsscenario:

 • Pkt 1.1 i sikkerhetsdatabladet: Har stoffet et REACH registreringsnummer?
 • Pkt. 15.2 i sikkerhetsdatabladet: Er det utført en kjemikaliesikkerhetsvurdering for stoffet?

Hvis svaret er ‘ja’ på disse spørsmålene er det sannsynlig at stoffet har et eksponeringsscenario, enten som vedlegg til sikkerhetsdatabladet eller innbakt i sikkerhetsdatabladet. Sistnevnte kan være vanskelig å identifisere; Hvis du er i tvil kan du ta kontakt med leverandør av stoffet eller HMS@ntnu.no

Hva gjør vi når vi har mottatt et sikkerhetsdatablad med eksponeringsscenario?

 • Registrer mottatt-dato
  • Kan gjøres i stoffkartoteket (i forbindelse med risikovurdering)
 • Vurder om scenariene dekker ditt bruksområde/din bruksmåte
  • Er din bruk dekket av bruksbeskrivelsene i punkt 1.2 i sikkerhetsdatabladet og det tilhørende eksponeringsscenariet?
 • Hvis scenariet er dekkende for ditt bruksområde/din bruksmåte:
  • Sjekk om bruksvilkårene beskrevet i eksponeringsscenariet
   • Jobber du i samsvar med bruksbetingelsene? Eksempel: Hvor mye bruker du av kjemikalie? Hvor lenge blir du eksponert?
  • Sjekk om sikkerhetstiltakene som er beskrevet i eksponeringsscenariet allerede er innført på arbeidsplassen
   • Er de anbefalte risikohåndteringstiltakene på plass i virksomheten, for eksempel punktavsug og rensing av utslipp til luft og vann?
   • Hvis det er uoverensstemmelse mellom tiltakene beskrevet i scenariet og de tiltakene som er innført på din arbeidsplass har du 12 mnd fra den datoen du mottok scenariet til å innføre de tiltakene som kreves.
 • Hvis scenariet ikke er dekkende for ditt bruksområde/din bruksmåte har du 12 mnd fra den datoen du mottok scenariet på deg til å iverksette en av følgende muligheter:
  • Gi beskjed til leverandør. Be om å få laget et scenario som er dekkende for din bruk. Leverandøren må få alle nødvendige opplysninger om det aktuelle bruksområdet og bruksmåten, slik at det blir mulig å utarbeide et nytt eller et revidert scenario.
  • Tilpass din aktivitet til de kravene som er stilt i eksisterende scenario.
  • Se etter en annen leverandør som leverer eller er villig til å lage et scenario som dekker dine bruksområder.
  • Utarbeid egen kjemikaliesikkerhetsrapport med eksponeringsscenario. Seksjon for HMS anbefaler at dette unngås, da det vil kunne være svært arbeidskrevende

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Child Pages (3)

 • Digitale sikkerhetsdatablader

  Innholdsfortegnelse [-] Brukergrensesnitt Bestille og sette opp ny iPad Bakgrunn for løsningen Kontakt Ved flere laboratorier og verksteder er det montert digitale visningsenheter for...

 • Digitale sikkerhetsdatablader - for administratorer

  Innholdsfortegnelse [-] Logg på - for administratorer Statistikk - for administratorer Bruksanvisninger - for administratorer Kontakt NTNU har etablert en standardisert løsning for visning av...

 • Stoffkartotek - kontaktpersoner

  Oversikt over hvem som administrerer stoffkartoteket ved NTNU og deres ansvar og oppgaver In English - This is an overview of who has responsibility for the Material Data Safety Sheet library and...