Wikier

Stoffkartotek

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside

NTNUs stoffkartotek er et digitalt arkiv som inneholder sikkerhetsdatablader og informasjonsblader for helsefarlige kjemikalier, farlige stoffer og helsefarlige biologiske faktorer.

English version - Safety data sheets

Bytte av stoffkartotek - høsten 2023

Statusoppdatering, 26.09.23:

Vi jobber med migrering (overføring) av data fra Chemical Manager (EcoOnline). Dette har vært langt mer omstendelig enn vi håpet på. Den opprinnelige planen var å hente ut en Excel-listen med bl.a. informasjon om lokasjonsstruktur og URL for nedlasting av sikkerhetsdatablad og bygge opp et script (program) for automatisert nedlasting, noe som har tatt lang tid. For sikkerhets skyld har vi hentet ut sikkerhetsdatabladene på en annen måte. Dette har vi gjort de siste 3-4 ukene. Dersom vi ikke lykkes med å få ut en Excel-rapport, som beskrevet, så kan det hende vi må benytte det vi har hentet ut allerede.

En viktig beskjed: Da vi ønsker å redusere mengden dobbeltarbeid med innlegging av sikkerhetsdatablader, så ønsker vi ikke at enhetene igangsetter større arbeid med å legge inn nye sikkerhetsdatablader i det eksisterende stoffkaroteket (Chemical Manager, EcoOnline) fra og med nå.

Vi har imidlertid forståelse for at det er en risiko for at enkelte enheter har gjort en større jobb med å legge inn sikkerhetsdatablader de siste 3-4 ukene. Disse er naturlig nok ikke med i uttrekket, som allerede er gjort.

Spørsmålet til dere er om dere kjenner til at et slikt arbeidet er gjennomført ved deres enhet? Vi tenker da på arbeid, som involverer langt flere enn noen få enkelt-sikkerhetsdatablader? I så fall har vi mulighet til å kjøre et ekstra uttrekk for enkelte enheter. Meld evt. dette til Arve Johansen eller Gunn Torill Wikdahl. Eksponeringer skal inntil videre registreres i Chemical Manager, EcoOnline.

Informasjonen over ble gitt i HR- og HMS-sjefforum 23.09.23.

Bakgrunn: Sikt har på vegne av flere virksomheter i UH-sektoren inngått avtale med Netpower om leveranse av digitalt stoffkartotek. NTNUs avtale med EcoOnline løper ut 15.12.2023. Nytt digitalt stoffkartotek vil tas i bruk ved NTNU før jul 2023.

Det vises for øvrig til Tidsplan for bytte av stoffkartotek (kan bli justert). Det er opprettet en Teams-kanal i forbindelse med bytte av stoffkartotek, der ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til stoffkartotek etter hvert kan finne nærmere informasjon og stille spørsmål.

Kontaktpersoner i forbindelse med det pågående arbeidet er Gunn Torill Wikdahl og Arve Johansen.

Stoffkartotek pålogging

Skal du logge på stoffkartotek utenfor NTNUs nettverk, må du benytte VPN.

 Logg på stoffkartoteket

Dersom du ikke har benyttet stoffkartoteket tidligere, vil en bruker automatisk bli opprettet første gang du logger inn. Du vil da ha les-tilgang. Stoffkartoteket er tilgjengelig for alle ansatte og studenter ved NTNU.

I stoffkartoteket finner du også NTNUs eksponeringsregister: Logg på stoffkartoteket, trykk på "Administrasjon" i venstre meny og velg "Eksponering".

Undersider

Brukerstøtte

Ved spørsmål om bruk av funksjoner i stoffkartoteket:

 • EcoOnline Support, tlf. 33 01 68 20, epost: support.no@ecoonline.com. EcoOnline Support er tilgjengelig på telefon mandag-fredag, kl. 0830 - 1530. Epost som mottas før kl. 1500 blir normalt besvart samme dag.

Ved spørsmål om arbeid med stoffkartotek ved din enhet og behov for utvidede rettigheter:

Andre spørsmål:

Vurdere iboende egenskaper (H-setninger)

Dette kan utføres av ansatte, som har fått tildelt egne rettigheter til å gjøre dette. Ta kontakt med den som er aktuell for ditt fakultet / institutt. Ansatte i Fellesadministrasjonen kan ta kontakt med sentral stoffkartotekkontakt (arve.johansen@ntnu.no eller ann.kristin.sjaastad@ntnu.no).

Klikk her for å åpne brukerveiledning for vurdering av iboende farer. Kun tilgjengelig for personer med utvidede rettigheter (se over).

Etterspørre manglende sikkerhetsdatablad

Klikk her for å åpne brukerveiledning for hvordan man etterspør sikkerhetsdatablad, som man ikke finner ved søk i stoffkartoteket. Kun tilgjengelig for personer med les/skriv- og administratorrettigheter.

Dette finner du i stoffkartoteket

 • Sikkerhetsdatablad for helsefarlige kjemikalier.
 • Informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer samt helsefarlig biologisk materiale.

Husk at du også skal ha sikkerhetsdatablad eller informasjonsblad for helsefarlige kjemikalier og stoffer som dannes i prosesser i virksomheten. Dersom du mangler dette, må du selv sørge for å utarbeide et informasjonsblad. Ta kontakt med stoffkartotek-kontaktperson hos din enhet dersom du trenger bistand.

Se Kjemikalier og gasser, Biologiske faktorer og Arbeid med biologiske faktorer for nærmere informasjon om arbeid med helsefarlige kjemikalier, stoffer og biologisk materiale.

Krav til sikkerhetsdatablad og informasjonsblad

Generelle krav - sikkerhetsdatablad og informasjonsblad skal:

 • være skrevet på norsk.
 • ha revisjonsdato påført
 • revideres så snart det foreligger nye opplysninger.
 • i tillegg til elektronisk versjon i stoffkartoteket også finnes i papirformat der helsefarlige kjemikalier, stoffer og/eller biologiske faktorer blir håndtert.

Sikkerhetsdatablad skal:

 • være utarbeidet i henhold til forordning (EU) nr. 453/2010, evt. forordning (EU) nr. 830/2015. I praksis betyr dette at sikkerhetsdatablad med revisjonsdato før 01.01.2010 ikke godtas.
 • inneholde 16 obligatoriske punkter.

Informasjonsblad skal:

 • inneholde 8 obligatoriske punkter for helsefarlige stoffer som ikke utløser krav om sikkerhetsdatablad.
 • inneholde 7 obligatoriske punkter for helsefarlig biologisk materiale.

Sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier

Registranter i REACH (produsenter/fremstiller/importører) er pålagt å utarbeide en rapport om kjemikaliesikkerhet for stoffer som de fremstiller eller importerer i årlige mengder på 10 tonn eller mer. For stoffer eller stoffkomponenter som er klassifisert som farlige eller vurdert som biopersistente/bioakkumulerende/toksiske (PBT/vPvB) er det krav om at kjemikaliesikkerhetsrapporten skal inneholde eksponeringsscenarier.

Med «farlige stoff» menes stoffer eller komponenter som er merket som kreftfremkallende (C) eller arvestoffskadelige (M) eller reproduksjonsskadelige (R).

PBT er stoffer som er persistente (langsomt nedbrytbare), bioakkumulerende (lagres i levende vev) og toksiske (giftige). Med vPvB menes stoffer som er svært persistente (vanskelig nedbrytbare) og svært bioakkumulerende (lagres i levende vev).

Eksponeringsscenariene for et stoff skal være vedlagt eller inkorporert i sikkerhetsdatabladet for stoffet. Et sikkerhetsdatablad med eksponeringsscenarier kalles et utvidet sikkerhetsdatablad.

Eksponeringsscenariene skal fungere som en veiledning for sikker håndtering av kjemikaliene i virksomhetene. Eksponeringsscenariene inneholder:

 • Bruksbetingelser - for eksempel varighet og hyppighet av bruk, mengde stoff som er brukt, konsentrasjon av et stoff i et produkt, prosesstemperatur
 • Vernetiltak - for eksempel ventilasjon, luftfiltersystem
 • Risikohåndteringstiltak
 • Praktiske råd for sikker bruk av kjemikalier - for eksempel beskrivelse av tekniske tiltak (avtrekk, lukket system) eller hva slags personlig verneutstyr som er påkrevet
 • Beskrivelser og tiltak rettet mot beskyttelse av ytre miljø.

Hvordan finner vi ut om vi har mottatt et eksponeringsscenario?

For den enkelte bruker er det enklest å lese gjennom nye sikkerhetsdatablad som mottas, og se etter bruksbeskrivelsene.

Ansatte som har utvidete rettigheter i stoffkartoteket (administratorer og les/skriv-brukere) kan hente ut standardrapport på eksponeringsscenario for sine lokasjoner. Fremgangsmåte: Logg inn på EcoOnline, trykk på «NTNU» øverst til venstre. Trykk deretter på fanen «standardrapporter» og velg «vis rapport over eksponeringsscenarioer»:

Standardrapporten inneholder alle stoff som har fått et REACH registreringsnummer. Dette betyr ikke nødvendigvis at stoffet også har et eksponeringsscenario. Slik sjekker du om stoffet har et eksponeringsscenario:

 • Pkt 1.1 i sikkerhetsdatabladet: Har stoffet et REACH registreringsnummer?
 • Pkt. 15.2 i sikkerhetsdatabladet: Er det utført en kjemikaliesikkerhetsvurdering for stoffet?

Hvis svaret er ‘ja’ på disse spørsmålene er det sannsynlig at stoffet har et eksponeringsscenario, enten som vedlegg til sikkerhetsdatabladet eller innbakt i sikkerhetsdatabladet. Sistnevnte kan være vanskelig å identifisere; Hvis du er i tvil kan du ta kontakt med leverandør av stoffet eller med HMS-avdelingen.

Hva gjør vi når vi har mottatt et sikkerhetsdatablad med eksponeringsscenario?

 • Registrer mottatt-dato
  • Kan gjøres i stoffkartoteket (i forbindelse med risikovurdering)
 • Vurder om scenariene dekker ditt bruksområde/din bruksmåte
  • Er din bruk dekket av bruksbeskrivelsene i punkt 1.2 i sikkerhetsdatabladet og det tilhørende eksponeringsscenariet?
 • Hvis scenariet er dekkende for ditt bruksområde/din bruksmåte:
  • Sjekk om bruksvilkårene beskrevet i eksponeringsscenariet
   • Jobber du i samsvar med bruksbetingelsene? Eksempel: Hvor mye bruker du av kjemikaliet? Hvor lenge blir du eksponert?
  • Sjekk om sikkerhetstiltakene som er beskrevet i eksponeringsscenariet allerede er innført på arbeidsplassen
   • Er de anbefalte risikohåndteringstiltakene på plass i virksomheten, for eksempel punktavsug og rensing av utslipp til luft og vann?
   • Hvis det er uoverensstemmelse mellom tiltakene beskrevet i scenariet og de tiltakene som er innført på din arbeidsplass har du 12 mnd fra den datoen du mottok scenariet til å innføre de tiltakene som kreves.
 • Hvis scenariet ikke er dekkende for ditt bruksområde/din bruksmåte har du 12 mnd fra den datoen du mottok scenariet på deg til å iverksette en av følgende muligheter:
  • Gi beskjed til leverandør. Be om å få laget et scenario som er dekkende for din bruk. Leverandøren må få alle nødvendige opplysninger om det aktuelle bruksområdet og bruksmåten, slik at det blir mulig å utarbeide et nytt eller et revidert scenario.
  • Tilpass din aktivitet til de kravene som er stilt i eksisterende scenario.
  • Se etter en annen leverandør som leverer eller er villig til å lage et scenario som dekker dine bruksområder.
  • Utarbeid egen kjemikaliesikkerhetsrapport med eksponeringsscenario. HMS-avdelingen anbefaler at dette unngås, da det vil kunne være svært arbeidskrevende.

Se også Generelt om eksponeringsscenarier og Faktaark om eksponeringsscenarier.

Manglende sikkerhetsdatablad

Flere kjemikalieleverandører legger ikke inn sikkerhetsdatablad i vårt stoffkartotek, og det vil av den grunn ta unødig lang tid å få tak i sikkerhetsdatabladet dersom man etterspør det gjennom stoffkartoteket.

Dersom du mangler et sikkerhetsdatablad, gjør da følgende:

 1. Søk opp sikkerhetsdatabladet på kjemikalieleverandøren (f.eks. VWR, Sigma Aldrich, Alfa Aesar....), sin hjemmeside.
 2. Last ned sikkerhetsdatabladet.
 3. Send sikkerhetsdatabladet til sds.no@ecoonline.com, og be EcoOnline om å legge det inn i NTNUs stoffkartotek.

Ofte stilte spørsmål

Må vi ha sikkerhetsdatablad og informasjonsblad i papirformat?
Dette var tidligere et krav at sikkerhetsdatablad og informasjonsblad skulle være i papirformat. Den aktuelle forskriften er imidlertid endret og sikkerhetsdatablad og informasjonsblad kan foreligge elektronisk og / eller i papirformat, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 2-2. Det jobbes med å etablere en standardisert nettbrett-løsning for elektronisk visning av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad. Løsningen har blitt testet ut, og 1. utrulling av løsningen vil skje utover høsten 2019. Alle fakulteter har mottatt informasjon og blitt bedt om å melde inn laboratorier og verksteder som er aktuelle for montering av en slik løsning. Det understrekes om at det fortsatt er mulig å fortsette med papirversjoner, om det er ønskelig. Spørsmål kan stilles til arve.johansen@ntnu.no eller arnt.r.rorvik@ntnu.no.

Kan vi legge inn sikkerhetsdatablad og informasjonsblad på engelsk istedenfor på norsk?
Nei. Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad på norsk er et krav i forskrift om utførelse av arbeid § 2-2. Merk at engelskspråklige sikkerhetsdatablad gjerne er lagd ut fra amerikansk eller britisk lovgivning, og ikke nødvendigvis er sammenfallende med den norske versjonen. Arbeidstakere som ikke behersker norsk skal imidlertid gis tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket.

Hvem har ansvar for at sikkerhetsdatablad blir oppdatert i stoffkartoteket?
NTNU har i sin avtale med rammeleverandører av kjemikalier stilt krav om at disse skal levere reviderte sikkerhetsdatablad inn i vårt stoffkartotek. I praksis ser vi at dette ikke alltid skjer. Alternativet da er å ta kontakt med EcoOnline for å få hjelp til å gjøre sikkerhetsdatablad tilgjengelig i stoffkartoteket.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 29. mars 2021 - HMSR39

Child Pages (3)

 • Digitale sikkerhetsdatablader

  Innholdsfortegnelse [-] Brukergrensesnitt Bestille og sette opp ny iPad Bakgrunn for løsningen Kontakt Ved flere laboratorier og verksteder er det montert digitale visningsenheter for...

 • Digitale sikkerhetsdatablader - for administratorer

  Innholdsfortegnelse [-] Logg på - for administratorer Statistikk - for administratorer Bruksanvisninger - for administratorer Kontakt NTNU har etablert en standardisert løsning for visning av...

 • Stoffkartotek - kontaktpersoner

  Oversikt over hvem som administrerer stoffkartoteket ved NTNU og deres ansvar og oppgaver In English - This is an overview of who has responsibility for the Material Data Safety Sheet library and...