Wikier

HMS ved SeaLab

På denne siden vil du finne informasjon om Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) ved SeaLab. Dette inkluderer tekniske og administrative ressurser og rutiner.

Engelsk versjon: HSE at SeaLab

Skjema for adgang til SeaLab


Kontaktpersoner

Driftsleder: Arne Kjøsnes

Koordinator: Inger Jennings

HMS-koordinatorer: Kjersti Rennan Dahl (IBI) og Inger Jennings (NV)

Verneombud: Siv Anina Etter/ Vara: Iurgi Imanol Salaverria-Zabalegui

Strålevernkoordinator: Grethe Stavik Eggen

Gassansvarlig: Iurgi Imanol Salaverria-Zabalegui

Bestiller: Vebjørn Langseth (Drift) /Kjersti Rennan Dahl (IBI prosjekter)

Kjemikalieregistrering: Tora Bardal

Adgang til arealer: Arne Kjøsnes, Tora Bardal, Dag Altin og Iurgi Imanol Salaverria-Zabalegui

Person med særskilt kontrollansvar for forsøksdyr (PMSK): Dag Altin

Beskrivelse av HMS roller ved NV

Driftsleder på SeaLab har en særlig viktig rolle og skal godkjenne all forsøksaktivitet på SeaLab (se avsnitt godkjenning av oppstart av forsøk).

Akutt krise og beredskap

Alle brukere må gjøre seg kjent med rømningsveiene i NTNU SeaLabs lokaler.

Oversikt over rømningsveier som brukes ved forelesninger (PDF)

Beredskapsinformasjon for NV-fakultetet (inkludert oversikt over områdeansvarlige ved NV)

Fasiliteter, instrumenter og utstyr

NTNU SeaLab er et tverrfaglig forskningssenter i NTNUs strategiske satsing innen marin og maritim forskning. Senteret er en av NTNUs felles forskningsinfrastrukturer og er underlagt NV-fakultetet.

NTNU Sealab er utstyrt med marine laboratorier (forsøkshaller og temperaturregulerte rom) med tilgang på sjøvann og ferskvann, analyselaboratorier, undervisningsrom, leseplasser for studenter og kontorer. Fasilitetene er tilgjengelig for interne og eksterne brukere, og det utføres både forsknings- og undervisningsaktivitet ved SeaLab.

Reservering av laboratoriefasiliteter gjøres gjennom Bookitlab. Her finnes også mer informasjon om de ulike fasilitetene og leiestedspriser. Vær oppmerksom på at det er opplæringskrav tilknyttet enkelte fasiliteter og utstyr. Dette finner du mer informasjon om i Bookitlab. Ta kontakt med koordinator om du trenger hjelp med booking.

I Teams finner du mye nyttig informasjon, manualer og skjema. Aktuelle teams for NTNU SeaLab er «Sealab», «Labreservering Sealab» og «NTNU Sealab – informasjon for brukere». Ta kontakt med koordinator for å få tilgang til disse. Her finner du også nyhetsbrev for SeaLab. Aktuell informasjon sendes ut på e-post på e-postlisten for SeaLab-ansatte. Ta kontakt med ledergruppen i Marin Seksjon (Institutt for Biologi) for å bli lagt til denne listen.

Kontakt driftsleder ved forespørsel om kontorplasser.

Njord, Linjeforeningen for masterstudenter i masterprogrammet Ocean Resources, er ansvarlige for utdeling av leseplasser for studenter. Ta kontakt med leder i Njord om du ønsker leseplass ved NTNU SeaLab.

Adgangskontroll på SeaLab

For adgang til NTNU SeaLabs arealer, ta kontakt med Arne Kjøsnes, Tora Bardal eller Dag Altin. Før det gis adgang må du fylle og signere skjema med ulik informasjon avhengig av tilknytning og hvilke arealer du trenger adgang til.

Vær oppmerksom på at inngangsdøra til SeaLab deles med SINTEF og er alarmert. Døra må derfor ikke holdes åpen. Om døra begynner å pipe betyr det at den må lukkes umiddelbart for å unngå å utløse alarm.

HMS-ansvar

Alle linjeledere har HMS-ansvar som ikke kan delegeres. HMS-ansvar er ikke alene knyttet til personer med personalansvar, det omfatter også personer som har i oppgave å lede eller kontrollere andre, som for eksempel master eller PhD veiledere. Veileders HMS-ansvar kan ikke delegeres bort til teknisk ansatte på SeaLab. Alle ansatte og studenter har også et personlig medvirknings- og HMS-ansvar.

Mer om NTNUs HMS-politikk

Ved laboratoriearbeid på SeaLab, kontakt romansvarlig for adgang til aktuelle laboratorier og for å informere om planlagt aktivitet på rommet. Alle laboratorier og klimarom har romkort ved døren som viser romansvarlig, eller det kan finnes i romkortdatabasen. Gi alltid beskjed til romansvarlig dersom det oppstår feil eller mangler ved rommet.

HMS opplæring

Det er et krav at studenter og ansatte som skal jobbe på SeaLab har grunnleggende opplæring på HMS på lab før de kommer da slik opplæring ikke gis på SeaLab. For studenter er dette veileders ansvar å følge opp. Bachelor studenter bør ha tatt kurset HMS0001 og masterstudenter HMS0003 før de begynner å jobbe på SeaLab. Det kreves i tillegg opplæring for bruk av enkelte rom og instrumenter på SeaLab. Dette kan bookes i Bookitlab og må være fullført før det gis adgang til lab.

Varsling om uønskede hendelser (avviksmelding)

Varsling om uønskede hendelser og avvik som gjelder HMS skal skje i meldesystemet EQS. Det oppfordres til lav terskel for å melde hendelser, avvik og forslag til forbedring.

Velg enhet SeaLab slik at meldingen blir sendt til HMS-koordinator for drift på SeaLab. Melding blir videresendt i linjeledelsen til personen det angår etter behov.

Risikovurdering

All aktivitet må risikovurderes av den som har ansvar for aktiviteten før oppstart. Studenter, inkludert stipendiater, gjør dette sammen med veileder. Foreløpig skjer risikovurdering i Excel skjema som finnes på innsida inntil ny elektronisk løsning er på plass. Romansvarlig skal inkluderes ved risikovurdering. Driftsleder skal gis lesetilgang til dokumentet eller få en kopi, elektronisk eller på papir. På Teams finner du risikovurderinger for fasilitetene som kan benyttes som bakgrunnsinformasjon, men husk at disse ikke erstatter behovet for å risikovurdere egen bruk av fasiliteter eller utstyr. Husk også at risikovurdering skal oppdateres om det er endring i aktivitet etter oppstart. Det er utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering som gir tips til hva en bør inkludere i risikovurderingen. Masterstudenter registreres av veileder etter at risikovurdering er levert for å få adgang til laboratoriearealer.

Regler og rutiner for bruk av klimarom og laboratorier

Godkjent HMS-kurs må gjennomføres før det gis adgang til laboratoriene. Trenger du en oppfriskning i generelle laboratorieregler, så finner du dette i laboratorie- og verkstedhåndboka.

Arbeid i laboratoriet alene utenfor normal arbeidstid skal generelt unngås. Dersom arbeid i laboratoriet alene utenfor normal arbeidstid likevel utføres og ved enkelte tilfeller også innenfor normal arbeidstid (i henhold til risikovurdering) skal jobbe-alene-alarm benyttes.

SeaLabs rutine for alenearbeid (PDF)

Alle brukere av laboratorier og klimarom er ansvarlige for å rydde opp arbeidsområdet og brukt utstyr (f.eks. glassutstyr) skal vaskes. Vær ryddig, og ikke kast skruer, strips-biter o.l. på gulvet. Dette havner etter hvert i sluket. Det er heller ikke tillatt å oppbevare noe på gulvet i rom med sluk. Tett sluk kan føre til vannlekkasjer.

Alle laboratorier og klimarom skal ryddes og avfall skal håndteres på riktig måte når arbeidet er ferdig. Prøver som skal lagres må meldes inn og merkes. Alle brukere må fylle ut et utsjekksskjema for å kvittere på at dette er gjort før de forlater SeaLab.

Kildesortering ved NTNU SeaLab (pdf).

Bruk av kjemikalier

Alle som skal jobbe med kjemikalier må gjøre seg kjent med NTNU sine rutiner for håndtering, bruk og avhending av kjemikalier. Man må gjøre seg kjent med hva som utløser krav om registrering i eksponeringsregisteret og følge retningslinjene for dette.

Dyrevelferd

Alle som planlegger forsøk med dyr som omfattes i Lov om dyrevelferd eller Forskrift om bruk av dyr i forsøk plikter å søke Mattilsynet om tillatelse før forsøk som krever dette kan igangsettes. Søker må ha godkjent opplæring for å jobbe med forsøksdyr. NTNU tilbyr et kurs, NEVR8014, som gir riktig kompetanse. Driftsleder skal ha kopi av tillatelsen fra Mattilsynet. Dersom det er tvil om forsøket krever godkjennelse, skal bruker konferere med person med særskilt kontrollansvar for forsøksdyr (PMSK).

IK-akvakultur

IK-akvakultur er et kvalitetssikringssystem som vi er pålagt å følge. Dette er påkrevd av Fiskeridirektoratet og håndheves av Mattilsynet. Alle som skal jobbe med levende fisk skal gjøre seg kjent med Akvakulturforskriften. Informasjonen om dyrevelferd i avsnittet over er også relevant.

Forut for inntak av dyr skal det fylles ut skjema som leveres driftsleder senest 14 dager før inntak. Dette skjemaet samt prosedyrer som beskriver rutiner ved hold av fisk, flytting og avliving ligger i en mappe på Teams. Forsøksansvarlig er pålagt å rapportere uønskede hendelser på egne skjema for avvik som finnes i samme Teams mappe.

Godkjenning av oppstart av forsøk

Forsøk kan ikke startes før driftsleder har gitt godkjenning. Dette forutsetter at risikovurdering og alle krav til dyrevelferd og IK-akvakultur er på plass og at forsøket er praktisk gjennomførbart innenfor rammene på NTNU SeaLab.

Nyttige lenker

HMS for ansatte ved NTNU
HMS ved NV-fakultetet
HMS retningslinjer – samleside
Tekniske ressurser ved IBI

Er det noe som mangler på denne siden? Gi beskjed til koordinator for SeaLab!