Wikier

Prosjektstøtte...

Prosjektprosessen ved ISM

Dette er en støtteside for forskere ved ISM. Her finner du verktøy, nyttige lenker og annen relevant informasjon til hjelp i alle faser i et forskningsprosjekt; fra idé og søknadsprosess til gjennomføring, og avslutning.

Målet med disse sidene er å gi kort informasjon som er særlig aktuelt for ansatte ved  ISM.  Forskningsstøttesidene er ment for internt bruk ved ISM, og skal ikke erstatte annen informasjon som er tilgjengelig ved NTNU. 

Innhold på sida

 1. Søke midler
 2. Oppstart av prosjektet
 3. Gjennomføring
 4. Avslutning 

 

Hvem er forskningsstøtte ved ISM? 

Oversikt over administrative støttefunksjoner ved ISM

Kontakt ISMs forskningssøtte på epost forskningsstotte@ism.ntnu.no 

 

Rolle Navn  Ide Søknad Oppstart Gjennomføring Avslutning
Forskningsrådgiver Maiken Elvestad Gabrielsen x x x x x
Prosjektøkonom Ida Jensen
Emma Jane Smith
  x x x x
Kommunikasjonsrågiver Lena Sæternes
Sindre Norås Aasheim
Janne Tellefsen (HUNT)
 x x x (x) x
HR Rebecca Hembre Storli
Anita Finserås Bretun
x x x x x
Instituttleder Solveig Kirsti Grudt   x      

Forskningsstøtte ved ISM kan bidra med: 

 • Søknader og budsjett
 • Forskningsprosjekt – støtte for ledere av prosjekt
 • Veiledning for helseforskning
 • Kommunikasjonsstøtte  

Nyttige NTNU-ressurser: 1) Søke midler

Strategi: Forsikre deg om at ideen og prosjektet du skal søke midler om er i tråd med instituttets strategi

Søknadsportalen

Til Søknadsportalen

Veiledning for utfylling av søknadsportalen (pdf) 

Alle søknader om ekstern finansiering til forskningsprosjekter SKAL registreres i søknadsportalen. Dette gjelder også dersom du er med som partner og det skal kommepenger til ISM. Registreringen danner grunnlag for videre oppfølging fra ISMs forskningsstøttegruppe, samt instituttleders godkjenning av søknaden. Dette er viktig, da alle prosjekter som innebærer ekstern finansiering skal godkjennes av instituttleder. Når du har lagt inn søknaden i søknadsportalen er det ikke nødvendig å kontakte instituttleder ut over denne registreringen for å informere om at du har tenkt å søke.  

Alle søknader om eksterne midler skal altså legges inn, uavhengig av kilde: NFR, EU, DAM Stiftelsen, et legat, Samarbeidsorganet, Kreftforeningen, en pasientforening eller andre kilder.

Hvis du bestemmer deg for ikke å søke, så gir du oss på fra ISMs forskningsstøttegruppe beskjed. Da kan vi registrere dette for deg. Hvis søknaden ikke innvilges, gi oss beskjed så skal vi registrere dette for deg. Hvis søknaden innvilges vil prosjektøkonomene registrere den som innvilget når det opprettes en avtale og et prosjektnummer for bevilgningen.  

Søknadsportalen skal: 

 • Gi instituttet bedre oversikt over alle utgående søknader samt å samle nøkkelinformasjon om prosjektene  
 • Forsikre at alle utgående søknader er forankret hos instituttledelsen gjennom elektronisk godkjenning  
 • Sikre at prosjektene får den administrative støtten og oppfølgingen de trenger  


EU-søknader

Bistand til EU-søknader kan gis av Søknadshjelpen ved MH. Søknadshjelpen har frister for innmelding av søknader. Expression of Interest (EOI) må meldes inn minimum 6 mnd. før søknadsfristen

EU-søknader skal også registreres i Søknadsportalen.

 

Tips, huskeliste og ressurser i søknadsprosessen

 • Alle prosjekter må være i tråd med instituttets strategi  
 • Involver forskningsstøtte så tidlig som mulig via postkassen forskningsstotte@ism.ntnu.no 

Ressurser

Nyttige NTNU-ressurser:  

 

2) Oppstart av prosjektet

Oppstartsmøte: Ved tildeling ønsker vi at dere har et oppstartsmøte med forskningsstøtte – ISM. 

Prosjektnummer: Prosjektnummer opprettes av prosjektøkonom. Dette kan først opprettes etter at tildelingsbrevet er mottatt. 

Ansettelser: ISM har lokal HR-støtte. Ta kontakt med Anita Finserås Bretun og Rebecca Hembre Storli

 

Avtaler 

Det må signeres en avtale med finansieringskilden. Signatur av instituttleder skal gå gjennom forskningsstøtte. 

For prosjekter som innebærer samarbeid med andre eller større konsortium vil det være behov for avtaler med andre parter. Forskningsstøtte på ISM kan hjelpe deg i gang med avtaler. Kontrakter ut over standard NTNU-maler bør gjennomgås av juridisk før inngåelse. På siden "Kontraktsmaler og signeringsfullmakter" finner du NTNUs maler for blant annet: 

 • Samarbeidsavtale 
 • Consortia agreement
 • Topartsavtale Birdragsforskning 
 • Topartsavtale oppdragsprosjekt 

Maler for personopplysninger: Her finner du maler for Data transfer agreement/data prosessor agreement/Joint controller agreement

 

Risikovurdering, datahåndtering og personvern

Risikovurdering av prosjektet kan gjøres i denne fasen. Her finner du mal for risikovurdering

Hvilke data skal du bruke og hvor må du søke eller melde: se neste avsnitt om Helseforskning 

Alle prosjekt skal ha en datahåndteringsplan / Data Management Plan (DMP). Se mer på siden om datahåndtering og personvern


Nyttige lenker: 

Helseforskning

Alle prosjekter som faller inn under helseforskning må søke om godkjenning fra Regional Etisk komite (REK) før oppstart, i henhold til Helseforskningsloven §33.

Har du behov for veiledning ang helseforskning, søknader om data eller registerkoblinger, ta kontakt med forskningsrådgiver Maiken Elvestad Gabrielsen. 

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er en stor kilde til forskning ved instituttet. HUNT har god informasjon og veiledning på sine nettsider om forskning om blant annet spørreskjema, samtykker, registerkoblinger, REK søknader og publisering av artikler. 

NTNU har gode veiledninger for Helseforskning: 

Andre nyttige lenker: 

 

3) Gjennomføring

Økonomi: Prosjektleder er faglig og økonomisk ansvarlig for prosjektet og må holde seg oppdatert på prosjektets økonomi. Prosjektøkonomene kan gi bistand til prosjektleder.

Status og endring: Hold prosjektøkonomen orientert om prosjektstatus og prosjektendringer. Informer PØ/HR om endringer (søknads- og gjennomføringsfasen), endringer i personell (sykdom, permisjoner), forlengelse, forventet reduksjon / økning av driftsmidler eller forskyvninger i tid/sum. 

Rapportering: Finansieringskilden krever ofte framdriftsrapporter og regnskapsrapportering. Prosjektleder er selv ansvarlig for dette, men prosjektøkonomen kan bistå med regnskapstall og økonomisk status.

Endringsmeldinger: Ved behov for endringer ta kontakt med din prosjektøkonom.

 

Publisering og åpen tilgang til forskningsdata: 

NTNU krever åpen tilgang. Her finner du informasjon om publisering og åpen tilgang:

Se også mer informasjon i avsnitt om open data i ISMs informasjonsside om datahåndtering og personvern. 

 

Presentasjon, formidling/kommunikasjon og nettsider:

Det er viktig å få publisitet rundt ISM sin forskning og at du når ut til de aktuelle målgruppene for prosjektet ditt med forskningsresultater. Velg rett kanal og framgangsmåte – ulike målgrupper krever ulike kanaler og tilpasninger. Ta kontakt med ISMs kommunikasjonsrådgiver for råd og støtte. 

NTNU har maler for powerpoint/lysark, logo til nedlasting, postermaler og maler til andre trykksaker med mer. Disse finner du i NTNUs selvhjelpspakke. Se også Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt og Kommunikasjon og formidling ved ISM.


Nyttige lenker ifm gjennomføring av forskningsprosjekt: 

4) Avslutning 

Økonomi: Prosjektleder er selv ansvarlig for sluttrapportering. Ta kontakt med prosjektøkonomen for regnskapstall.

Tilgjengeliggjøring av data og resultater: se avsnittet open data i Personvern og forskningsdata ved ISM

Helseforskning: Du må fylle ut sluttrapport hos REK. 

Plan for lagring av data ved prosjektslutt: For helseforskningsprosjekter godkjent av REK skal alle data i prosjektet oppbevares i 5 år etter prosjektslutt for kontrollhensyn. ISM jobber med å utarbeide rutiner for lagring av data ved prosjektslutt. Har du et prosjekt som avsluttes, ta kontakt med personvern@ism.ntnu.no

Nyttige lenker ifm avslutning av prosjekt: