Wikier

Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt

Kommunikasjonsstøtte og råd til forskningsprosjekter, satsingsområder og sentra.

English version - Communication support for centres and projects

Se siden Forskningsprosjekt for generell prosjektstøtte.

Før og under søknad/opprettelse

Formidling og kommunikasjon er en viktig del av samfunnsoppdraget og et strategisk virkemiddel for å nå prosjektets, satsingsområdet eller senterets mål. I søknaden bør kommunikasjon og "impact" vektlegges og søkes om ressurser til. Det bør i større søknader avsettes øremerkede ressurser av formidlingspotten til en kommunikasjonsmedarbeider/stillingsprosent innen kommunikasjon. Kommunikasjonsansvarlig ved tilhørende fakultet bør kobles på allerede i søknadsfasen.

Kommunikasjonsressurs

Vi anbefaler alle større forskningsprosjekter, satsningsområder og sentra å ha en egen kommunikasjonsressurs (minimum 50% stilling), som jobber tett med kommunikasjonsansvarlig på fakultetet og kommunikasjonsmedarbeidere på fakultetet/instituttet. For større forskningsprosjekt bør det settes av tilstrekkelige ressurser til gjennomføringen, enten i form av deltidsstilling eller innkjøp av nødvendige kommunikasjonstjenester.

Kontakt kommunikasjonsansvarlig

Ved oppstart av prosjekt, satsingsområde eller senter skal både kommunikasjonsansvarlig ved fakultetet, samt instituttets kommunikasjonsmedarbeider kontaktes, slik at samordning, råd og hjelp i oppstartsfasen blir best mulig ivaretatt. For oversikt over kommunikasjonsansvarlige på fakultet, NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetsbiblioteket, se siden:

Kommunikasjonsverktøy

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplanen bør lages i samråd med kommunikasjonsansvarlig på fakultetet/kommunikasjonsressurs på instituttet.

En kommunikasjonsplan bør som et minimum inneholde beskrivelser av mål, målgrupper, budskap, tiltak, kanaler, kostnader og en risikoanalyse.

Grafisk profil

Om NTNU er vertskapsinstitusjon og eier 50% eller mer av prosjektet, er det NTNUs grafiske profil som skal brukes: NTNUs grafiske profil. Om NTNU bare er én av flere likeverdige parter, kan det lages egen logo og profil, men partene som eiere må komme tydelig frem. Det anbefales uansett at det tidlig sørges for en grafisk profilpakke. Dette gjelder først og fremst sentre og satsingsområder. Forskningsprosjekter trenger ikke et eget grafisk uttrykk.

Eksempel på en grafisk profilpakke:

  • Grafiske profilelement (logo, navnetrekk, fargevalg, font, symbol, bildebruk etc.)
  • Maloppsett for standard produkt (ppt-mal, brosjyre, plakat, roll-up, visittkort etc)
  • Hjemmeside (utforming)
  • Årsrapport (mal)
  • Konferansemateriell (lansering)

Hjemmeside

Alle offisielle nettsider som har NTNU som avsender og som skal ligge på web skal bruke NTNUs publiseringsverktøy. Det er flere årsaker til at du skal bruke NTNUs nettsted for offisiell NTNU-kommunikasjon. Les mer om hvorfor bruke NTNUs nettsted.

Blogg og sosiale medier

Dersom det i kommunikasjonsplanen fremkommer behov for blogg og/eller egen kanal i sosiale medier, skal det gjøres en vurdering sammen med kommunikasjonsansvarlig på fakultetet/kommunikasjonsressurs på instituttet for hvilke kanaler som er best egnet og eventuelt om nye kanaler skal opprettes. Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter en ny blogg eller kanal på sosiale medier her:

NTNUs retningslinjer

For generelle råd og hjelp i planlegging, søknad og oppstart av forskningsprosjekt, se:

All kommunikasjon ved NTNU skal følge:

All forskning ved NTNU skal følge:


Oversikt over satsingsområder, senter og forskningsprosjekt

Satsingsområder

Forskningssenter

Rådene er utarbeidet i samråd med Kommunikasjonsforum og vedtatt av Kommunikasjonssjefen.