Wikier

Immaterielle rettigheter - IPR

Fra 1. januar 2021 trer en revidert «Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og Fysisk materiale og Resultater generert ved NTNU» i kraft.

NTNU har et samfunnsansvar for at resultater fra NTNUs virksomhet skal komme til bred anvendelse i samfunns- og næringslivet og bidra til bærekraftig utvikling, samtidig som universitetet skal sikre at den enkeltes akademiske frihet og åpenhet om universitetets forskning og undervisning ivaretas.

English version - Intellectual property rights - IPR

Temaside om kommersialisering | Temaside om forskningsprosjekt | Sider tagget med IPR

IPR-politikkens formål

IPR-politikkens formål er å sørge for at resultater skapt ved NTNU ved bruk av NTNUs ressurser eller offentlige midler kommer til anvendelse i samfunnet, herunder kommersialisering, ny forskning og undervisning. IPR-politikken skal bidra til å skape forutsigbarhet blant ansatte, studenter og samarbeidspartnere om universitetets håndtering av IPR. Sammen med IPR-politikken, medfølger «Retningslinjer for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR)» som gir mer detaljer for praktisk bruk.

Hovedprinsipp

IPR-politikken viderefører prinsippet om at:

  • NTNU primært skal eie alle resultater som er blitt til ved bruk av universitetets/samfunnets ressurser for å kunne legge til rette for en bred anvendelse av resultatene
  • Studenter eier selv de resultater de skaper

Det finnes flere unntak fra hovedregelen som er nærmere omtalt i IPR-politikken. Ift eiendomsrett til resultater vil f.eks. NTNU ikke kreve eierrettigheter til tradisjonelle, faglitterære verk, lærebøker, musikkverk, arkitektoniske verk, kunstverk og undervisningsmateriell med klart personlig preg. Dette eies av den ansatte.

NTNU Technology Transfer

Til å forvalte IPR, rådgi og kommersialisere forskningsresultater har NTNU etablert sitt eget kommersialiseringsselskap NTNU Technology Transfer AS (TTO). Ansatte, både heltid og deltid, som har produsert et patenterbart resultat basert for eksempel på sin egen forskning eller et forskningsprosjekt eller på andre måter, plikter etter lov om Arbeidstakeroppfinnelser å melde dette til NTNU TTO og til nærmeste instituttleder. Også andre idéer om noe som kan bli til et samfunnsnyttig forskningsresultat, og som NTNU har eiendomsretten, til skal meldes, til NTNU via TTO.

For å sikre bredest mulig anvendelse av våre forskningsresultat, tildeles samarbeidspartnere i nærings- og arbeidsliv bruksrett hovedsakelig gjennom lisensiering. Kompetent forvaltning av forskningsresultater er nødvendig når universitetet skal drive med innovasjon og teknologioverføring, slik at man kan velge hensiktsmessige modeller og avtaleverk som på best mulig måte kan omsette kunnskapen til nytte i samfunnet. Fri og åpen tilgang til forskningsdata og -resultater er viktig for NTNU, og kan i mange tilfeller bidra til raskere utvikling av gode løsninger. TTO-funksjonen er sentral i kommersialiseringsløpet. Ta derfor kontakt med NTNU TTO for å få hjelp med din idé.

Politikk og retningslinjer

Lenker for ansatte

Lenker for studenter:

Kontakt