Wikier

Opphavsrett for vitenskapelig ansatte

På denne siden finner du informasjon fra NTNU Universitetsbiblioteket om opphavsrett som du bør være oppmerksom på når du skal publisere forskningen din.

English version - Copyright for academic staff


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Kort om opphavsrett til åndsverk

  • Den som skaper et åndsverk (litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk) har automatisk opphavsrett til verket.
  • Opphavsretten oppstår samtidig med at verket blir skapt. Det trengs ingen registrering for at opphavsretten skal gjelde.
  • Ideer og konsepter er ikke vernet.
  • Opphavsretten varer vanligvis i 70 år etter opphavers død.

Kreditering/sitering

Opphaver har rett til å bli navngitt (dette er en evigvarende rett; ideell eller moralsk).

  • Fra Åndsverklovens § 5: “Ved fremstilling av eksemplar av åndsverk og når verket gjøres tilgjengelig for allmennheten, har opphaveren krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier såfremt navngivelse er praktisk mulig.”»

Økonomiske rettigheter

Opphavers økonomiske rettigheter kan helt eller delvis overføres til forlag eller utgiver.

Forlagsavtaler

Forlagene sikrer seg gjerne eksklusivitet, det vil si at de stenger for at den samme boken kan gis ut av andre, at verket gjøres tilgjengelig via Internett, at det gis ut som lydbok, at man lager et nytt, men i hovedsak tilsvarende verk, og så videre.

  • Åndsverklovens § 74. Forlagsavtaler: «Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om forlagsavtaler, herunder bestemmelser om ufravikelige vilkår i slike avtaler.»

NTNUs publiseringspolitikk

Kunnskapen som utvikles ved NTNU skal gjøres kjent og tilgjengelig, blant annet ved åpen publisering. NTNUs politikk for åpen vitenskap.

Åpen publisering (Open Access) er et viktig aspekt ved publiseringspolitikken til NTNU. Publisering ved NTNU administreres av Universitetsbiblioteket og publiseringskostnadene dekkes av en felles litteratur- og publiseringsramme. Mer info om publiseringsordning.

Vær oppmerksom på useriøse forlag og utgivere.

Du kan sjekke et tidsskrifts publiseringspolitikk i SHERPA/RoMEO.

Bruk av bilder og annet materiale

Som prinsipp skal opphaver/rettighetshaver spørres om bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. For lydopptak gjelder dette alle medvirkende på opptaket.

Gjennom avtaler med Bono, Fono, Gramo, Norwaco, Kopinor eller Tono sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk, samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

Du står fritt til å bruke bilder med Creative Commons-lisens. En CC-lisens vedrører bare opphavers opphavsrett, og ikke andre rettigheter knyttet til verket, som f.eks. personvernrettigheter (f.eks. ved avbildede personer i et fotografi).

Se Creative Commons.org eller Creative Commons Norge for mer informasjon om Creative Commons og ulike lisenser.

Forskningsetikk og plagiering

Åndsverkloven gir hjemmel for sitering i vitenskapelige publikasjoner:

  • Åndsverklovens § 29: “Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.”
  • Åndsverklovens § 37: “Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.”

Nyttige lenker om forskningsetikk og plagiering

Kontakt

  • Har du spørsmål angående opphavsrett for vitenskapelig? Kontakt NTNU Universitetsbiblioteket i NTNU Hjelp
  • Ditt lokale bibliotek - hvis du har andre spørsmål

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket

Se også

Lov om opphavsrett til åndsverk

BONO

FONO

Gramo

Kopinor

TONO