Språkvelger

English

Banner - Kommersialisering

Forskningsbasert innovasjon

For ansatte | For studenter

Har du en oppfinnelse, eller fått en god idé relatert til forskningen din som kan bli et nyttig produkt eller tjeneste? NTNU Technology Transfer (TTO) hjelper deg å sette den ut i livet.

Kommersialisering steg for steg

Kommersialisering steg for steg

Hvis du som NTNU ansatt har en ny idé eller oppfinnelse, patenterbar eller ikke, skal du kontakte TTO for registrering og for å få hjelp til vurdering, verifisering og evt. videre utvikling. Ideen din trenger ikke være ferdig utviklet. Hvis du kommer til TTO så tidlig som mulig øker det mulighetene dine for å lykkes.

Et samarbeid med TTO er ikke et hinder for å publisere forskningsresultatene dine. Men det er viktig å snakke med TTO først slik at du ikke ødelegger mulighetene for å beskytte ideen din. 

TTO hjelper deg også med åpen innovasjon og anvendelse av din forskning i nye produkter, tjenester og metoder som fører til forbedring av samfunnet. Sammen med oss kan du diskutere og få råd for en god strategi rundt impact og anvendelse av din forskning. For å kunne gjøre dette må du kontakte oss og melde inn din idé. 

Meld inn din idé her

Idévurdering og idéutvikling

Når du melder inn en idé til TTO vil det bli tatt en grundig vurdering rundt unikhet, behov og i hvor stor grad ideen har potensiale til å bli et nyttig produkt eller tjeneste. 

Dersom ideen din blir vurdert til å ha et godt potensiale vil det legges store ressurser i å verifisere teknologien eller metoden med prototyper og utvikle ideen frem mot et markedsklart produkt eller tjeneste. 

Fram til 2020 har TTO vurdert 1900 ideer.

Les mer om idévurdering og utvikling

Finansiering

Et innovasjonsprosjekt har mange kostnader knyttet til f.eks. protypeutvikling, arbeidstimer, utstyr, patent, varemerke, ekspertise, reiser og frikjøp av din tid så du kan jobbe med prosjektet. TTO har spesiell kunnskap om og tilgang på midler fra blant annet Forskningsrådets kommersialiseringsprogram FORNY og NTNU Discovery. 

Fram til 2018 har TTO skaffet over 1 milliard kroner til innovasjonsprosjekter med basis i forskning fra NTNU.

Les mer om finansiering

Patent og beskyttelse

For enkelte ideer vil patentering være aktuelt. Et innvilget patent fungerer som et konkurransefortrinn i markedet og som en plattform å bygge verdi på og gi forutsigbarhet for ulike industripartnere. Dersom ikke patent er mulig, kan designbeskyttelse, merkevarebeskyttelse og taushetsavtaler være gode metoder for å sikre seg mot plagiering og bygge verdi på. 

Fram til 2020 har TTO sendt inn 800 patentsøknader.

Patentering hindrer ikke publisering! Begge deler er fullt mulig, men man må patentere før man publiserer. All formidling utenfor konfidensielle rammer anses som publisering. 

Mer om patentering

Mer om NTNUs immaterielle rettigheter - IPR

Markedslansering

Det er to måter å lansere et nytt produkt eller tjeneste på. Hva som er mest gunstig kommer vil variere fra prosjekt til prosjekt.

Etablere bedrift

TTO hjelper deg med alt rundt selskapsetableringen. Du kan velge å bli ansatt i selskapet på fulltid eller deltid. Dersom du ikke ønsker å ha en aktiv rolle i selskapet er det også greit. F.eks. en styreposisjon kan være aktuelt dersom du ønsker det. 

Når inntektene skal fordeles i et aksjeselskap, vil den økonomiske gevinsten være knyttet til eierandeler i selskapet.  Fram til 2020 har TTO etablert 246 nye selskaper sammen med oppfinnere.

Etabler selskap i samarbeid med TTO

Se eksempler på selskaper TTO har etablert

Lisensavtale

Det kan i noen tilfeller være mer hensiktsmessig å leie ut bruksretten til oppfinnelsen til en eller flere industriaktører som allerede er etablert i de riktige markedene igjennom en lisensavtale. 

Da er det leietakeren som gjør jobben videre med å videreutvikle oppfinnelsen til et produkt eller tjeneste. Oppfinner og andre bidragsytere får betalt en rettferdig andel av den økonomiske gevinsten leietakeren får ved bruk av oppfinnelsen. TTO forhandler frem slike lisensavtaler med aktuelle industripartnere på vegne av fagmiljø og oppfinnere. I slike avtaler skal også NTNUs rett til videre bruk i forskning og undervisning samt publiseringsrettigheter ivaretas. 

Frem til 2018 har TTO inngått mer 128 lisensavtaler og har lang erfaring med forhandlinger og oppfølgning av disse.

Video om TTO