Wikier

Opphavsrett til studentoppgaver

Denne siden gir en veiledning om opphavsrett til og NTNU og ansattes bruk av studentoppgaver. Veiledningen er basert på Lov av 15.06.2018 om opphavsrett til åndsverk mv. og praksis ved NTNU.

English version - Copyright on student work


Temaside om masteroppgave | Temaside om Bacheloroppgave

Temaside om oppgaveskriving | Sider tagget med opphavsrett


Opphavsrett

Studenten har opphavsrett til den oppgaven han/hun skriver. Å ha opphavsrett innebærer å bestemme om oppgaven skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, f.eks. ved publisering gjennom NTNU Open. Det betyr også at det er studenten som bestemmer om oppgaven kan kopieres, men NTNU kan ta nødvendige kopier for gjennomføring av sensur og arkivering. 

Hvis flere studenter skriver oppgave sammen, og den enkeltes bidrag ikke kan skilles ut som et selvstendig verk, får de opphavsrett i fellesskap.

Hvis studenten har samtykket i at oppgaven skal være offentlig tilgjengelig, f.eks. gjennom NTNU Open, kan oppgaven eller deler av denne kopieres til privat bruk uten ytterligere samtykke fra studenten. 

Veiledning

Medvirkning i form av veiledning eller tilrettelegging av arbeidsforhold er ikke tilstrekkelig til å oppnå medforfatterstatus. Den som er veileder for en studentoppgave vil ikke på grunn av veilederforholdet få opphavsrett til oppgaven. Heller ikke om det er veileder som har kommet med ideen til hva studenten skal skrive om. En bachelor- eller masteroppgave skal være et selvstendig arbeid. Deltakelse fra veileder, på en slik måte at veileder får opphavsrett, ville bryte med dette prinsippet. Et studentarbeid som skal leveres til sensur, må kunne identifiseres som studentens eget arbeid med mindre det er en oppgave som innleveres i fellesskap av flere studenter. 

Medforfatterskap

Når det gjelder studentarbeid forutsettes det at dette er et selvstendig arbeid. For masteroppgaver er dette eksplisitt sagt i universitets- og høyskoleloven. Spørsmål om medforfatterskap kan likevel oppstå ved publisering. De medisinske tidsskriftene har laget egne anbefalinger for publisering – Vancouveranbefalingene. Disse er å regne som kjøreregler eller retningslinjer, og de blir brukt som veiledning om medforfatterskap også på andre fagområder. For å bli regnet som medforfatter, må man ha bidratt vesentlig til:

a) planlegging, utforming, innhenting av data eller analyse og tolking av data,

b) utarbeidelse av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet og

c) godkjenning av endelig manuskriptversjon.

Alle de tre kravene må være oppfylt. Hver medforfatter må ha bidratt tilstrekkelig til å kunne ta offentlig ansvar for passende deler av innholdet. Oppdatert versjon av Vancouveranbefalingene finnes på nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komitéene. 

NTNUs bruk

NTNU kan bruke master- og bacheloroppgaver, som ikke er unntatt offentlighet i en gitt periode, til undervisnings- og forskningsformål. Oppgavene kan ikke brukes til kommersielle formål. Hvis studentens oppgave skal publiseres, dvs. gjøres tilgjengelig for allmennheten, kreves samtykke fra studenten. Dette gjelder også hvis faglærer ønsker å publisere en tidligere studentoppgave i sammenheng med undervisningen, f.eks. i læringsstøttesystemet. Samtykke fra studenten er også nødvendig hvis faglærer eller andre ønsker å publisere deler av studentens oppgave i en artikkel.

NTNU legger opp til og oppfordrer studenter til å publisere master- og bacheloroppgaver i NTNU sitt institusjonelle arkiv på internett (NTNU Open).  Publisering i NTNUs arkiv krever samtykke fra studenten. Det er utarbeidet en publiseringsavtale som studenten kan inngå når oppgaven innleveres.  

Utsatt offentliggjøring (tidligere ofte omtalt som båndlegging) kan avtales unntaksvis og på et tidlig tidspunkt (før innlevering), f.eks. gjennom en samarbeidsavtale med en bedrift/ekstern virksomhet, eller gjennom andre avtaler med studenten der instituttet er involvert. Oppgaven med tilhørende metadata vil da publiseres straks datoen for utsatt publisering er passert.

Sitat

Det er tillatt å sitere fra studentoppgaver som er offentliggjort gjennom NTNU Open, på andre nettsteder eller i andre sammenhenger. Sitat skal skje i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger. Dette betyr at studentens navn, oppgavens tittel, årstall og institusjonens navn skal oppgis. Et sitat vil typisk brukes til å støtte eller belyse en fremstilling.

Kontakt

Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du kontakte:

Anne Marie Snekvik

NTNU Universitetsiblioteket