Wikier

Universell utforming

Universell utforming av IKT ved NTNU

Skal du kjøpe, utvikle eller jobbe med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved NTNU, må du se til at produktet eller det du publiserer er universelt utformet. NTNUs IKT-løsninger skal brukes av alle, med eller uten nedsatt funksjonsevne.

Ditt ansvar

Er du leder ved NTNU forholder du deg hovedsakelig til innholdet i punkt 2 (under). Det beskriver ditt ansvar ved anskaffelser, utvikling og utforming av IKT. Du har også ansvar for å utarbeide planer for at dagens IKT-løsninger som du har ansvar for, er universelt utformet innen 2020.

Skal du kjøpe inn IKT-løsninger eller jobber du med utvikling eller innholdsproduksjon på NTNUs nettløsninger eller IKT-systemer, må du kjenne til innholdet i spesielt punkt 3 (under). Her finner du konkrete rutiner og retningslinjer for å sikre universell utforming av de produktene du jobber med.

Styrende regler

 1. Politikk for universell utforming av IKT ved NTNU -  beskriver hvilket formål NTNUs ledelse har med sitt arbeid for universell utforming av IKT ved NTNU og hvilke konkrete mål som settes.
 2. Prinsipper for utforming av universell utforming av IKT ved NTNUbeskriver ansvar og roller i arbeidet med universell utforming av IKT og fastlegger de overordnede prinsippene for ivaretakelse og vedlikehold av universell utforming av IKT ved NTNU.
 3. Rutiner og retningslinjer for universell utforming av IKT ved NTNU:
  For deg som skal kjøpe eller utvikle IKT-løsninger, eller som har ansvar for innholdet i løsningene.
  - Krav ved innkjøp av IKT-løsninger
  - Standarder for koding
  - Utforming av innhold på nett

Hva er universell utforming?

Universell utforming (uu) vil si å utforme produkter og omgivelser slik at de kan tas i bruk på en likeverdig måte av flest mulig, uten at det er behov for tilrettelegging eller en spesiell tilpassing. (Definisjon hentet fra universell.no)

Flere lover og en sentral forskrift regulerer hvordan NTNU må forholde seg til universell utforming av IKT. I lov og forskrift er IKT definert slik at man skal forstå hvilke områder innenfor IKT som lov og forskrift skal ivareta: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.

Hvorfor angår dette deg?

Vil du ha gulroten eller pekefingeren?

Gulroten er at du som mestrer universell utforming vil kunne lage IKT-løsninger som:

 • er brukervennlig for alle.
 • er av gjennomgående høy kvalitet.
 • bedre tåler tidens tann.

Hvis du følger standarder, utfører godt håndverk og gjør brukbarhetstester er du lagt på vei allerede.

Pekefingeren er lovverket som er beskrevet i prinsippene for universell utforming av IKT ved NTNU som du finner over.

Formaliteter

Rektor v/Ol-direktoren vedtok 25.mai 2012 at NTNU skal følge politikken og prinsippene for universell utforming slik dette er beskrevet i dokumentene for politikk og prinsipper for universell utforming av IKT ved NTNU.