Wikier

NTNU Open Access - handlingsplan

Handlingsplan for åpen tilgang til NTNUs forskningspublikasjoner, 2016-2020

 

 

Se også: Samleside om publisering

 

NTNUs strategi 2011–2020 Kunnskap for en bedre verden har kunnskapsfellesskapet og vår deltakelse i den globale kunnskapsutviklingen som utgangspunkt. Et hovedpremiss for at kunnskapen som utvikles ved NTNU skal kunne bidra til en bedre verden, er at den gjøres kjent for alle som trenger den. Det er et overordnet nasjonalt forskningspolitisk mål at offentlig finansiert forskning blir gjort allment tilgjengelig.

NTNUs publiseringspolitikk for 2014-2020 slår dette tydelig fast, og setter som mål at «resultater av FoU-virksomhet og kunstnerisk virksomhet er tilgjengelige, og vitenskapelige publikasjoner fra NTNUs forskere publiseres som hovedregel åpent (Open Access)», og at NTNU skal «stille krav til egne ansatte om åpen publisering (Open Access) og sørge for en infrastruktur som gjør det enkelt å egenarkivere vitenskapelige publikasjoner i vårt institusjonelle arkiv».

Denne handlingsplanen konkretiserer disse målene. Alle tiltakene har til hensikt å øke NTNUs innsats for å gjøre egen forskning allment tilgjengelig, og baserer seg på innsats både fra NTNU som institusjon og universitetets forskere for å nå disse målene. Rollen til de enkelte delene av institusjonen er spesifisert under hvert delmål.

Åpen tilgang til publikasjoner kan finne sted på to forskjellige måter: ved at publisering skjer i kanaler som er åpne i utgangspunktet, eller ved at publikasjoner i lukkede kanaler også blir egenarkivert i vårt institusjonelle arkiv (NTNU Open). Arkivet skal kunne fungere som NTNUs vitenskapelige hukommelse, og det skal for fremtiden være mulig å bruke det som en kilde til kunnskap om NTNUs forskningsaktivitet. Målet om mer Open Access-publisering er i tråd med internasjonale trender på publiseringsfronten og også med forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater, som Kunnskapsdepartementet arbeider med (2016). Handlingsplanen retter seg mot å styrke begge former for publisering med åpen tilgang.

Åpen tilgang til publikasjoner er ledd i en overordnet politikk om Open Science som er formulert både i Europa og USA. Som for OA-publisering er tanken at også forskningsdata og -resultater som er frembrakt med offentlig finansiering skal være tilgjengelig for forskningssamfunnet og allmennheten i størst mulig grad. Det stilles stadig strengere krav om tilgjengeliggjøring av data i forbindelse med finansiering av forskning. Blant annet krever EU en troverdig Data Management Plan for å støtte prosjekter i rammeprogrammet Horisont 2020. Denne handlingsplanen omfatter ikke alle sider ved lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata; dette komplekse feltet krever en egen utredning og særskilte tiltak. Handlingsplanen inneholder imidlertid mål og tiltak for forsvarlig arkivering av åpne forskningsdata i forbindelse med OA-publisering.

Handlingsplanen har tre deler:

 1. Satsing på egenarkivering
 2. Infrastruktur for OA-publisering ved NTNU
 3. Utvikling av eget publiseringsmiljø

1. Utvikling av NTNUs åpne vitenskapelige arkiv (NTNU Open)

NTNU har en forpliktelse til å gjøre forskning finansiert gjennom Forskningsrådet eller EUs rammeprogram for forskning tilgjengelig gjennom sitt institusjonelle arkiv for registrering og egenarkivering av publikasjoner. For at dette skal bli et naturlig sted for forskere å deponere sine publikasjoner, må vi utvikle bedre rutiner rundt egenarkivering og bygge opp et institusjonelt støtteapparat.

Overordnet mål:
Vi skal utvikle vårt åpne vitenskapelige arkiv, NTNU Open, til et helhetlig system for egenarkivering av all forskning som publiseres ved NTNU. Arkivet skal være lett å bruke og orientere seg i både for forskere og interesserte lesere, og forskere skal ha tillit til at deres rettigheter i forbindelse med publisering og egenarkivering blir ivaretatt av institusjonen.

1.1 Opprustning av arkivet


Mål:
Arkivet må rustes opp til å kunne håndtere 4 000 registreringer i året. Dette innebærer en avvikling av eksisterende publikasjonskø og en administrativ opprustning av arkivstøtten. Fra 2017 av skal det ikke ta mer enn to uker fra en post er registrert i CRIStin til publikasjonen er å finne i arkivet.

NTNU skal:

 • Ta unna uregistrert publikasjonskø i arkivet innen 1.8.2016.
 • Klargjøre for årlig egenarkivering av over 4000 publikasjoner innen 1.12.2016.

Roller:

 • NTNU Universitetsbiblioteket har ansvar for at disse tiltakene gjennomføres.

1.2 Registrering av publikasjoner


Mål: Nye publikasjoner i arkivet
Ny forskning ved NTNU skal gjøres tilgjengelig for alle innen rimelig tid etter at publisering har skjedd. Minst 90 % av nye publikasjoner fra NTNU skal være egenarkivert i løpet av 2017.

NTNU skal:

 • Produsere en informasjonspakke om og nødvendige støttesystemer for egenarkivering innen 1.11.2016.
 • Gjennomføre opplæring av CRIStin-kontakter i egenarkivering og publiseringslisenser innen 1.11.2016.

Roller:

 • CRIStin-kontakter ved fakultetene skal sørge for at egenarkivering av nye publikasjoner er foretatt før endelig godkjenning i CRIStin.
 • Den enkelte forsker skal kjenne til NTNUs vitenskapelige arkiv og kunne laste opp fulltekstdokumenter i CRIStin.
 • NTNU Universitetsbiblioteket har ansvaret for informasjon og opplæring.

Mål: Egenarkivere allerede publisert forskning
NTNUs institusjonelle arkiv skal gjenspeile den forskningen som har foregått ved NTNU de siste årene. Minst 25 % av vitenskapelige publikasjoner ved NTNU i perioden 2010-2016 skal være egenarkivert innen utgangen av 2017.

NTNU skal:

 • Videreføre og styrke informasjonsarbeidet knyttet til egenarkivering.
 • Utvikle støttesystemer for innhenting, lagring og oppfølging.
 • Skaffe til veie lovlige versjoner av publikasjoner fra perioden 2010-2016 i løpet av 2017.
 • Vurdere insentiver til de enheter som er mest aktive med egenarkivering.

Roller:

 • Lokale CRIStin-kontakter skal i samarbeid med NTNU UB gå gjennom tidligere publikasjoner og identifisere egenarkiveringsmuligheter.
 • Forskere skal stille til rådighet tidligere, fullstendige manuskriptversjoner av sine publikasjoner der slike eksisterer.


2. Infrastruktur for Open Access-publisering

NTNUs forskere publiserer til en viss grad allerede i Open Access-kanaler, men denne andelen må øke betraktelig i tråd med våre forpliktelser som offentlig finansiert forskningsinstitusjon. Dette kan vi oppnå ved å forbedre den institusjonelle støtten til OA-publisering, blant annet gjennom bedre synliggjøring utad og internt informasjonsarbeid. Forskerne trenger god informasjon om hvilke åpne tidsskrifter og publiseringskanaler som holder tilstrekkelig faglig kvalitet, kunnskap om rettigheter og lisensformer og kjennskap til støtteordningene.

Overordnet mål
Publisering i seriøse Open Access-kanaler av høy kvalitet skal være et naturlig valg for NTNUs forskere. De skal ha god informasjon om hvilke OA-kanaler som er aktuelle innen fagfeltet, deres kvalitetsnivå, gjennomslag (impact) og siteringsfrekvens, og hva forskerne kan forvente å få av støtte fra NTNUs publiseringsfond. Det er et mål å øke andelen OA-publisering i løpet av perioden 2016-2020 til minst 20 % årlig.

2.1 Informasjonsportal for egenarkivering og OA-publisering

Mål:
NTNUs forskere skal kunne finne all nødvendig informasjon om åpen publisering og egenarkivering på ett sted, med veiledning om valg av egnede åpne publiseringskanaler av høy kvalitet og enkle beskrivelser av fremgangsmåte for egenarkivering og valg av OA-kanal og lisenstype.

NTNU skal:

 • Samle informasjon om publisering og egenarkivering på ett enkelt nettsted som gjør det enkelt for medarbeidere å velge egnet publiseringskanal og lisenstype.
 • I størst mulig grad integrere en slik portal med eksisterende databaser over kvalitetssikrede åpne publiseringskanaler (Directory of Open Access Journals, Sherpa/RoMEO o.l.).
 • Fortsette arbeidet med å fremme NTNUs publiseringsfond for Open Access.

Roller:

 • NTNU Universitetsbiblioteket har ansvar for at disse tiltakene blir gjennomført.
 • Fakultetene skal aktivt arbeide for å øke andelen av publikasjoner med åpen tilgang.
 • De faglig ansatte skal alltid vurdere muligheten for å gi åpen tilgang til sine publikasjoner.

2.2 Synliggjøring av OA-publisering

Mål:
NTNUs åpne vitenskapelige publikasjoner skal være lett tilgjengelige for forskere og allmennheten, og skal bidra til å synliggjøre og fremme NTNUs forskning overfor omverdenen.  Vi bør opprette en egen kanal på NTNUs nettsted som aggregerer OA-publikasjoner. Der kan vi samle publikasjonene i tematiske serier og gjøre det enkelt for publikum å orientere seg i NTNUs forskning. Kanalen bør også romme nye doktoravhandlinger. Alt innhold er koblet til NTNUs åpne vitenskapelige arkiv, NTNU Open.

NTNU skal:

 • Utrede en nettbasert aggregeringskanal for OA-publikasjoner i løpet av 2016.
 • Sette opp en slik kanal innen 1.6.2017.

Roller:

 • NTNU Universitetsbiblioteket utfører utredning og beregning av ressursbehov knyttet til en kanal for promotering av OA-publikasjoner.
 • Kommunikasjonsavdelingen utvikler løsning for å integrere kanalen på NTNUs nettsider.


3. Utvikling av et samlet tjenestetilbud for publisering ved NTNU

Med økt fokus på publisering og åpen tilgang er det enda viktigere enn før å skape et samlet tjenestetilbud for publisering, synliggjøring og promotering av forskningen ved NTNU. Et ledd i en gjennomgripende publiseringsstrategi kan være å bygge opp et eget fagmiljø for publiseringstjenester som både omfatter støtte til eksisterende OA-tidsskrifter ved NTNU og utvikling av egen publiseringsvirksomhet.

Overordnet mål
NTNU skal øke andelen av publikasjoner med åpen tilgang vesentlig innen 2020. For å oppnå dette bør vi skape et samlet og kompetent fagmiljø for åpen publisering ved NTNU. Et slikt miljø kan yte varierte publiseringstjenester og være en plattform for tilgjengeliggjøring av blant annet fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner, rapportserier, forskningsresultater og forskningsdata.

3.1 NTNU Open Press

Mål:
NTNU bør etablere en egen forlagstjeneste for elektronisk publisering med åpen tilgang. Tjenesten, her kalt NTNU Open Press, kan være en kanal for publisering av fagfellevurderte arbeider, bøker og rapporter som ellers ikke når ut til brukere eller offentligheten gjennom etablerte fagtidsskrifter eller kommersielle forlag. Publiseringsvirksomheten må kjennetegnes ved høy faglig og teknisk kvalitet.

NTNU skal:

 • Utrede en egnet forlagsmodell og beregne ressursbehov innen 1.6.2017.
 • Gitt en positiv konklusjon, rekruttere en forlagssjef, fagredaktører og -råd samt etablere organisasjonen i løpet av 2017.
 • Sette NTNU Open Press i ordinær drift i løpet av 2018.

Roller:

 • Rektor har ansvar for utredning av modell og ressursvurdering, i samråd med fakultetene.
 • Universitetsbiblioteket har ansvar for organisering og drift av NTNU Open Press, dersom det blir besluttet å etablere tjenesten.
 • Fakultetene må bidra til rekruttering av fagredaktører og -råd for å sikre god kvalitet i publiseringsvirksomheten.

3.2. Integrerte tjenester for publiseringsstøtte

Mål:
NTNU skal integrere tjenester og støtteordninger for vitenskapelig publisering, med vekt på åpen tilgang.

NTNU skal:

 • Samle sine Open Access-tidsskrifter i en felles avdeling i løpet av 2017.
 • Vurdere etablering og drift av et megatidsskrift for samling og profilering av NTNUs OA-publikasjoner i løpet av 2016 med sikte på oppstart i 2017.
 • Tilby teknisk-administrativ støtte til å etablere nye OA-tidsskrifter, inkludert bistand til utforming, økonomitjenester og tekniske løsninger.
 • Sørge for standardisering av format, referanser, prosedyrer for gjenfinning og lignende.
 • Drive aktivt informasjonsarbeid om Open Access.

Roller:

 • Universitetsbiblioteket har ansvar for å integrere og drifte støttetjenestene, i samarbeid med fakultetene.

3.3 NTNU Open Data

Kravene om åpen tilgang til data fra offentlig finansiert forskning skjerpes nasjonalt og internasjonalt. NTNU må finne gode løsninger for tilgjengeliggjøring av data, enten det skjer gjennom lokale databaser, nasjonale løsninger eller internasjonalt samarbeid, eller i en kombinasjon. Én del av løsningen vil trolig være en lokal database eller et arkiv (data repository) som kan motta og behandle forskningsdata knyttet til vitenskapelige publikasjoner – et NTNU Open Data. Det er naturlig å se dette i sammenheng med Open Access-publisering.

Mål:
NTNU skal tilby forskerne god informasjon om og mulighet for sikker arkivering og behandling av forskningsdata beregnet for åpen tilgang.

NTNU skal:

 • Utrede en modell for forsvarlig arkivering og tilgjengeliggjøring av åpne forskningsdata innen 2017.
 • Drøfte med fakultetene og fagmiljøene behovet for arkiveringstjenester knyttet til forskningsdata.
 • Vurdere etablering av NTNU Open Data som et arkiveringssystem integrert med vårt vitenskapelige arkiv for publikasjoner (NTNU Open) innen 2020.

Roller:

 • Rektor har ansvar for å sette i gang utredningsarbeidet i løpet av 2016 og drøfte behov med fagmiljøene.

Se egen wikiside om Open data

 

3451 Visninger