Wikier

Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK

Rutinebeskrivelsen gjelder alle søknader som er finansiert enten som et bidrag eller som et oppdrag (Bidrags- og Oppdragsfinansisert Aktivitet - BOA).

English text below

Temaside for forskningsprosjekt |

BOA-rutine

Når du vil søke et BOA-prosjekt er det viktig å få den strategiske og faglige forankringen hos instituttleder så tidlig i prosessen som mulig. (Dette gjelder også ved EU søknader). Dette gjøres ved å få sjekkliste A signert. Følg rutinen nedenfor;

 1. Fyll ut sjekkliste A (lenke nedenfor) så utfyllende som mulig.
 2. Innhent instituttledelsen sin signatur på sjekkliste A
 3. Send signert sjekkliste A til boa@ok.ntnu.no
 4. En prosjektøkonom vil da kontakte deg om prosjektbudsjettet samt beregne NTNU sitt interne prosjektbudsjett som synliggjør evt egenfinansiering og konsekvenser for instituttets økonomi
 5. Når budsjettet er endelig, vil prosjektøkonom klargjøre sjekkliste del B for signering.
 6. Sjekkliste del B sendes av prosjektøkonom til prosjektleder som skal signere og innhente instituttledelsens signatur.
 7. Ferdigsignert sjekkliste B sendes til boa@ok.ntnu.no og til prosjektøkonomen du har laget budsjett med.

BOA-routine

When you plan to apply for externally funded projects it is important to have strategic and thematic grounding at the department as early as possible. To achieve this, you need a signature on check list A. Please follow the steps below:

 1. Fill out check list A (link below)
 2. Ask the Department Management for signature on check list A
 3. Send the signed check list A to boa@ok.ntnu.no
 4. You will now be contacted by a financial officer about project budgets and calculating NTNU's internal budget which illustrates own funding (if any) and the financial consequenses at the department.
 5. When the budget is finalized, a financial officer will prepare check list B for signatures.
 6. Check list B is sent by the financial officer to the project manager to sign and to get the Department Management's signature.
 7. The fully signed check list B is then sent to boa@ok.ntnu.no and to the financial officer who helped you make the budget.

Sjekkliste A - Check list A

 • NTNU Handelshøyskolen norsk | engelsk
 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse norsk | engelsk
 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gjøvik norsk
 • Institutt for samfunnsøkonomi engelsk
 • Institutt for internasjonal forretningsdrift norsk