Wikier

NTNU økonomi og lønn forvaltning

Innføringsprosjektet for BOTT Økonomi og lønn er avsluttet og vi er nå over i en fase der de nye systemene skal vedlikeholdes og videreutvikles. Det er etablert en forvaltingsstruktur på NTNU for å ivareta dette arbeidet. På denne siden finner informasjon om forvaltingen av de nye økonomi og lønnssystemene.

Utviklingsarbeid innen økonomi- og lønnsområdet

Siste nytt

2024

Februar

 • Onsdag 14. februar var det spørretime om NFR-søknader i søknadsmodulen for prosjektøkonomer:

Januar

2023

Desember

November

Oktober 

 • Oppfriskningskurs i Kunde- og salgsmodulen i Unit4 for fakturaansvarlige og salgsordreopprettere tilknyttet BOTT-prosessen Fordring til innbetaling (Fti) - onsdag 25. oktober: 
 • Presentasjon fra samarbeidsmøte i NTNU økonomi og lønn forvaltning, onsdag 18. oktober:
 • Mandag 2. oktober var det fagkafé for innkjøpere og fagrekvirenter i prosessen Behov til betaling: 

September

 • Presentasjon fra samarbeidsmøte i NTNU økonomi og lønn forvaltning, onsdag 20. september: 
 • Onsdag 6. september ble det holdt kurs i prosjektsøknadmodulen (tidligere kalt PreAward) i Unit4 for Kostnadsgodkjennere og Prosjektøkonomer. 
 • Tirsdag 5. september var det kurs i prosjektsøknadmodulen for Søknadsregistrerere og Prosjektøkonomer.
 • Del 2 av dette kurset ble holdt for Prosjektøkonomer senere samme dag (5. september).

August

Juni

Innføring av prosjektsøknadmodul

NTNU har nå tatt i bruk modulen for prosjektsøknader i Unit4, og alle søknader med frist fra og med 1. januar 2024 skal registreres i den nye løsningen.

Opplæring

Alle med roller i de nye prosessene kan ta i bruk modulen så snart de har gjennomført kurs.

Hovedopplæringen ble gjennomført i september. Her kan du se opptakene fra de ulike kursene som ble holdt og laste ned presentasjonene:

Opptak og presentasjoner fra fagkafeer

Det har blitt holdt flere fagkafeer/spørretimer for prosjektøkonomer i 2023/2024. Her kan du se opptak fra møtene og laste ned presentasjonene: 

 • Onsdag 13. desember: Om prosjektsøknadmodulen, for søknadsregistrerere og prosjektøkonomer. 
 • Tirsdag 9. januar: Registrering av EU-søknader, demonstrasjon i Unit4.
 • Onsdag 14. februar: NFR-søknader.

Brukerveiledning

Kontakt

Spørsmål om innføringen av prosjektsøknadsmodulen kan rettes til innføringsleder Ida Kristin Antonsen.

Forvaltings- og utviklingsarbeid i BOTT-samarbeidet

I dette avsnittet finner du beskrivelse av BOTT felles forvalting og informasjon om formål og organisering av forvaltningen.

BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim med mål om å finne felles løsninger som kan brukes av hele universitets- og høyskolesektoren.

Innenfor BOTT-samarbeidet er det etablert flere fagsamarbeid. BOTT økonomi og lønn er et av disse.

BOTT økonomi og lønn felles forvalting

BOTT økonomi og lønn har etablert og dokumentert felles standardiserte, enhetlige arbeidsprosesser, rutiner, prosessroller og opplæringsmateriale innen økonomi- og lønnsområdet.

Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) er leverandør av felles digitale systemløsninger. Systemene vi bruker er Unit4 innen regnskap/økonomi, og SAP, Selvbetjeningsportalen og DFØ-appen innen lønn.

For å ivareta forbedring og videreutvikling av de felles administrative tjenestene og systemene, er det inngått en samarbeidsavtale mellom BOTT-universitetene om felles forvaltning. Målet med den felles forvaltningen er å sikre stordriftsfordeler, lik kvalitet og digitale løsninger som er tilpasset sektoren. Den skal også bidra til felles utvikling, muligheter for innovasjon og deling på tvers.

Forvaltningsorganisasjonen i BOTT økonomi og lønn

Det er etablert en forvaltningsorganisasjon i BOTT-samarbeidet innen økonomi og lønn som består av forvaltningsleder, dokumentasjonsansvarlig, systemforvalter felles, testleder felles og en forvaltningskoordinator fra hvert av universitetene. Forvaltningsgruppen rapporterer til BOTTs forvaltningsstyre. Mer informasjon finnes på nettsiden Organisering - BOTT (bott-samarbeidet.no).

Forvaltingsgruppen har blant annet ansvaret for:

 • Oppfølging av BOTTs/DFØs utviklingsplan (det som står igjen av leveranser fra innføringsprosjektet og andre endringsbehov).
 • Håndtere og følge opp nye endringsbehov i henhold til rutiner for dette. Rutinene skal sikre vurdering, anbefaling og prioritering i BOTT prosessteam og universitetenes forvaltning.

Roller i forvaltningen

Forvaltningsmodellen ved NTNU må sees i sammenheng med den nasjonale forvaltningsmodellen og NTNUs delegasjonsreglementet.

Her finner du en beskrivelse av roller, ansvar og oppgaver i NTNU forvalting økonomi og lønn. Du kan også se en oversikt over hvem som jobber i den lokale forvaltningen under "Om NTNU forvaltning økonomi og lønn".

Prosesseier/operative prosesseiere

Eier av økonomi- og lønnsprosessene ved NTNU er direktør for organisasjon og infrastruktur. Det er delegert myndighet videre til operative prosesseiere. som har følgende ansvar og myndighet i forvaltingen:

 • Sikre etterlevelse av prosess-, rutine- og rollebeskrivelser og tilstrekkelig internkontroll.
 • Prioritere og innstille på forbedrings- og utviklingstiltak innen sine prosesser.
 • Fastsette prosedyrer og retningslinjer for prosessene.

Forvaltingsutvalg

Forvaltningsutvalget er sammensatt av avdelingslederene fra Økonomiavdelingen, HR- og HMS avdelingen, IT-avdelingen og Avdeling for virksomhetsstyring, samt brukerrepresentanter fra fakultet, institutt og Vitenskapsmuseet. 

Avdelingsdirektøren i Økonomiavdelingen er utpekt til leder av utvalget av direktør for organisasjon og infrastruktur. Arbeidet ledes i det daglige av en forvaltningskoordinator.

Forvaltningsutvalget skal på vegne av prosesseier sørge for at forvaltningen av ulike delprosesser innenfor økonomi- og lønnsområdet skjer samordnet og koordinert. Dette er viktig for å sikre at prosessene henger sammen fra «ende til ende» og at det skapes helhetlige, brukerrettede tjenester. 

Dette gjelder både for de løsningene som er innført gjennom BOTT økonomi og lønn, men også for de som er på vei gjennom blant annet NTNU Sak og et felles HR-støttesystem. De arbeids- og samhandlingsformene som er utviklet gjennom økonomi- og lønnsprosessen skal med andre ord videreføres til de andre prosjektene i BOTT-samarbeidet.

Forvaltningsutvalgets ansvar og myndighet:

 • Etablere en samordnet forvaltnings- og driftsorganisasjon ved NTNU.
 • Sikre helhetlige og brukerrettede tjenester innenfor økonomi- og lønnsområdet.
 • Vurdere, prioritere og innstille på forbedrings- og utviklingstiltak for hele NTNU.
 • Sikre «ende-til-ende» fokus i prosessene.
 • Sikre at kostnadene til forvalting, drift, vedlikehold og løpende utvikling (FDVu) er kartlagt og finansiert.
 • Utarbeide og følge opp gevinstrealiseringsplan.

Forvaltingsteam

Forvaltningsteamet skal sikre at prosessene henger sammen fra «ende til ende» og at det skapes helhetlige, brukerrettede tjenester innenfor økonomi- og lønnsområdet. Teamet skal også forvalte de nye økonomi- og lønnsløsningene gjennom kontinuerlig søkelys på forbedringsarbeid og gevinstrealisering. 

Forvaltningsteamet vil ha ansvar for å sikre en god prosess fra et forslag til forbedring blir meldt inn til de avsluttes og eventuelt blir tatt i bruk. I samarbeid med de ulike prosessene skal det utarbeides en plan for gjennomføring av alle forbedringsforslag. 

Forvaltingsteamet er satt sammen av representanter fra Økonomiavdelingen, HR- og HMS avdelingen og Avdeling for virksomhetsstyring. Teamet blir ledet av NTNUs forvaltingskoordinator.

Forvaltingskoordinator

Forvaltingskoordinatoren er NTNUs representant i BOTT økonomi og lønns forvaltningssamarbeid.

Koordinatoren har blant annet følgende ansvar og myndighet:

 • Sikre gode saksunderlag og saksbehandling i forvaltningsutvalget.
 • Sikre «Ett NTNU» og brukerfokus i forvaltningen av løsningene.
 • Koordinere arbeidet i de ulike prosessteamene.

Oppgaver:

 • Sekretariat for forvaltningsutvalget.
 • Oppfølging av prosessteam og saker som skal behandles i forvaltningsutvalget.

Se bott-samarbeidet.no for en fullstendig beskrivelse av denne rollen.

Systemforvalter universitet

«Systemforvalter universitet» er en BOTT-rolle med ansvar for å sikre at NTNUs behov knyttet til systemforvaltning og integrasjoner mot Unit 4 og SAP blir synlig og vurdert i BOTT økonomi og lønn forvaltning. Systemforvalteren skal blant annet være et bindeledd mot de som jobber med det tekniske når det kommer til integrasjoner i BOTT-samarbeidet (BOTT INT), samt DFØs tekniske ressurser og innen utvikling og drift av integrasjoner med eksterne systemeiere.

Ved behov for nye integrasjoner til eller fra DFØ-løsningene skal systemforvalter universitet melde dette videre til BOTT økonomi og lønn sitt team for systemforvaltning team. NTNUs representant inngår også i dette teamet, som koordineres og ledes av en felles systemforvalter i BOTT-samarbeidet.

Systemforvalteren ved NTNU har også ansvar for oppfølging av feil og eventuell eskalering av saker fra NTNU til DFØ når det er behov for dette.

Se bott-samarbeidet.no for en fullstendig beskrivelse av denne rollen.

Prosessansvarlig

Prosessansvarlig er utnevnt av operativ prosesseier og har blant annet følgende ansvar og myndighet:

 • Etterlevelse av prosess-, rutine- og rollebeskrivelser ved NTNU.
 • Oppfølging og evaluering av hovedprosessen for kontinuerlig forbedring.
 • Ansvarlig for kommunikasjon og brukermedvirkning i utvikling og forbedring.

Oppgaver:

 • Bidra i opplæring av prosessrollene i hovedprosessen.
 • Evaluere og bidra til forbedring.
 • Lede det lokale prosessteamet.
 • Samarbeide med andre prosessansvarlige.
 • Gjennomføre forbedringstiltak.

Prosessansvarlig er NTNUs representant i BOTT økonomi og lønn sitt prosessteam for sin hovedprosess.

Se bott-samarbeidet.no for en fullstendig beskrivelse av denne rollen.

Prosessrådgivere

Prosessrådgiver er utnevnt av sin enhet på NTNU og har blant annet følgende ansvar og myndighet:

 • Sikre etterlevelse av prosess- og rutinebeskrivelser på sin enhet.
 • Gi informasjon og veiledning om prosessen til definerte målgrupper.
 • Bidra i forbedringsarbeidet gjennom deltakelse i lokal forbedringsgruppe.

Oppgaver:

 • Gi råd innen prosessen på sin enhet.
 • Bidra med kollegaveiledning.
 • Bidra med evaluering og forbedringsforslag.
 • Delta i prosessteam for sin hovedprosess.

Se bott-samarbeidet.no for en fullstendig beskrivelse av denne rollen. For en oversikt over prosessrådgiverne innen økonomi og lønn ved NTNU, se denne siden på Innsida.

Prosessteamet

Prosessteamet består av prosessrådgivere innen hovedprosessen og ledes av prosessansvarlig.  Prosessteamet skal være pådriver for forvalting og videreutvikling av hovedprosess og tilhørende systemløsninger. 

Dette temaet har også en viktig rolle i å sikre lik forståelse av gjeldende prosesser, rutiner og regelverk på tvers av NTNU og BOTT.  

Per i dag er det opprettet prosessteam innen Prosjektøkonomi, Behov til betaling (Btb) og Plan-, budsjett og oppfølging (PBO).


Om NTNU forvaltning økonomi og lønn

Hvem jobber i NTNU forvaltning økonomi og lønn?

Forvaltningsutvalg

Brukerrepresentanter:

Forvaltingsteam

Det er etablert et forvaltingsteam som driver det daglige forvaltningsarbeidet.

Teamet har følgende medlemmer:

Teamet ledes av forvaltingskoordinator. Forvaltingskoordinator er NTNUs representant i den nasjonale BOTT-forvaltingen og er bindeledd mellom NTNU og BOTT.

Systemforvalter universitet deltar for NTNU i BOTT ØL systemforvaltingsteam og er bindeleddet mellom NTNU og BOTT.

 

Hvordan melder jeg inn forbedringsforslag?

 

Forbedringsforslag innen Lønn og lønnsnær HR

Innen prosessområdet Lønn og lønnsnær HR jobber alle prosessrådgiverne i Tjenestesenteret. Alle forbedringsforslag behandles av prosessrådgiverne i Tjenestesenteret, og meldes inn gjennom dette skjemaet i NTNU Hjelp.

Oversikt over prosessrådgivere på lønnsområdet finner du nederst på denne siden.

Økonomiprosesser som har prosessrådgivere

For prosessene:

 • Behov til betaling (Btb)
 • Prosjektøkonomi
 • Plan, budsjett og oppfølging (PBO)

har alle enhetene (fakultet/institutt, Vitenskapsmuseet og Fellesadministrasjonen) oppnevnt prosessrådgivere. Prosessrådgiverne har en viktg rolle i utviklingsarbeidet innen sin prosess, og forbedringsforslag må meldes til lokal prosessrågiver innen området forslaget gjelder.

Oversikt over hvem som er prosessrådgivere på din enhet finner du på denne siden

Prosessrådgiver melder forbedringsforslag til sin prosessansvarlige, som forankrer forslaget blant de andre prosessrådgiverne på NTNU. Dersom forbedringsforslaget tas videre til BOTT forvaltning er det prosessansvarlig som håndterer saken videre.

Økonomiprosesser som ikke har prosessrådgivere

Prosessene:

 • Fordring til innbetaling (Fti)
 • Andre økonomiprosesser
 • Anleggsmidler
 • Periodeavslutning
 • Anskaffelesprosessen

har ikke lokale prosessrådgivere, men prosessansvarlige i Fellesadministrasjonen. Her meldes forslagene direkte til prosessansvarlige som er anvarlig for videre behandling.

Forbedringsforslag meldes inn på e-post til Økonomiavdelingen: kontakt@okavd.ntnu.no. Oppgi i henvendelsen at det gjelder et forbedringsforslag, hvilken prosess det gjelder, beskrivelse av endringen og forbedringspotensialet.


Feil i økonomi og lønnssystemene

Dersom du opplever problemer som ikke er omtalt eller varslet, kan du ta kontakt med Tjenestesenteret (Selvbetjeningsportalen, DFØ-appen eller SAP) eller Økonomiavdelingen (Unit4).

Kontakt

Har du spørsmål omkring forvaltning av de nye økonomi- og lønnssystemene kan du ta kontakt med forvaltingskoordinator Gry-Lene Johansen.

Har du spørsmål om de nye prosessene eller systemene, sjekk gjerne sidene for de ulike fagområdene lønn, reiseferiepermisjonsykdom eller økonomi først. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt i NTNU Hjelp

Child Pages (1)

 • Bott økonomi og lønn - Opplæring

  På denne siden finner du oppdatert informasjon om opplæring og lenker til ulike kurs knyttet til din rolle i de nye økonomi- og lønnsystemene. I tillegg til opplæringen du blir kalt inn til, er...