Språkvelger

English

Sykdom

Sykdom

For medarbeidere. Snarveier, oversikt og veiledning om sykefravær.

Sykmelding og egenmelding

Sykmelding og egenmelding

Under en dag

Hvis du blir syk i løpet av arbeidsdagen og derfor må forlate arbeidsplassen, skal du gi beskjed til din nærmeste leder. Du trenger ikke å levere egenmelding for denne dagen. Du som registrerer arbeidstid, markerer det i tidsregistreringen som «syk del av dag 004».

Legebesøk av og til teller ikke som fravær. Hvis du registrerer arbeidstid, legger du dlike besøk som "Lege/tannlege 002" i arbeidstidregistreringeni Selvbetjeningsportalen. 

Ved første hele fraværsdag må du varsle din nærmeste leder om sykefraværet snarest mulig, og senest innen arbeidsdagens slutt. I tillegg må du registrere egenmelding eller sykmelding fra lege.

Egenmelding regler, registrering, antall dager 

Sykmelding fra lege leveres leveres digitalt eller ved noen unntak på papir.

Timelønte

Se egen info om sykmelding og egenmelding for timelønte. 

Levere sykmelding

Hvis sykefraværet ditt varer i mer enn åtte dager, må det dokumenteres med en sykmelding. Det er legen din eller annet helsepersonell som vurderer om du har rett på sykmelding. Du leverer sykmeldingen via nav.no så snart som mulig. Har du ikke anledning til å sende sykmeldingen digitalt, skal den leveres arbeidsgiver på papir.

Arbeidsgiver har ikke krav på å vite diagnosen din.

Sende søknad om sykepenger

Etter at perioden du har fått sykmelding for er over, må du levere søknad om sykepenger til Nav. Du får melding fra Nav når søknaden om sykepenger er klar til innsending. 

Timelønte

Se egen info om sykmelding og timelister.  

 

Arbeidsgiver skal tidlig følge opp arbeidstaker for å forebygge langvarig sykefravær og for å gjøre det lettere å komme tilbake på jobb. Arbeidsgiver skal ta initiativet til å lage en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med deg. Dette arbeidet bør starte allerede nå.

Du som arbeidstaker har medvirkningsplikt også når du er sykmeldt, les mer om dette i arbeidsmiljøloven. Du må samarbeide om oppfølgingsaktiviteter i hele sykmeldingsperioden for å ha rett til sykepenger. 

Du og din nærmeste leder med personalansvar skal i samarbeid lage en individuell oppfølgingsplan til deg etter at du har vært sykemeldt i 4 uker, bortsett fra tilfeller hvor dette er åpenbart unødvendig. Planen skal revideres i fraværsperioden i forbindelse med dialogmøtene.

Oppfølgingsplanen skal lages både om man er helt eller gradert sykemeldt, og sendes til sykemelderen.

Oppfølgingsplanen skal inneholde:

  • en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver i forhold til funksjonsevne
  • aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi som skal bedre fysiske, organisatoriske eller psykososiale forhold
  • aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene
  • videre plan for oppfølging

Planen bør også inneholde opplysninger om:

  • dato for sykmelding og antatt lengde på sykmeldingen
  • hvorvidt fraværet er arbeidsrelatert og om det er en yrkesskade
  • dato for når det antas at man kan starte delvis i arbeid (gradert sykmelding)
  • dato for oppfølgingsmøte
  • mål i perioden fram til neste møte

NAVs informasjon til om oppfølgingsplan

se også informasjon til leder/arbeidsgiver

 

Arbeidsgiveren din er pliktig til å kalle inn til dialogmøte senest sju uker etter at du ble sykemeldt, med mindre det er åpenbart unødvendig. Dialogmøtene gjelder i utgangspunktet for de som er 100 prosent sykemeldte, men slike møter kan også holdes for dem som er gradert sykemeldte dersom arbeidsgiver mener det er behov for dette.

Ved behov kan andre aktører, som for eksempel bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller den tillitsvalgte/verneombudet delta. Arbeidstaker må samtykke dersom den som sykmelder innkalles.

Hva skal diskuteres?

Dere skal gå i gjennom oppfølgingsplanen. Arbeidsevnen din og eventuelle tilretteleggingstiltak bør diskuteres.

Nav har ansvaret for å innkalle deg og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Sykemelder eller annet helsepersonell deltar hvis Nav mener det er fornuftig.

Arbeidsgiver må sende oppdatert oppfølgingsplan til Nav senest 1 uke før møtet.

 

Det er Nav som innkaller til dialogmøte 3. Det er ikke satt av noe eksakt tidspunkt for et slikt møte, men etter 39 uker som sykemeldt sender Nav ut et informasjonsbrev til den sykemeldte med tilbud om samtale.

Søke arbeidsavklaringspenger

I dette møtet bør arbeidsavklaringspenger (AAP) vurderes. Som ansatt må du selv søke til Nav om arbeidsavklaringspenger dersom sykdommen forventes å vare i mer enn 12 måneder. Du kan også sette frem krav om uførepensjon overfor Nav, dersom sykdommen er av varig karakter.

Du må også søke om uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) minimum 3 måneder før maksdato for sykepenger fra Nav. Søknad sendes elektronisk via «Min side» som du finner på www.SPK.no

HR-konsulent sender også en pensjonsmelding elektronisk til SPK ca 3 – 4 måneder før lønnsstans (maksdato). Lønnsstans er den 1. i måneden etter maksdato.

Nærmeste leder må holde kontakten med den sykemeldte minst hver 4 uke, samt oppdatere oppfølgingsplanen.

 

Når det har gått 12 måneder har du ikke lenger krav på sykepenger fra NAV. 

Arbeidsgiver likevel tiltaks- og tilretteleggingsplikt så lenge det fortsatt er en mulighet for at du kommer tilbake til NTNU. For eksempel om du søker deg over på arbeidsavklaringspenger.

Når du har brukt opp sykepengene - nådd maksdato - må du jobbe i minst 26 uker igjen for å ha rett på nye sykepenger, jf. folketrygdloven kapittel 8.

Permisjon fra stilling

Ved NTNU innvilges i hovedregel ett års permisjon uten lønn etter ett års sykefravær. Arbeidstakere som ønsker å beholde den opprinnelige stillingen sin når sykepengerettighetene går ut må søke om permisjon fra stillingen.

Etter ett års ulønnet permisjon kan arbeidsgiver vurdere om det er grunnlag for oppsigelse av arbeidstakeren.

Hvis du som arbeidstaker har vært sykemeldt i 24 måneder, og det fremdeles ikke er utsikter til bedring av arbeidsevnen vurderes ansettelsesforholdet avsluttet.

Enkeltstående behandlingsdager

Hvis du går regelmessig til medisinsk behandling, kan du få sykemelding for enkeltstående behandlingsdager. Du kan innvilges maksimalt én behandlingsdag i uka. Bekreftelsen på hvilke dager det gjelder, sender du som ansatt selv inn til arbeidsgiver via søknad om sykepenger.

Hvis du jobber i redusert stilling skal du helst legge behandlingstid utenom arbeidstiden.

Behandling i arbeidstiden

Du har lov til å ha kortere fravær i arbeidstiden i forbindelse med f.eks. time hos lege eller tannlege. Dette må avklares med leder på forhånd. Hvis du registrerer arbeidstid, skal slikt fravær ikke registreres i fleksitidsregnskapet.

Hvis du skal til gjentatte behandlinger hos lege bør du ta ut dette som avspasering eller velferdspermisjon etter avtale med leder.

Sykdom

Kontakt

Hvis du har spørsmål om sykefravær kan du kontakte din nærmeste leder. Du kan også få råd og veiledning hos Bedriftshelsetjenesten (BHT) som har taushetsplikt.

Har du spørsmål om reglene rundt sykefravær? Kontakt Tjenestesenteret.

Mer om sykefravær

Inkluderende arbeidsliv

NTNU er en IA-bedrift. Les mer om rettighetene dine knyttet til dette.

Lover og regler

Dine rettigheter knyttet til sykdom er beskrevet i:

For ledere og HR-medarbeidere

For ledere med personalansvar: Oppfølging av sykefravær