Språkvelger

English

Sykdom

Sykdom

For medarbeidere. Snarveier, oversikt og veiledning om sykdom

Selvbetjeningsportalen

Lever egenmelding i Selvbetjeningsportalen - se veiledning om egenmelding

Blir du syk - eller er hjemme med sykt barn - skal du snarest mulig melde i fra til nærmeste leder. Fraværet registrerer du, under flisen "Fraværssøknader" i Selvbetjeningsportalen, første dag du er tilbake i jobb.

Sykemelding

Sykemelding

Hvis du blir syk i løpet av arbeidsdagen og derfor må forlate arbeidsplassen, skal du gi beskjed til din nærmeste leder. Du trenger ikke å levere egenmelding for denne dagen.

Varsle leder snarest mulig

Ved første hele fraværsdag må du varsle din nærmeste leder om sykefraværet snarest mulig, og senest innen arbeidsdagens slutt. Dette gjelder både ved egenmeldt og legemeldt fravær.

NTNU er en IA-virksomhet. Egenmelding kan derfor brukes i inntil åtte kalenderdager av gangen, og totalt 24 dager i løpet av de siste 12 månedene.

Husk å registrere det egenmeldte fraværet i Selvbetjeningsportalen (DFØ) når du er tilbake på jobb igjen.

Hvis du har brukt opp egenmeldingsdagene

Hvis du har brukt mer enn 24 egenmeldingsdager i løpet av en 12-månedersperiode kan arbeidsgiver frata deg retten til å bruke egenmelding.

Hvis du mister retten til å bruke egenmelding må du levere legeerklæring fra første hele fraværsdag. Før en slik beslutning tas skal du ha mulighet til å uttale deg. 

Når du ikke lenger har anledning til å bruke egenmelding må fraværet dokumenteres med legeerklæring. Denne skal i utgangspunktet leveres digitalt via nav.no og i to omganger:

 • Samme dag som du har vært hos lege sender du sykmeldingen.
 • Siste fraværsdag sender du søknad om sykepenger.

Digital sykmelding

Har du ikke anledning til å sende sykmeldingen digitalt skal den leveres arbeidsgiver på papir så snart som mulig og ikke senere enn to uker etter første dag i sykmeldingsperioden.

Arbeidsgiver har ikke krav på å vite diagnosen din.

Arbeidsgiver har ansvaret for å starte en tidlig og tett oppfølging og skal ta initiativet til å lage en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med deg. Dette arbeidet bør starte allerede nå.

 

Du og din nærmeste leder med personalansvar skal i samarbeid lage en individuell oppfølgingsplan til deg etter at du har vært sykemeldt i 4 uker, bortsett fra tilfeller hvor dette er åpenbart unødvendig. Planen skal revideres i fraværsperioden i forbindelse med dialogmøtene.

Oppfølgingsplanen skal lages både om man er helt eller gradert sykemeldt, og sendes til sykemelderen.

Oppfølgingsplanen skal inneholde:

 • en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver i forhold til funksjonsevne
 • aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi som skal bedre fysiske, organisatoriske eller psykososiale forhold
 • aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene
 • videre plan for oppfølging

Planen bør også inneholde opplysninger om:

 • dato for sykmelding og antatt lengde på sykmeldingen
 • hvorvidt fraværet er arbeidsrelatert og om det er en yrkesskade
 • dato for når det antas at man kan starte delvis i arbeid (gradert sykmelding)
 • dato for oppfølgingsmøte
 • mål i perioden fram til neste møte

NAVs informasjon om oppfølgingsplan

Arbeidsgiveren din er pliktig til å kalle inn til dialogmøte senest sju uker etter at du ble sykemeldt, med mindre det er åpenbart unødvendig. Dialogmøtene gjelder i utgangspunktet for de som er 100 prosent sykemeldte, men slike møter kan også holdes for dem som er gradert sykemeldte dersom arbeidsgiver mener det er behov for dette.

Ved behov kan andre aktører, som for eksempel bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller den tillitsvalgte/verneombudet delta. Arbeidstaker må samtykke dersom den som sykmelder innkalles.

Hva skal diskuteres?

Dere skal gå i gjennom oppfølgingsplanen. Arbeidsevnen din og eventuelle tilretteleggingstiltak bør diskuteres.

Nav har ansvaret for å innkalle deg og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Sykemelder eller annet helsepersonell deltar hvis Nav mener det er fornuftig.

Arbeidsgiver må sende oppdatert oppfølgingsplan til Nav senest 1 uke før møtet.

 

Det er Nav som innkaller til dialogmøte 3. Det er ikke satt av noe eksakt tidspunkt for et slikt møte, men etter 39 uker som sykemeldt sender Nav ut et informasjonsbrev til den sykemeldte med tilbud om samtale.

Søke arbeidsavklaringspenger

I dette møtet bør arbeidsavklaringspenger (AAP) vurderes. Som ansatt må du selv søke til Nav om arbeidsavklaringspenger dersom sykdommen forventes å vare i mer enn 12 måneder. Du kan også sette frem krav om uførepensjon overfor Nav, dersom sykdommen er av varig karakter.

Du må også søke om uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) minimum 3 måneder før maksdato for sykepenger fra Nav. Søknad sendes elektronisk via «Min side» som du finner på www.SPK.no

HR-konsulent sender også en pensjonsmelding elektronisk til SPK ca 3 – 4 måneder før lønnsstans (maksdato). Lønnsstans er den 1. i måneden etter maksdato.

Nærmeste leder må holde kontakten med den sykemeldte minst hver 4 uke, samt oppdatere oppfølgingsplanen.

 

Når det har gått 12 måneder har du ikke lenger krav på sykepenger fra NAV.

Arbeidsgiver har likevel tiltaks- og tilretteleggingsplikt så lenge det fortsatt er en mulighet for at du kommer tilbake til NTNU. For eksempel om du søker deg over på arbeidsavklaringspenger.

Permisjon fra stilling

Ved NTNU innvilges i hovedregel ett års permisjon uten lønn etter ett års sykefravær. Arbeidstakere som ønsker å beholde den opprinnelige stillingen sin når sykepengerettighetene går ut må søke om permisjon fra stillingen.

Etter ett års ulønnet permisjon kan arbeidsgiver vurdere om det er grunnlag for oppsigelse av arbeidstakeren.

Hvis du som arbeidstaker har vært sykemeldt i 24 måneder, og det fremdeles ikke er utsikter til bedring av arbeidsevnen vurderes ansettelsesforholdet avsluttet.

Sykdom

Kontakt

Kontakt din leder eller tjenestesenteret for spørsmål om sykdom og fravær

Mer om sykdom

Inkluderende arbeidsliv

NTNU er en IA-bedrift. Les mer om rettighetene dine knyttet til dette.

Lover og regler

Dine rettigheter knyttet til sykdom er beskrevet i:

For ledere og HR-medarbeidere

For ledere med personalansvar: Oppfølging av sykefravær