Wikier

Egenmelding

Egenmelding brukes ved sykefravær fra en til åtte kalenderdager. På denne siden ser du hvordan du bruker egenmelding og hvilke unntak som gjelder.


Temaside om sykdom

English: Self-certified sick leave


Varsle lederen din

Blir du borte fra jobb på grunn av sykdom, må du varsle din leder så snart som mulig. Egenmelding om sykdom må komme fram til arbeidsgiveren første fraværsdag. Det kan f.eks. være gjennom å ringe eller sende melding. Spør lederen din hvordan hen ønsker å få beskjed om fravær.

I tillegg til å varsle på denne måten, må du registrere egenmelding eller sykmelding.

Slik leverer du egenmelding

Når du kommer tilbake på jobb registrerer du egenmelding fra og med første hele arbeidsdag du var borte, til og med den siste. Egenmeldingen registreres i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.

knapp Logg inn i Selvbetjeningsportalen

I Selvbetjeningsportalen går du til "Tid" og oppretter en fraværssøknad. Velg fraværsårsak "egenmelding 120". Skjemaet går direkte fra deg tildinleder i Selvbetjeningsportalen.

Se brukerveiledning: Søke om fravær (DFO.no)

Du må ha vært ansatt ved NTNU i to måneder for å bruke egenmelding

Hvis du blir syk før det, må du levere sykmelding fra lege. Dersom du skifter jobb innad på NTNU trenger du ikke ny opptjeningstid for egenmelding.

Antall egenmeldingsdager

NTNU er en IA-virksomhet. Egenmelding kan derfor brukes i inntil åtte kalenderdager av gangen, og totalt 24 dager i løpet av de siste 12 månedene. Grunnen til at du kan bruke så mange egenmeldingsdager, er at du skal bruke egenmelding før sykmelding.

Merk deg at de 12 månedene gjelder fra dato til dato, ikke fra 1. januar til 31. desember. Det blir altså ikke nullstilt ved overgangen til nytt år.

Eksempel: hvis du brukte fire egenmeldingsdager fra 5. til 8. februar 2023, blir disse fire dagene lagt til kvoten igjen 8. februar 2024.

Helg og fridag teller som egenmeldingsdag

Hvis du er syk på begge sider av helga (eller en annen arbeidsfri periode), skal fridagene telle med. Blir du syk fredag og påfølgende mandag, telles det som fire egenmeldingsdager.

Oversikt over dine egenmeldingsdager

Du finner oversikten over din egenmeldingskvote i Selvbetjeningsportalen under "Tid - Kvoteoversikt". Rest-kolonnen reduseres etter hvert som lederen din godkjenner fraværssøknadene dine med fraværstype «egenmelding 120».

Sykefravær over åtte kalenderdager

Blir du syk lenger enn 8 kalenderdager, eller 8 dager i løpet av en 16-dagers periode, må du ha sykmelding fra lege/behandler. Tannlege, psykolog og kiropraktor kan også sykmelde for kortere perioder.

Levere sykmelding

Sykmeldingen skal leveres digitalt eller ved noen unntak på papir. Utenlandske sykmeldinger kan kun leveres på papir. Det må sendes en kopi til NAV og en kopi til NTNU.

Egenmelding etter sykmelding

Du kan ikke bruke egenmelding rett etter at du har vært sykmeldt i mer enn 16 dager. Det må ha gått 16 kalenderdager fra din første arbeidsdag etter sykmeldingen før du igjen kan bruke egenmelding.

Egenmelding etter permisjon

Når du har hatt lovbestemt permisjon (eks. foreldrepermisjon), må du jobbe i minst 4 uker for å kunne benytte egenmelding.

Hvis du hatt annen ulønnet/lønnet permisjon i over 14 kalenderdager, må du på nytt jobbe minst 2 måneder for å kunne benytte egenmelding.

Sykdom som inntreffer de første 4 ukene etter permisjon, må dokumenteres med sykmelding.

Egenmelding ved gradert sykmelding

Du kan ikke bruke egenmelding når du er gradert sykmeldt. Du må da få sykmelding fra lege med riktig sykmeldingsgrad.

Du kan ikke opparbeide plusstid i gradert sykmeldingsperiode, se Statens Personalhåndbok 9.15, særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Egenmelding og arbeidsavklaringspenger

Du kan ikke bruke egenmelding hvis du mottar arbeidsavklaringspenger i hele eller deler av din stilling. Hvis du blir syk samtidig som du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), skal permisjonsgraden økes for dagene det gjelder. NAV skal kompensere for inntektstapet gjennom at du krysser syk på meldekortet ditt.

Egenmelding for timelønte

Se rutine og framgangsmåte for deg som leverer timeliste.

Når kan du ikke lenger bruke egenmelding?

Ifølge loven kan du miste retten til å bruke egenmelding i en periode. Hvis det blir aktuelt, skal du først få muligheten til å uttale deg. Se folketrygdloven §8-27.

Kontakt

Hvis du skal gi beskjed eller har spørsmål om sykefravær, kontakter du din leder. Du kan også få råd og veiledning hos Bedriftshelsetjenesten (BHT) som har taushetsplikt.

Har du spørsmål om reglene rundt sykefravær og registrering i Selvbetjeningsportalen? Kontakt Tjenestesenteret.

7280 Visninger