Språkvelger

English

Undervisningsstøtte banner

Læringsstøtte – for undervisere

Læringsstøtte for undervisere

Læringsstøtte for undervisere

Illustrasjonsbilde læringsstøtte. Grafikk.Aktuelt

Koronatiltak for undervisere ved NTNU: Mange har behov for tilrettelegging av undervisningen.

Se temaside for nettbasert undervisning

Hva er læringsstøtte?

Læringsstøtte betyr å bidra til å

 • velge hensiktsmessige former for vurdering og tilbakemelding 
 • velge læringsaktiviteter som fører studentene fram til læringsmålene 
 • lage gode læringsressurser
 • støtte deg i valg og bruk av hensiktsmessig teknologi

Slik kan du få hjelp

Du kan få hjelp på flere måter:

 • Du kan få henvisning til gode ressurser som du kan benytte på egen hånd
 • Du kan få rådgiving og hjelp av NTNU sitt støtteapparat

I de andre fanene finner du mer informasjon og tilbud for deg som planlegger undervisning. 

Undervisningsrammer

Hva former din undervising?

Illustrasjonsbilde undervisningsrammer. Grafikk.Som underviser må du ofte forholde deg til gitte rammer som bidrar til å forme både planleggingen og gjennomføringen av undervisningen din. 

Her er et eksempel på slike rammer og noen spørsmål til refleksjon rundt disse.

 • Inngripende, nasjonale tiltak:
  • Koronapandemien (2019– ): En stor del av undervisningen ved NTNU skal foregå nettbasert og vi har samlet all informasjon om gjennomføring av dette og hvordan du kan sikre best mulig kvalitet og studenttilfredshet her: 
  • Øvrige ressurser:
 • Fagets egenart
  • Fagets egenart og læringsutbyttebeskrivelsene gitt av studieprogrammet det tilhører vil kunne legge føringer for deg som skal undervise. Det samme gjelder undervisningstradisjonene ved ditt institutt. Det kan likevel være mange ulike muligheter for designet og gjennomføringen av undervisningen.
  • NTNU har flere forum hvor du kan få inspirasjon på tvers av fag:
 • Studentgruppen
  • Hvilket år er studentene i forløpet? Det kan være svært ulike behov hos førsteårssstudenter versus sisteårsstudenter med tanke på oppfølgingsbehov og tilgang til underviser.
    
 • Læringsfasiliteter
  • Hvor skal læringen foregå – i en eller flere campusbyer? Hvordan ivaretar du likeverdig undervisning? 
  • Hvilke fysiske læringsarealer har du tilgjengelig, og hvordan kan du best tilrettelegge for læring i disse til tross for ulikheter i utforming og tilgjengelig utstyr?
  • Hvilken teknologi har du til rådighet? Når bør denne brukes og hvordan kan den brukes på en hensiktsmessig måte?
    
 • Tid/ressurser
  • Hvor mye tid er du innstilt på å bruke på å planlegge og gjennomføre undervisningen? Noen ganger kan en stor engangsinnsats forbedre og forenkle senere undervisningsløp. 
  • Har du tilgang til læringsassistenter? Læringsassistenter kan være en allsidig og nyttig ressurs å inkludere i designet av undervisning. Kanskje kan de delta i andre oppgaver enn du først hadde tenkt?
  • Kan du samarbeide mer med dine kollegaer? Her kan det være både tid å spare og motivasjon å hente. 

Endre undervisningsrammene dine?

Har du idéer eller problemstillinger knyttet til undervisningsrammene dine som du ønsker å diskutere?

Ta gjerne kontakt med Seksjon for læringsstøtte for å diskutere dette: 

Det er også mulig å søke både rådgiving og midler til utvikling: 

Du kan også diskutere med dine kollegaer:

Undervisningsdesign

Illustrasjonsbilde undervisingsdesign. Grafikk.God undervisning kan blant annet kjennetegnes av et godt samsvar mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsform, såkalt samstemt undervisning. Dette betyr at man bør velge læringsaktiviteter og vurderingsform som støtter opp om læringsmålene på best mulig måte.

Her er en oversikt over hvilke muligheter du har ved NTNU, og noen gode råd på veien når du skal designe undervisning. 

Velge læringsaktiviteter

Hvilke læringsaktiviteter kan være gode å bruke i ditt emne for at studentene skal tilegne seg læringsmålene på best mulig måte? Og hvordan kan disse organiseres godt i løpet av et læringsløp for å sikre læring og progresjon?

Læringsaktiviteter kan gjennomføres: 

 • Fysisk/stedsbasert og digitalt
  • Læringsaktivteter kan gjennomføres både fysisk/stedsbasert og digitalt, ofte i en kombinasjon. Det er lurt å reflektere over hvilke aktiviteter som egner seg analogt eller digitalt for eksempel med tanke på relasjonsbygging. Digitale læringsaktivteter kan gi studentene nyttige digitale ferdigheter for fremtiden.
    
 • Asynkront (ikke i sanntid) og synkront (i sanntid)
  • Asynkrone læringsaktiviteter skjer ikke i sanntid, men er aktiviteter hvor studenten kan delta etter eget ønske. Dette kan eksempelvis være tilegnelse av teori eller samarbeid via en digital samtaletråd med medstudenter. Synkrone aktiviteter skjer derimot i sanntid, altså direkte. Dette kan være videostrømming av forelesninger og webinarer i videokonferanseverktøy. 

Læringsaktivitetene kan videre varieres mellom følgende:

 • Individuelt arbeid
  • Studentene jobber med individuelt arbeid, eksempelvis gjennom tilegnelse av teori (tekst, video, nanokurs), refleksjon (notat, blogg), repitisjon (quiz).
  • Kan styrke digital kompetanse.
    
 • Samarbeid
  • Studentene jobber, diskuterer og reflekterer sammen eksempelvis gjennom gruppediskusjoner, gruppeoppgaver, samarbeidsskriving, medstudentvurdering, Teambasert læring (TBL).
  • Nyttig for å trene kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter .
    
 • Plenum
  • Studenter eller underviser presenterer materiale i plenum, eksempelvis via forelesning, podkast, video eller studentpresentasjoner.
  • Ofte fint for å skape fellesskapsfølelse og øve formidlingsferdigheter.
    
 • Ferdighetstrening
  • Studentene får ferdighetstrening i det de har lært, for eksempel via labarbeid, simulering, rollespill, feltarbeid og hospitering.
  • Gir ofte nyttig innsikt og ruster studentene for arbeidslivet.
    
 • Fellesskap
  • Læring som foregår i uformelle arenaer, for eksempel i minglearealer, spisesteder, digitale møteplasser eller på treningstur.
  • OBS: som underviser kan du ikke pålegge studentene å møtes i digitale arenaer der NTNU ikke har databehandleravtale.

Andre spørsmål å tenke over kan være valg av læringsarenaer og bruk av læringsressurser, mer om dette i de neste to fanene. 

Velge vurderingsformer

Illustrasjonsbilde undervisingsdesign, velge vurderingsformer. Grafikk.Hvilke vurderingsformer kan være nyttige for dine studenter? Vurderingsformene bør være i samsvar med læringsaktivitetene de har vært gjennom.  

En god veileder når du skal komponere vurdering opp mot læringsmål er Blooms taksonomi, en hierarkisk klassifikasjon av de ulike kunnskapsnivåene i læringsprosessen: 

Varierte vurderingsformer?

Mld.st. 16 (2016–2017) er det lagt føringer for at studentene skal møte varierte vurderingsformer, og det er også anbefalt i NOKUTs Kvalitetsområder for studieprogram (.pdf), dette for å stimulere til dybdelæring og at studentene oppnår forventet læringsutbytte. 

Administrering av eksamen

Særlig aktuelt i koronaperioden (våren 2022): 

Hjelp og støtte

Har du idéer eller problemstillinger knyttet til undervisningsdesign?

Ta gjerne kontakt med Seksjon for læringsstøtte for å diskutere videre

Du kan også diskutere med dine kollegaer:

Læringsarenaer

Illustrasjonsbilde læringsarenaer. Grafikk.Hvilke læringsarenaer du har tilgang til har betydning for hvilke læringsaktiviteter du kan gjennomføre. Ved NTNU får vi et stadig større utvalg av ulike læringsarenaer, både digitale og fysiske.

Her er en oversikt over læringsarenaer ved NTNU og hvordan du kan bruke dem godt i undervisningen din. 

Digitale læringsarenaer

Dette er NTNUs anbefalte digitale læringsarenaer:

Tips til god digital undervisning og læringsmiljø:

Fysiske læringsarealer

Dette er en oversikt over NTNUs fysiske læringsarealer:

Tips til godt læringsmiljø i fysiske læringsareal:

Læringsressurser og verktøy

Vil du lage gode læringsressurser?

Illustrasjonsbilde, læringsressurser. Grafikk.Du kan få rådgivning og veiledning til å produsere læringsressurser på egen hånd, eller du kan få hjelp til å få produsert store deler sammen med Seksjon for læringsstøtte. 

Direktelenker til ulike typer læringsressurser: 

Samleside: Produsere læringsressuser (kommer)

NTNU støtter en rekke gode verktøy og tjenester til produksjon og bruk av læringsressurser. 

Direktelenker til digitale læringsverktøy:

Samleside: Digitale læringsverktøy (kommer)

Erfaringsdeling

Erfaringsdeling

Det kan være nyttig og givende å diskutere undervisning med likesinnede.

 • NTNU Læringsfestivalen er en årlig nasjonal møteplass for UH-sektoren, arrangert ved NTNU Trondheim i mai.
 • Læringstreff er en møteserie for NTNU-ansatte om ulike tema innenfor læring og undervisning.
 • NTNU Lærende fellesskap er et nettforum hvor ansatte ved NTNU kan diskutere en rekke temaer innenfor læring og undervisning.

Abonnere på meldingskanal

Learning portal portlet

Hjelp og kontakt

Hjelp og kontakt

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Kanskje har du et nytt verktøy du ønsker å teste?

Ta kontakt via NTNU Hjelp for læringsstøtte.