Wikier

Tjenester og...

Hybrid undervisning

Denne wikien beskriver hybride varianter av undervisning og trekker frem forskningsbaserte retningslinjer som kan bidra til å lykkes med gjennomføring av hybride undervisningsformer.

English version - Hybrid Teaching

Hybrid undervisning betyr at studentene deltar i undervisningen på ulike måter. Ofte deltar noen studenter fra undervisningsrom og noen digitalt (eventuelt via et annet undervisningsrom). Underviser må forholde seg til flere dimensjoner, og det er faglige, pedagogiske og tekniske grep som må gjøres. Dersom studentene selv kan velge hvordan de ønsker å delta i undervisningen, kan dette gi større fleksibilitet for noen studenter. Hybride varianter kan imidlertid føre til ulik opplevelse av studietilbudet for studentene. Det er derfor viktig å planlegge hvordan man kan kompensere for de aktivitetene som faller bort for studentene som ikke deltar på campus sammen med underviser(ne).

Hybride undervisningsvarianter

Hybrid undervisning kan forekomme i ulike kombinasjoner:

 • Flercampusundervisning: Undervisningen foregår mellom tilrettelagte rom på to eller flere campuslokasjoner, og alle studentene deltar i campusundervisning ved fysisk tilstedeværelse i et av de tilrettelagte undervisningsrommene. Les mer om flercampusundervisning.

Stikkord: én-modus, to eller flere campuslokasjoner.

 • Multimodal undervisning; når grupper av studenter deltar i undervisning i to eller flere av følgende moduser:
  • fra tilrettelagte rom på campusene
  • gjennom videokonferanseløsninger
  • ved å se opptak av undervisningsøktene (asynkront)

Stikkord: fler-modus, asymmetri

Planlegging av hybrid undervisning

Hybrid undervisning kan være krevende både for studenter og undervisere. Det er derfor ekstra viktig å ha en godt gjennomarbeidet plan for praktisk og teknisk gjennomføring. Nedenfor finner du tekniske og pedagogiske råd som kan ha stor betydning for å lykkes med hybrid undervisning.

Slik går du frem

 • Gjør deg kjent med rom og teknologi
 • Ved behov for innføring i teknisk bruk av rommene kontakt Orakeltjenesten gjennom NTNU Hjelp
 • Gjennomfør en utprøving av rom og teknologi sammen med andre involverte kollegaer
 • Planlegg hvordan det skal tilrettelegges for samhandling og interaksjon i undervisningsøktene
 • Legg inn tilstrekkelige pauser til at distribuerte deltakere også kan delta i interaksjon og samhandling underveis
 • Husk at det kan være noe forsinkelse i lyd/videooverføring
 • Sørg for å ha noen (f.eks. kollega, læringsassistent, student etc.) som underveis i økten kan bistå med:
  • oppfølging av digital chat og/eller annen interaksjon
  • teknisk problemløsning for hver lokasjon
 • Avklar forventninger og sørg for tilstrekkelig kommunikasjon til studentene i forbindelse med gjennomføringen

Anbefalt hybrid undervisningsdesign

God hybrid undervisningsdesign kjennetegnes av:

 • Tilstrekkelig og lik tilgang til underviser(e) for alle studentene
  • Det kan være utfordrende å holde fokus på chat og klasserom samtidig, et tips er å gi beskjed til studentene om at du samler opp spørsmål til etter din presentasjon, eller ta en pause for å svare på spørsmål underveis
 • Tilrettelegging for studentaktiv læring som kan inkludere både campusstudenten og nettstudenten
  • Du kan sikre likeverdig studentaktiv læring ved å bruke digitale verktøy som alle kan ha tilgang til uansett hvor de deltar, for eksempel Mentimeter eller Kahoot.
 • Varierte arbeidsformer (plenum, grupper, individuelt arbeid)
  • Ved gruppearbeid anbefaler vi å dele nettstudenter inn i samarbeidsgrupper digitalt, og campusstudenter i grupper i undervisningsrommet
  • Ved korte diskusjoner hvor campusstudenten diskuterer med sidemannen, kan det være enklest å be nettstudenten reflektere over det samme spørsmålet
 • Fellesøkter og felles digitale læringsarenaer med mulighet for diskusjon og samarbeid
  • Det kan være nyttig å tilrettelegge for interaksjon og samhandling både i og utenom undervisningsøktene
 • Tydelig kommunikasjon og forventningsavklaring overfor studentene før, under og etter planlagte økter
 • Samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelserog læringsaktiviteter

Videoopptak av hybride undervisningsøkter

Sett deg inn i retningslinjer knyttet til videoopptak og personvern. Her kan du lese mer: Personvern i nettbaserte økter

Vil du lære mer?

Kontakt

For øyeblikkelig hjelp eller annen hjelp med utstyr i rommet ta kontakt med Orakeltjenesten:

For hjelp med pedagogisk bruk av rommet ta kontakt med Seksjon for læringsstøtte: