Wikier

Helseundersøkelse

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Målrettet helseundersøkelse kan være aktuelt for ansatte og studenter som kan bli utsatt for skadelige påvirkninger i arbeidet. Innholdet på denne siden gjelder for målrettede helseundersøkelser som nevnes i Sentrale HMS-retningslinjer.

Informasjonen om helseundersøkelser er under revisjon (mars 2024)

English version - Medical examination

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Arbeidsplassen din

Arbeidet og arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at du ikke blir utsatt for skadelige påvirkninger. Helseundersøkelse skal forebygge sykdom og helseskader, og avdekke uheldig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Linjeleder skal sørge for risikovurdering, og at ansatte og studenter som ut fra risikovurdering kan utsettes for enkelte skadelige påvirkninger, får tilpasset helseundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten bistår linjeleder med å overvåke og kontrollere ansattes/studenters helse med hensyn til arbeidssituasjonen. Bedriftshelsetjenesten kan også bistå ved utvelgelse av ansatte og studenter som trenger helseundersøkelse.

Når er målrettet helseundersøkelse aktuelt

Målrettet helseundersøkelse er et forebyggende tiltak, og skal finne sted før arbeid med en av de angitte faktorene starter.

Du har rett til, og noen ganger plikt til, målrettet helseundersøkelse dersom du er nyansatt, og skal arbeide med en eller flere av faktorene i listen nedenfor. Senere vil det kunne bli behov for oppfølgende helseundersøkelser hvis risikovurdering viser at du kan bli eksponert for en eller flere av faktorene i listen. I tillegg kan det bli behov for ekstra oppfølging dersom det har skjedd et avvik. Arbeidsgiver skal sørge for at nødvendige målrettede helseundersøkelser er tilgjengelige for ansatte/studenter.

Faktorer som utløser rett til målrettet helseundersøkelse:

 • Farlige kjemikalier og gasser: Kjemikalier som kan være farlig for sikkerhet og helse, som kreftfremkallende, arvestoffskadelig, giftige eller etsende, nanomaterialer, bly/blyforbindelser og helsefarlig støv (for eksempel trestøv, støv fra dyr, metallstøv, røyk, støv fra stein, sand, tørr mørtel og betong). Helseundersøkelse kan være aktuelt for alle som framstiller, pakker og håndterer avfall fra farlige kjemikalier, eller rengjør utstyr og håndterer søl fra farlige kjemikalier. For mer informasjon - se kjemikalier og gasser. Arbeid med kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier, bly/blyforbindelser og trestøv kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.
 • Biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker som kommer i kontakt med dem. Biologiske faktorer kan forekomme naturlig eller være genmodifiserte. Helseundersøkelse er blant annet aktuelt for ansatte og studenter som arbeider med humant materiale, i forsøksdyravdelinger, med avløpsvann eller oppholder seg i rom der arbeid med biologiske faktorer foregår. For mer informasjon - se arbeid med biologiske faktorer, arbeid med humant materiale og arbeid med forsøksdyr. Arbeid med biologiske faktorer kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.
 • Asbestfibre og asbeststøv: Arbeidstakere og studenter som kan bli eller har vært eksponert for asbestfiber/asbeststøv i arbeid for NTNU skal gjennomgå helseundersøkelse ihht. Forskrift om utførelse av arbeid §4-11. NTNU skal ha register over alle arbeidstakere/studenter som har vært til helseundersøkelse på grunn av eksponering for asbestfibre/asbeststøv. Se mer informasjon om eksponeringsregister.
 • Hørselskadelig støy: Arbeidstakere som utsettes for støy som overskrider LEX, 8h = 80 dB eller LpC, peak =130 dB skal gjennomgå helseundersøkelse med hørselskontroll. For mer informasjon - se støy.
 • Stråling (ioniserende stråling, kunstig optisk stråling og elektromagnetiske felt): Helseundersøkelse skal gjennomføres dersom du kan overskride gitte grenseverdier for eksponering (se oversikt på arbeid med strålekilder), eller dersom risikovurdering viser at arbeidet kan medføre helserisiko. Målrettet helseundersøkelse skal gjennomføres før slikt arbeid igangsettes. Se også optiske strålekilder og synsundersøkelse. For mer informasjon om ioniserende kilder, optiske kilder og elektromagnetiske felt - se retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder. Arbeid med ioniserende stråling kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.
 • Dykking: Det kreves gyldig helseerklæring i henhold til §26-11 og §26-42 i Forskrift om utførelse av arbeid.
 • Bergarbeid: Brytning av berg, inkludert kontroll, rensk og sikring av berget. Lasting og transport av sprengt stein innenfor arbeidsplassen omfattes. NTNU skal ha eksponeringsregister over arbeidstakere og studenter som utsettes for helsefarlige stoffer ved bergarbeid.

Du skal ha tilbud om målrettet helseundersøkelse hvis du:

 • Arbeider om natten
 • Utsettes for mekaniske vibrasjoner (se §14-12 i Forskrift om utførelse av arbeid)
 • Utsettes for støy under grenseverdiene (LEX, 8h = 80 dB eller LpC, peak =130 dB, se §14-11 i Forskrift om utførelse av arbeid)

Ansvarsforhold

Linjeleder

 • Sørg for risikovurdering før nye arbeidsoppgaver, eksperimenter og forsøk blir satt i gang.
 • Meld fra til Bedriftshelsetjenesten om behov for helseundersøkelse av ansatt eller student.

Ansatt og student

Beskrivelse av målrettet helseundersøkelse

 • Bedriftshelsetjenesten skal undersøke ansatt/student og/eller gi ansatt/student samtale med bedriftslege og/eller bedriftssykepleier, samt orientere om vernetiltak.
 • Studenter på lavere grads nivå som deltar i undervisning (laboratoriekurs eller annen praktisk undervisning) som innebærer arbeid med faktorer som utløser krav om målrettede helseundersøkelser: Generell informasjon om helsefare og orientering om vernetiltak kan gis i forelesningsformat (for eksempel innbakt i allerede eksisterende HMS-opplæring). Gruppeundervisning kan også være aktuelt for andre typer grupper enn studenter på lavere grads nivå.
 • Yrkeshistorie, tidligere og nåværende eksponering og eventuelle arbeidsrelaterte sykdommer/plager vil bli kartlagt.
 • Medisinske undersøkelser gjøres ut fra aktuell eksponering, for eksempel hørselstest, pusteprøve (spirometri), blodprøver, røntgen av lunger, synsundersøkelse.
 • Viser undersøkelsen at det kan være arbeidsrelatert helseskade, skal ansatt/student henvises til spesialist for videre utredning.
 • Helseundersøkelse gjentas med jevne mellomrom, alt etter hva du utsettes for og hvor ofte du er eksponert. Behovet vurderes av bedriftslegen.
 • Hvis du arbeider med humant materiale og har risiko for å bli smittet av hepatitt B, får du tilbud om vaksine mot hepatitt B.
 • Hvis du arbeider med levende dyr og/eller jord får du tilbud om vaksine mot stivkrampe (tetanus).
 • Hvis du arbeider med avløpsvann og/eller kloakk, i parkvesen, er renholder eller vaktmester, får du tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe (tetanus), polio og eventuelt hepatitt A eller hepatitt B.

Tillegg ved arbeid i forsøksdyravdelinger:

 • Pusteprøve (spirometri) og allergiprøve (blodprøve) for de aktuelle forsøksdyrene gjøres for alle som kommer til helseundersøkelsen.
 • Du skal ha vaksine mot stivkrampe (tetanus). Vaksine blir gitt hvis det er mer enn ti år siden siste vaksine mot stivkrampe ble gitt.
 • Innkalling til oppfølgingssamtale med bedriftslege/bedriftssykepleier, spirometri og allergiprøver etter et halvt år, et år og to år. Videre oppfølging hvis ansatt/student utvikler allergisymptomer (hudkløe og utslett, pustevansker, hoste og pipende pust, nysing og rennende nese, kløe og rennende øyne, røde øyne).
 • Ansatt/student som slutter i arbeidet før to har gått, innkalles til en siste helseundersøkelse.
 • Yrkeshygieniske målinger på forsøksdyravdelingene.

Du får personlig tilbakemelding om eventuelle funn fra helseundersøkelsen. Dokumentasjon fra helseundersøkelsen blir lagret i din pasientjournal hos Bedriftshelsetjenesten. Opplysningene er kun tilgjengelig for deg og Bedriftshelsetjenesten.

Hvis det er fellestrekk fra flere helseundersøkelser ved samme enhet, gir Bedriftshelsetjenesten generell tilbakemelding om dette til enheten. Det samme gjelder for forebyggende og risikoreduserende tiltak.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 26. mars 2013 - HMSR13 - ePhorte 2013/11305