Wikier

Strålevern - UVC-kilder

UTGÅTT, IKKE GYLDIG.

NYE SIDER OM VEDRØRENDE STRÅLEVERN FINNES HER.

Retningslinje for bruk og håndtering av optiske kilder med kortbølget ultrafiolett stråling i bølgelengdeområdet 100-280 nm (UVC-kilder). Retningslinjen gjelder for alle enheter som anskaffer, bruker, håndterer og avhender UVC-kilder, unntatt UVC-kilder som er totalt innelukket.

English version - Radiation protection - UVC sources

Temaside om HMS | Sider merket med strålevern

Ansvarsforhold

Linjeleder

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Linjeleder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Linjeleder skal sørge for at det finnes faglig ansvarlige for enhetens UVC-kilder.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

For UVC-kilder skal faglig ansvarlig i tillegg:

 • Sikre at feil bruk av UVC-kilder blir forhindret.
 • Rutinemessig sjekke at nødvendig personlig verneutstyr er lett tilgjengelig og i god stand.
 • Utarbeide lokale rutiner for UVC-kilder i enhetens eie.
 • Sørge for kategorisering av enhetens UVC-kilder.
 • Se til at nødvendig vedlikehold og ettersyn av utstyret blir gjennomført i henhold til produsentens anvisninger.
 • Vurdere behovet for synsundersøkelse i henhold til retningslinje om optiske strålekilder og synsundersøkelser

Ved risikovurdering kan sjekkliste for UVC-kilder brukes som hjelpemiddel (HMSRV3701B).

Brukere av strålekilder

Hver enkelt bruker av strålekilder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Arbeid med strålekilder.

Lokal strålevernkoordinator

Lokal strålevernkoordinator skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Merking og skilting

Alle innganger til rom med UVC-kilder og alle apparater skal være tydelig merket med advarsel om muligheten for å bli eksponert for skadelig UVC-stråling. Se kap. 4 «Tekniske krav» i Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) (pdf).

Verneutstyr

Tilpasset verneutstyr skal være tilgjengelig for alle som må oppholde seg i arealer der de kan eksponeres for UVC-stråling ut over grenseverdiene. Dette kan være øye- og ansiktsvern (briller/visir), lange vernehansker og arbeidstøy med lang arm.

Lokale rutiner

Lokale rutiner for UVC-kilder skal minimum inneholde:

 • Instruks for brukere
 • Instruks for praktisk bruk, hvordan slå av anlegget, sikkerhetsforholdsregler, eventuell loggføring, eventuell bruk av strålingsmonitor, vedlikehold, rutinemessige kontroller av teknisk sikkerhetsutstyr med mer
 • Fullstendig bruks- og vedlikeholdsanvisning
 • Nødprosedyrer
 • Beskrive aktuelle nødssituasjoner, hvordan de skal håndteres og hvem som skal varsles ved uhell eller uønskete eksponeringer. Meld avvik i avvikssystemet.
 • Rutiner for aktivering av sikkerhetssystemer og kontroll av at de fungerer
 • Rutiner for hvordan og når verneutstyr skal benyttes og mulige feilfunksjoner

Instruksene skal være tilgjengelige i de lokasjonene der UVC-kilder benyttes, og kan for eksempel stå i en HMS-informasjonsperm for laboratoriet, slås opp lokalt, og/eller distribueres til andre (for eksempel vaktmester og renholdspersonell) etter behov. Vurder om det er behov for engelske versjoner av dokumenter.

Dosimetri

Eksponering for UVC-stråling skal begrenses så mye som praktisk mulig. Det primære målet for sikkerhetsarbeid med UVC-kilder er innbygging og skjerming av all stråling. I tilfeller der dette ikke er mulig skal strålingsnivået måles for å kartlegge potensiell risiko.

UVC-kilder rangeres i fire kategorier (0, 1, 2, 3) etter hvor fort de kan gi doser som overskrider grenseverdiene, der kilder med høy risiko (kategori 3) vil kunne overskride eksponeringsgrense før 17 minutter har gått. Se tabell på side 8 i Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC).

Måling for å kategorisere UVC-kilder må gjennomføres i henhold til metode beskrevet i Norsk standard NS-EN 14255-1. Den som utfører målingene må i særlig grad være nøye med å bruke personlig verneutstyr. Sentral strålevernkoordinator har måleutstyr.

Ordliste

Ultrafiolett stråling (UV)
Elektromagnetisk (optisk) stråling i bølgelengdeområdet 100-400 nm. UV deles inn i tre typer; A, B og C:

 • UVA: Elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 315-400 nm
 • UVB: Elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 280-315 nm
 • UVC: Elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 100-280 nm

UVC-kilder, typiske
Kvikksølv UVC-kilder har en smal og intens strålingstopp med bølgelengde sentrert rundt 254 nm, mens høytrykks UVC-kilder er mer bredspektret. Sollys ned til 180 nm.

UVC-egenskaper
Luft stopper effektivt stråling under 180 nm. Typiske bruksområder for UVC-kilder er sterilisering av luft, overflater og vann fordi strålingen dreper bakterier, virus og andre mikroorganismer. Strålingen kan skade øyne og hud, men det er store individuelle forskjeller på hvor sensitive mennesker er for UVC; særlig gjelder dette for huden.

UVC-kategorier
UVC-kilder rangeres i fire kategorier (0, 1, 2, 3) etter hvor fort de kan gi doser som overskrider grenseverdiene, der kilder med høy risiko (kategori 3) vil kunne overskride eksponeringsgrensene på mindre enn 17 minutter. Se tabell på side 8 i Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC).

Grenseverdiene er bestemt av ICNIRP med utgangspunkt i mennesketyper som er sensitive for UVC-stråling (typisk lyse i huden og blir lett solbrent).

ICNIRP (International commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
Internasjonalt organ som utvikler retningslinjer for sikker bruk av forskjellige strålekilder, også UVC-kilder.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert06.05.2019
Neste gjennomgangMai 2021
Unntatt offentlighetNei
ReferanseStrålevernforskriften
Referanse interne dokumenterHMSR37, Retningslinjer - strålevern
Denne retningslinjen er underlagtHMS-politikk
2941 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS
Vedlegg