Wikier

Optiske strålekilder og synsundersøkelse

Dette dokumentet er en underside av siden Helseundersøkelse, og omhandler målrettet helseundersøkelse ved bruk av strålekilder. Se også retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

English version - Optical radiation sources and eye examinations

Temaside om HMS | Sider merket med strålevern

Sikkerhet

Feil bruk av sterke optiske strålekilder kan gi alvorlige skader på netthinne, linse og hornhinne og medføre varig synssvekkelse. Det er derfor svært viktig at du som arbeider med sterke optiske strålekilder unngår situasjoner der slik skade kan oppstå og at du bruker anbefalt verneutstyr.

Målrettede helseundersøkelser

Undersøkelse ved oppstart arbeid med sterke optiske strålekilder

Ansatt/student bestiller selv time til undersøkelse hos optiker for å kartlegge øyestatus og eventuelle tidligere øyeskader eller sykdommer. Se avsnittet "Bestille synsundersøkelse".

Når Bedriftshelsetjenesten (BHT) mottar rapport etter undersøkelse hos optiker, vurderes behovet for innkalling til ytterligere undersøkelse hos Bedriftshelsetjenesten.

Optiker kan, ved behov, henvise direkte til øyelege.

Ansatte og studenter må bruke optiker som NTNU har rammeavtale med for å sikre at prosedyren gjennomføres på samme måte for alle.

Videre oppfølging; se I tiden du arbeider med sterke optiske strålekilder og Avslutning av arbeid med sterke optiske strålekilder.

Tilbud om helseundersøkelse ved arbeid med andre optiske strålekilder

Arbeidsgiver skal også tilby helseundersøkelse (§16-7 i Forskrift om utførelse av arbeid) hvis:

  • Eksponering for kunstig optisk stråling overskrider grenseverdiene i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier §4-2, eller
  • Ansatt/student har en kjent sykdom som skyldes eksponering for kunstig optisk stråling, eller
  • Risikovurdering viser at det foreligger helserisiko

Arbeidsgiver skal gi beskjed til Bedriftshelsetjenesten om ansatt/student som skal ha tilbud om denne typen helseundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten innkaller så ansatt/student til undersøkelsen.

Bestille synsundersøkelse

  1. Før undersøkelsen: Fyll ut behovsskjema. Din lokale bestiller mottar dette og innhenter godkjennelse av din leder før det returneres til deg på mail. Mailen fungere som en digital rekvisisjon. Ta vare på mailen til etter endt undersøkelse.
  2. Bestille undersøkelse: Se rammeavtale for synsundersøkelser (bruk søkeordet "databrille") eller ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten hvis du har spørsmål om optiker og undersøkelsen.
  3. Ta med bestillingsnummeret på rekvisisjonen og NTNU ID-kort til undersøkelsen.
  4. Etter undersøkelsen: Ta bilde av kvitteringen og send det inn til bestiller i samme «mailtråd» hvor du mottok rekvisisjonen.

Opplysninger om funn ved undersøkelsen hos optiker blir lagret i journal hos optiker. Bedriftshelsetjenesten får kopi av journalen. Bedriftshelsetjenesten har taushetsplikt.

Hvis synet er nedsatt på ett eller begge øyne, er det spesielt viktig at enheten foretar risikovurdering med tanke på å unngå ytterligere skade.

Oppstartsundersøkelse hos optiker er utgangspunkt for eventuelle senere vurderinger av skader.

I tiden du arbeider med sterke optiske strålekilder

Hvert femte år skal ansatt/student som arbeider med sterke optiske strålekilder til helseundersøkelse hos bedriftshelsetjenesten. Enhetene eller den enkelte ansatt/student må selv holde oversikt over dette, og ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. Type optisk strålekilde og bruksmønster hos deg som er til helseundersøkelse blir journalført. Hvis det er behov for det, blir du henvist til synsundersøkelse.

Hvert tiende år skal ansatt/student til ny undersøkelse hos optiker.

Bedriftshelsetjenesten henviser til undersøkelse hos øyelege hvis det er grunn til det. Henvisningen er basert på hva vedkommende har jobbet med og risikovurdering.

Avslutning av arbeid med sterke optiske strålekilder

Ansatt/student får tilbud om og blir anbefalt ny synsundersøkelse.

Ulykker og eksponering over grenseverdier

Ved alvorlig øyeskade og behov for akutt hjelp: ring 113. Ved ulykke med eksponering som kan ha gitt skade skal personen straks til undersøkelse, senest innen 24 timer etter ulykken. I ordinær arbeidstid kan Bedriftshelsetjenesten/fastlege kontaktes for henvisning til øyelege. Utenom ordinær arbeidstid: ring 113, eller direkte til Øyeavdelingen ved St. Olavs Hospital, telefon 06800.

Ved sannsynlig eller påvist kronisk skade, skal bedriftslegen henvise ansatt/student til undersøkelse hos øyelege.

Andre forhold

Hvis ansatt/student ikke vil til helseundersøkelse eller uteblir fra helseundersøkelsen, lager Bedriftshelsetjenesten et notat i journalen der det står at vedkommende har fått tilbud om undersøkelse, men har takket nei.

Risikovurdering i hvert enkelt tilfelle avgjør om gjesteforskere, servicepersonell og eventuelle andre eksterne personer og personer med kortvarig opphold i miljøet, skal være med i ordningen med synsundersøkelse.

Kostnadene ved synsundersøkelser blir belastet enheten der ansatt/student jobber.

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning

Type dokumentVedlegg til prosedyre for arbeid med lasere
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert27.08.2020
Neste gjennomgangAugust 2021
Unntatt offentlighetNei
ReferanseStrålevernforskriften
Referanse interne dokumenterHMSRV3405, Strålevern - lasere, Retningslinjer - strålevern
Denne retningslinjen er underlagtHMS-politikk