Wikier

HMS-politikk

Lover og forskrifter for HMS |HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


For å få et godt og trygt arbeidsmiljø kreves et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid.
NTNUs HMS-politikk er førende for enhetenes HMS-arbeid.

English version - HSE Policy (to be updated)

Formål

HMS-politikken skal bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og studenter ved NTNU. Politikken skal understøtte NTNUs strategi, og være retningsgivende for NTNUs systematiske HMS-arbeid på alle nivå. HMS-politikken skal bidra til høy kvalitet i HMS-arbeidet og omsorg for ytre miljø.

Omfang og forankring

HMS-politikken gjelder for alle virksomhetsområder og organisatoriske enheter. HMS-politikk er styrende dokument for HMS-arbeidet ved NTNU. HMS-retningslinjer , HMS-prosedyrer og Beredskap er tilhørende dokumenter som beskriver ansvar, krav og fremgangsmåter for HMS-arbeidet.

Sentrale begrep og definisjoner

HMS: HMS står for helse, miljø og sikkerhet. I forskriften om systematisk HMS-arbeid i virksomheter så beskrives omfanget som gjennomføring av tiltak og forbedringsarbeid innen:

 • arbeidsmiljø (organisatorisk, psykososialt, fysisk og ergonomisk)
 • sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelse
 • vern av det ytre miljø
 • forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen aktivitet
 • forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

Linjeleder: Leder med personalansvar (rektor, viserektorer, prorektorer, direktører, avdelingsledere, dekaner, museumsdirektør, instituttledere, seksjonsledere, fagenhetsledere).

HMS-ansvar: Alle linjeledere har et ansvar for at HMS-arbeidet fungerer tilfredsstillende. Linjeleders HMS-ansvar kan ikke delegeres. Øverste linjeleder (rektor og styret) har imidlertid det overordnede ansvaret for HMS ved NTNU. HMS-ansvar er ikke alene knyttet til personer med personalansvar, det omfatter også personer som har i oppgave å lede eller kontrollere andre.

HMS-retningslinje: En HMS-retningslinje gjelder for hele NTNU og gir føringer til hva som skal gjøres i gitte situasjoner. Dette kan være krav til detaljerte prosedyrer og rutiner som skal utarbeides og/eller krav til kombinasjoner av tekniske tiltak og tilhørende rutiner for oppfølging, vedlikehold og rapportering, mv. Enheten kan selv utarbeide lokale HMS-retningslinjer, men disse kan ikke være i konflikt med sentrale HMS-retningslinjer.

HMS-prosedyre: En HMS-prosedyre beskriver hvordan man skal utføre en oppgave/aktivitet. Enheten kan selv utarbeide lokale HMS-prosedyrer, men disse kan ikke være i konflikt med Sentrale HMS-prosedyrer.

HMS-oppgaver: Arbeidsoppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet, f. eks. planlegging og gjennomføring av risikovurderinger, HMS-opplæring, HMS-runder, oppfølging av HMS-avvik mv. HMS-oppgaver og ansvaret for gjennomføring av disse kan delegeres fra linjeleder til andre ansatte (oppgavene skal fremgå av stillingsbeskrivelsen). HMS-oppgaver er forankret i HMS-retningslinjer og HMS-prosedyrer.

Overordnede føringer

HMS-arbeidet skal skje innenfor rammer og overordnede føringer gitt i lov, forskrift og NTNUs strategi. Noen sentrale føringer for arbeidet:

Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften

NTNUs systematiske HMS-arbeid bygger på Arbeidsmiljølovens krav om at alle ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Kravene til NTNUs systematiske HMS-arbeid stilles gjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Prinsipper

 • Linjeleder og ansatte skal sammen bidra til å skape et helsefremmende og sikkert arbeidsmiljø
 • Systematisk HMS-arbeid skal være en integrert del av all aktivitet ved NTNU
 • HMS-arbeid skal bygge på åpenhet og medvirkning
 • HMS-relaterte spørsmål skal løses på lavest mulig nivå
 • Linjeleder har HMS-ansvar ved sin enhet, ansvaret kan ikke delegeres til andre
 • Linjeleder kan overføre HMS-oppgaver til andre
 • Verneombud skal være en samarbeidspartner for linjeleder
 • Bedriftshelsetjenesten skal involveres i HMS-arbeidet

Ansvar, roller og oppgaver

Fakulteter, institutter og fellesadministrative enheter har HMS-ansvar for egne ansatte og andre som utfører arbeid i deres lokaler, jf. arbeidsmiljøloven §§ 2-1 og 2-2.

Styret

Styret vedtar overordnede mål, strategier og planer for HMS-arbeidet, samt sørger for at dette følges opp. Styret fører tilsyn gjennom behandling av HMS-Årsrapport. Styret skal sørge for at det avsettes tilstrekkelige ressurser til å følge opp de mål, strategier og planer som vedtas.

Rektor

Rektor har ansvar for at NTNU til enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Rektor skal sørge for å etablere, utvikle og vedlikeholde det systematiske HMS-arbeidet slik at det oppfyller internkontrollforskriftens krav. Rektor vedtar HMS-politikken. Rektor skal sørge for at nødvendig opplæring og bistand til enhetene blir gitt, legge fram årlig rapport over HMS-tilstanden ved NTNU for styret og påse at det gjennomføres tiltak slik at mål for HMS-arbeidet nås. Rektor skal undersøke om det er nødvendig med endringer i NTNUs HMS-system gjennom årlig gjennomgang. Rektor kan delegere HMS-oppgaver til underliggende enheter. Organisasjonsdirektør ivaretar oppgavene som er tilhører rektor innenfor HMS-området.

Viserektor

Viserektor ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund har en koordinerende rolle på campus, og skal ved behov bidra til å finne gode løsninger der ulike enheter har kryssende HMS-utfordringer. Viserektor er fast medlem av Stedlig arbeidsmiljøutvalg (SAMU), og skal ha dialog med stedlig lokalt hovedverneombud (SLHVO).

Linjeleder

Linjeleder har ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget ansvars- og arbeidsområde.

Linjeleder skal:

 • ha oversikt over lover, forskrifter, HMS-retningslinjer og andre krav som gjelder for enheten
 • fastsette mål for HMS-arbeidet
 • sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • sørge for å identifisere HMS-utfordringer , utarbeide handlingsplaner og følge opp HMS-arbeidet
 • være forberedt på å kunne håndtere uønskede hendelse som er omfattende eller alvorlige, og forebygge hendelser som kan utvikle seg til beredskapssituasjoner. (Se siden Beredskap)
 • regelmessig sette HMS på dagsorden i sine ledermøter
 • involvere verneombud (VO) og bedriftshelsetjenesten (BHT) i HMS-arbeidet
 • sørge for at det settes av tilstrekkelige ressurser til HMS-arbeidet
 • sørge for at sentrale og evt. lokale HMS-retningslinjer gjøres kjent og følges opp
 • sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innen systematisk HMS-arbeid og om nødvendig sørge for at opplæring blir gitt

Dersom enheten utfører arbeid i samme lokaler som andre virksomheter, skal linjeleder sørge for at det utarbeides samordningsavtaler som klargjør HMS-ansvaret.

Linjeleder har ansvar for at studenter som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, behandles som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven (kap. 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2).

Person som har til oppgave å lede eller kontrollere andre

Ansatte og studenter som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere og/eller studenter i arbeid i laboratorier, verksteder eller felt har et selvstendig HMS-ansvar og skal:

 • påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av arbeidet, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 tredje ledd
 • kontrollere at virksomheten foregår forskriftsmessig, jf. internkontrollforskriften § 5

HMS-oppgaver delegert av rektor

Avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen

Skal sørge for:

 • å formidle aktuelle saker innen HMS, sikkerhet og beredskap for organisasjonsdirektøren
 • løpende utvikling av NTNUs HR-politikk
 • saksbehandling i forbindelse med klage til NTNU-nivå om uakseptabel adferd, mobbing og konflikter
 • saksbehandling i forbindelse med varsling til NTNU-nivå om kritikkverdige forhold ved NTNU

HMS-sjef (Seksjon for HMS og beredskap)

Skal sørge for:

 • løpende utvikling av NTNUs HMS-politikk, sentrale HMS-retningslinjer og sentrale HMS-prosedyrer
 • løpende utvikling av NTNUs politikk for sikkerhet og beredskap, og at NTNU har tilstrekkelig system for ivaretakelse av sikkerhet og beredskap.
 • utvikling, vedlikehold og oppfølging av NTNUs HMS-system, inkl. forebyggende brannvern
 • bistand i saker som omhandler arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap
 • rapportering til arbeidsmiljøutvalget (AMU) og styret
 • bistand i forbindelse med ledelsens gjennomgang og utarbeidelse av HMS-Årsrapport

Eiendomsdirektør

Skal sørge for:

 • overordnede planer for vedlikehold og utvikling av NTNUs bygningsmasse
 • at alvorlige HMS-avvik knyttet til bygningsmassen gis høy prioritet
 • å ivareta HMS-krav i NTNUs eide bygg og utearealer i daglig drift og i vedlikehold og utviklingsprosjekter
 • å ivareta HMS-krav i leide bygg i henhold til leieavtale og avtale om samordning av brannforebygging mellom eier av bygget og NTNU
 • å ivareta beredskapstelefonen, adgangskontroll og byggsikring
 • å koordinere og videreutvikle NTNUs miljøutviklingsplan

Andre roller og oppgaver i HMS-arbeidet

Dersom HMS-oppgaver delegeres, f.eks. til HMS-rådgiver/-koordinator og/eller Strålevernkoordinator med flere - skal linjeleder sørge for å få systematisk oppdatering. Delegering av HMS-oppgaver skal dokumenteres skriftlig, og inngå i stillingsbeskrivelsene. Vanligvis er disse knyttet til en annen stilling ved enheten og benytter så mye tid til HMS-oppgaver som situasjonen til enhver tid tilsier Der ikke annet er dokumentert, er det linjeleder selv som utfører HMS-oppgavene. 

HMS-rådgiver/-koordinator

HMS-rådgiver/-koordinator har delegerte arbeidsoppgaver fra linjeleder. HMS-rådgiver/-koordinator skal rapportere til linjeleder og holde denne informert om vesentlige forhold som angår HMS-arbeidet.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sette HMS på dagsorden i enheten
 • Holde oversikt over hvilke HMS-retningslinjer som er aktuelle for enheten, sørge for at disse gjøres kjent samt gi innspill til linjeleder dersom HMS-retningslinjer ikke er dekkende
 • Utarbeide lokale retningslinjer og prosedyrer og gjøre disse kjent, der sentrale retningslinjer og prosedyrer ikke er dekkende nok
 • Deltagelse og bistand i forbindelse med risikovurderinger
 • Deltagelse i HMS-runder
 • Deltagelse i lokale HMS-utvalg/forum. For HMS-koordinator på fakultet: Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) dersom dette er innført
 • Deltagelse i Sentralt HMS-forum
 • Deltakelse i Sikkerhets- og beredskapsnettverket
 • Sørge for dialog med verneombudslinjen på aktuelt nivå
 • Andre arbeidsoppgaver kan avtales

Strålevernkoordinator

Strålevernskoordinatorens oppgaver avtales med linjeleder i tråd med NTNUs sentrale Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Stoffkartotek-kontakt

Stoffkartotek-kontaktens oppgaver avtales med linjeleder i tråd med NTNUs sentrale Retningslinje for Stoffkartotek og eksponeringsregister.

Ansatt

Ansatte plikter å innrette seg i henhold til HMS-retningslinjer som gjelder ved NTNU

Alle som utfører arbeid i NTNUs tjeneste betegnes som ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8. Studentassistenter, lærlinger og stipendiater som har arbeidsavtale betraktes som ansatte. Der det foreligger tvil om NTNU er arbeidsgiver for en ansatt, skal dette i hvert enkelt tilfelle avklares og evt. arbeidsgiveransvar avtales skriftlig. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstakers medvirkningsplikt gjelder for alle ansatte ved NTNU, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3. 

Student

Studenter plikter å innrette seg i henhold til HMS-retningslinjer som gjelder ved NTNU.

Arbeid som utføres som praktisk opplæring av studenter, med undervisning eller forskning som formål, er underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser når arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse. Dette gjelder for eksempel når det i undervisningen brukes maskiner eller stoffer/kjemikalier som kan innebære fare for liv og helse. Studentenes rettigheter og plikter i det systematiske HMS-arbeid er i slike tilfeller de samme som for ansatte, jf. forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 1 og medvirkningsplikten §2-3.. 

Studenter som er i praksis i en virksomhet, skal anses som arbeidstakere på praksisstedet. Det vil si at de er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter, jf. forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 5. Studentene i praksis skal rette seg etter den aktuelle virksomhetens HMS-bestemmelser. 

I studiesituasjonen for øvrig (lesesaler, auditorier, datalab, osv.) gjelder ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser for studenter. Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 gir en beskrivelse av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet for studentene skal utformes. Ta kontakt med Avdeling for studieadministrasjon for nærmere informasjon.

Verneombudslinjen

Verneombudslinjen ved NTNU består av verneombud (VO), lokale hovedverneombud (LHVO) og stedlige lokale hovedverneombud (SLHVO) i Gjøvik og Ålesund, samt ett hovedverneombud (HVO).

De sentrale prinsippene for HMS gjelder også verneombudslinjen - saker skal løses på lavest mulig nivå. Om en sak ikke finner sin løsning på laveste nivå, bringes den videre til lokalt/stedlig lokalt hovedverneombud og dekan/direktør og eventuelt til hovedverneombud og rektor (se figur 1).

Vara for verneombud, lokalt hovedverneombud, stedlig lokalt hovedverneombud og hovedverneombud ivaretar funksjonen i tilfelle fravær.

Se også Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud

Fakultetstillitsvalgte studenter

Fakultetstillitsvalgte er studentenes representant i alle organer ved fakultetet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.

Institutt-tillitsvalgte studenter

Institutt-tillitsvalgte studenter sitter i alle organer ved instituttet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.

Aktuelle utvalg, fora og organisasjoner

Her beskrives forum, utvalg og organisasjoner ved NTNU som behandler saker av særlig betydning for HMS.

Bedriftshelsetjenesten (BHT), HMS-seksjonen

NTNUs bedriftshelsetjeneste (BHT) er en faggruppe i HMS-seksjonen. NTNUs bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. I Gjøvik og Ålesund har NTNU avtale med lokal ekstern bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenestene har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. BHT skal involveres i enhetenes HMS-arbeid, omfang og innhold beskrives i samarbeidsplaner.

Mer informasjon:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget deltar i planlegging og organisering av HMS-arbeidet og behandler saker vedrørende HMS ved NTNU. Dersom arbeidsmiljøutvalget finner det nødvendig, kan utvalget også vedta tiltak for å verne om ansattes sikkerhet og helse. Det er stedlige arbeidsmiljøutvalg (SAMU) i Gjøvik og Ålesund.

Her kan du finner mer informasjon om arbeidsmiljøutvalg:

Sentralt HMS-forum

Sentralt HMS-forum skal ivareta god informasjonsflyt gjennom organisasjonen.

Deltagere i forumet er:

 • Seksjonssjef HMS
 • HMS-rådgiver/koordinator fra alle fakulteter, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik, NTNU i Ålesund, Rektors staber og organisasjon
 • Sentralt HMS-forum har ingen vedtaksrett, men HR- og HMS-sjef/seksjonssjef HMS kan bringe aktuelle saker inn til organisasjonsdirektøren og/eller til arbeidsmiljøutvalget (AMU), for videre behandling.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende utvalg for NTNUs styre og skal bidra til et fullt forsvarlig læringsmiljø for studentene ved NTNU. Dette ivaretas ved at læringsmiljøutvalget deltar i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø og ved at læringsmiljøutvalget følger utviklingen i saker vedrørende studentenes sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget rapporterer årlig til styret om NTNUs arbeid med læringsmiljøet. Studentene og NTNU har hver fire medlemmer hver i utvalget. Se for øvrig universitets- og høyskoleloven § 4-3.

LMU har underutvalg ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

IDF SESAM (Sentralt samarbeidsutvalg)

Ledelsen og ansattes organisasjoner har gjennom Hovedavtalen i staten og NTNUs tilpasningsavtale til hovedavtalen fastsatt hvordan medbestemmelse etter lov- og avtaleverk skal gjennomføres ved NTNU. Partene har gjennom tilpasningsavtalen opprettet samarbeidsutvalg som faste organer for utøvelse av tillitsvalgtes medbestemmelse i de beslutninger som berører ansattes arbeidssituasjon. I sentralt samarbeidsutvalg informerer, drøfter og forhandler rektor med tillitsvalgte om de beslutninger som berører NTNU som helhet eller ansatte ved flere av enhetene.

IDF LOSAM (Lokalt samarbeidsutvalg)

For å ivareta medbestemmelse ved enhetene, har partene opprettet lokalt samarbeidsutvalg hvor dekan/direktør ved den enkelte enhet tar opp beslutninger som berører ansatte innen enheten med enhetens tillitsvalgte. Lokalt samarbeidsutvalg skal ivareta informasjonsvirksomhet, drøfting og forhandlinger om saker som gjelder enheten.

Stedlig medbestemmelse ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund ivaretas gjennom samarbeidsutvalgene GSAM og ÅSAM, ledet av viserektor.

Se også:

Arbeidstakerorganisasjonene

Tillitsvalgtordningen baserer seg på tariffavtale eller hovedavtale og er ikke direkte lovregulert. Hovedsammenslutningene ved NTNU er YS-Stat, Akademikerne, Unio og LO-Stat. De tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene bistår sine medlemmer i saker som gjelder kontrakter, lønns- og arbeidsvilkår og gir råd og hjelp i alle forhold som knytter seg til arbeidssituasjonen. I HMS-saker kan tillitsvalgte og verneombud samarbeide.

Se også:

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av seksjonssjef HMS-seksjonen - 14. februar 2020 - HMSR63

Oppdatert 8.06.21 (revisjon)