Wikier

Strålevern - lasere

UTGÅTT, IKKE GYLDIG.

NYE SIDER OM VEDRØRENDE STRÅLEVERN FINNES HER.

Retningslinje som spesifiserer ansvarsforhold for bruk av lasere.

English version - Radiation protection - lasers

Temaside om HMS | Sider merket med strålevern

Lasere

Laser er en optisk strålingskilde i form av en tynn linje ut i rommet. Linjen kan være både synlig og usynlig, og er normalt ensfarget (monokromatisk). Begrepet «laser» i denne retningslinjen omfatter enkeltstående lasere, lasersystemer og laserpekere.

Lasere er inndelt i fareklasser. Direktoratet for strålevern og atomsikkerthet (DSA) på bakgrunn av potensiell risiko for skade, særlig på øyne. Klassifiseringen går fra klasse 1 (ufarlig) til klasse 4 (farligst).

Ansvarsforhold

Linjeleder

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Linjeleder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Ved bruk av laser, skal linjeleder i tillegg sørge for:

 • at det blir oppnevnt instrumentansvarlig for hver laser klasse 4 som enheten disponerer.
 • tilbud om synsundersøkelse til de som skal arbeide med lasere klasse 3B og 4. For nærmere informasjon, se Optiske strålekilder og synsundersøkelse.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig for lasere skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Ved bruk av laser, skal faglig leder i tillegg sørge for å:

 • vurdere hvilke brukere som har tilstrekkelig kompetanse til å kunne fungere som autorisert bruker av laser klasse 3B og 4.

Laser klasse 3B: Det kan gis generell autorisasjon for alle klasse 3B-lasere.

Laser klasse 4: Autorisasjon for klaser klasse 4 gis for hvert enkelt apparat. Dokumenter dette i skjemaet «Godkjenning som autorisert bruker av laser klasse 4 ved NTNU».

 • Vurdere om det er behov for egen instrumentansvarlig for laser klasse 3B, og eventuelt oppnevne instrumentansvarlig. Faglig ansvarlig skal vurdere om aktuelle personer har kompetanse til å kunne fungere som instrumentansvarlig. Hvis det ikke blir oppnevnt instrumentansvarlig, skal faglig ansvarlig selv ivareta punktene under instrumentansvarlig.

Instrumentansvarlig

 • Har ansvar for apparatur, vernetiltak og brukeropplæring på den aktuelle laseren.
 • Skal sørge for at det er tilgjengelig informasjonsmateriell for alle lasere klasse 3B og 4.
 • Skal sørge for at det føres logg og liste over autoriserte brukere for alle lasere klasse 4.

Lokal strålevernkoordinator

Lokal strålevernkoordinator skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Når det gjelder lasere, skal lokal strålevernkoordinator i tillegg sørge for å:

 • føre oversikt over nyanskaffelser, varig flytting og avhending av alle lasere klasse 3B og 4.
 • sende melding om nyanskaffelse, flytting og avhending av laser klasse 4 til DSA via elektronisk meldesystem.
 • Sende søknadsskjema om bruk av laserpeker klasse 3R, 3B og 4 til sentral strålevernkoordinator.
 • Lagre kopi av loggbok og lister over autoriserte brukere for siste års aktivitet med laser klasse 4 ved enheten. Informasjonen skal lagres i ti år.

Bruke lasere

Autoriserte brukere av laser klasse 4

Autoriserte brukere av laser klasse 4 skal ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere og bruke laseren på sikker måte.

Nyanskaffe, flytte og avhende lasere klasse 3B og 4

Registrer nyanskaffelse, varig flytting og avhending av laser klasse 3B og 4 hos lokal strålevernkoordinator. For laser klasse 4: Lokal strålevernkoordinator skal i tillegg sende melding til DSA via elektronisk meldesystem.

Enheten skal ikke anskaffe, bruke eller håndtere laser klasse 4 før DSA har bekreftet at de har mottatt melding om nyanskaffelse.

Ved midlertidig flytting innenfor enheten: Gjennomfør ny risikovurdering og iverksett nødvendige sikkerhetstiltak.

Laserpekere klasse 3R, 3B og 4

Sterke laserpekere (klasse 3R, 3B eller 4) skal ikke brukes ved NTNU uten at det foreligger en godkjenning for bruken. Årsaken er at slike laserpekere kan gi skader på øynene.

DSA skal godkjenne bruk av laserpekere klasse 3R, 3B og 4 før de blir anskaffet. Fyll ut søknadsskjema (bokmål) og send til lokal strålevernkoordinator.

Finnes det ikke godkjenning skal laserpekeren leveres inn til politiet.

Vær oppmerksom på at laserpekere kjøpt "på gata" kan være feilmerket.

Dokumentasjon

Informasjonsmateriell

Hver enkelt laser i klasse 4 skal ha følgende informasjon (anbefalt: godt synlig perm):

Generell informasjon

 • Navn på instrumentansvarlig, stedfortreder og lokal strålevernkoordinator
 • Sentrale data om apparaturen
 • Instrumentspesifikk dokumentasjon
 • Referanser til (eventuelt kopier av) datablader, strålevernbestemmelser og lignende
 • Risikovurdering

Spesifisering av innhold som bør være tilgjengelig i en informasjonsperm.

Instruks for brukere

 • Instruks for praktisk bruk; oppstart, drift, avstenging, sikkerhetsforholdsregler, loggføring, avlåsing, eventuelt bruk av strålingsmåler med mer

Nødprosedyrer

Logg

Før logg for alle klasse 4-lasere med følgende innhold:

 • Navn på brukere.
 • Dato, varighet, type arbeid og annen faglig informasjon.
 • Servicearbeid og vesentlige endringer i instrumentoppsett.

Oppbevar logg ved apparaturen. Logg anbefales også for sterke lasere klasse 3B.

Sikkerhet og tekniske krav

Fysiske barrierer

Laserstråleganger skal kapsles inn mest mulig, og alle strålekilder skal sikres mot tyveri, sabotasje, brann- og vannskader. Se liste med mulige tiltak for å ivareta fysisk sikring av strålekilder. Rom eller områder med lasere klasse 3B og 4 skal ha:

 • Adgangsbegrensning som hindrer at uvedkommende kan
  • komme inn i områder der de kan bli eksponert for stråling utover faregrensene. For nærmere informasjon om faregrenser, se NEK EN 60825-1 (krever pålogging til NTNUs nett).
  • utføre tyveri eller sabotasje
 • Varselskilt (trekantsymbol med varsel om laserstråling), og gjerne også basisinformasjon om strålingen og påbud om verneutstyr (briller med mer).
 • Romkort der laser er oppført.
 • Tekniske tiltak som vanskeliggjør tyveri og sabotasje (for eksempel fastmontering av utstyr)
 • Tekniske tiltak som sikrer lasere mot brann-, vann- eller annen skade

For lasere klasse 3R kan det være aktuelt med tilsvarende sikkerhetstiltak, basert på risikovurdering.

Merking

Lasere skal være merket i samsvar med norsk standard NEK EN 60825-1 (krever pålogging til NTNUs nett).

 • Stråleutgangene på laseren.
 • Klassifisering
 • Advarsel mot å åpne deksel for stråleutgang.
 • Varsel om eventuell usynlig stråling.
 • Etikett på laseren med produktinformasjon.

Merkingen skal være på norsk. Ved behov: Gi samme informasjon på andre språk.

Det bør være liste over autoriserte brukere ved hver laser klasse 4.

Personlig verneutstyr

Personlige verneutstyr skal være tilgjengelig og brukes hvis andre tiltak ikke gir fullgod beskyttelse. Personlig verneutstyr inkluderer:

 • Laserbriller for alle tilstedeværende når laser som kan skade øyet er i bruk. Laserbrillene skal være sertifiserte og merket slik at det går klart frem hvilken laser de skal brukes til.
 • Laserspesifikke briller for opplinjering med mer skal være tilgjengelig ved behov. Brillene skal gi tilstrekkelig svekking slik at strålingen tilsvarer laser klasse 2.
 • Visirer, brannsikre klær, hansker og lignende skal være tilgjengelig hvis det er fare for skade på hud. Dette er særlig aktuelt for enkelte sterke klasse 4-lasere.
 • Nødvendig utstyr som skjermer og andre fysiske hindre for å hindre at andre personer og virksomheter i omgivelsene kan bli utsatt for farlig laserstråling.

Øyeskade

Ved ulykke som kan ha gitt øyeskade: Personen skal straks til undersøkelse, senest 24 timer etter ulykken.

Akutt hjelp eller utenfor ordinær arbeidstid: Ring 113 eller direkte til øyeavdelingen St. Olavs hospital, telefon 06800. I ordinær arbeidstid: Kontakt Bedriftshelsetjenesten for henvisning til øyelege.

Sannsynlig eller påvist kronisk skade: Bedriftslege skal henvise ansatt/student til øyelege for undersøkelse.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert04.10.2018
Neste gjennomgangOktober 2020
Unntatt offentlighetNei
ReferanseStrålevernforskriften
Referanse interne dokumenterHMSR34, Retningslinjer - strålevern
Denne retningslinjen er underlagtHMS-politikk
5799 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS