Wikier

Prosedyre for arbeid med lasere

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Dette er en prosedyre som beskriver ansvar, roller og utførelse av arbeid med lasere ved NTNU 

English version -  (to be updated)

Formål

Formålet med denne prosedyren er å sikre riktig bruk av lasere, samt sikre at strålevernarbeidet ved NTNU er i henhold til myndighetskrav og ivaretar sikkerheten for ansatte, studenter og andre ved NTNU.

Omfang og forankring

Prosedyren gjelder alle enheter, ansatte og studenter ved enheter som bruker lasere tilhørende NTNU. Prosedyren er et tiltak for å redusere risikoen ved arbeid med lasere.

Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder med styrende for denne prosedyren.

Definisjon

Laser er en optisk strålingskilde i form av en tynn linje ut i rommet. Linjen kan være både synlig og usynlig, og er normalt ensfarget (monokromatisk). Begrepet «laser» i denne retningslinjen omfatter enkeltstående lasere, lasersystemer og laserpekere.

Lasere er inndelt i fareklasser av Direktoratet for strålevern og atomsikkerthet (DSA), på bakgrunn av potensiell risiko for skade, særlig på øyne. Klassifiseringen går fra klasse 1 (ufarlig) til klasse 4 (farligst).

Ansvar

Linjeleder

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Linjeleder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder

Linjeleder skal sørge for at det finnes faglig ansvarlig og instrumentansvarlig for hver laser klasse 4 som enheten disponerer.

Linjeleder skal gi tilbud om synsundersøkelse til de som skal arbeide med lasere klasse 3B og 4. For nærmere informasjon, se Optiske strålekilder og synsundersøkelse.

Framgangsmåte for arbeid med lasere

Lokal strålevernkoordinator

Lokal strålevernkoordinator skal minimum ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Når det gjelder lasere, skal lokal strålevernkoordinator i tillegg sørge for å:

 • føre oversikt over nyanskaffelser, varig flytting og avhending av alle lasere klasse 3B og 4.
 • sende melding om nyanskaffelse, flytting og avhending av laser klasse 4 til DSA via elektronisk meldesystem.
 • Sende søknadsskjema om bruk av laserpeker klasse 3R, 3B og 4 til sentral strålevernkoordinator.
 • Lagre kopi av loggbok og lister over autoriserte brukere for siste års aktivitet med laser klasse 4 ved enheten. Informasjonen skal lagres i ti år.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig for lasere skal minimum ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Faglig ansvarlig skal i tillegg ved bruk av laser sørge for:

 • vurdere hvilke brukere som har tilstrekkelig kompetanse til å kunne fungere som autorisert bruker av laser klasse 3B og 4.
 • Vurdere om det er behov for egen instrumentansvarlig for laser klasse 3B, og eventuelt oppnevne instrumentansvarlig. Faglig ansvarlig skal vurdere om aktuelle personer har kompetanse til å kunne fungere som instrumentansvarlig. Hvis det ikke blir oppnevnt instrumentansvarlig, skal faglig ansvarlig selv ivareta punktene under instrumentansvarlig.

Instrumentansvarlig

Instrumentansvarlig for lasere skal minimum ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder. I tillegg:

 • Har ansvar for apparatur, vernetiltak og brukeropplæring på den aktuelle laseren.
 • Skal sørge for at det er tilgjengelig informasjonsmateriell for alle lasere klasse 3B og 4.
 • Skal sørge for at det føres logg og liste over autoriserte brukere for alle lasere klasse 4.

Autoriserte brukere av laser klasse 4

Autoriserte brukere av laser klasse 4 skal ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere og bruke laseren på sikker måte.

Nyanskaffe, flytte og/eller avhende lasere klasse 3B og 4

Registrer nyanskaffelse, varig flytting og avhending av laser klasse 3B og 4 hos lokal strålevernkoordinator. For laser klasse 4: Lokal strålevernkoordinator skal i tillegg sende melding til DSA via elektronisk meldesystem.

Enheten skal ikke anskaffe, bruke eller håndtere laser klasse 4 før DSA har bekreftet at de har mottatt melding om nyanskaffelse.

Ved midlertidig flytting innenfor enheten: Gjennomfør ny risikovurdering og iverksett nødvendige sikkerhetstiltak.

Laserpekere klasse 3R, 3B og 4

Sterke laserpekere (klasse 3R, 3B eller 4) skal ikke brukes ved NTNU uten at det foreligger en godkjenning for bruken. Årsaken er at slike laserpekere kan gi skader på øynene.

DSA skal godkjenne bruk av laserpekere klasse 3R, 3B og 4 før de blir anskaffet. Fyll ut søknadsskjema (bokmål) og send til lokal strålevernkoordinator.

Finnes det ikke godkjenning skal laserpekeren leveres inn til politiet. 

Vær oppmerksom på at laserpekere kjøpt "på gata" kan være feilmerket.

Dokumentasjon

Informasjonsperm

Hver enkelt laser i klasse 4 skal ha følgende informasjon (anbefalt: godt synlig perm):

Generell informasjon

 • Navn på instrumentansvarlig, stedfortreder og lokal strålevernkoordinator
 • Sentrale data om apparaturen
 • Instrumentspesifikk dokumentasjon
 • Referanser til (eventuelt kopier av) datablader, strålevernbestemmelser og lignende
 • Risikovurdering

Spesifisering av innhold som bør være tilgjengelig i en informasjonsperm.

Instruks for brukere

 • Instruks for praktisk bruk; oppstart, drift, avstenging, sikkerhetsforholdsregler, loggføring, avlåsing, eventuelt bruk av strålingsmåler med mer

Nødprosedyrer

Loggbok

Før logg for alle klasse 4-lasere med følgende innhold:

 • Navn på brukere.
 • Dato, varighet, type arbeid og annen faglig informasjon. 
 • Servicearbeid og vesentlige endringer i instrumentoppsett.

Oppbevar logg ved apparaturen. Logg anbefales også for sterke lasere klasse 3B.

Sikkerhet og tekniske krav

Merking og skilting

Lasere skal være merket i samsvar med norsk standard NEK EN 60825-1 (krever pålogging til NTNUs nett).

 • Stråleutgangene på laseren.
 • Klassifisering
 • Advarsel mot å åpne deksel for stråleutgang.
 • Varsel om eventuell usynlig stråling.
 • Etikett på laseren med produktinformasjon.

Merkingen skal være på norsk. Ved behov: Gi samme informasjon på andre språk.

Det bør være liste over autoriserte brukere ved hver laser klasse 4.

Fysiske barrierer

Laserstråleganger skal kapsles inn mest mulig, og alle strålekilder skal sikres mot tyveri, sabotasje, brann- og vannskader. Se også fysisk sikring av strålekilder. Rom eller områder med lasere klasse 3B og 4 skal ha:

 • Adgangsbegrensning som hindrer at uvedkommende kan
  • komme inn i områder der de kan bli eksponert for stråling utover faregrensene. For nærmere informasjon om faregrenser, se NEK EN 60825-1 (krever pålogging til NTNUs nett).
  • utføre tyveri eller sabotasje
 • Varselskilt (trekantsymbol med varsel om laserstråling), og gjerne også basisinformasjon om strålingen og påbud om verneutstyr (briller med mer).
 • Romkort der laser er oppført.
 • Tekniske tiltak som vanskeliggjør tyveri og sabotasje (for eksempel fastmontering av utstyr)
 • Tekniske tiltak som sikrer lasere mot brann-, vann- eller annen skade

For lasere klasse 3R kan det være aktuelt med tilsvarende sikkerhetstiltak, basert på risikovurdering.

Verneutstyr

Tilpasset verneutstyr skal være tilgjengelig og brukes hvis andre tiltak ikke gir fullgod beskyttelse. Tilpasset verneutstyr inkluderer:

 • Laserbriller for alle tilstedeværende når laser som kan skade øyet er i bruk. Laserbrillene skal være sertifiserte og merket slik at det går klart frem hvilken laser de skal brukes til.
 • Laserspesifikke briller for opplinjering og lignende skal være tilgjengelig ved behov. Brillene skal gi tilstrekkelig svekking slik at strålingen tilsvarer laser klasse 2.
 • Visir, brannsikre klær, hansker og lignende skal være tilgjengelig hvis det er fare for skade på hud. Dette er særlig aktuelt for enkelte sterke klasse 4-lasere.
 • Nødvendig utstyr som skjermer og andre fysiske hindre for å hindre at andre personer og virksomheter i omgivelsene kan bli utsatt for farlig laserstråling.

Øyeskade

Ved ulykke som kan ha gitt øyeskade: Personen skal straks til undersøkelse, senest 24 timer etter ulykken.

Akutt hjelp eller utenfor ordinær arbeidstid: Ring 113 eller direkte til øyeavdelingen St. Olavs hospital, telefon 06800. I ordinær arbeidstid: Kontakt Bedriftshelsetjenesten for henvisning til øyelege.

Sannsynlig eller påvist kronisk skade: Bedriftslege skal henvise ansatt/student til øyelege for undersøkelse.

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om prosedyren

Type dokumentProsedyre
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef, 10.09.2021
Sist revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført september 2022
841 Visninger