Wikier

KASPER -...

KASPER - Rollebeskrivelser

Denne brukerveiledningen gir deg en oversikt over dine tilganger og oppgaver i KASPER basert på din rolle. Veiledningen lenker til alle relevante wikier som du trenger for å gjennomføre din rolle i KASPER.

Samleside for KASPER | Sider merket med «KASPER»

Prosesseier

KASPER - Prosesseier

Du som prosesseier er KASPERs høyeste organ. Denne rollen er tiltenkt nivå 1, rektoratet. Din rolle er å iverksette årets studieplanrevisjon. Iverksettelsen vil inkludere tematikk, planer og strategier for studieprogram ved NTNU. Etter at du har gjennomført dette steget, sendes revisjonsprosessen videre til fakultetsadministrator som vil klargjøre studieprogrammene sine for revisjon.

Fakultetsadministrator

KASPER - Studieprogramadministrasjon
Studieprogramadministrasjon (sharepoint.com)

Du som fakultetsadministrator kan legge til og fjerne andre fakultetsadministratorer, FS-saksbehandlere og instituttadministratorer. Du får revisjonsprosessen fra prosesseier, og må klargjøre ditt fakultet for prosessen. Dette kan du gjøre ved å sende en påminnelse fra KASPER til studieprogramlederne om at studieplanen skal revideres.

Du utfører rolleoppdatering ved å legge inn hvem som er programadministrator, studieprogramleder og hvem som sitter i studieprogramrådet i KASPER. Disse rollene kan du fortsette å endre på helt fram til planen vedtas. Disse rollene trengs for at Teams-rommet som brukes til studieplanevaluering skal kunne bli laget.

Du skal også foreta administrativ klargjøring i KASPER for et studieprogram før studieplanrevisjonen begynner. Studieprogramleder kan ikke starte på denne prosessen før du har gjennomført dette.

Du har også ansvar for å godkjenne at studieplaner sendes til FS-saksbehandler.

Instituttadministrator

KASPER - Emneadministrasjon

Du som instituttadministrator kan legge til nye og fjerne andre instituttadministratorer. Du har tilgang til «Emneadministrasjon», «Oversikt emnerapporter» og «Instituttets oppgaver».

Du kan endre emneansvarlig og legge til bidragsytere i emnet. Du har mulighet til å gi administrativ støtte for emneansvarlig i KASPER. Som administrativ støtte kan du hjelpe emneansvarlig med å opprette referansegruppe, aktivere Prosesstøtte-fanen i Teams og levere emnerapport. Du kan utføre de samme oppgavene som tilhører emneansvarlig og rapportansvarlig for emnet.

Du kan også ta et emne ut av evaluering, men det forutsetter at en referansegruppe ikke er opprettet for emnet i KASPER.

Oppgaver som er blitt opprettet under instituttets oppgaver vil stå som «Foreslått» helt til du som instituttadministrator har valgt enten «Iverksett» eller «Avslå». Du kan også sende oppgaven til høyere beslutningsnivå dersom det er nødvendig.

Studieprogramleder

KASPER - Evaluere studieprogram
KASPER - Revidere studieplan
KASPER - Verktøy for studiets oppbygging
Lede studieprogram

Du som studieprogramleder skal lede studieprogramrådet og studieprogrammet. Hvert år skal du utarbeide en studieprogramrapport som sendes til dekanen. Du har tilgang til et Teams-rom som brukes i evalueringsarbeidet av studieprogrammet, oversikt over dette finner du i KASPER.

Alle medlemmene av Teamet kan opprette nye oppgaver der. Det kan være gjøremål eller beskjeder som skal være i fokus under evalueringsprosessen, men det er studieprogramleder som må godkjenne alle nye oppgaver. Alle i Teamet kan være med å skrive og lagre studieprogramrapporten, men det er kun studieprogramleder som kan publisere den.

Det er også Studieprogramlederen som gjennomfører revisjonen av studieplanen. Dette blir gjort etter at Studieprogramevalueringen er utført. Fakultetsadministrator må ha fullført Administrativ klargjøring før revisjonen kan begynne.

I revisjonen kan du som studieprogramleder fjerne, endre og legge til emner i studieplanen i KASPER. Når du går videre til «Fullfør revisjon», bekrefter du samtidig at studieplanen er revidert av studieprogramleder, gjennomgått og anbefalt av studieprogramråd, og godkjent av de som berøres av planen.

Programadministrator

KASPER - Evaluere studieprogram

Du som programadministrator er studieprogrammets administrative ressurs. Du har hovedansvaret for å bidra med administrativ støtte i studieplanrevisjonen. Du blir eier av teamet for studieprogramevaluering som opprettes i Teams, sammen med studieprogramleder.

Studieprogramråd

Studieprogramråd

Studieprogramrådet er et rådgivende organ som skal bidra i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet. Studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra eksterne aktører.

Studieprogramrådet møtes normalt 1-2 ganger per semester, og møtene bør knyttes til milepæler i studieåret, eksempelvis arbeidet med studieplaner og kvalitetsmelding. Funksjonsperioden er 4 år. Studentrepresentantene har ett års funksjonstid og oppnevnes av studentrådet ved fakultetet.

For alle studieprogram og emner skal det lages en handlingsplan. For studieprogram er det programlederen som setter opp et forslag til en handlingsplan og det er typisk saker som programrådet skal jobbe med det neste året. Programrådet blir lagt til i Teams-rommet de tilhører sammen med sin programleder.

Emneansvarlig

KASPER - Opprette referansegrupper
KASPER - Registrere annen studentevaluering
KASPER - Skrive emnerapporter
Evaluere emne - for emneansvarlig

Du som emneansvarlig har ansvar for å opprette en referansegruppe, skrive emnerapport etter gjennomført emne og administrere referansegruppemedlemmene i Teams. Du skal også avholde spørreundersøkelse minst hvert 3. år som alle studentene i emnet kan svare på. Det er ditt ansvar å utvikle emnet på grunnlag av emnerapporten.

Du er også ansvarlig for å sette opp prosesstøttefanen i Teams, og publisere rapporten via samme fane når studentene er ferdig med rapporten. Du kan velge å sende rapporten til offentlighetsvurdering, istedenfor publisering, dersom det er behov for det. Når rapporten er levert, eller sendt til offentlighetsvurdering, blir teamet lagt ned.

Du som emneansvarlig kan også sende inn en alternativ studentevaluering. Da gjøres alt fra KASPER, og det opprettes ikke et Team. Du kan endre fra alternativ studentevaluering til referansegruppe, men om emneansvarlig allerede har opprettet referansegruppe i KASPER er det ikke mulig å benytte seg av en annen metode for studentevaluering.

For emneevalueringen blir referansegrupperapporten automatisk lastet inn dersom den er levert i Teams. Emneansvarlig kan også laste opp andre former for datagrunnlag, men det skal kun være en fil markert som referanserapport.

FS-saksbehandler

KASPER - Revidere studieplan for FS saksbehandler

Studiets oppbygning blir gjennomgått og godkjent av deg som har rollen som FS saksbehandler i verktøyet, før dataene overføres til FS. Når revisjonen er fullført av studieprogramleder eller studieprogramadministrator kan emnekombinasjonene overføres til FS. En del emner kan overføres automatisk til FS, mens en del andre emner må opprettes manuelt i FS-klient. Et eksempel på dette er felles emner.

Du som FS-saksbehandler har tilgang til arbeidsflaten for FS emnekombinasjoner i KASPER. Denne delen av KASPER er ment for FS-superbrukere i administrasjonen ved fakultet eller institutt, som har ansvaret for kvalitetskontroll og overføring av emnekombinasjoner i studieplanene fra KASPER til FS.

Bidragsyter - emne og studieplanrevisjon

Du som bidragsyter er en person med faglig ressurs som skal bidra i revisjonsprosessen. Personer med faglig ressurs kan eksempelvis være forelesere, emneansvarlig eller andre ressurser.

Bidragsytere i emneevalueringer kan ikke publisere emnerapporten.

Se også

Kontakt

1793 Visninger