Vancouver

Vancouver-stilen

Vancouver-stilen er brukt innenfor medisin og naturvitenskap, og til dels innenfor teknologi. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. 

Referanseliste i Vancouver-stil

Når du skriver en referanseliste i Vancouver-stil, må du huske:

  • nummerere alle referansene
  • ordne listen i den rekkefølgen kildene er oppgitt i teksten
  • liste opp de første 6 forfatterne etterfulgt av et al. hvis det er flere enn 6 forfattere
  • bruke offisielle forkortinger for navn på tidsskrifter (hvis tilgjengelig)

Vancouver-stil i teksten

Når du bruker Vancouver-stilen i teksten, må du huske:

  • oppgi referansen med et arabisk tall i parentes
  • hvis du refererer til en kilde flere ganger, bruk samme nummer som første gang du henviste til kilden
  • hvis du henviser til flere kilder samtidig, oppgi disse slik: (2,3) dvs. 2 og 3, og (2-4,8) dvs. 2 til 4 og 8
  • oppgi referanse også når forfatterens navn står i setningen

Henvisninger

Eksempler

  • Tourettes syndrom er en nevrologisk tilstand som kjennetegnes av ... (1).
  • Forskere som Warwick, Taylor og Smith og King et al. (7-9) finner at …

Spesielle typer henvisninger

Spesielle typer henvisninger

Spesielle typer henvisninger

Personlig kommunikasjon kan være telefonsamtaler, eposter og liknende. Du skal vanligvis ikke ta med personlig kommunikasjon i referanselista, men kun henvise til personlig kommunikasjon i teksten. Eksempel: (RS Grant, brev, 10. mai 2016) … Innhent samtykke fra personen det blir henvist til. Undersøk med emneansvarlig om det er greit å bruke personlig kommunikasjon som kilde i oppgaven din.

ChatGPT og kunstig intelligens

Husk å følge retningslinjer om tillatte verktøy. Vær oppmerksom på at ChatGPT og andre verktøy basert på kunstig intelligens ikke alltid tillates ved eksamen og andre arbeidskrav. Sjekk hva ditt fakultet/ institutt anbefaler. 

Vancouver-stilen anbefaler at henvisninger til ChatGPT behandles på lik linje med personlig kommunikasjon. Personlig kommunikasjon, og tekstgenerering via ChatGPT, kan ikke gjenfinnes eller gjenskapes, og det skal derfor ikke gjengis i litteraturlisten.

Eksempel

... er tre eksempler på løsninger som kan foreslås til denne utfordringen (ChatGPT sitt svar på spørsmålet: "Hvilke løsninger har vi på fallulykker i hjemmet", 22. august 2023)

Når du bruker sekundærkilder, nevn primærkilden og oppgi henvisning for sekundærkilden i teksten. Eksempel: Ifølge Newman sin forskning, som referert i Higgins (5) … I referanselista oppgir du sekundærkilden som du har lest.

Sitater

Sitater

Direkte sitater på inntil 3 linjer markeres med anførselstegn (foran og bak). Sitater på over 3 linjer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

Eksempler på sitater

Eksempler:

Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (3, s. 125).

Kort sitat (forfatterens navn er flettet inn i teksten): Stene definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider” (3, s. 125).

Bruk alltid sidetall ved direkte sitat.

 

Indirekte sitater (parafraser)

Indirekte sitater (parafraser)

Et indirekte sitat (en parafrase) er en omformulering av den originale teksten.

Eksempel på indirekte sitat (parafrase)

Eksempel:

Furseth og Everett (4) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra.

Mer om Vancouver-stilen

Mer om Vancouver-stilen

Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselista med Vancouver-stilen er hovedsakelig hentet fra NLMs stilguide Citing medicine (1).

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) gir anbefalinger om publisering i biomedisinske tidsskrifter. ICMJE Recommendations inkluderer en liste med eksempelreferanser i Vancouver-stilen.

1. Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internett]. 2. utg. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [oppdatert 2. okt 2015; hentet 13. mai 2016]. Tilgjengelig fra: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine

Vancouver - eksempler

Vancouver - eksempler

Eksemplene viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselista, og hvilken referansetype du bør velge ved bruk av EndNote.

Last ned norsk oversettelse av Vancouver-stilen for EndNote.

Vancouver - toggler

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på bok. Utgave – hvis aktuelt. Utgivelsessted: Utgiver; År.


I teksten

(1)

(1, s. 50)


I referanselista

1. Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag; 2003.


I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Edition - hvis aktuelt.


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på bok [Internett]. Utgivelsessted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(4)


I referanselista

4. Bick J. 101 thing you need to know about Internet law [Internett]. New York: Three Rivers Press; 2000 [hentet 30. mars 2004]. Tilgjengelig fra: http://site.ebrary.com/lib/ntnu/


I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Type of Medium, Place Published, Publisher, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato

Struktur/mal

Etternavn forfatter Initial(er). Tittel på kapittel. I: Etternavn redaktør Initial(er), red. Tittel på bok. Utgave - hvis aktuelt. Utgivelsessted: Utgiver; År. sidetall.


I teksten

(2)


I referanselista

2. Carey JR, Zou S. Theories of life span and aging. I: Timiras PS, red. Physiological basis of aging and geriatrics. 4. utg. New York: Informa Healthcare; 2007. s. 55-70.


I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Place Published, Publisher, Pages, Edition - hvis aktuelt.


I Zotero

Legges inn som "Del av Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Boktittel, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato, Sider.

Dersom du skal referere til et kapittel i en redigert bok, se eksempel bokkapittel.


Struktur/mal

Etternavn redaktør Initial(er), red. Tittel på bok. Utgave – hvis aktuelt. Utgivelsessted: Utgiver; År.


I teksten

(5)


I referanselista

5. Fermann G, red. International politics of climate change: key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press; 1997.


I EndNote

Legges inn som "Edited Book".

Fyll ut feltene: Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Edition - hvis aktuelt.


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Redaktør, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift med standard forkortelse. Publiseringstidspunkt;volum(nummer):sidetall.


I teksten

(3)


I referanselista

3. Kwan I, Mapstone J. Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials. Accid Anal Prev. 2004;36(3):305-12. 


I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal Article". 

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

Artikkel hentet fra internett: Legges inn som "Electronic Article".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Periodical Title, Volume, Issue, Pages, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Tidsskriftsartikkel".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Volum, Nummer, Sider, Dato, DOI (foretrekkes) eller URL

Struktur/mal

Etternavn forfatter Initial(er). Tittel på paper. I: Etternavn redaktør Initial(er), red. Tittel på konferanse. Utgivelsessted: Utgiver; År. sidetall.


I teksten

(6)


I referanselista

6. Nørvåg K. Space-efficient support for temporal text indexing in a document archive context. I: Koch T, Sølvberg I, red. Research and Advanced Technology for Digital Libraries. 7th European Conference, ECDL 2003. Berlin: Springer; 2003. s. 511-22.


I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Place Published, Publisher, Pages.


I Zotero

Legges inn som "Konferanseinnlegg".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Sakstittel, Utgiver, Dato, Sider.

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på artikkel. Tittel på avis. Dato:sidetall.


I teksten

(7)


I referanselista

7. Skjeggestad H. Gi lærerne ansvaret de så gjerne vil ha. Aftenposten, Kommentar. 14. mai 2018:3.


I EndNote

Legges inn som "Newspaper Article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Issue Date. (Tilpasning: Bruk feltet Issue Date til: Dato:sidetall)


I Zotero

Legges inn som "Avisartikkel".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Dato, Sider

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel [type verk]. Sted: Utgiver; År.


I teksten

(8)


I referanselista

8. Hasund IK. The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language: a corpus-based, cross-linguistic study [avhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2003.


I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Thesis Type.


I Zotero

Legges inn som "Avhandling".

Trykt avhandling: Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Type, Universitet, Dato

Avhandling i arkiv: Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Type, Universitet, Dato, URL, Arkiv

Struktur/mal

NOU år: nummer. Tittel. Sted: Utgiver; År.

NOU år: nummer. Tittel [Internett]. Sted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(9)


I referanselista

9. NOU 2010: 13. Arbeid for helse: sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2010.

9. NOU 2010: 13. Arbeid for helse: sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren [Internett]. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2010 [hentet 8. nov 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2010-13/id628069/


I EndNote

Trykt utgave: Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher.

Elektronisk utgave: Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (legg inn NOU år: nummer), Dato, Utgiver, URL

Struktur/mal

Betegnelse nummer (sesjon). Tittel. Sted: Utgiver; År.

Betegnelse nummer (sesjon). Tittel [Internett]. Sted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(10)

Bruk betegnelsen St.meld. på meldinger som er lagt fram før oktober 2009, f.eks. St.meld. nr. 30 (2008-2009).


I referanselista

10. Meld. St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2013.


I EndNote

Trykt utgave: Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (legg inn betegnelse nummer (sesjon) som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher.

Elektronisk utgave: Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (legg inn betegnelse nummer (sesjon) som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Meldingsnummer, skriv allt i ett felt), Utgiver, Dato, URL

Norsk tekst: Fjern året i referanselisten og i tekst etter at du har koblet dokumentet ditt fra Zotero.

Struktur/mal

Tittel. Datokode [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(11)


I referanselista

11. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). LOV-2018-06-15-40 [hentet 10. mai 2019]. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40

Bruk Lovdata for å finne datokode til loven.


I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Title (tittel og datokode), Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (skriv korttittelen til loven/forskriften), Utgave, Utgiver, Dato, URL, Lest

Struktur/mal

Organisasjon. Standard nr. Tittel på standard [Internett]. Sted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(12)


I referanselista

12. International Organization for Standardization. ISO Standard nr. 10821. Industrial sewing machines — Safety requirements for sewing machines, units and systems [Internett]. Geneve: ISO; 2005 [hentet 20. mai 2015]. Tilgjengelig fra: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=113554


I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet), Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Rapport".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Rapportnummer, Institusjon, Dato, URL, Lest

Struktur/mal

Etternavn oppfinner, Initial(er), oppfinner; Navn på patenthaver, innehaver. Tittel på patent. Land/region patent nummer. Dato utstedt.


I teksten

(21)


I referanselista

21. Anders, K, Fox, JR, Harpur, LS, Dunne, J, oppfinnere; International Business Machines Corp, innehaver. Social media toxicity analysis. United States patent US 11138237. 5. okt 2021


I EndNote

Legges inn som "Patent".

Fyll ut feltene: Inventor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Assignee, Title, Country, Patent Number, Date.

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på rapport. Sted: Utgiver; Publiseringstidspunkt. Rapport nr.

Etternavn Initial(er). Tittel på rapport [Internett]. Sted: Utgiver; Publiseringstidspunkt [hentet dato]. Rapport nr. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(13)


I referanselista

13. Holm A. Nye standarder i gamle bygg. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR; 2016. NIBR-rapport 2016:14.


I EndNote

Trykt rapport: Legges inn som "Report".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published, Institution, Report Number.

Rapport hentet fra internett: Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Title til: Tittel. Rapport nr.)


I Zotero

Legges inn som "Rapport".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Rapportnummer, Institusjon, Dato, URL

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel [Internett]. Sted: Utgiver; Publiseringsdato [oppdatert dato; hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(14)


I referanselista

14. Kapperud G. Utbruddsveilederen [Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2016 [hentet 30. juni 2016]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/


I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Nettside".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel, Dato, URL, Lest

Struktur/mal

Organisasjon eller Institusjon. Tittel [Internett]. Sted: Utgiver; Publiseringsdato [oppdatert dato; hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(15)


I referanselista

15. Mattilsynet. Lokalmat [Internett]. Brumunddal: Mattilsynet; 3. mars 2015 [oppdatert 14. juni 2017; hentet 30. juni 2017]. Tilgjengelig fra: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/Lokalmat/


I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet/institusjonsnavnet), Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Nettside".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Organisasjonsnavnet), Nettstedets tittel, Dato, URL, Lest

Struktur/mal

Tittel [Internett]. Sted: Utgiver; Publiseringsdato [oppdatert dato; hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(16)


I referanselista

16. eatright.org [Internett]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; c2017 [hentet 27. mai 2017]. Tilgjengelig fra: http://www.eatright.org/


I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Year, Title, Place Published, Publisher, Last Update Date, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Nettside".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Organisasjonsnavnet), Nettstedets tittel, Dato, URL, Lest

Innførsel (artikkel) med forfatter: Se eksempel bokkapittel.


Struktur/mal

Innførsel (artikkel) uten forfatter:

Etternavn Initial(er). Tittel på oppslagsverk. Utgave – hvis aktuelt. Sted: Utgiver; År. Tittel på innførsel; sidetall.

Etternavn Initial(er). Tittel på oppslagsverk [Internett]. Utgave – hvis aktuelt. Sted: Utgiver; År. Tittel på innførsel; [hentet dato]; sidetall. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(17)

(19)


I referanselista

17. Dorland's illustrated medical dictionary. 32. utg. Philadelphia: Elsevier; 2012. Filamin; s. 675.

19. Dorland’s illustrated medical dictionary [Internett]. 32. utg. Philadelphia: Elsevier; 2012. Acanthocyte; [hentet 18. mai 2013]; s. 9. Tilgjengelig fra: http://...


I EndNote

Trykt oppslagsverk: Legges inn som "Dictionary".

Fyll ut feltene: Year, Title, Dictionary Title, Place Published, Publisher, Pages, Edition - hvis aktuelt.

Elektronisk oppslagsverk: Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Edition - hvis aktuelt, Year Cited, Date Cited, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Year til: År. Tittel på innførsel; sidetall)


I Zotero

Legges inn som "Artikkel i oppslagsverk".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør (hvis aktuelt), Oppslagsverk, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver (hvis aktuelt), Sider (hvis aktuelt), Dato, URL

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på blogg [Internett]. Sted: Utgiver. Publiseringstidspunkt. Tittel på blogginnlegg; Publiseringsdato for blogginnlegg [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(18)


I referanselista

18. Chaffey P. Chaffeys blogg [Internett]. Snarøya: Paul Chaffey. 2008 - . Flere kommuner sier ja; 24. november 2016 [hentet 10. mai 2017]. Tilgjengelig fra: https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html


I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title of WebLog, Place Published, Publisher, Access Year, Access Date, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Year til: Publiseringstidspunkt. Tittel på blogginnlegg; Publiseringsdato for blogginnlegg)


I Zotero

Legges inn som "Blogginnlegg".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Bloggtittel, Dato, URL, Lest

Struktur/mal

Etternavn Initial(er). Tittel på programvare. Versjon [programvare]. Sted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://...


I teksten

(20)


I referanselista

20. Borenstein M, Hedges L, Higgins J, Rothstein H. Comprehensive meta-analysis. Version 3 [programvare]. Englewood (NJ): Biostat; 2013 [hentet 10. mai 2017]. Tilgjengelig fra: http://www.meta-analysis.com/


I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title (tittel og versjon), Place Published, Publisher, Type of Medium, Year Cited, Date Cited, URL.


I Zotero

Legges inn som "Nettside".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgiver, Medium, Dato, URL, Lest

Henvise til en figur eller tabell som er del av en annen kilde.

Merk: Hvis du ikke bare vil henvise til en figur eller tabell, men vil gjenbruke figuren eller tabellen i oppgaven din, må du også vurdere opphavsrett, og om nødvendig innhente tillatelse fra rettighetshaver.


Struktur/mal

Referanse til kilden som figuren/tabellen er en del av. Navn og nummer på figur/tabell fra originalkilden, Tittel på figur/tabell fra originalkilden; sidetall.


I teksten

(21)

(22)


I referanselista

Figur fra bok:

21. Lashley FR. Clinical genetics in nursing practice. 3. utg. New York: Springer; c2005. Figure 2.5, Meiosis with two autosomal chromosome pairs; s. 27-8.

Tabell fra tidsskriftartikkel:

22. Butany J, Carmichael K, Leong SW, Collins MJ. Coronary artery stents: identification and evaluation. J Clin Pathol. 2005;58(8):795-804. Table 3, Common stent complications; s. 796.


I Zotero

Legges inn som "Kunstverk".

Fyll ut feltene: Tittel, Artist, Medium (type kunstverk), Arkiv, Dato URL (hvis aktuelt), Lest (hvis aktuelt)

Eksempel på referanseliste i Vancouver

1. Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag; 2003.

2. Carey JR, Zou S. Theories of life span and aging. I: Timiras PS, red. Physiological basis of aging and geriatrics. 4. utg. New York: Informa Healthcare; 2007. s. 55-70.

3. Kwan I, Mapstone J. Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials. Accid Anal Prev. 2004;36(3):305-12.