Harvard

Harvard-stilen

Harvard-stilen er brukt innenfor samfunnsfag, teknologi og naturvitenskap. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven.

Referanseliste i Harvard-stil

Når du skriver en referanseliste i Harvard-stil, må du huske:

 • å ordne listen alfabetisk etter etternavn
 • svensk ä, ö, å sorteres som norsk æ, ø, å
 • at referanselista starter på en ny side. Bruk Referanseliste eller Litteraturliste som overskrift.
 • at utgave (utg.) skal oppgis dersom det er oppgitt i publikasjonen. Opplag (oppl.) skal ikke tas med, dette er kun opptrykk av den gjeldende utgaven. Dersom det er første utgave, oppgis ikke utgave.
 • at hvis en kilde har flere enn tre forfattere, skal du kun oppgi etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. i referanselista (og i teksten). Et al skal stå i kursiv. Ved tre forfattere oppgis alle tre.

Personlig kommunikasjon

I Harvard skal ikke personlig kommunikasjon inkluderes i referanselista, da denne informasjonen ikke kan hentes frem igjen. Personlig kommunikasjon er samtaler, e-post, telefonsamtaler o.l. Husk å alltid innhente samtykke fra samtalepartneren før du refererer til ham/henne. Du kan henvise til personlig kommunikasjon i teksten. Du bør inkludere navn og tittel/rolle til samtalepartneren, dato for kommunikasjonen og i hvilken kontekst kommunikasjonen fant sted.

Harvard-stil i teksten

Når du bruker Harvard-stilen i teksten, må du huske:

 • Hvis en kilde har flere enn tre forfattere, skal du kun oppgi etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. Et al. skal stå i kursiv. Ved tre forfattere oppgis alle tre.
 • Flere publikasjoner fra en forfatter fra samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet. Eksempel: Hansen (1988a) og Hansen (1988b)
 • Flere publikasjoner fra en forfatter fra ulike år sorteres med den eldste kilden først. Eksempel: Olsen (2001; 2009)
 • Dersom du henviser til flere publikasjoner samtidig, sorter publikasjonene etter årstall med den eldste først. Eksempel: (Hansen, 1988a; Olsen, 2001)
 • Når et verk ikke har en identifiserbar forfatter, bruk tittelen. Eksempel: (Et enklere og mer rettferdig inntektssystem, 1996)
 • Når et verk ikke har et identifisertbart utgivelsesår, bruk u.å. (uten år). Eksempel: (Trondheim kunstmuseum, u.å.)
 • Når du bruker sekundærkilder, skal du nevne primærkilden og oppgi henvisning for sekundærkilden i teksten. Eksempel: Johnson og Peters studier (1970, som sitert i Wagner, 1982)… I referanselista oppgir du sekundærkilden som du har lest.
 • Bruke sidetall:
  • Alltid ved direkte sitat
  • Hvis du bruker en konkret ide eller funn, f.eks. statistikk, fra en spesifikk/spesifikke sider i et verk bør du oppgi sidetall for å hjelpe leseren. Det er ikke nødvendig å oppgi sidetall dersom du i teksten bruker mer generelle ideer fra et verk.
 • Ved sitat fra nettside oppgir man avsnittet sitatet er hentet fra. Eksempel: (Stabell, 2018, avsnitt 4).
 • At det er god skikk å introdusere kilden tidlig i avsnittet slik at du gjør det klart at du bruker en kilde
 • At punktum settes etter parentesen der du må avslutte setningen(e) med en kilde, f.eks. …at fenomenet oppstår (Hansen, 2017).
 • I Harvard-stilen benyttes ikke (ibid.) eller op.cit.

Henvisninger

Eksempel: Forskere som Warwick (1992), Taylor og Smith (1994) og King et al. (1997) finner at…

Sitater

Direkte sitater på inntil to-tre linjer integreres i teksten og markeres med anførselstegn. Sitater på over to-tre linjer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

Eksempel - sitat

Eksempler på sitater

Kort sitat:

”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (Stene, 1999, s. 125).

Langt sitat:

Å være leder for en gruppe, i motsetning til å være leder for enkeltindivider, stiller deg overfor særlige utfordringer. Det som er velegnede virkemidler for å fremme en medarbeiders motivasjon, engasjement og forpliktelse, er ikke nødvendigvis det samme som fremmer gruppas interesser, eller som dyrker gruppeholdning. Som leder for en gruppe er det gruppas samlede innsats som er i fokus, ikke hva hver enkelt medarbeider gjør eller får til (Haaland og Dale, 2005, s. 68). 

Forfatterens navn er flettet inn i teksten:

Stene (1999, s. 125) definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i.”

Kilde med flere forfattere:

”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (Furseth og Everett, 1997, s. 141).

Sitat fra nettside:

I en ny studie finner forskere ved SSB at ”barn som går i barnehage med en høyere andel mannlige ansatte, gjør det bedre på språk og regnetestene i småskolen” (Stabell, 2018, avsnitt 4).

Mer om Harvard

Indirekte sitater (parafraser)

Et indirekte sitat er en omformulering av den originale teksten.

Eksempel - Indirekte sitater

Eksempel:

Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra.

Mer om Harvard - stilen

Mer om Harvard-stilen

Det er ingen offisiell manual for Harvard-stilen. Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselista med Harvard-stilen bygger på Pears og Shields (2022).


Kilder

Pears, R. og Shields, G. (2022) Cite them right : the essential referencing guide. 12. utg. London: Palgrave.

Eksempler - Harvard

Harvard - eksempler

Eksemplene nedenfor viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselista, og hvilken referansetype du bør velge ved bruk av EndNote eller Zotero.

Last ned norsk oversettelse av Harvard-stilen for EndNote.
Bruker du Zotero? velg stilen "Cite them right - Harvard"

Harvard - toggler

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.


I teksten

En forfatter:

(Singh, 2010)

(Singh, 2010, s. 20)

Flere forfattere:

(Dybvig og Dybvig, 2003)

(Dybvig og Dybvig, 2003, s. 79)


I referanselista

En forfatter

Singh, J.P. (2010) Globalized arts: The entertainment economy and cultural identity. Columbia: Columbia University Press.

Flere forfattere

Dybvig, D.D. og Dybvig, M. (2003) Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.


I EndNote

Bok: Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher.

E-bok: Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place published, Publisher, URL.


In Zotero

Book: Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Title, Author, Edition, Place, Publisher, Date

If it is an e-book, write the link in the field URL

 

Struktur/mal

Etternavn forfatter, Initial(er). (År) Tittel på kapittel, i Etternavn redaktør, Initial(er) (red.) Tittel på bok i kursiv. Utgave. Sted: Utgiver, sidetall.


I teksten

(Carey og Zou, 2007)


I referanselista

Carey, J.R. og Zou, S. (2007) Theories of life span and aging, i Timiras, P.S. (red.) Physiological basis of aging and geriatrics. 4. utg. New York: Informa Healthcare, s. 55-70.


I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book title, Place published, Publisher, Pages.


I Zotero

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Title, Author, Editor, Book Title, Edition, Place, Publisher, Date, Pages.

Struktur/mal

Etternavn redaktør, Initial(er). (red.) (År) Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.


I teksten

(Fermann, 1997)


I referanselista

Fermann, G. (red.) (1997) International politics of climate change: key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.


I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene: Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place published, Publisher.


I Zotero

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Title, Editor, Edition, Place, Publisher, Date

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bok i kursiv. Oversatt fra Originaltittel av Initial(er). Etternavn på oversetter(e). Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.


I teksten

(Travelbee, 2010)

(Travelbee, 2010, s. 20)


I referanselista

Travelbee, J. (2010) Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. Oversatt fra Interpersonal Aspects of Nursing av A. E. Overgaard og A. Schou. 2. utg. København: Munksgaard.


I EndNote

Bok: Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Translator (original title and the name for the translator(s) and a comma), Place Published, Publisher.

E-bok: Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Translator (opprinnelig tittel og navnet på oversetteren og komma), Place Published, Publisher, URL.


I Zotero

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Title, Author, Translator, Edition, Place, Publisher, Date

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på artikkel, Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer), sidetall. doi – hvis tilgjengelig.

Dersom tidsskriftartikkelen kun er tilgjengelig elektronisk og ikke har doi, oppgi URL:

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på artikkel, Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer), sidetall. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten

(Kwan og Mapstone, 2004)


I referanselista

Kwan, I. og Mapstone, J. (2004) Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials, Accident Analysis & Prevention, 36(3), s. 305-312. doi: 10.1016/S0001-4575(03)00008-3


I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal article". 

Artikkel hentet fra internett: Legges inn som "Electronic article".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi (eller ev. URL hvis hentet fra internett, men DOI er å foretrekke).


I Zotero

Legges inn som "Journal Article".

Fyll ut feltene: Title, Author, Publication, Volume, Issue, Pages, Date, DOI or URL

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (Utgivelsesår) Tittel på paper, Tittel på konferanse i kursiv. Sted og dato for konferansen. Utgivelsessted: Utgiver, sidetall.


I teksten

(Nørvåg, 2003)


I referanselista

Nørvåg, K. (2003) Space-Efficient Support for Temporal Text Indexing in a Document Archive Context, Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003. Trondheim, 17.-22. august, 2003. Berlin: Springer, s. 511-522.


I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Conference Name, Conference Location.


I Zotero

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene: Title, Author, Date, Proceedings Title, Conference Name, Place, Publisher, Pages, URL, Accessed.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). År. Tittel på forelesning. Tittel på emne i kursiv. Tilgjengelig fra: URL. (Hentet: dato).


I teksten

(Berg, 2016)


I referanselista

Berg, T. 2016. Investeringsanalyse. BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap. Tilgjengelig fra: https://ntnu.blackboard.com (Hentet: 5. april 2016)


Personlig kommunikasjon

For å referere til noe som har blitt sagt i en forelesning (ikke skrevet i handout eller powerpoint) blir det som annen personlig kommunikasjon. Du kan henvise til personlig kommunikasjon i teksten. Du bør inkludere navn og tittel/rolle til samtalepartneren, dato for kommunikasjonen og i hvilken kontekst kommunikasjonen fant sted.


I Zotero

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene: Title, Author, Website Title, Date, URL, Accessed.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er) (År) Tittel på artikkel, Navn på avis i kursiv, dato, sidetall.


I teksten

(Ringen, 2004)


I referanselista

Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre, Aftenposten, 25. mars, s. 10.


I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, Issue date.


I Zotero

Legges inn som "Newspaper Article".

Fyll ut feltene: Title, Author, Publication, Date, Pages

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er) (År) Tittel på artikkel, Navn på avis i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten

(Ringen, 2004)


I referanselista

Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre, Aftenposten.no. Available at: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/La-ikke-Erna-Solberg-rasere-det-lokale-folkestyre-512300b.html (Hentet: 24. november 2016).


I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, Issue date, URL og Access date.


I Zotero

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene: Title, Author, Publication, Date, URL, Read

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på avhandling eller oppgave i kursiv. Type avhandling/oppgave. Institusjon.


I teksten

En forfatter

(Hasund, 2003)

Flere forfattere og online tilgjengelig

(Berg og Kornstad, 2013, s. 34)


I referanselista

En forfatter

Hasund, I.K. (2003) The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language: a corpus-based, cross-linguistic study. Dr.art. avhandling. Universitetet i Bergen.

Flere forfattere og online tilgjengelig

Berg, S.R. og Kornstad, H. (2013) Prosjektlederes valg av lederrolle i tverrfaglige prosjekter. Masteroppgave. HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Tilgjengelig fra: http://hdl.handle.net/11250/148928 (Hentet: 21. november 2016).


I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Thesis Type.


I Zotero

Legges inn som "Thesis".

Trykt: Fyll ut feltene: Title, Author, Type, University, Place, Date

Avhandling i et arkiv: Fyll ut feltene: Title, Author, Type, University, Place, Date, URL, Archive, Accessed

 

Struktur/mal

NOU år: nummer (År) Tittel i kursiv. Sted: Utgiver.


I teksten

(NOU 2010: 13)


I referanselista

NOU 2010: 13 (2010) Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.


I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene: Author (NOU-nummerering med komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.


I Zotero

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Title, Author (skriv NOU år: nummer), Date, Place, Publisher

Struktur/mal

Meld. St. nummer (sesjon) (År) Tittel på Stortingsmelding i kursiv. Sted: Utgiver.

St.meld. nummer (sesjon) (År) Tittel på Stortingsmelding i kursiv. Sted: Utgiver.


I teksten

(Meld. St. 29 (2012–2013))

(St.meld. 30 (2008-2009))


I referanselista

Meld. St. 29 (2012–2013) (2013) Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 27 (2015-2016) (2016) Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/ (Hentet 25. oktober 2016).

St.meld. 30 (2008-2009) (2009) Klima for forskning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.


I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene: Author (St. meld nr. med komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.


I Zotero

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Title, Author (dokument nummer, skriv alt i et felt), Place, Publisher, Date

 

Struktur/mal

Trykt materiale:

Korttittel (År) Full tittel i kursiv.

Electronisk materiale: 

Korttittel (År) Full tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten - Lov

(Universitets- og høyskoleloven, 2005)

I teksten - Forskrift

(Forskrift til opplæringslova, 2006)


I referanselista - Lov

Universitets- og høyskoleloven (2005) Lov om universiteter og høyskoler. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 (Hentet: 21. november 2016).

I referanselista - Forskrift

Forskrift til opplæringslova (2006) Forskrift til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724 (Hentet 6. mars 2020).


I EndNote

Fra trykte kilder: Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene: Author (korttittelen til loven), Year, Title (full tittel på loven).

Fra internett: Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (korttittelen til loven), Year, Title (full tittel på loven), Access Date og Access Year, URL.


I Zotero

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Title, Author (korttittelen til loven), Date, URL, Accessed

 

Struktur/mal

Navn på autoriseringsorganisasjon (År) Nummer og tittel på standard i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten

(Standard Norge, 2002)

(SINTEF Byggforsk, 2017)


I referanselista

Standard Norge (2002) NS-EN 12216 Solskjerming: terminologi, benevnelser og definisjoner. Tilgjengelig fra: https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=136486 (Hentet 30. mars 2017).

SINTEF Byggforsk (2017) 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer. Tilgjengelig fra: https://www.byggforsk.no/dokument/3257/forbedring_av_lydisolasjonen_til_eksisterende_vinduer (Hentet 30. mars 2017).


I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Access Date, Access Year, URL.


I Zotero

Legges inn som "Report".

Fyll ut feltene: Title, Author, Report number, Institution, Date, URL, Accessed

 

Struktur/mal

Etternavn oppfinner, Initial(er). (År) Tittel i kursiv. Patentkontor patent nr. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten

(Boldt, 2021)


I referanselista

Boldt, N. (2021) Sykkelhenger med beskyttelseselement. Patentstyret patent nr. NO/EP3450282. Tilgjengelig fra: https://search.patentstyret.no/Patent/EP3450282/NO_EP3450282?caseIndex=0 (Hentet: 15. april 2022).


I EndNote

Legges inn som "Patent".

Fyll ut feltene: Inventor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Issuing Organization (med et komma etter organisasjonsnavnet), Patent Number, URL, Access Date.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Rapporttittel i kursiv. (Rapportserie rapportnummer). Sted: Utgiver. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

Hvis rapporten ikke har rapportnummer og den er publisert på internett, kan du bruke eksempel for nettside.


I teksten

(Kirkeberg, Epland og Normann, 2012)


I referanselista

Kirkeberg, M. I., Epland, J. og Normann, T. M. (2012) Økonomi og levevilkår for ulike lavinntekstgrupper 2011. (SSB-rapport 08/2012). Oslo: SSB. Tilgjengelig fra http://www.ssb.no/emner/05/01/rapp_okonomi_levekaar/ (Hentet: 28. november 2012).


I EndNote

Legges inn som "Report"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Series Title, Report Number, Place Published, Institution, Access Date, URL.


I Zotero

Legges inn som "Report".

Fyll ut feltene: Title, Author, Raport number, Institution, Date, URL, Accessed

 

Struktur/mal

Forfatter (År) Tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten

(Stabell, 2018, avsnitt 4)


I referanselista

Stabell, C. (2018) Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/forskning/demografi-og-levekaar/levekaar-og-sosial-deltaking/flere-menn-i-barnehagen-styrker-barns-ferdigheter-i-skolen (Hentet: 1. februar 2020).


I EndNote

Legges inn som "Web page"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Access Date, Access Year, URL.


I Zotero

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene: Title, Author, Date, URL, Accessed

 

Struktur/mal

Organisasjon (År) Tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten

(Oslo Børs, 2017)


I referanselista

Oslo Børs (2017) Regelverk. Tilgjengelig fra: https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk (Hentet: 1. februar 2017).


I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (institusjonsnavn med komma etter for å hindre invertering), Year, Title, Access Date, Access Year, URL.


I Zotero

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene: Title, Author (Organisasjon navn), Date, URL, Accessed

 

Struktur/mal

Tittel i kursiv (År) Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


In text

(Investment scams, 2016)


I referanselista

Investment scams (2016) Tilgjengelig fra: https://www.moneysmart.gov.au/scams/investment-scams (Hentet: 21. oktober 2016).


I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Year, Title, Access Date, Access Year, URL.


I Zotero

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene: Title, Author (Organisasjon navn), Date, URL, Accessed

 

Struktur/mal

Med personlig forfatter:

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på innførsel, Navnet på oppslagsverket i kursiv. Tilgjengelig fra: (URL) (Hentet: dato år).

Uten personlig forfatter:

Artikkeltittel. (Publiseringsår) Navnet på oppslagsverket i kursiv. Tilgjengelig fra: (URL) (Hentet: dato år).


I teksten

Med personlig forfatter:

(Knudsen, 2011)

Uten personlig forfatter:

(Bedriftsøkonomi, 2016)


I referanselista

Med personlig forfatter:

Knudsen, G. (2011) Aksjeselskap, Store Norske Leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/aksjeselskap (Hentet: 15. november 2012).

Uten personlig forfatter:

Bedriftsøkonomi. (2016) Wikipedia. Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftsøkonomi (Hentet 20. november 2016).


I EndNote

Trykt: Legges inn som: "Encyclopedia"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, City, Publisher.

Fra Internett med personlig forfatter: Legges inn som: "Electronic Book Section"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Book Title, URL og Access Date.

Fra Internett uten personlig forfatter:

Legges inn som: "Web Page"

Fyll ut feltene: Author (artikkeltittel), Year, Title (navn på oppslagsverket), URL.


I Zotero

Trykt: Legges inn som "Article in an Encyclopedia or a Dictionary".

Fyll ut feltene: Title, Author, Editor, Encyclopedia, Edition, Place, Publisher, Pages, Date

Fra Internett med personlig forfatter: Legges inn som "Website".

Fyll ut feltene: Title, Author, Website Title (navn på oppslagsverk), Date, URL, Accessed

From the Internet without an identified author: Legges inn som "Website".

Fyll ut feltene: Author (artikkeltittel), Date, Title (navn på oppslagsverk), URL, Accessed

 

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bloggpost, Tittel på blogg i kursiv, dato. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten

(Chaffey, 2016)


I referanselista

Chaffey, P. (2016) Flere kommuner sier ja, Chaffeys blogg, 24. november. Tilgjengelig fra: https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html (Hentet: 2. desember 2016).


I EndNote

Legges inn som: "Blog"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title of Entry, Access year, Date, URL.


I Zotero

Legges inn som "Blog post".

Fyll ut feltene: Title, Author, Blog Title, Date, URL, Accessed

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bilde i kursiv [medium]. Finnes ved museum/galleri etc., by, inventarnummer.


I teksten

(Tidemand, 1845)


I referanselista

Tidemand, A. (1845) Norsk juleskikk [watercolor]. Finnes ved Nasjonalmuseet, Billedkunstsamlingene, Oslo, NG.K&H.B.04476.


I EndNote

Legges inn som "Artwork

Fyll ut feltene: Artist, Year, Title, Description (her legges all info om museum/galleri etc., by, inventarnummer), Type of Work


I Zotero

Legges inn som "Artwork".

Fyll ut feltene: Title, Artist, Medium (type kunst), Archive, Date.

Struktur/mal

Etternavn, N. (Årstall) Tittel på bilde i kursiv [medium]. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

Tittel på bilde i kursiv (Årstall) [medium]. Tilgjengelig fra URL (Hentet: dato).


I teksten

(Pushwagner, 1973-93)

(Nye Moholt 50/50 og gamle Moholt, 2017)


I referanselista

Pushwagner, H. (1973-93). Selvportrett [digitized painting]. Tilgjengelig fra: http://www.pushwagner.no/galleri/kunst/SELVPORTRETT (Hentet: 30. mars 2017.)

Nye Moholt 50/50 og gamle Moholt (2017) [digital photography]. Tilgjengelig fra: https://arkitektur-n.no/artikler/et-gjennombrudd-for-massivtre (Hentet: 30. mars 2017.)


I EndNote

Legges inn som: "Artwork"

Fyll ut feltene: Artist, Year, Title, Description (her legges all info om museum/galleri etc., by, inventarnummer), Type of Work, URL, Access date


I Zotero

Legges inn som "Kunstverk".

Fyll ut feltene: Title, Artist, Medium (type of artwork), Archive, Date, URL, Accessed

Struktur/mal

Filmens tittel i kursiv (År) Regissert av Navn regissør [Spillefilm]. Sted: Distributør.

Filmens tittel i kursiv (År) Regissert av Navn regissør [Materialtype]. Sted: Distributør.


I teksten

(Vertigo, 1958)

(Jeg er Dina, 2002)


I referanselista

Film:

Vertigo (1958) Regissert av Alfred Hitchcock [Movie]. Hollywood, Calif.: Paramount Pictures.

Film på DVD, Blu-ray eller liknende:

Jeg er Dina (2002) Regissert av Ole Bornedal [DVD]. Oslo: Egmont Entertainment.


I EndNote

Legges inn som "Film or Broadcast".

Fyll ut feltene: Title, Year Released, Director (Fornavn Etternavn med et komma til slutt), Medium, Country, Distributor.


I Zotero

Må legges til manualt etter at du har koblet Zotero fra dokumentet ditt.

Struktur/mal

Organisasjon/Etternavn, Fornavn (År) Tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).


I teksten

(NTNU, 2017)


I referanselista

NTNU (2017) The Waterpower laboratory since 1917. Tilgjengelig fra: https://www.youtube.com/watch?v=kCYbmg6T2Rg (Hentet: 24. oktober 2017).


I EndNote

Legges inn som: "Webpage"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Access Date, Access Year, URL


I Zotero

Legges inn som: "Video Recording".

Fyll ut feltene: Title, Instructor (Kanal navn), Studio (e.g. YouTube), Date, URL, Read

 

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel podkast-episode, Tittel podkast serie i kursiv, Utgiver [Podkast]. Dato. Tilgjengelig fra URL (Hentet dato).


I teksten

(Montgomery, 2022)


I referanselista

Montgomery, R. (2022). Flowers for Ora. Untold Legends, BBC [Podcast]. 12. oktober. Tilgjengelig fra https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/w13xtvny. (Hentet 30. november, 2022).


I EndNote

Legges inn som "Podcast".

En KI-generert tekst er ikke mulig for andre å gjenskape. I teksten din bør du beskrive hvordan du har brukt verktøyet, og du bør gjengi det du skrev inn i chatten. Dersom du har et langt svar fra chatten, bør du legge dette ved oppgaven som vedlegg.


Struktur/mal

Rettighetshaver/ firma. (År) Tittel på programvare (versjon) i kursiv [Stor språkmodell]. URL


I teksten

(OpenAI, 2023)


I referanselista

OpenAI (2023) ChatGPT (22. august-versjon) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com


I EndNote

Legges inn som "Dataaset".

Fyll ut feltene: Investigators, Year, Title, Version, Datatype, URL.

 


In Zotero

Legges inn som "Programvare"

Fyll inn feltene: Title, Programmer, Version, Date, System, Company/Publisher (kutt utgiver dersom det er det samme som programmerer (rettighetshaver/firma), URL


 


NB! Viktig informasjon

Vær oppmerksom på at tekster generert av kunstig intelligens, for eksempel i form av store språkmodeller, er forbundet med etiske problemstillinger, og at bruk i studiesammenheng kan komme inn under bestemmelser om fusk og plagiering. Undersøk hva som er tillatt ved ditt studium hvis du vurderer å benytte en slik tjeneste.

 

Eksempel på referanseliste i Harvard

Bedriftsøkonomi. (2016) Wikipedia. Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftsøkonomi (Hentet: 20. november 2016).

Carey, J.R. og Zou, S. (2007) Theories of life span and aging, i Timiras, P.S. (red.) Physiological basis of aging and geriatrics. 4. utg. New York: Informa Healthcare, s. 55-70.

Chaffey, P. (2016) Flere kommuner sier ja, Chaffeys blogg, 24. november. Tilgjengelig fra: https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html (Hentet: 2. desember 2016).

Dybvig, D.D. og Dybvig, M. (2003) Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Kirkeberg, M. I., Epland, J. og Normann, T. M. (2012) Økonomi og levevilkår for ulike lavinntektsgrupper 2011. Vol. 2012/08. SSB-rapport. Tilgjengelig fra http://www.ssb.no/emner/05/01/rapp_okonomi_levekaar/ (Hentet: 28. november 2012).

Knudsen, G. (2011) Aksjeselskap, Store Norske Leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/aksjeselskap (Hentet: 15. november 2012).

Kwan, I. og Mapstone, J. (2004) Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials, Accident Analysis & Prevention, 36(3), s. 305-312. doi: 10.1016/S0001-4575(03)00008-3

Meld. St. 27 (2015-2016) (2016) Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/ (Hentet: 20. oktober 2016).

NOU 2010: 13 (2010) Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NTNU (2017) The Waterpower laboratory since 1917. Tilgjengelig fra: https://www.youtube.com/watch?v=kCYbmg6T2Rg (Hentet: 24. oktober 2017).

Nørvåg, K. (2003) Space-Efficient Support for Temporal Text Indexing in a Document Archive Context, Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003. Trondheim, 17.-22. august, 2003. Berlin: Springer, s. 511-522.

Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre, Aftenposten, 25. mars, s. 10.

Ringve botaniske hage (2016) Tilgjengelig fra: https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage (Hentet: 20. oktober 2016).

St.meld. nr. 30 (2008-2009) (2009) Klima for forskning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Stabell, C. (2018) Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/forskning/demografi-og-levekaar/levekaar-og-sosial-deltaking/flere-menn-i-barnehagen-styrker-barns-ferdigheter-i-skolen (Hentet: 01. februar 2020).

Singh, J. P. (2010) Globalized arts: The entertainment economy and cultural identity. Columbia: Columbia University Press.

Universitets- og høyskoleloven (2005) Lov om universiteter og høyskoler. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 (Hentet: 21. november 2016).