Bruke referansestilen APA

Bruke referansestilen APA

APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora, og til dels innenfor helsefag. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven.

Referanseliste i APA-stil

Retningslinjer for referanselisten

 • Sorter referanselisten alfabetisk etter etternavn
 • Referanselisten starter på en ny side. Bruk Referanseliste eller Litteraturliste som overskrift
 • Bruk hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse 
 • Bruk kursiv på tidsskrifttittel og volum, og på boktittel
 • Forfatterliste:
  • 2-20 forfattere: Bruk & (ikke og) før siste forfatter. Eksempel: Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. 
  • 21 eller flere forfattere: Ta med de 19 første etterfulgt av utelatelsestegn og legg til siste forfatter. (Se eksempel for tidsskriftartikkel).

Henvisninger

Henvisninger

Henvisninger

Henvisninger i teksten har to format:

Eksempler

I teksten:

Format 1

Henvisning i parentes: Forfatternavn og årstall står i parentes.

(Murray, 2020)

Format 2

Narrativ parentes: Forfatternavn inngår i teksten som en del av setningen og årstall følger i parentes.

Murray (2020) hevder at …

Retningslinjer for henvisninger i teksten

Henvisninger i teksten og referanselista

Hvordan du skal henvise avhenger av type publikasjon:

Retningslinjer for henvisninger i teksten

I referanselista:

Bruke & før siste forfatter hvis det er to til 20 forfattere.

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A.

Når det er 21 eller flere forfattere, ta med de 19 første etterfulgt av utelatelsestegn og legg til siste forfatter.

Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M. M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Agrawal, N., Ahammed, Z., Ahmad, S., Ahn, S. U., Aiola, S., Akindinov, A., Alam, S. N., Albuquerque, D. S. D., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alexandre, D., Alfaro Molina, R., Alici, A., Alkin, A., . . . Garg, K.

I teksten:

To forfattere:

oppgi begge forfatternes navn.

Furseth og Everett (1997) – eller – (Furseth & Everett, 1997)

Tre forfattere eller flere: oppgi etternavn på første forfatter etterfulgt av et al. (Bare oppgi flere forfatternavn hvis to eller flere publikasjoner ellers vil få samme henvisning. Ta da med så mange forfatternavn som nødvendig for å skille henvisningene).

Cheng et al. (2004) – eller – (Cheng et al., 2004)

I referanselista og i teksten:

Hvis en publikasjon ikke har en forfatter, skal du oppgi tittelen og årstall. Forkort tittelen i teksten dersom den er lang. Tittel på artikkel og kapittel skrives med anførselstegn, mens tittel på bok, brosjyre eller rapport skrives i kursiv.

Historisk riss for Vestfold (2005)

Hvis en publikasjon mangler publiseringstidspunkt, bruk u.å. (uten år) både i teksten og referanselisten.

I referanselista:

Trondheim kunstmuseum (u.å.)

I teksten:

(Trondheim kunstmuseum, u.å.)

I referanselista og i teksten:

Flere publikasjoner fra samme forfatter utgitt samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet.

Hansen (1988a) og Hansen (1988b)

Bruk alltid sidetall ved direkte sitat

… (Dalland, 2020, s. 79).

Sidetall er anbefalt ved indirekte sitat, spesielt når det hjelper leseren å finne fram i en lengre tekst, f.eks. en bok.

Sidetall kan også brukes for å vise til en spesifikk del av en kilde, spesielt når det hjelper leseren å finne fram. Når man henviser til sammenhengende tekst over flere sider, angis alltid første og siste side slik:

... (Dalland, 2020, s. 54-57).

Personlig kommunikasjon kan være telefonsamtaler, eposter og liknende. Siden innholdet ikke lar seg gjenfinne eller dokumentere, skal du ikke ta med personlig kommunikasjon i referanselisten.

I teksten:

(T. K. Smith, personlig kommunikasjon, 18. april 2016) ...

Henvis bare til personlig kommunikasjon når gjenfinnbare kilder ikke er tilgjengelige. I referanselista: Henvis til personlig kommunikasjon kun i teksten.

I referanselista:

Henvis til personlig kommunikasjon kun i teksten.

Når du bruker sekundærkilder, skal du nevne primærkilden og oppgi henvisning for sekundærkilden i teksten.

I teksten:

Johnson og Peters studier (1990, som referert i Wagner, 2002) ...

I referanselista:

I referanselisten lager du en innførsel på sekundærkilden som du har lest.

Sitater

Sitater

Direkte sitater på mindre enn 40 ord: Integrer sitatet i teksten og marker det med anførselstegn.
​​​​Sitater på 40 ord eller mer: Skriv sitatet som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

Eksempler på direkte sitat

I teksten:

Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (Stene, 1 999, s. 125).

Kort sitat (to forfattere): ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (Furseth & Everett, 1997, s. 141).

Kort sitat (forfatterens navn er flettet inn i teksten): Stene (1999) definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i” (s. 125).

Indirekte sitater

Indirekte sitater (parafraser)

Et indirekte sitat er en omformulering (parafraser) av den originale teksten.
​​​​​​​Sidetall er anbefalt ved indirekte sitat, spesielt når det hjelper leseren å finne fram i en lengre tekst, f.eks. en bok.

Eksempler på indirekte sitat (parafraser)

I teksten:

Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra (s. 142).

Mer om APA-stilen

Mer om APA-stilen

Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med 7. utgave av APA-stilen (APA 7th) er hentet fra nettstedet APA Style og fra American Psychological Association (2020). I tillegg bygger informasjonen på Norsk APA-manual . Manualen gir en oversikt over APA-stilen i norsk språkform basert på APA 7th, og inneholder en stor eksempelsamling.

 • American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. utg.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

APA 7 - eksempler - med tekst

APA 7 - eksempler

Eksemplene viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og hvilken referansetype du bør velge ved bruk av EndNote.

Last ned norsk oversettelse av APA-stilen for EndNote.

I Norsk APA-manual finner du flere eksempler. 

APA 7 - eksempler

Se eksempel E-bok for elektroniske bøker.


Struktur/mal

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis aktuelt). Utgiver. DOI

Ta med DOI dersom det finnes. Oppgi DOI slik: https://...


I teksten

(Dybvig & Dybvig, 2003, s. 50)

(Goodfellow et al., 2016)

Dersom det er tre eller flere forfattere, oppgi etternavn på førsteforfatter etterfulgt av et al.


I referanselista

 • Dybvig, D. D. & Dybvig, M. (2003). Det tenkende mennesket: Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori (2. utg.). Tapir akademisk.

Ta med informasjon om utgave dersom det er kommet flere utgaver. Oppgi den utgaven du har brukt.

 • Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Edition (hvis aktuelt), DOI (hvis aktuelt).

(I EndNote-feltet DOI, skriv DOI slik: 10...).


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato