Bruke referansestilen APA

Referansestilen APA

APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora, og til dels innenfor helsefag. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven.

Referanseliste i APA-stil

Retningslinjer for referanselista

 • Sorter referanselista alfabetisk etter etternavn
 • Referanselista starter på en ny side. Bruk Referanseliste eller Litteraturliste som overskrift
 • Bruk hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse 
 • Bruk kursiv på tidsskrifttittel og volum, og på boktittel
 • Forfatterliste:
  • 2-20 forfattere: Bruk & (ikke og) før siste forfatter. Eksempel: Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. 
  • 21 eller flere forfattere: Ta med de 19 første etterfulgt av utelatelsestegn og legg til siste forfatter. (Se eksempel for tidsskriftartikkel).

Henvisninger

Henvisninger

Henvisninger i teksten har to format:

Eksempler

I teksten:

Henvisning i parentes: Forfatternavn og årstall står i parentes.

(Murray, 2020)

Narrativ parentes: Forfatternavn inngår i teksten som en del av setningen og årstall følger i parentes.

Murray (2020) hevder at …

Retningslinjer for henvisninger i teksten

Retningslinjer for henvisninger

Retningslinjer for henvisninger i teksten

I teksten:

To forfattere: oppgi begge forfatternes navn.

Furseth og Everett (1997) – eller – (Furseth & Everett, 1997)

Tre forfattere eller flere: oppgi etternavn på første forfatter etterfulgt av et al. (Bare oppgi flere forfatternavn hvis to eller flere publikasjoner ellers vil få samme henvisning. Ta da med så mange forfatternavn som nødvendig for å skille henvisningene).

Cheng et al. (2004) – eller – (Cheng et al., 2004)

I referanselista:

Bruke & før siste forfatter hvis det er to til 20 forfattere.

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A.

Når det er 21 eller flere forfattere, ta med de 19 første etterfulgt av utelatelsestegn og legg til siste forfatter.

Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M. M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Agrawal, N., Ahammed, Z., Ahmad, S., Ahn, S. U., Aiola, S., Akindinov, A., Alam, S. N., Albuquerque, D. S. D., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alexandre, D., Alfaro Molina, R., Alici, A., Alkin, A., . . . Garg, K.

I teksten:

Hvis en publikasjon ikke har en forfatter, skal du oppgi tittelen og årstall. Forkort tittelen i teksten dersom den er lang. Tittel på artikkel og kapittel skrives med anførselstegn, mens tittel på bok, brosjyre eller rapport skrives i kursiv.

(Historisk riss for Vestfold, 2005)

I referanselista:

Når det ikke er en forfatter, sett tittelen i forfatterens posisjon i referansen. Tittel på bok, brosjyre eller rapport skrives i kursiv.

Historisk riss for Vestfold: Vestfolds historiske utvikling fra 10000 f. Kr og til vår egen tid. (2005) ...

Hvis en publikasjon mangler publiseringstidspunkt, bruk u.å. (uten år) både i teksten og referanselista.

I teksten:

(Trondheim kunstmuseum, u.å.)

I referanselista:

Trondheim kunstmuseum. (u.å.) ...

Flere publikasjoner fra samme forfatter utgitt samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet.

I teksten:

Hansen (2013a) og Hansen (2013b)

I referanselista:

Hansen, A. (2013a) ...

Hansen, A. (2013b) ...

Bruk alltid sidetall ved direkte sitat

… (Dalland, 2020, s. 79).

Sidetall er anbefalt ved indirekte sitat, spesielt når det hjelper leseren å finne fram i en lengre tekst, f.eks. en bok.

Sidetall kan også brukes for å vise til en spesifikk del av en kilde, spesielt når det hjelper leseren å finne fram. Når man henviser til sammenhengende tekst over flere sider, angis alltid første og siste side slik:

... (Dalland, 2020, s. 54-57).

Personlig kommunikasjon kan være telefonsamtaler, eposter og liknende. Henvis bare til personlig kommunikasjon når gjenfinnbare kilder ikke er tilgjengelige.

I teksten:

(T. K. Smith, personlig kommunikasjon, 18. april 2016) ...

I referanselista:

Henvis til personlig kommunikasjon kun i teksten. Siden innholdet ikke lar seg gjenfinne eller dokumentere, skal du ikke ta med personlig kommunikasjon i referanselista.

Når du bruker sekundærkilder, skal du nevne primærkilden og oppgi henvisning for sekundærkilden i teksten.

I teksten:

Johnson og Peters studier (1990, som referert i Wagner, 2002) ...

I referanselista:

I referanselista oppgir du sekundærkilden som du har lest.

Sitater

Sitater

Direkte sitater på mindre enn 40 ord: Integrer sitatet i teksten og marker det med anførselstegn.
​​​​Sitater på 40 ord eller mer: Skriv sitatet som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

NB! Dersom du avslutter setningen din med en kilde i parentes vil som regel punktumet komme etter parentesen. Eksempel: .... (Hansen, 2024, s. 34). Dersom du bruker et direkte sitat som er på 40 ord eller mer, og dermed havner i eget avsnitt med innrykk, settes punktumet før parentesen. Eksempel: 

Kjempespennende langt sitat på 40 ord eller mer. (Hansen, 2024, s. 35)

Eksempler på direkte sitat

Eksempler:

Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (Stene, 1999, s. 125).

Kort sitat (to forfattere): ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (Furseth & Everett, 1997, s. 141).

Kort sitat (forfatterens navn er flettet inn i teksten): Stene (1999) definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i” (s. 125).

Oppgi kilde. Bruk alltid sidetall i henvisningen ved direkte sitat.

Indirekte sitater

Indirekte sitater (parafraser)

Et indirekte sitat (en parafrase) er en omformulering av den originale teksten.

Eksempler på indirekte sitat (parafraser)

Eksempel:

Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra (s. 142).

Oppgi kilde. Sidetall er anbefalt i henvisningen ved indirekte sitat, spesielt når det hjelper leseren å finne fram i en lengre tekst, f.eks. en bok.

Mer om APA-stilen

Mer om APA-stilen

Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselista med 7. utgave av APA-stilen (APA 7th) er hentet fra nettstedet APA Style og fra American Psychological Association (2020). I tillegg bygger informasjonen på Norsk APA-manual. Manualen gir en oversikt over APA-stilen i norsk språkform basert på APA 7th, og inneholder en stor eksempelsamling.

 • American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. utg.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

APA 7 - eksempler

APA 7 - eksempler

Eksemplene nedenfor viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselista, og hvilken referansetype du bør velge ved bruk av EndNote eller Zotero.

Last ned norsk oversettelse av APA-stilen for EndNote.

I Norsk APA-manual finner du flere eksempler. 

APA 7 - eksempler

Se eksempel E-bok for elektroniske bøker.


Struktur/mal

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis aktuelt). Utgiver. DOI

Ta med DOI dersom det finnes. Oppgi DOI slik: https://...


I teksten

(Dybvig & Dybvig, 2003, s. 50)

(Goodfellow et al., 2016)

Dersom det er tre eller flere forfattere, oppgi etternavn på førsteforfatter etterfulgt av et al.


I referanselista

 • Dybvig, D. D. & Dybvig, M. (2003). Det tenkende mennesket: Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori (2. utg.). Tapir akademisk.

Ta med informasjon om utgave dersom det er kommet flere utgaver. Oppgi den utgaven du har brukt.

 • Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Edition (hvis aktuelt), DOI (hvis aktuelt).

(I EndNote-feltet DOI, skriv DOI slik: 10...).


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato

Struktur/mal

E-bok med DOI:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis aktuelt). Utgiver. DOI

Oppgi DOI slik: https://...

E-bok uten DOI:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis aktuelt). Utgiver. https://...

E-bok uten DOI, men med URL: Hvis e-bokversjonen kun er tilgjengelig via en betalingstjeneste, referer til e-boka som til trykt bok (utelat URL). Det er valgfritt å ta med ULR dersom e-boka er identisk med trykt versjon av boka.


I teksten

(Vareide, 2018, s. 166)

(Goodfellow et al., 2016, kap. 1, avsn. 3)

Dersom det er tre eller flere forfattere, oppgi etternavn på førsteforfatter etterfulgt av et al.

Hvis sidetall mangler, bruk kapittel/del og/eller avsnittsnummer i henvisningen.

​​​​​(Murray, 2011, s. 47)


I referanselista

E-bok med DOI:

 • Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.32

E-bok uten DOI:

 • Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press. https://amzn.to/2ZM5xP3

Det er tillatt å bruke forkortet URL dersom URL er lang og kompleks.

 • Murray, R. (2011). How to write a thesis (3. utg.). Open University Press.

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Edition (hvis aktuelt), DOI eller URL (hvis aktuelt).

(I EndNote-feltet DOI, skriv DOI slik: 10...).

Hvis e-boka ikke har DOI og URL ikke skal med i referansen, legg inn som «Book». Se eksempel Bok.


I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato, URL

Struktur/mal

 • Etternavn forfatter, Initial(er). (År). Tittel på kapittel. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis aktuelt, sidetall). Utgiver. DOI/URL

Ta med DOI dersom det finnes. Oppgi DOI slik: https://...

Kapittel i e-bok uten DOI, men med URL: Hvis e-bokversjonen kun er tilgjengelig via en betalingstjeneste, referer til kapittel i e-boka som til kapittel i trykt bok (utelat URL).


I teksten

(Carey & Zou, 2007)

(Aron et al., 2019)

Dersom det er tre eller flere forfattere, oppgi etternavn på førsteforfatter etterfulgt av et al.


I referanselista

 • Carey, J. R. & Zou, S. (2007). Theories of life span and aging. I P. S. Timiras (Red.), Physiological basis of aging and geriatrics (4. utg., s. 55-70). Informa Healthcare.

Ta med informasjon om utgave dersom det er kommet flere utgaver. Oppgi den utgaven du har brukt.

 • Aron, L., Botella, M. & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. I R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius & F. C. Worrell (Red.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (s. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Bokkapittel med DOI.


I EndNote

Legges inn som "Book Section". («Electronic Book Section» kan også brukes).

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Publisher, Pages, Edition (hvis aktuelt), DOI eller URL (hvis aktuelt).

(I EndNote-feltet DOI, skriv DOI slik: 10...).


I Zotero

Legges inn som Del av bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Boktittel, Utgave*, Utgiver, Dato, Sider.

Dersom du skal referere til et kapittel i en redigert bok, se eksempel bokkapittel.


Struktur/mal

 • Etternavn redaktør, Initial(er). (Red.). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis aktuelt). Utgiver. DOI/URL

Ta med DOI dersom det finnes. Oppgi DOI slik: https://...

E-bok med redaktør uten DOI, men med URL: Hvis e-bokversjonen kun er tilgjengelig via en betalingstjeneste, referer til e-boka som til trykt bok (utelat URL).


I teksten

(Fermann, 1997)


I referanselista

 • Fermann, G. (Red.). (1997). International politics of climate change: Key issues and critical actors. Scandinavian University Press.

I EndNote

Legges inn som "Edited Book".

Fyll ut feltene: Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Edition (hvis aktuelt) ), DOI eller URL (hvis aktuelt).

(I EndNote-feltet DOI, skriv DOI slik: 10...).


I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Redaktør, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato

Struktur/mal

Trykt tidsskrift:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum i kursiv(nummer), sidetall.

Ta med DOI dersom det finnes. Oppgi DOI slik: https://...

Elektronisk tidsskrift med DOI:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum i kursiv(nummer), sidetall. DOI

Oppgi DOI slik: https://...

Elektronisk tidsskrift uten DOI:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum i kursiv(nummer), sidetall. https://...

Dersom artikkelen ikke har DOI, men URL, oppgi URL. Ikke ta med URL hvis artikkelen er funnet i en abonnementsbasert database.


I teksten

(Audunson, 2016, s. 20)

(Kwan & Mapstone, 2004)

(Franzen et al., 2009, s. 17)

Dersom det er tre eller flere forfattere, oppgi etternavn på førsteforfatter etterfulgt av et al.

(Overskeid, 2019)

(Abbott, 1998)


I referanselista

Trykt tidsskrift:

 • Audunson, R. (2016). Offentlighetens akvarium. Bok og bibliotek, 83(6), 20–21.

Elektronisk tidsskrift med DOI:

 • Kwan, I. & Mapstone, J. (2004). Visibility aids for pedestrians and cyclists: A systematic review of randomised controlled trials. Accident Analysis & Prevention, 36(3), 305-312. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(03)00008-3
 • Franzen, J. L., Gingerich, P. D., Habersetzer, J., Hurum, J. H., von Koenigswald, W. & Smith, B. H. (2009). Complete primate skeleton from the middle Eocene of Messel in Germany: Morphology and paleobiology. PLoS ONE, 4(5), Artikkel e5723. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005723

Artikkelen har artikkelnummer (e-lokator) i stedet for sidetall. Bruk «Artikkel» foran artikkelnummer (e-lokator) i referansen.

Elektronisk tidsskrift uten DOI:

 • Overskeid, G. (2019). Sosial adferd hos personer med autisme: Hva betyr regelstyring? Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 46(2), 85–109. https://nta.atferd.no/loadfile.aspx?IdFile=1930
 • Abbott, A. (1998). Professionalism and the future of librarianship. Library Trends, 46(3), 430–44.

I EndNote

Legges inn som "Journal Article".

Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages eller Article Number, DOI eller URL (hvis aktuelt).

(I EndNote-feltet DOI, skriv DOI slik: 10...).


I Zotero

Legges inn som Tidsskriftsartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Volum, Nummer, Sider, Dato, DOI (foretrekkes) eller URL

Eksempel på konferansepaper publisert i bok med redaktør nedenfor. For konferansepaper publisert i tidsskrift, se eksempel tidsskriftartikkel.


Struktur/mal

 • Etternavn forfatter, Initial(er). (Utgivelsesår). Tittel på paper. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på konferanseproceedings i kursiv (sidetall). Utgiver.

I teksten

(Storleer, 2004, s. 64)


I referanselista

 • Storleer, R. (2004). The new UBiT Web: A better way to organize and retrieve information. I M. Hummelshøj (Red.), Knowledge and change: Proceedings of the 12th Nordic Conference for Information and Documentation, September 1–3, 2004, Hotel Hvide Hus, Aalborg, Denmark (s. 62–67). Royal School of Library and Information Science.

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Publisher, Pages.


I Zotero

Legges inn som Konferanseinnlegg.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Sakstittel, Utgiver, Dato, Sider.

Struktur/mal

Ta med seksjon i avisa om nødvendig for å skille mellom ulike deler eller utgaver, f.eks.: Aftenposten, Kultur.

Trykt avis:

 • Etternavn, Initial(er). (År, dato). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv, sidetall.

Avis på Internett:

 • Etternavn, Initial(er). (År, dato). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv. https://...

I teksten

(Skjeggestad, 2018)

(Knapstad, 2018)


I referanselista

Trykt avis:

 • Skjeggestad, H. (2018, 14. mai). Gi lærerne ansvaret de så gjerne vil ha. Aftenposten, Kommentar, s. 3.

Avis på Internett:

 • Knapstad, M. L. (2018, 9. mai). En jafs av Bergen. Aftenposten, A-magasinet. https://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/ngJron/en-jafs-av-bergen?

I EndNote

Legges inn som "Newspaper Article".

Fyll ut feltene: Reporter (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Newspaper, Pages (hvis trykt avis), Issue Date, URL (hvis nettavis).


I Zotero

Legges inn som Avisartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Dato, Sider.

Vær obs på at datoen skrives år, dato, måned. Blir formatet feil, må du manuelt endre det etter at du har koblet dokumentet ditt fra Zotero. Du må også legge til s. foran sidetall hvis artikkelen har sidetall.

Struktur/mal

Trykt avhandling:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på avhandling eller oppgave i kursiv [Doktorgradsavhandling]. Institusjon.

Avhandling institusjonelt arkiv:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på avhandling eller oppgave i kursiv [Doktorgradsavhandling, Institusjon]. Navn på arkiv. https://...

Dersom du skal referere til en masteroppgave, erstatt beskrivelse [Doktorgradsavhandling] med [Masteroppgave].


I teksten

(Listhaug, 2015, s. 28)

(Jerpseth, 2017, s. 40)


I referanselista

Trykt avhandling:

 • Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian [Doktorgradsavhandling]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Avhandling i institusjonelt arkiv:

 • Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. DUO Vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Trykt avhandling: Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published (institusjon), Thesis Type.

Avhandling i arkiv: Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, University, Thesis Type, Name of Database, URL.


I Zotero

Legges inn som Avhandling.

Trykt avhandling: Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Type, Universitet, Dato

Avhandling i arkiv: Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Type, Universitet, Dato, URL, Arkiv

Struktur/mal

 • NOU år: nummer. (År). Tittel i kursiv. Utgiver. NOU år: nummer. (År). Tittel i kursiv. Utgiver. https://...

I teksten

(NOU 2010: 13)

(NOU 2015: 7, s. 18)


I referanselista

 • NOU 2010: 13. (2010). Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartementet.
 • NOU 2015: 7. (2015). Assimilering og motstand: Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-7/id2414316/

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Publisher, URL.


I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (legg inn NOU år: nummer), Dato, Utgiver, URL

Struktur/mal

 • Meldingsnummer (sesjon). Tittel i kursiv. Departement. https://...

I teksten

(Meld. St. 29 (2012–2013))

Bruk betegnelsen St.meld. på meldinger som er lagt fram før oktober 2009, f.eks. St.meld. nr. 30 (2008-2009).


I referanselista

 • Meld. St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (legg inn meldingsnummer (sesjon) som forfatter med et komma til slutt), Title, Publisher, URL.


I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Meldingsnummer, skriv alt i ett felt), Utgiver, Dato, URL

Norsk tekst: Fjern året i referanselista og i tekst etter at du har koblet dokumentet ditt fra Zotero.

Struktur/mal

 • Korttittel. (År). Tittel i kursiv (datokode). Nettstedets navn. https://...

I teksten

(Åndsverkloven, 2018)

(Åndsverkloven, 2018, § 2)

(Psykisk helsevernforskriften, 2011, § 2)

Ta med paragraf i henvisningen i teksten ved behov.


I referanselista

Lov:

 • Åndsverkloven. (2018). Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (LOV-2018-06-15-40). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40

Forskrift:

 • Psykisk helsevernforskriften. (2011). Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (FOR-2011-12-16-1258). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1258

Bruk Lovdata (https://lovdata.no) for å finne korttittel og datokode til loven eller forskriften. Klikk på «del dokument» øverst til høyre i Lovdata for å finne en kort URL til loven eller forskriften.


I EndNote

(tilpasset EndNote-stil for norsk APA)

Legges inn som "Legal Rule or Regulation".

Fyll ut feltene: Author (korttittelen til loven eller forskriften med et komma til slutt), Year, Title (full tittel), Publisher, Rule Number (datokode), URL.


I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (skriv korttittelen til loven/forskriften), Utgave, Utgiver, Dato, URL

Struktur/mal

 • Organisasjon. (År). Tittel på standard i kursiv (Standard nr.). https://...

I teksten

(International Organization for Standardization, 2005)


I referanselista

 • International Organization for Standardization. (2005). Industrial sewing machines: Safety requirements for sewing machines, units and systems (ISO Standard nr. 10821:2005). http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=113554

I EndNote

Legges inn som "Report".

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet), Year, Title, Report Number, URL.


I Zotero

Legges inn som Rapport.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Rapportnummer, Institusjon, Dato, URL

Struktur/mal

 • Etternavn oppfinner, Initial(er). (År patentert). Tittel på patent i kursiv (Patentkode). Byrå. https://...

URL til patentet er valgfritt, men kan tas med hvis tilgjengelig.


I teksten

(Boldt, 2021)


I referanselista

 • Boldt, N. (2021). Sykkelhenger med beskyttelseselement (NO/EP3450282). Patentstyret. https://search.patentstyret.no/Patent/EP3450282/NO_EP3450282?caseIndex=0

I EndNote

Legges inn som "Patent".

Fyll ut feltene: Inventor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Issuing Organization (med et komma etter organisasjonsnavnet), Patent Number, URL - hvis aktuelt.

Struktur/mal

Trykt rapport:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på rapport i kursiv (Rapport nr.). Utgiver.

Elektronisk rapport:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på rapport i kursiv (Rapport nr.). Utgiver. https://...

I teksten

(Holm, 2016)

(Bergan, 2017, s. 15)


I referanselista

Trykt rapport:

 • Holm, A. (2016). Nye standarder i gamle bygg (NIBR-rapport 2016:14). By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Elektronisk rapport:

 • Bergan, M. A. (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392). Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2485755

I EndNote

Legges inn som "Report"

Trykt rapport: Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher (med et komma til slutt), Report Number.

Elektronisk rapport: Fyll ut feltene Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher (med et komma til slutt), Report Number, URL.


I Zotero

Legges inn som Rapport.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Rapportnummer, Institusjon, Dato, URL

Struktur/mal

 • Etternavn, Initial(er). (År, dato). Tittel i kursiv. Nettstedets navn. https://...

Oppgi tidspunkt for siste oppdatering av innholdet. Dersom du ikke har informasjon om siste oppdatering, oppgi tidspunkt for publisering. Hvis det mangler informasjon om både oppdateringstidspunkt og publiseringstidspunkt, bruk: u.å. (u.å. betyr uten år).

Hentet dato (lesedato) er kun nødvendig hvis innholdet på nettsiden blir hyppig endret og nettsiden ikke blir arkivert. Oppgi i så fall lesedato slik: Hentet 20. mai 2018 fra https://...


I teksten

(Vinther, 2016, avsn. 3)


I referanselista

 • Vinther, T. (2016, 11. januar). Fusk og plagiering. De nasjonale forskningsetiske komiteene. https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher (nettstedets navn), Last Update Date (hvis dato er oppgitt i tillegg til år), URL.

(Fyll også ut Access Date hvis lesedato skal med).


I Zotero

Legges inn som Nettside.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel, Dato, URL

Vær obs på at datoen skrives år, dato, måned. Blir formatet feil, må du manuelt endre det etter at du har koblet dokumentet ditt fra Zotero.

Finner du ikke valgmuligheten Nettside? Velg noe annet f.eks. bok. Når du klikker på type igjen, skal Nettside dukke opp i listen.

Struktur/mal

 • Organisasjon eller Institusjon. (År, dato). Tittel i kursiv. Nettstedets navn. https://...

Oppgi tidspunkt for siste oppdatering av innholdet. Dersom du ikke har informasjon om siste oppdatering, oppgi tidspunkt for publisering. Hvis det mangler informasjon om både oppdateringstidspunkt og publiseringstidspunkt, bruk: u.å. (u.å. betyr uten år).

Dersom forfatter og nettstedets navn er det samme, utelat nettstedets navn.

Hentet dato (lesedato) er kun nødvendig hvis innholdet på nettsiden blir hyppig endret og nettsiden ikke blir arkivert. Oppgi i så fall lesedato slik: Hentet 20. mai 2018 fra https://...


I teksten

(Helsedirektoratet, 2016, pkt. 3)


I referanselista

 • Helsedirektoratet. (2016, 24. oktober). Kostrådene. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen

Nettstedets navn er utelatt, siden det er det samme som forfatter.


I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet), Year, Title, Publisher (nettstedets navn), Last Update Date (hvis dato er oppgitt i tillegg til år), URL.

(Fyll også ut Access Date hvis lesedato skal med).


I Zotero

Legges inn som Nettside.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Organisasjonsnavnet), Nettstedets tittel, Dato, URL

Vær obs på at datoen skrives år, dato, måned. Blir formatet feil, må du manuelt endre det etter at du har koblet dokumentet ditt fra Zotero.

Se eksempel bokkapittel for innførsel i trykt oppslagsverk.


Struktur/mal

Med forfatter:

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på innførsel. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv (Utgave – hvis aktuelt, sidetall). Utgiver. https://...

Uten forfatter:

 • Tittel på innførsel. (År). I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv (Utgave – hvis aktuelt, sidetall). Utgiver. https://...

I teksten

Med forfatter:

(Berg, 2016)

Uten forfatter:

(“Tautersau”, u.å.)


I referanselista

Med forfatter:

 • Berg, O. T. (2019, 10. mai). Stemmerett. I Store norske leksikon. https://snl.no/.versionview/948786

Oppgi sist oppdatert dato for artikkel i Store norske leksikon, og henvis til den arkiverte versjonen av siden. Velg «se alle endringer» for å finne URL til den arkiverte versjonen.

Uten forfatter:

 • Tautersau. (2020, 6. mars). I Wikipedia. https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Tautersau&oldid=20248953

Oppgi sist oppdatert dato for artikkel i Wikipedia, og henvis til den arkiverte versjonen av siden. Velg «Vis historikk» på siden, og klikk på tidspunkt for versjonen for å finne URL til den arkiverte versjonen.


I EndNote

(tilpasset EndNote-stil for norsk APA)

Legges inn som "Encyclopedia".

Fyll ut feltene: Author (hvis innførselen har forfatter), Year, Title, Editor (hvis aktuelt), Encyclopedia Title, Edition (hvis aktuelt), Publisher (hvis aktuelt), Pages (hvis aktuelt), Date (hvis dato er oppgitt i tillegg til år), URL.

(Fyll også ut feltet Access Date hvis lesedato skal med).


In Zotero

Add as Encyclopedia Article

Fill in the fields: Title, Author, Editor (if applicable), Encyclopedia, Edition (if applicable), Publisher (if applicable), Pages (if applicable), Date, URL.

Struktur/mal

 • Etternavn, Initial(er). (År, dato publisert). Tittel på blogginnlegg. Bloggens tittel i kursiv. https://....

I teksten

(Chaffey, 2016)


I referanselista

 • Chaffey, P. (2016, 24. november). Flere kommuner sier ja. Chaffeys blogg. https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html

I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title of Entry, Title of WebLog, Date, URL.


In Zotero

Add as Blog Post.

Fill in the fields: Title, Author, Blog Title, Date, URL

Please note that the date should be written year, date, month. If the format is wrong, you must manually change the date after the document has been disconnected from Zotero.

Struktur/mal

Film:

 • Hovedansvarlig(e) for filmen. (Funksjon). (År). Filmens tittel i kursiv [Beskrivelse]. Filmstudio. https://...

Regissøren krediteres som hovedansvarlig for filmen. Dersom regissør ikke er oppgitt, velg andre i tilsvarende roller.

TV-serie:

 • Hovedansvarlig(e) for TV-serien. (Funksjon). (År). TV-seriens tittel i kursiv [Beskrivelse]. Utgiver. https://...

Produsenten krediteres som hovedansvarlig for TV-serien. 


I teksten

(Hitchcock, 1958)

(Magnus, 2011–2017)


I referanselista

Film:

 • Hitchcock, A. (Regissør). (1958). Vertigo [Film]. Paramount.

TV-serie:

 • Magnus, M. (Produsent). (2011–2017). Skam [TV-serie]. NRK. https://tv.nrk.no/serie/skam 

I EndNote

Legges inn som «Film or Broadcast».

Fyll ut feltene: Director (se eksempel nedenfor), Year Released, Title, Distributor, Medium, URL (hvis aktuelt).

Bruk to komma etter etternavn når funksjon er inkludert i Director-feltet. Eksempel Director-felt: Hitchcock,, A. (Regissør)


In Zotero

Add as Film.

Fill in the fields: Tittel, Director, Distributor, Date, Format, URL (if applicable)

Add the person’s role after the first name e.g. Magnus, M. (Producer) or Hitchcock, A. (Director)

Struktur/mal

 • Ansvarlig person eller institusjon [brukernavn]. (År, dato publisert). Tittel i kursiv [Video]. Utgiver. https://...

Person eller gruppe som lastet opp videoen krediteres som ansvarlig selv om det er andre som har laget videoen. Finn permanent URL ved å klikke på Del.


I teksten

(Bane Knight, 2013)


I referanselista

 • Bane Knight. (2013, 29. november). Lady Gaga & Elton John #ARTPOP 720pHD [Video]. YouTube. https://youtu.be/jKAA_INzDGo

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene: Author (med et komma slutt hvis ikke ordinært personnavn), Year, Title, Date, Type, Publisher, URL.


In Zotero

Add as Video Recording

Fill in the fields: Title, Director (The channel name), Format (e.g., Video), Studio (e.g., YouTube), Date, URL

Please note that the date should be written year, date, month. If the format is wrong, you must manually change the date after the document has been disconnected from Zotero.

Se eksempel Reproduksjon av bilde, figur og tabell hvis du vil gjenbruke et bilde i teksten din.

Bruk malen nedenfor ved omtale av et bilde.

Struktur/mal

 • Etternavn kunstner, Initial(er). (År). Tittel på verk i kursiv [Beskrivelse]. Institusjon, Sted.
 • Etternavn kunstner, Initial(er). (År). Tittel på verk i kursiv [Beskrivelse]. Institusjon, Sted. https://...

Bilde som er tilgjengelig på museets nettside.


I teksten

(Sitter, 1972)


I referanselista

 • Sitter, I. (1972). Knugende masser [Maleri]. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/MS-00137-1988

I EndNote

Legges inn som "Artwork".

Fyll ut feltene: Artist, Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Work, URL (hvis tilgjengelig).


In Zotero

Add as Artwork.

Fill in the fields: Title, Artist, Medium (type of artwork), Archive, Date, URL

Dersom du gjenbruker et bilde, en figur eller en tabell fra en annen kilde i teksten din, skal du lage en forklarende opphavsrettsnotis. Det kan også være nødvendig å innhente tillatelse til gjenbruk fra rettighetshaver. Se Norsk APA-manual, s 67.

Opphavsrettsnotisen blir brukt i stedet for en forfatter-år henvisning i teksten. Det skal dessuten være en innførsel i referanselista.

Nummerer figurer (figurer og andre illustrasjoner) og tabeller i teksten og gi dem en kort tittel.


Struktur/mal (opphavsrettsnotis)

Fra Tittel, av Forfatter, År, Utgiver (URL). Copyright opplysning

Bearbeidet fra Tittel, av Forfatter, År, Utgiver (URL). Copyright opplysning

Bruk "Bearbeidet fra" hvis du har bearbeidet bildet, figuren eller tabellen.

Forenklet mal. Formatet er avhengig av type kilde, se eksempler nedenfor.


I teksten (opphavsrettsnotis)

Gjenbruk av figur fra bok (Creative Commons-lisens):

Fra På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis (s. 44), av T. Klemp, V. Nilssen, E. Strømman og C. F. Dons, 2016, Cappelen Damm (https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/4). CC BY 4.0.

Gjenbruk av figur fra tidsskriftartikkel (utgiver tillater gjenbruk i akademiske oppgaver):

Fra «Social media: A contextual framework to guide research and practice,» av L. A. McFarland og R. E. Ployhart, 2015, Journal of Applied Psychology100, s. 1656 (https://doi.org/10.1037/a0039244). Copyright 2015 ved the American Psychological Association.

Gjenbruk av bilde fra Flickr (Creative Commons-lisens):

Fra Lava [Fotografi], av Denali National Park and Preserve, 2013, Flickr (https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/). CC BY 2.0.


I referanselista

 • Denali National Park and Preserve. (2013). Lava [Fotografi]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/
 • Klemp, T., Nilssen, V., Strømman, E. & Dons, C. F. (2016). På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/4
 • McFarland, L. A. & Ployhart, R. E. (2015). Social media: A contextual framework to guide research and practice. Journal of Applied Psychology, 100, 1653–1677. https://doi.org/10.1037/a0039244

Sjekk med emneansvarlig om det er greit å bruke forelesningsmateriell som kilde i oppgaven din.

Noen kilder er ikke tilgjengelig for alle, f.eks. forelesningsmateriell på en læringsplattform. Hvis leserne du skriver for, kan få tak i kilden, kan du bruke malen nedenfor. Hvis leserne ikke kan få tak i kilden, kan du henvise til kilden som personlig kommunikasjon.


Struktur/mal

Forelesningsmateriell (powerpoint-presentasjon)

 • Etternavn, Initial(er). (År). Tittel i kursiv [Lysarkpresentasjon]. Utgiver. https://...

I teksten

(Melheim, u.å.)

(Melheim, u.å., lysark 33)


I referanselista

 • Melheim, B. G. (u.å.). Helsefremmende sykepleie [Lysarkpresentasjon]. Canvas. https://hvl.instructure.com/

Hvis forelesningsmateriellet er på en læringsplattform, oppgi navn på plattformen og URL til innloggingssiden. (u.å. = uten år blir brukt fordi årstall er ukjent).


I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher (nettstedets navn), Description, URL.


In Zotero

Add as Web Page.

Fill in the fields: Title, Author, Website Title, Website Type (Type of lecture notes e.g., PowerPoint slides), Date, URL

Struktur/mal

Podkast-episode:

Forfatter/vert (Programleder(e)). (År, dato). Episodetittel [Audiopodkast-episode]. I Serietittel i kursiv. Utgiver. URL

Podkast-serie:

Forfatter/vert (Programleder(e)). (År). Serietittel i kursiv [Audiopodkast]. Utgiver. URL


I teksten

(Forfatter/vert Etternavn, År)

(Rønneberg, 2020)


I referanselista

Rønneberg, K. (Programleder). (2020, 11. februar). Norske influensere: Er bransjen i ferd med å bli voksen? [Audiopodkast]. I Forklart. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/podkast/ap/episode/118655

Flesvig, H. & Niva, M. (Programledere). (2019-nåtid). Friminutt med Herman og Mikkel [Audiopodkast]. NRK. https://radio.nrk.no/podkast/friminutt_med_herman_og_mikkel

 


I EndNote

Legges inn som "Podcast"

Fyll ut feltene: Author (Skriv etternavn,, initial(er) fornavn. (Programleder) f.eks. Rønneberg,, K. (Programleder)), Year, Title of podcast, Title of Show, Publisher, Date, URL


In Zotero

Legges inn som Radiosending

Fyll ut feltene: Tittel, Instruktør, Program Tittel, Nettverk (skriv utgiver her), Dato, URL

Vær obs på at du må manualt endre instruktør til Programleder i referanselisten etter at du har koblet Zotero fra dokumentet ditt.

En KI-generert tekst er ikke mulig for andre å gjenskape. I teksten din bør du beskrive hvordan du har brukt verktøyet, og du bør gjengi det du skrev inn i chatten. Dersom du har et langt svar fra chatten, bør du legge dette ved oppgaven som vedlegg.

 

Se mer i den norske APA-manualen og på APA sin blogg "How to cite ChatGPT"


Struktur/mal

Rettighetshaver/ firma. (År) Tittel på programvare (versjon) i kursiv [Stor språkmodell]. URL


I teksten

(OpenAI, 2023)


I referanselista

OpenAI (2023) ChatGPT (22. august-versjon) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com


I EndNote

Legges inn som "Dataaset".

Fyll ut feltene: Investigators, Year, Title, Version, Datatype, URL.

 


In Zotero

Legges inn som "Programvare"

Fyll inn feltene: Title, Programmer, Version, Date, System, Company/Publisher (kutt utgiver dersom det er det samme som programmerer (rettighetshaver/firma), URL


 


NB! Viktig informasjon

Vær oppmerksom på at tekster generert av kunstig intelligens, for eksempel i form av store språkmodeller, er forbundet med etiske problemstillinger, og at bruk i studiesammenheng kan komme inn under bestemmelser om fusk og plagiering. Undersøk hva som er tillatt ved ditt studium hvis du vurderer å benytte en slik tjeneste.

 • Carey, J. R. & Zou, S. (2007). Theories of life span and aging. I P. S. Timiras (Red.), Physiological basis of aging and geriatrics (4. utg., s. 55-70). Informa Healthcare.
 • Dybvig, D. D. & Dybvig, M. (2003). Det tenkende mennesket: Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori (2. utg.). Tapir akademisk.
 • Kwan, I. & Mapstone, J. (2004). Visibility aids for pedestrians and cyclists: A systematic review of randomised controlled trials. Accident Analysis & Prevention, 36(3), 305-312. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(03)00008-3