Chicago B

Referansestilen Chicago B (forfatter-år-stil)

Chicago referansestil finnes i to varianter:

 • Chicago A - fotnote med litteraturliste (bibliografi). 
 • Chicago B - forfatter-år. 

Nåværende versjon av stilen er Chicago 17th.

Om Chicago B (forfatter-år-stil)

Chicago B-stilen er mest vanlig innen samfunnsvitenskapene. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven.

Referanseliste

Når du skriver en referanseliste, må du huske:

 • ordne lista alfabetisk etter etternavn
 • utgivelsesår skal stå rett etter forfatternavn
 • alle kilder skal i én og samme liste (den skal ikke inndeles etter bøker, artikler, nettsider osv.)
 • referanselista starter på en ny side. Bruk Referanseliste eller Litteraturliste som overskrift
 • referansene skal ha innrykk i referanselista (kun forfatternavnet skal stå ut mot margen)
 • når det er fire eller flere forfattere av en artikkel, oppgis bare den første, etterfulgt av et al. ("med flere") i henvisningene i teksten (eks. Cheng et al.). I referanselista oppgis opp til ti forfattere. Dersom det er mer enn ti forfattere oppgis de syv første i referanselista, etterfulgt av et al.
 • bruke kursiv på
  • navn på tidsskrift
  • boktittel
 • ved sekundærkilder skal du oppgi begge kildene i lista

Personlig kommunikasjon i Chicago-stilen

I Chicago-stilen skal ikke personlig kommunikasjon inkluderes i referanselista, da denne informasjonen ikke kan hentes frem igjen. Personlig kommunikasjon er samtaler, e-post, telefonsamtaler o.l. Husk å alltid innhente samtykke fra samtalepartneren før du refererer til ham/henne. Henvis til personlig kommunikasjon i teksten. Du bør inkludere navn og tittel/rolle til samtalepartneren, dato for kommunikasjonen og i hvilken kontekst kommunikasjonen fant sted.

ChatGPT og kunstig intelligens

Husk å følge retningslinjer om tillatte verktøy. Vær oppmerksom på at ChatGPT og andre verktøy basert på kunstig intelligens ikke alltid tillates ved eksamen og andre arbeidskrav. Sjekk hva ditt fakultet/ institutt anbefaler. 

Chicago-stilen anbefaler at henvisninger til ChatGPT legges i en fotnote, og behandles på lik linje med personlig kommunikasjon. Personlig kommunikasjon, og tekstgenerering via ChatGPT, kan ikke gjenfinnes, og det skal derfor ikke gjengis i litteraturlisten.

Chicago-stil i teksten

Når du skriver teksten, må du huske:

 • når det er fire eller flere forfattere, oppgis bare første forfatters etternavn samt «et al.» i henvisningene i teksten (eks. Cheng et al.) 
 • ved sekundærkilder skal du oppgi begge kildene i teksten: Johnson og Peters studier (1939, referert i Wagner 1982, 207)
 • flere publikasjoner fra samme forfatter utgitt samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. inntil årstallet: Hansen (1988a) og Hansen (1988b)
 • hvis et arbeid ikke har en forfatter, eller hvis forfatteren er anonym, skal du oppgi tittelen.
 • publikasjon med flere forfattere som blir referert til flere ganger
  • 2 eller 3 forfattere: oppgi begge forfatternes navn hver gang du siterer dem. Eksempler: (Furseth og Everett 1997), (Reve, Lensberg og Grønhaug 1992)
  • 4 eller flere forfattere: oppgi kun etternavn på første forfatter etterfulgt av et al. Eksempel: Cheng et al. (2004) 
 • bruke sidetall:
  • når du refererer til stoff fra bestemte side(r)/paragrafer/seksjoner i en publikasjon – selv om det ikke er direkte sitat.

Henvisninger

Eksempel henvisning

Eksempel henvisning

Forskere som Warwick (1992), Alt og King (1994) og Warwick og Easton (1992) finner at…

Sitater

Sitater

Sitater skal markeres tydelig i teksten. Korte sitater integreres i teksten og markeres med anførselstegn. Sitater som er lengre enn én setning bør stå i eget avsnitt med innrykk i teksten, uten anførselstegn. Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives i parentes umiddelbart etter sitatet.

Eksempel sitater

Eksempler på sitat

 • Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider.” (Stene 1999, 125).
 • Forfatterens navn er flettet inn i teksten: Stene (1999) definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider” (125).
 • Kilde med 2-3 forfattere: ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (Furseth og Everett 1997, 141).
 • Kilde med 4 eller flere forfattere: (Wakefield et al. 1998)

Indirekte sitat

Indirekte sitat (parafraser)

Et indirekte sitat er en omformulering av den originale teksten.

Eksempel indirekte sitat

Eksempel indirekte sitat

Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra (142).

Mer om Chicago B

Mer om Chicago B-stilen

Opplysningene om hvordan du bruker Chicago B er basert på Chicago versjon 17. Du finner mer informasjon i The Chicago Manual of Style (2017). NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr nyeste utgave av manualen for studenter og ansatte ved NTNU (husk VPN hvis du ikke er på campus).

Chicago B - eksempler

Chicago B - eksempler

Eksemplene nedenfor viser hvordan du skriver referanser i teksten og i referanselista, og hvilken referansetype du bør velge ved bruk av EndNote.

Du finner mer informasjon og flere eksempler i The Chicago Manual of Style, (husk VPN hvis du ikke er på campus). Eksemplene er basert på Chicago versjon 17.

Last ned norsk oversettelse av Chicago B-stilen for EndNote.

Chicago B - eksempler

Struktur/mal trykt bok

En forfatter: 

 • Etternavn, Fornavn. År. Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

Flere forfattere:

 • Etternavn, Fornavn og Fornavn Etternavn. År. Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

Struktur/mal e-bok

Hvis det er en e-bok, bør URL, DOI eller navnet på databasen være med. Evt. format om det er aktuelt,

 • Etternavn, Fornavn. År. Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver. URL/DOI/database/format.

I teksten

En forfatter:

(Fedorak 2000)

Flere forfattere:

(Dybvig og Dybvig 2003, 50)


I referanselista trykt bok

En forfatter:

 • Fedorak, Shirley. 2000. Popular culture: the culture of everyday life. Toronto: University of Toronto Press.

Flere forfattere:

 • Dybvig, Dagfinn D. og Magne Dybvig. 2003. Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

I referanselista e-bok

 • Cheetham, Mark. Landscape into Eco Art: Articulations of Nature Since the ’60s. University Park: Penn State University Press, 2018. EBSCOhost Ebook Super Collection - Austria.

I EndNote

Bok: Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher

E-bok: Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, URL.


I Zotero

Bok: Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato

E-bok: 

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato, URL

Struktur/mal

 • Etternavn forfatter, Fornavn. År. "Tittel på kapittel." I Tittel på bok i kursiv, redigert av bokens redaktør(er), sidetall. Utgave. Sted: Utgiver.

I teksten

(Thorsrud og Emery 2015)


I referanselista

 • Thorsrud, Einar og Fred E. Emery. 2015. "Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjektet." I Veivisere i norsk organisasjonsforskning: organisasjonsfaglig kanon, redigert av Jan Erik Karlsen, 88-103. Bergen: Fagbokforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book title, Place published, Publisher, Pages.


I Zotero

Legges inn som Del av bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Boktittel, Utgave*, Utgiver, Dato, Sider.

Struktur/mal

 • Etternavn, Fornavn, red. År. Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

I teksten

(Fermann 1997)


I referanselista

 • Fermann, Gunnar, red. 1997. International politics of climate change: key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.

I EndNote

Legges inn som "Edited Book".

Fyll ut feltene: Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place published, Publisher.


I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Redaktør, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato

Hvis det er en elektronisk artikkel, bør DOI være med. DOI skal føres på formen https://doi.org/... . Dersom DOI ikke er tilgjengelig, kan URL eller navn på database benyttes.


Struktur/mal

 • Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på artikkel." Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer): sidetall. DOI.

Dersom du ikke finner DOI i tidsskriftartikkelen, oppgi URL:

 • Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på artikkel." Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer): sidetall. Hentet dato. URL.

I teksten

(Kwan og Mapstone 2004, 309)


I referanselista

 • Kwan, Irene, og James Mapstone. "Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials." Accident Analysis & Prevention 36, nr. 3 (2004): 305-12. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(03)00008-3.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal Article". 

Artikkel hentet fra internett: Legges inn som "Electronic Article".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI (eller evt URL hvis hentet fra internett, men DOI er å foretrekke).


I Zotero

Legges inn som Tidsskriftsartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Volum, Nummer, Sider, Dato, DOI (foretrekkes) eller URL

Struktur/mal

Konferansebidrag utgitt i bok: ​​​​​

Behandles som kapittel i bok med redaktør(-er).

 • Etternavn forfatter, fornavn. År. "Tittel på konferansepaper." I Tittel på bok i kursiv, redigert av bokens redaktør(er), sidetall. Sted: Utgiver.

Konferansebidrag utgitt i et tidsskrift:

Behandles som tidsskriftsartikkel.

Hvis det finnes et DOI-nummer, skal det være med. DOI føres på formen https://doi.org/... . Dersom DOI ikke er tilgjengelig, kan URL eller navn på database benyttes.

Upublisert konferansebidrag:

Type konferansebidrag inkluderes etter tittelen (f.eks. paper eller poster). Navn på konferansen, samt sted, dato inkluderes etter type. Inkluder også URL hvis tilgjengelig.

Hvis det er et konferansebidrag som ikke er publisert er det ikke alltid naturlig å ta det med i referanselista. Her må man bruke skjønn.


I teksten

(Nørvåg 2003, 519)


I referanselista

 • Nørvåg, Kjetil. 2003. "Space-Efficient Support for Temporal Text Indexing in a Document Archive Context." I Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003 Trondheim, Norway, August 17-22, 2003 Proceedings, redigert av Traugott Koch og Ingeborg Torvik Sølvberg, 511-522. Berlin: Springer.
 • Hjelseth, Arve. "Norway: Inclusion, Exclusion and Modernization". Paper presentert ved Nordic Football Conference, University of Jyväskylä 11-12. mai 2022.

I EndNote

Er bidraget utgitt i en bok. Legg inn som "Book Section".

Er bidraget utgitt i et tidsskrift. Legg inn som "Journal Article".

Er bidraget upublisert. Legg inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Conference Name, Conference Location.


I Zotero

Legges inn som Konferanseinnlegg.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Sakstittel, Utgiver, Dato, Sider

Hvis man ønsker å ha med avisartikler i referanselisten, skal årstall gjentas for å unngå evt. sammenblanding. Hvis avisartikkelen er usignert, settes avisnavnet som forfatter.


Struktur/mal

 • Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på artikkel". Navn på avis i kursiv, dato, år, sidetall. Avisnavn. "Tittel på artikkel". Dato, år, sidetall.
 • Avisnavn. "Tittel på artikkel". Dato, år, sidetall.

I teksten

(Ringen 2004)

(Adresseavisen 2022)


I referanselista

 • Ringen, Stein. 2004. "La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre". Aftenposten, 25. mars, 2004.
 • Adresseavisen. 2022. "Ice bygger det tredje mobilnettet". 5. juli, 2022, 14.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper Article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, og Issue date.


I Zotero

Legges inn som Avisartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Dato, Sider

Vær obs på at datoen skrives år, dato, måned. Blir formatet feil, må du manuelt endre det etter at du har koblet dokumentet ditt fra Zotero. Du må også legge til s. foran sidetall hvis artikkelen har sidetall.

Hvis man ønsker å ha med avisartikler i referanselisten, skal årstall gjentas for å unngå evt. sammenblanding. Hvis avisartikkelen er usignert, settes avisnavnet som forfatter.


Struktur/mal

 • Forfatternavn. År. "Tittel på artikkel" Navn på avis i kursiv, dato, år. Hentet dato. URL.

I teksten

(Ringen 2004)


I referanselista

 • Ringen, Stein. 2004. "La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre" Aftenposten.no, 25. mars, 2004. Hentet 24. november 2016. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/La-ikke-Erna-Solberg-rasere-det-lokale-folkestyre-512300b.html.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper Article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, Issue date og URL.

Struktur/mal

 • Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på avhandling eller oppgave." Type avhandling/oppgave, Institusjon.

I teksten

En forfatter:

(Hasund 2003, 45)

Flere forfattere:

(Berg og Kornstad 2013, 34)


I referanselista

En forfatter:

 • Hasund, Ingrid Kristine. 2003. "The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language: a corpus-based, cross-linguistic study." Dr.art. avhandling, Universitetet i Bergen.

Flere forfattere:

 • Berg, Stig Rune og Heming Kornstad. 2013. "Prosjektlederes valg av lederrolle i tverrfaglige prosjekter." Masteroppgave, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Hentet 21. november 2016. http://hdl.handle.net/11250/148928.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Degree (her legges også institusjonen inn).

Struktur/mal

 • Departement eller utvalg. År. Tittel i kursiv. Dokumentnummer – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

I teksten

(Helse- og omsorgsdepartementet 2010)

(Helse- og omsorgsdepartementet 2013)

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016)


I referanselista

 • Helse- og omsorgsdepartementet. 2010. Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. NOU 2010: 13. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.
 • Helse- og omsorgsdepartementet. 2013. Morgendagens omsorg. Meld. St. 29 (2012–2013). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2016. Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Meld. St. 27 (2015-2016). Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hentet 20. oktober 2016.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/. 

I EndNote

Legges inn som "Government Document".

Fyll ut feltene: Author (legg inn navnet på NOU/St. meld nr med komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.


I Zotero

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (legg inn NOU år: nummer), Dato, Utgiver, URL

Struktur/mal

Rapporter, pamfletter o.l. behandles for det meste som bøker.

 • Etternavn, fornavn. År. Rapporttittel. Rapportserietittel og nummer. Sted: Utgiver. Hentet dato. URL 

I teksten

(Bø og Håland 2016)


I referanselista

 • Bø, Tor Petter og Inger Håland. 2016. Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016. SSB-rapporter 2016/33. Oslo: SSB. Hentet 2. desember 2016. http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/285538?_ts=15890976618. 

I EndNote

Fra internett. Legges inn som: "Electronic Book"

Trykt rapport. Legges inn som "Book" eller "Edited Book".

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Secondary title (serietittel for rapporten), Publisher, Volume og URL.

Struktur/mal

I Chicago-stilen er det ikke vanlig å oppgi lover i referanselisten, du henviser kun i løpende tekst. Bruk gjerne korttittelen istedenfor full tittel dersom det ikke er sentralt å få med full tittel eller sanksjonsdato. Vær presis; er det flere lover med samme navn, ta med årstall.

Struktur/mal

 • Etternavn, fornavn. År. "Tittel." Hentet dato. URL.

I teksten

(Fugelsnes 2004)


I referanselista

 • Fugelsnes, Elin. 2004. "Oppvarmet støv kan gi økte helseplager." Hentet 1. april 2004. http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32.

I EndNote

Legges inn som: "Web Page"

Fyll ut feltene: Author (trykk enter mellom hvert navn hvis flere, hvis institusjonsnavn skriv komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Last Update Date, Access year, URL.


I Zotero

Legges inn som "Nettside".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel, Dato, URL, Lest

Struktur/mal

 • Den som er ansvarlig/Organisasjon navn. År. "Tittel." Hentet dato. URL.

I teksten

(NTNU Vitenskapsmuseet 2016)


I referanselista

 • NTNU Vitenskapsmuseet. 2016. "Ringve botaniske hage." Hentet 20. oktober 2016. https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage.

I EndNote

Legges inn som: "Web Page"

Fyll ut feltene: Author (trykk enter mellom hvert navn hvis flere, hvis institusjonsnavn skriv komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Access Date, Access year, URL.


I Zotero

Legges inn som "Nettside".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Organisasjonsnavnet), Nettstedets tittel, Dato, URL, Lest

 

Structure/template

 • Surname, First name. Year. "Title of the Blog post". Title of the blog in italics, date, year. Accessed date. URL.

In text

(Chaffey 2016)


In a reference list

 • Chaffey, Paul. 2016. "Flere kommuner sier ja". Chaffeys blogg, 24. november, 2016. Accessed 2 December 2016. https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html.

In EndNote

Add as: "Blog"

Fill out the fields: Author, Year, Title of Entry, Access year, Date, URL.

I Chicago-stilen er det ikke vanlig å oppgi artikler fra oppslagsverk i referanselisten, det er mest vanlig å kun henvise i løpende tekst, eksempel: Ifølge Wikipedias artikkel om aksjeselskap skal et selskaps styre ha minst tre medlemmer, dersom aksjekapitalen til selskapet er 3 millioner kroner eller mer.

Hvis det er en signert artikkel fra et velrennomert oppslagsverk (snl f.eks.), kan man føre referansen tilsvarende som kapittel i redigert (e-)bok.


Struktur/mal

Dersom du ønsker å ta med artikler fra oppslagsverk i referanselisten, kan du følge denne malen:

Trykt oppslagsverk:

Uten forfatter:

 • Navn på oppslagsverk. År. s.v. "Tittel på artikkel." Utgave. Bind nr. Sted: Utgiver.

Med forfatter: 

 • Etternavn, Fornavn. År. s.v. "Tittel på artikkel." I Tittel på oppslagsverk. Sted: Utgiver.

Online oppslagsverk:

 • Etternavn, Fornavn. År. "Tittel på artikkel." I Tittel på oppslagsverk. Utgiver. Publikasjonsdato eller oppdateringsdato. [hvis dette ikke er tilgjengelig, ta med lesedato]. DOI eller stabil URL.

I teksten

Med forfatter:

(Howitt 1987)


I referanselista

Med forfatter: 

 • Howitt, Peter. 1987. "Money illusion." I The New Palgrave: A Dictionary of Economics, redigert av John Eatwell, Murray Milgate og Peter Newman. London: Macmillan.

I EndNote

Trykt oppslagsverk: Legges inn som "Dictionary".

Fyll ut feltene: Year, Title, Dictionary Title, Place Published, Publisher, Pages, Edition - hvis aktuelt.

Elektronisk oppslagsverk: Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene: Year, Title, Place Published, Publisher, Type of Medium, Edition - hvis aktuelt, Year Cited, Date Cited, URL. (Tilpasning: Bruk feltet Year til: År. Tittel på innførsel; sidetall)


I Zotero

Legges inn som "Artikkel i oppslagsverk".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør (hvis aktuelt), Oppslagsverk, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver (hvis aktuelt), Sider (hvis aktuelt), Dato, URL

Example of a reference list in Chicago B style:
 

 • Bø, Tor Petter og Inger Håland. 2016. Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016. SSB-rapporter 2016/33. Oslo:SSB. Accessed 2 December 2016. http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/285538?_ts=15890976618
 • Chaffey, Paul. 2016. "Flere kommuner sier ja". Chaffeys blogg, 24. november, 2016. Accessed 2 December 2016. https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html.
 • Dybvig, Dagfinn D. og Magne Dybvig. 2003. Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
 • Fedorak, Shirley. 2000. Popular culture: the culture of everyday life. Toronto: University of Toronto Press.
 • Fugelsnes, Elin. 2004. "Oppvarmet støv kan gi økte helseplager." Accessed 1 April 2004. http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32.
 • Helse- og omsorgsdepartementet. 2010. Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. NOU 2010: 13. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.
 • Helse- og omsorgsdepartementet. 2013. Morgendagens omsorg. Meld. St. 29 (2012–2013). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Knudsen, Gudmund. 2011. Aksjeselskap, Store Norske Leksikon. Accessed 12 November 2012. http://snl.no/aksjeselskap.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2016. Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Meld. St. 27 (2015-2016). Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Accessed 20 October 2016. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/.
 • Kwan, Irene og James Mapstone. 2004. "Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials." Accident Analysis & Prevention, 36(3): 305-312. doi: 10.1016/S0001-4575(03)00008-3.
 • NTNU Vitenskapsmuseet. 2016. "Ringve botaniske hage." Hentet 20. oktober 2016. https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage.
 • Nørvåg, Kjetil. 2003. "Space-Efficient Support for Temporal Text Indexing in a Document ArchiveContext." I Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003 Trondheim, Norway, August 17-22, 2003 Proceedings, redigert av Traugott Koch og Ingeborg Torvik Sølvberg, 511-522. Berlin: Springer.
 • Ringen, Stein. 2004. "La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre" Aftenposten.no, 25. mars, 2004. Accessed 24 November 2016. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/La-ikke-Erna-Solberg-rasere-det-lokale-folkestyre-512300b.html.
 • Thorsrud, Einar og Fred E. Emery. 2015. «Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjektet.» I Veivisere i norsk organisasjonsforskning: organisasjonsfaglig kanon, redigert av Jan Erik Karlsen, 88-103. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Wikipedia, s.v. "Bedriftsøkonomi". Accessed 20 November 2016, http://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftsøkonomi.