Chicago A

Referansestilen Chicago A (Fotnotestil)

Chicago referansestil finnes i to varianter:

 • Chicago A - fotnote med litteraturliste (bibliografi). 
 • Chicago B - forfatter-år. 

Nåværende versjon av stilen er Chicago 17th.

Om fotnotestilen

Chicago A (fotnotestilen) brukes gjerne innen humaniora, f.eks. innen litteraturvitenskap, historisk-filosofiske fag og kunsthistorie. I denne stilen er kilder sitert i nummererte fotnoter eller sluttnoter (1, 2, 3 osv.). Kildene er også vanligvis oppført i en egen bibliografi. Fotnote- og bibliografistilen kan romme et bredt utvalg av kilder, inkludert uvanlige som ikke passer så godt inn i forfatter-år-stilen. En fordel er også at teksten ikke blir avbrutt av bibliografiske opplysninger. Å bruke noter gir også rom for å kommentere de ulike referansene.

Retningslinjer

Titler

Boktitler og titler på tidsskrift settes i kursiv. Kursiv brukes også for titler på aviser og blogger, filmer og videospill, malerier og andre typer verk. Titler på artikler og kapitler settes i anførselstegn. Anførselstegn er generelt reservert for titlene på underseksjoner av større verk. 

Tekstsitater

Korte sitater rammes inn av anførselstegn, "slik som dette". Lengre sitater settes i en egen blokk. Blokksitater skal ikke rammes inn med anførselstegn, og de starter alltid på en ny linje. De skilles ytterligere fra teksten rundt ved innrykk fra venstre (og noen ganger fra høyre). 

Litteraturliste

Det skal være hengende innrykk i litteraturlisten, det vil si at alle linjer etter den første i hver innførsel er rykket inn.  

Flere publikasjoner av samme forfatter

Det brukes en lang strek i stedet for forfatternavn, og publikasjonene settes i alfabetisk orden, se eksempel under: 

ChatGPT og kunstig intelligens

Husk å følge retningslinjer om tillatte verktøy. Vær oppmerksom på at ChatGPT og andre verktøy basert på kunstig intelligens ikke alltid tillates ved eksamen og andre arbeidskrav. Sjekk hva ditt fakultet/ institutt anbefaler. 

Chicago-stilen anbefaler at henvisninger til ChatGPT legges i en fotnote, og behandles på lik linje med personlig kommunikasjon. Personlig kommunikasjon, og tekstgenerering via ChatGPT, kan ikke gjenfinnes, og det skal derfor ikke gjengis i litteraturlisten.

Eksempel

Eksempel 

 • Ruud, Even. "Music in therapy: Increasing possibilities for action." Music and arts in action 1, nr. 1 (2008): 46-60. http://musicandartsinaction.net.
 • ———. Musikkvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget, 2016.

Chicago A - etter eksempel

Flere forfattere (eller redaktører)

To eller tre forfattere (eller redaktører) av samme verk er oppført i den rekkefølgen de står. I litteraturlisten er bare den første forfatterens navn invertert (dvs. på formen Etternavn, Fornavn), mens øvrige navn er på formen Fornavn Etternavn.  
For publikasjoner av (eller redigert av) fire til ti personer er alle navnene vanligvis oppgitt i litteraturlisten.  

Kilder fra nett

URL eller DOI bør tas med. Lesedato kan tas med, spesielt hvis det er en kilde som stadig oppdateres eller endres.   
Hvis det finnes et DOI-nummer, f.eks. for en artikkel, skal det være med. DOI føres slik: https://doi.org/... 

Rapporter m.m.

Pamfletter, rapporter, brosjyrer og andre frittstående publikasjoner behandles i hovedsak som bøker. Data om forfatter og utgiver passer kanskje ikke helt til det vanlige mønsteret, men tilstrekkelig informasjon bør kunne gis til å identifisere dokumentet. 

Lover

Chicago anbefaler The Blue Book: A Uniform System of Citation, publisert av the Harvard Law Review Association, for å sitere juridiske og offentlige dokumenter, vedtekter og andre myndighetsdokumenter. Vanligvis plasseres ikke lover o.l. i litteraturlisten, bare i fotnote. Se The Chicago Manual of Style for detaljert informasjon. 

Kunst

Informasjon om malerier, fotografier, skulpturer eller andre kunstverk kan vanligvis presenteres i teksten i stedet for i en note eller bibliografi. Hvis en note eller en bibliografioppføring er nødvendig, skriv opp navn på kunstneren, en tittel på verket (i kursiv) og en dato/årstall, etterfulgt av informasjon om mediet og plasseringen av verket. Evt. legg til URL. 

Personlig kommunikasjon

er vanligvis sitert bare i teksten eller i en note, ikke i litteraturlisten. 

Referanser i notene

For å redusere mengden av dokumentasjon, bør påfølgende siteringer av kilder som allerede er gitt i sin helhet forkortes når det er mulig. Hvis du har med en fullstendig litteraturliste på slutten av dokumentet ditt, kan du derfor bruke kortform i alle notene.  

For publikasjoner av (eller redigert av) fire til ti personer er kun navnet på førsteforfatteren inkludert i noten, etterfulgt av "et al."  

"Ibid." ved gjentatt bruk av samme kilde anbefales ikke i denne versjonen av Chicago fotnotestilen. "Op. cit." og "loc. cit." er ikke lenger tillatt.

Mer om Chicago A

Mer om Chicago-stilen

Opplysningene om hvordan du bruker Chicago A (fotnotestilen) er basert på Chicago versjon 17. Du finner mer informasjon i The Chicago Manual of Style (2017). NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr nyeste utgave av manualen for studenter og ansatte ved NTNU (husk VPN hvis du ikke er på campus).

Chicago A - eksempler

Chicago A - eksempler

Eksemplene nedenfor viser både informasjon som skal være med i litteraturlisten, fullstendige sitater i notene, og forkortede sitater (kortform) i notene for de samme kildene, og hvilken referansetype du bør velge ved bruk av EndNote. 

Du finner mer informasjon og flere eksempler i The Chicago Manual of Style, (husk VPN hvis du ikke er på campus). Eksemplene er basert på Chicago versjon 17.

Last ned norsk oversettelse av Chicago A-stilen for EndNote.

Chicago A - toggler

I referanse liste

Struktur

Etternavn, Fornavn. Tittel. Utgave (hvis aktuelt). Sted: Utgiver, År.

Eksempel

 • Fedorak, Shirley. Pop Culture: The Culture of Everyday Life. UTP Higher Education. Toronto: University of Toronto Press, 2009. 

Struktur e-bok

Etternavn, Fornavn. Tittel. Utgave (hvis aktuelt). Sted: Utgiver, År. URL/DOI/database/format. 

 • Assis, Paulo de, og Paolo Giudici. Aberrant Nuptials: Deleuze and Artistic Research. Leuven: Leuven University Press 2019. https://doi.org/10.2307/j.ctvmd83nt. 

Hvis det er en e-bok som leseren kun har tilgang til gjennom et universitetsbibliotek e.l., kan du i slike tilfeller oppgi navnet på den kommersielle databasen i stedet for URL.

Eksempel:

 • Cheetham, Mark. Landscape into Eco Art: Articulations of Nature Since the ’60s. University Park: Penn State University Press, 2018. EBSCOhost Ebook Super Collection - Austria.

Full referanse i note:

Struktur

nr Fornavn Etternavn, Tittel. Evt. utgave. (Sted: Utgiver, År), evt. sider.

Eksempel

Shirley Fedorak, Pop Culture: The Culture of Everyday Life (Toronto: University of Toronto Press, 2009), 115. 

Mark Cheetham, Landscape into Eco Art: Articulations of Nature Since the ’60s (University Park: Penn State University Press, 2018), EBSCOhost Ebook Super Collection - Austria. 


Kort format i note:

Struktur 

nr Etternavn, Kort tittel, evt. sider.

Eksempel

Fedorak, Pop Culture: The Culture of Everyday Life, 118. 

Cheetham, Landscape into Eco Art: Articulations of Nature Since the ’60s, 70.


I EndNote:

Trykt bok legges inn som "Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher. 

E-bok legges inn som Electronic Book.

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher. DOI (if applicable). Hvis e-boka ikke har DOI, fyll ut URL feltet med URL or navnet på databasen. Format kan også legges til (hvis aktuelt).


I Zotero

Bok: Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato

E-bok: 

Legges inn som "Bok".

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave (hvis aktuelt), Utgiver, Dato, URL

I noten tar du med spesifikke sider som er sitert. I litteraturlisten tas sidetall for hele kapitlet med.  

I referanselista: 

Struktur

Etternavn, Fornavn. "Kapitteltittel". I Boktittel, redigert av Fornavn Etternavn, sidespenn for kapittel. Utgiversted: Forlag, årstall. 

Eksempel 

 • Thorsrud, Einar, og Fred E. Emery. "Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjektet." I Veivisere i norsk organisasjonsforskning: organisasjonsfaglig kanon, redigert av Jan Erik Karlsen, 88-103. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. 

Full referanse i note:  

Struktur

nr Fornavn Etternavn, "Kapitteltittel," i Boktittel, red. Fornavn Etternavn (Utgiversted: Forlag, årstall), evt. sidetall. 

Eksempel

1 Einar Thorsrud og Fred E. Emery, "Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjektet," i Veivisere i norsk organisasjonsforskning: organisasjonsfaglig kanon, red. Jan Erik Karlsen (Bergen: Fagbokforlaget, 2015), 90. 


Kort format i note: 

Struktur

nr Ettername, «Kort tittel», evt. sider. 

Eksempel

1 Thorsrud og Emery, "Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjektet," 93. 


I EndNote: 

Legges inn som "Book Section". 

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book title, Place published, Publisher, Pages. 


I Zotero

Legges inn som Del av bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Boktittel, Utgave*, Utgiver, Dato, Sider.

I noten skrives bare spesifikke sider som er sitert. I litteraturlisten tas sidetall for hele artikkelen med.  

I litteraturliste: 

Struktur 

Etternavn, Fornavn. "Artikkel tittel". Tidsskriftstittel Årgang, Nummer (Utgivelsesdato): sidespenn. Evt. DOI. 

Eksempel

 • Kwan, Irene, og James Mapstone. "Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials." Accident Analysis & Prevention 36, nr. 3 (2004): 305-12. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(03)00008-3. 

Full referanse i note: 

Struktur 

nr Fornavn Etternavn, "Artikkeltittel," Tidsskrifttittel Årgang, Nummer (Utgivelsesdato): sidetall, evt. DOI. 

Eksempel 

1 Irene Kwan og James Mapstone, "Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials," Accident Analysis & Prevention 36, nr. 3 (2004): 306, https://doi.org/10.1016/S0001-4575(03)00008-3. 


Kort format: 

Struktur

nr Etternavn, "Artikkeltittel (evt. kort)," evt. sidetall. 

Eksempel

1 Kwan og Mapstone, "Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials," 309. 


I EndNote: 

Artikkel fra et trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal article". 

Artikkel fra Internettet og bibliotek databaser: Legges inn som "Electronic article". 

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI 


I Zotero

Legges inn som Tidsskriftsartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Volum, Nummer, Sider, Dato, DOI (foretrekkes) eller URL

Inkluderer URL. Inkluderer også publiseringsdato eller siste endringsdato (last updated). Hvis ingen dato finnes, legg til add access/read/retrieved date.


I referanselista:

Struktur

Etternavn, Fornavn (eller institusjon). År. "Tittel." Hentet (eller oppdatert) date. URL.

Eksemple av nettsider med og uten personlige forfattere

 • Fugelsnes, Elin. "Oppvarmet støv kan gi økte helseplager." 2004, hentet 1. april, 2004, http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32.
 • NTNU Vitenskapsmuseet, "Ringve botaniske hage." 2016. Oppdatert 20. october, 2016, https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage.

Full referanse i note: 

Struktur

nr Etternavn, fornavn (eller institusjon), "Tittel." År, evt. Hentet dato. URL.

Eksempel

1 Elin Fugelsnes, "Oppvarmet støv kan gi økte helseplager," 2004, hentet 1. april, 2004, http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32.

1 NTNU Vitenskapsmuseet, "Ringve botaniske hage," 2016, oppdatert 20. oktober, 2016, https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage.


Kort format  i note:

Struktur

nr Etternavn (eller organisasjon), "Tittel."

Eksempel

1 Fugelsnes, "Oppvarmet støv kan gi økte helseplager."

1 NTNU Vitenskapsmuseet, "Ringve botaniske hage."


I EndNote

Legges til som: "Web Page"

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, evt. Last Update Date, evt. Access Date, Access Year, URL.


I Zotero

Legges inn som Nettside.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel, Dato, URL

Vær obs på at datoen skrives år, dato, måned. Blir formatet feil, må du manuelt endre det etter at du har koblet dokumentet ditt fra Zotero.

Finner du ikke valgmuligheten Nettside? Velg noe annet f.eks. bok. Når du klikker på type igjen, skal Nettside dukke opp i listen.

Eksempel på referanseliste i Chicago A footnote style:

 • Cheetham, Mark. Landscape into Eco Art: Articulations of Nature Since the ’60s. University Park: Penn State University Press, 2018. EBSCOhost Ebook Super Collection - Austria. 
 • Fedorak, Shirley. Pop Culture: The Culture of Everyday Life. Toronto: University of Toronto Press, 2009. 
 • Fugelsnes, Elin. "Oppvarmet støv kan gi økte helseplager." 2004, hentet 1. april, 2004, http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32. 
 • Kwan, Irene, og James Mapstone. "Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials." Accident Analysis & Prevention 36, nr. 3 (2004): 305-12. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(03)00008-3. 
 • Ruud, Even. "Music in therapy: Increasing possibilities for action." Music and arts in action 1, nr. 1 (2008): 46-60. http://musicandartsinaction.net.
 • ———. Musikkvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget, 2016.
 • Thorsrud, Einar, og Fred E.  Emery. "Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjektet." I Veivisere i norsk organisasjonsforskning : organisasjonsfaglig kanon, redigert av Jan Erik Karlsen, 88-103. Bergen: Fagbokforlaget, 2015.