Språkvelger

English

Banner - Forskningsprosessen

Forskningsprosessen

For ph.d.-kandidater og forskere - prosesshjelp og etikk

Forskningsprosess på 1-2-3

Forskningsprosess på 1-2-3

Forskningsdata

Håndtering av forskningsdata

Personopplysninger

Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt

Metodevalg

Etiske problemstillinger ved valg av metode.

Hva skal du forske på?

Forskningsetiske komiteer har retningslinjer for forskning på:

Det finnes mange måter å referere til kilder på. De fire mest brukte referansestilene på NTNU er APA, ChicagoHarvard og Vancouver

Lenkene her viser til VIKO - et hjelpemiddel for oppgaveskriving som Universitetsbiblioteket har lagd for studenter, men som også kan være til hjelp for forskere. Her finner du informasjon om de ulike referansestilene og hvordan du kan referere til kilder.

Det finnes mange verktøy for referansehåndtering. NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr hjelp og kursing i referanseverktøyet EndNote, samt i BibTex.

Tidsskrift har som regel egne referansesystem. Dette får du oppgitt av det aktuelle tidsskriftet. Er du i tvil - kontakt biblioteket eller evt. veileder.

Referanser i løpende tekst og referanseliste

Beste praksis - sitater, parafraser og henvisninger

 • I APA-stilen, Harvard-stilen og Chicago-stilen skriver du en referanseliste alfabetisk etter etternavn, og deretter synkende etter årstall.
 • Hvis du bruker Vancouver-stilen skriver du referanselisten kronologisk dvs. i den rekkefølgen du brukte kildene.

Intellektuelle rettigheter (IPR)

Hjelp til formidling av forskningsresultater.

Registrering av forskningsaktiviteter (Cristin)

Publisering, dine artikler i fulltekst på nettet

Arkivering og deling av forskningsdata

Forskningsetiske komiteer, NENT:

 • 4: Forskningens forpliktelser overfor samfunnet
 • 5: Redelighet, sannferdighet og etterrettelighet
 • 6: Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet
 • 7: Beskyttelse av forskningsdeltakere

Forskningsetiske komiteer, NESH:

 • D: Forskersamfunnet

Ethics for researchers (pdf) – EUs guide for forskere

Forskningsprosess - Medforfatterskap

Forskningsprosessen - habilitet

Unngå habilitetskonflikter

Hva du bør passe på for ikke ikke å havne i habilitetskonflikter.

Forskningsprosess - DMFs helseportal

Skal du forske på medisin og helse?

NTNU har utarbeidet prosesskart for hvordan planlegge, gjennomføre og avslutte prosjekt.

The research process

Etikkportalen

Case og diskusjoner rundt forsknings- og personaletiske dilemma, som håndtering av

 • interessekonflikter
 • ytringsfrihet
 • lojalitet
 • konfidensialitet

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg

NTNUs forskningsetiske utvalgs medlemmer, mandat og oppgaver.