Wikier

Bruke referansestilen Chicago

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Chicago-stilen.

Eksemplene på denne siden er basert på Chicago versjon 16. Chicago har nå kommet i versjon 17, og det kan være noen forskjeller om du benytter nyeste versjon.

English version: Using the Chicago reference style

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: "Temaside for oppgaveskriving" og "Bruke og referere til kilder"


Chicago-stil

Her brukes Chicago B, dvs. forfatter-år-versjonen av Chicago (Chicago A er en fotnote-stil). Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven.

Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora.

Andre stiler

 • APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora
 • Harvard-stilen er brukt innenfor samfunnsfag, teknologi og naturvitenskap
 • Vancouver-stilen er brukt innenfor medisin og naturvitenskap, og til dels innenfor teknologi

Eksempler på bruk av Chicago-stil i referanselisten

 Se Chicago-eksempler

Eksemplene viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten ettersom hvilke materialtype du skal sitere.

Chicago-stilen på Norsk for EndNote

Benytter du EndNote som referanseverktøy, og skriver på norsk, er det lurt å benytte norsk oversettelse av Chicago-stilen.

 Last ned norsk oversettelse

Referanseliste i Chicago-stil

Når du skriver en referanseliste i Chicago-stil, må du huske:

 • ordne listen alfabetisk etter etternavn
 • alle kilder skal i én og samme liste (den skal ikke inndeles etter bøker, artikler, nettsider osv.)
 • referanselisten starter på en ny side. Bruk Referanseliste eller Litteraturliste som overskrift
 • referansene skal ha innrykk i referanselista (kun forfatternavnet skal stå ut mot margen)
 • når det er fire eller flere forfattere, oppgis bare første forfatters etternavn samt «et al.» i henvisningene i teksten (eks. Cheng et al.). I litteraturlisten tas alle forfatterne med
 • bruke kursiv på
  • navn på tidsskrift og volum
  • boktittel
 • ved sekundærkilder [lenke til ordliste?] skal du oppgi begge kildene i lista

Personlig kommunikasjon i Chicago-stilen

I Chicago-stilen skal ikke personlig kommunikasjon inkluderes i referanselisten, da denne informasjonen ikke kan hentes frem igjen. Personlig kommunikasjon er samtaler, e-post, telefonsamtaler o.l. Husk å alltid innhente samtykke fra samtalepartneren før du refererer til ham/henne.. Henvis til personlig kommunikasjon i teksten. Du bør inkludere navn og tittel/rolle til samtalepartneren, dato for kommunikasjonen og i hvilken kontekst kommunikasjonen fant sted.

Chicago-stil i løpende tekst

Når du bruker Chicago-stil, må du huske:

 • når det er fire eller flere forfattere, oppgis bare første forfatters etternavn samt «et al.» i henvisningene i teksten (eks. Cheng et al.) (i litteraturlisten tas alle forfatterne med)
 • ved sekundærkilder [lenke til ordliste?] skal du oppgi begge kildene i teksten: Johnson og Peters studier (1939, referert i Wagner 1982, 207)
 • flere publikasjoner fra samme forfatter utgitt samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. inntil årstallet: Hansen (1988a) og Hansen (1988b)
 • hvis et arbeid ikke har en forfatter, eller hvis forfatteren er anonym, skal du oppgi tittelen.
 • publikasjon med flere forfattere som blir referert til flere ganger
  • 2 eller 3 forfattere: oppgi begge forfatternes navn hver gang du siterer dem. Eksempler: (Furseth og Everett 1997), (Reve, Lensberg og Grønhaug 1992)
  • 4 eller flere forfattere: oppgi kun etternavn på første forfatter etterfulgt av et al. Eksempel: Cheng et al. (2004) NB! Alle forfatternavnene skal med i referanselista.
 • bruke sidetall:
  • når du refererer til stoff fra bestemte side(r)/paragrafer/seksjoner i en publikasjon – selv om det ikke er direkte sitat.

Henvisninger

Eksempel: Forskere som Warwick (1992), Alt og King (1994) og Warwick og Easton (1992) finner at…

Sitater

Sitater skal markeres tydelig i teksten. Korte sitater integreres i teksten og markeres med anførselstegn. Sitater som er lengre enn én setning bør stå i eget avsnitt med innrykk i teksten, uten anførselstegn. Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives i parentes umiddelbart etter sitatet.

Eksempler

 • Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider.” (Stene 1999, 125).
 • Forfatterens navn er flettet inn i teksten: Stene (1999) definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider” (125).
 • Kilde med 2-3 forfattere: ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (Furseth og Everett 1997, 141).
 • Kilde med 4 eller flere forfattere: (Wakefield et al. 1998)

Indirekte sitat (parafraser)

Et indirekte sitat er en omformulering av den originale teksten.

Eksempel: Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra (142).

Mer om Chicago-stilen

Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med Chicago-stilen er hentet fra Chicago Manual of Style (2010). De har også en egen nettside: http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

The Chicago Manual of Style. 16th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.