Wikier

Bruke referansestilen APA

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke APA 7.

(Hvis du fortsatt bruker APA 6, se: Informasjon og eksempler på norsk for APA 6).

English version: Using the APA reference style

Byant Se også: "Temaside for oppgaveskriving" og "Bruke og referere til kilder"


APA-stil

APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Andre stiler:

 • Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora
 • Harvard-stilen er brukt innenfor samfunnsfag, teknologi og naturvitenskap
 • Vancouver-stilen er brukt innenfor medisin og naturvitenskap, og til dels innenfor teknologi

Eksempler på bruk av APA-stil i referanselisten

Eksemplene viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten ettersom hvilke materialtype du skal sitere. Eksemplene er basert på den nasjonale standarden Norsk APA-manual.

 Se APA-eksempler

APA-stilen på norsk for EndNote

Benytter du EndNote som referanseverktøy, og skriver på norsk, er det lurt å benytte norsk oversettelse av APA-stilen.

 Last ned norsk oversettelse

Referanseliste i APA-stil

Når du skriver en referanseliste i APA-stil (APA 7), må du huske:

 • Ordne listen alfabetisk etter etternavn
 • Forfatterliste:
  • Bruke & før siste forfatter hvis det er to til 20 forfattere. Eksempel: Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A.
  • Når det er 21 eller flere forfattere, ta med de 19 første etterfulgt av utelatelsestegn og legg til siste forfatter. Eksempel: Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M. M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Agrawal, N., Ahammed, Z., Ahmad, S., Ahn, S. U., Aiola, S., Akindinov, A., Alam, S. N., Albuquerque, D. S. D., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alexandre, D., Alfaro Molina, R., Alici, A., Alkin, A., . . . Garg, K.
 • Bruke kursiv på:
  • navn på tidsskrift og volum
  • boktittel
 • Hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse
 • Referanselisten starter på en ny side. Bruk Referanseliste eller Litteraturliste som overskrift

APA-stil i løpende tekst

Når du bruker APA-stilen (APA 7) i løpende tekst, må du huske:

 • Publikasjon med flere forfattere:
  • to forfattere: oppgi begge forfatternes navn. Eksempel: Furseth og Everett (1997) – eller – (Furseth & Everett, 1997)
  • tre forfattere eller flere: oppgi etternavn på første forfatter etterfulgt av et al. (Bare oppgi flere forfatternavn hvis to eller flere publikasjoner ellers vil få samme henvisning. Ta da med så mange forfatternavn som nødvendig for å skille henvisningene). Eksempel: Cheng et al. (2004) – eller – (Cheng et al., 2004)
 • Flere publikasjoner fra samme forfatter utgitt samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet. Eksempel: Hansen (1988a) og Hansen (1988b)
 • Hvis en publikasjon ikke har en forfatter, skal du oppgi tittelen og årstall. Forkort tittelen i teksten dersom den er lang. Tittel på artikkel og kapittel skrives med anførselstegn, mens tittel på bok, brosjyre eller rapport skrives i kursiv. Eksempel: Historisk riss for Vestfold (2005)
 • Hvis en publikasjon mangler publiseringstidspunkt, bruk u.å. (uten år) både i teksten og referanselisten. Eksempel i teksten: (Trondheim kunstmuseum, u.å.)
 • Bruke sidetall:
  • alltid ved direkte sitat
  • sidetall er anbefalt ved indirekte sitat, spesielt når det hjelper leseren å finne fram i en lengre tekst, f.eks. en bok
  • for å vise til en spesifikk del av en kilde, spesielt når det hjelper leseren å finne fram

Henvisninger

Henvisninger i teksten har to format.

 • Henvisning i parentes: Forfatternavn og årstall står i parentes. Eksempel: (Murray, 2020)
 • Narrativ henvisning: Forfatternavn inngår i teksten som en del av setningen og årstall følger i parentes. Eksempel: Murray (2020) hevder at …

Sitater

Direkte sitater på mindre enn 40 ord integreres i teksten og markeres med anførselstegn. Sitater på 40 ord eller mer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

Eksempler

 • Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (Stene, 1999, s. 125).
 • Kort sitat (to forfattere): ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (Furseth & Everett, 1997, s. 141).
 • Kort sitat (forfatterens navn er flettet inn i teksten): Stene (1999) definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i” (s. 125).

Indirekte sitater (parafraser)

Et indirekte sitat er en omformulering av den originale teksten.

Eksempel: Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra (s. 142).

Personlig kommunikasjon

Personlig kommunikasjon kan være telefonsamtaler, eposter og liknende. Siden innholdet ikke lar seg gjenfinne eller dokumentere, skal du ikke ta med personlig kommunikasjon i referanselisten. Henvis til personlig kommunikasjon kun i teksten. Eksempel: (T. K. Smith, personlig kommunikasjon, 18. april 2016) ... Henvis bare til personlig kommunikasjon når gjenfinnbare kilder ikke er tilgjengelige.

Sekundærkilder

Når du bruker sekundærkilder, skal du nevne primærkilden og oppgi henvisning for sekundærkilden i teksten. Eksempel: Johnson og Peters studier (1990, som referert i Wagner, 2002) ... I referanselisten lager du en innførsel på sekundærkilden som du har lest.

Mer om APA-stilen

Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med 7. utgave av APA-stilen (APA 7th) er hentet fra nettstedet APA Style og fra American Psychological Association (2020).

I tillegg bygger informasjonen på den nasjonale standarden Norsk APA-manual. Manualen gir en oversikt over APA-stilen i norsk språkform basert på APA 7th, og inneholder en stor eksempelsamling.

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. utg.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket