Wikier

Forskningsetisk utvalg

NTNUs forskningsetiske utvalgs medlemmer, mandat og oppgaver.

English version: The Research Integrity Committee

Samleside om etikk ved NTNU | Sider merket med forskningsetikk

Forskningsetisk utvalg for perioden 2018–2021 består av seks medlemmer. Utvalget har fått et mandat, rutiner for saksbehandling ved fakultetene ved mistanke om uredelighet i forskning samt rutiner for saksbehandling i selve utvalget.

Medlemmer 2021–2024

– Leder: Førsteamanuensis Rune Nydal, Program for anvendt etikk, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, HF-fakultetet

– Nestleder: Seniorrådgiver Astrid Vigtil, fakultetsadministrasjonen, IV-fakultetet

– Professor Sule Yildirim Yayilgan, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, IE-fakultetet, NTNU Gjøvik

– Lagdommer dr. juris. Ragnhild Ryssdal Vada, Frostating Lagmannsrett

– Professor Berge Solberg, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, MH-fakultetet

– Ph.d.-kandidat Mina Spremic, Institutt for matematiske fag, IE-fakultetet

Sekretariat

– Koordinator: Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov, Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner

– Juridisk rådgiver: Seniorrådgiver Hanne Sørgjerd, Avdeling for virksomhetsstyring.

Oppgaver

Ved NTNU skal mistanke om vitenskapelig uredelighet primært behandles nært der den eventuelle uredeligheten har funnet sted. Ledelse ved institutter og fakultet har ansvar for at den faglige aktiviteten følger nasjonale og internasjonale standarder med hensyn på forskningsetikk.

Dersom det er usikkerhet knyttet til håndtering av en potensiell uredelighetssak, så kan utvalgets leder eller sekretariat kontaktes. Vi vil også henvise til Etikkportalen og til De nasjonale forskningsetiske komiteene med sekretariat, der finnes mye relevant informasjon.

Mandat for Forskningsetisk utvalg ved NTNU

Vedtatt av rektor 11.03.2024

Ansvars- og virkeområde

1. Forskningsetisk utvalg er felles redelighetsutvalg for NTNU og Helse Midt-Norge RHF, i tråd med forskningsetikkloven § 6 andre ledd.

2. Forskningsetisk utvalg skal behandle og gi uttalelse i saker der det er mistanke om vitenskapelig uredelighet. Saker ved NTNU behandles i tråd med NTNUs Retningslinjer for behandling av mulig uredelighet i forskning. Etter forskningsetikkloven § 8 andre ledd er vitenskapelig uredelighet definert som forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.

3. Et varsel som oppstår ved Helse Midt-Norge (HMN) undersøkes først internt i HMN. Dersom HMN ser grunn til mistanke om vitenskapelig uredelighet, oversendes saken til Forskningsetisk utvalg som behandler saken i tråd med NTNUs retningslinjer § 6.

4. Utvalget kan bli bedt om eller på eget initiativ gi uttalelse eller råd i saker som ikke dreier seg om vitenskapelig uredelighet i lovens forstand, men som likevel inneholder forskningsetikk.

5. Utvalget skal bidra til å fremme god forskningsskikk ved å stimulere til debatt og felles refleksjon rundt forskningsetiske tema.

Sammensetting og oppnevning

6. Forskningsetisk utvalg skal ha nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus, jf. forskningsetikkloven § 6 andre ledd. Utvalget skal bestå av seks faste medlemmer uten vararepresentanter og settes sammen slik:

  • Utvalget skal ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen, fortrinnsvis en jurist.
  • De interne NTNU medlemmene skal til sammen sikre bredde i forskningsbakgrunn. De skal ha nødvendig kompetanse i forskning, inneha erfaring fra ledelse, fra sentrale NTNU-interne posisjoner eller fra andre forskningsrelevante styringsorganer.
  • Ett av de interne medlemmene skal være ph.d.-kandidat.
  • Minst ett av medlemmene skal ha kompetanse eller erfaring fra etikkfaglig arbeid.
  • Utvalget ledes av en fast vitenskapelig ansatt ved NTNU.

Utvalget har sekretariat i Fellesadministrasjonen ved NTNU.

7. Utvalget oppnevnes av rektor for en periode på tre år av gangen. Hvert enkelt medlem kan sitte sammenhengende i tre perioder. Utvalget utpeker selv en nestleder.

8. Det kan i enkeltsaker oppnevnes midlertidige medlemmer med særlig fagkyndig kompetanse eller juridisk kompetanse. I saker ved Helse Midt-Norge RHF kan det oppnevnes en intern kandidat derfra.

9. Utvalget kan sette ned en granskningskomite med eksperter for å vurdere enkeltsaker eller avgrensede problemstillinger knyttet til enkeltsaker. Ekspertgruppen skal gis et klart avgrenset mandat og opphører når den har gitt sin uttalelse til Forskningsetisk utvalg.

Rapportering og innsyn

10. Utvalget skal gi årlig rapport om sin virksomhet til rektor. Rapporten er offentlig.

11. Institusjonen ved rektor skal rapportere til Granskingsutvalget saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, etter forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Rektor kan gi sekretariatet for Forskningsetisk utvalg fullmakt til å rapportere på institusjonens vegne.

12. Utvalgets virksomhet skal være åpen for offentlig innsyn innenfor rammen av de regler som sikrer personvern og annen taushetsbelagt informasjon.


Årsrapporter

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2023 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2022 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2021 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2020 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2019 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2018 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2017 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2016 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2015 (pdf)

Se også

Retningslinjer for behandling av mulig uredelighet i forskning

Mistanke om forskningsjuks - slik går du fram

Forskningsetisk seminar 10. april 2019: Medforfatterskap (video)

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Thor Bjørn Arlov.