Wikier

Forskningsetisk utvalg

NTNUs forskningsetiske utvalgs medlemmer, mandat og oppgaver.

English version: The Research Ethics Committee

Samleside om etikk ved NTNU | Sider merket med forskningsetikk

Forskningsetisk utvalg for perioden 2018–2021 består av seks medlemmer. Utvalget har fått et mandat, rutiner for saksbehandling ved fakultetene ved mistanke om uredelighet i forskning samt rutiner for saksbehandling i selve utvalget.

Medlemmer 2021–2024

– Førsteamanuensis Rune Nydal, Program for anvendt etikk, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, HF-fakultetet (leder)

– Seniorrådgiver Astrid Vigtil, fakultetsadministrasjonen, IV-fakultetet (nestleder)

– Professor Sule Yildirim Yayilgan, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, IE-fakultetet, NTNU Gjøvik

– Lagdommer dr. juris. Ragnhild Ryssdal Vada, Frostating Lagmannsrett

– Professor Berge Solberg, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, MH-fakultetet

– Ph.d.-kandidat Mina Spremic, Institutt for matematiske fag, IE-fakultetet

Sekretariat

– Koordinator: Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov, stab prorektor for forskning

– Juridisk rådgiver: Gry Eva Alterskjær, HR- og HMS-avdelingen.

Oppgaver

Ved NTNU skal mistanke om vitenskapelig uredelighet primært behandles nært der den eventuelle uredeligheten har funnet sted. Ledelse ved institutter og fakultet har ansvar for at den faglige aktiviteten følger nasjonale og internasjonale standarder med hensyn på forskningsetikk.

Dersom det er usikkerhet knyttet til håndtering av en potensiell uredelighetssak, så kan utvalgets leder eller sekretariat kontaktes. Vi vil også henvise til Etikkportalen og til De nasjonale forskningsetiske komiteene med sekretariat, der finnes mye relevant informasjon.

Mandat

Ansvars- og virkeområde

NTNU plikter å ha et redelighetsutvalg jf. forskningsetikkloven § 6. Forskningsetisk utvalg ble opprettet av NTNUs rektor, etter å ha vært framlagt for Styret 12.06.14. Forskningsetisk utvalg ved NTNU er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Forskningsetisk utvalg er redelighetsutvalg for NTNU og Helse Midt-Norge RHF.

Utvalget skal:

 • behandle og gi uttalelse i saker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet eller mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer
 • gi uttalelse i mer generelle og konkrete saker som inneholder forskningsetikk (gjelder kun for NTNU)

Ved uttalelse i saker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet eller mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, skal utvalgets uttalelser være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.

Hvis utvalget konkluderer med at det ikke foreligger vitenskapelig uredelighet etter forskningsetikkloven, skal dette tydelig og utvetydig fremgå av uttalelsen. Hvis utvalget konkluderer med at det foreligger vitenskapelig uredelighet eller andre brudd på anerkjente forskningsetiske normer som bør følges opp av enheten med den/de involverte forskerne, skal dette redegjøres for i uttalelsen.

I slike saker skal utvalget alltid ta stilling til: (jf. forskningsetikkloven § 8 første ledd).

 1. om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke,
 2. om det foreligger systemfeil ved institusjonen og
 3. om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake

Sammensetting og oppnevning

Etter forskningsetikkloven § 6 andre ledd er det krav om at NTNUs redelighetsutvalg skal ha nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget skal bestå av seks faste medlemmer.

 • Utvalget skal ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen.
 • Det oppnevnes ett fast eksternt medlem, og vedkommende bør være jurist. (Dersom det ikke er mulig å finne en ekstern jurist, er det mulig å innhente et eksternt medlem med kompetanse som forsker eller innen forskningsetikk, samt intern jurist).
 • De interne NTNU medlemmene bør til sammen sikre bredde i forskningsbakgrunn og nødvendig kompetanse i forskning, inneha erfaring fra ledelse, fra sentrale NTNU-interne posisjoner eller fra andre forskningsrelevante styringsorganer.
 • Ett av de interne medlemmene skal være ph.d.-kandidat.
 • Minst ett av medlemmene skal ha kompetanse eller erfaring fra etikkfaglig arbeid.
 • Utvalget ledes av en fast ansatt forsker ved NTNU. (Med dette menes en fast vitenskapelig ansatt (helst professor) som er en aktiv forsker).

Utvalget utpeker selv en nestleder. Utvalget oppnevnes av rektor for en periode på 3 år av gangen. Hvert enkelt medlem kan sitte sammenhengende i tre perioder.

Det kan i enkeltsaker oppnevnes kandidater med særlig fagkyndig kompetanse eller juridisk kompetanse. I saker for Helse Midt-Norge RHF kan det oppnevnes en intern kandidat derfra.

Utvalget kan vurdere å opprette fagkyndige utvalg bestående av eksperter på det aktuelle feltet, for å vurdere enkeltsaker eller avgrensede problemstillinger knyttet til enkeltsaker. Ekspertgruppene kan være sammensatt av forskere fra NTNU eller eksterne forskere. Ekspertgrupper skal gis et klart avgrenset mandat og opphører når de avgir sin uttalelse til Forskningsetisk utvalg.

Rapportering og innsyn

Utvalget skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til rektor. Utvalgets virksomhet skal, innenfor rammen av de regler som sikrer personvern og annen taushetsbelagt informasjon, være åpen for offentlig innsyn. Utvalgets sekretariat skal knyttes til Fellesadministrasjonen og/eller Rektors stab.

Forskningsetiske seminarer

I dialog med rektor arrangerer utvalget seminarer med forskningsetiske tema for å stimulere til en debatt om og felles refleksjon rundt forskningsetiske tema for forskere og administrasjon. Målet er å bevisstgjøre den enkelte om hva som er god forskeretikk og god forskningsetisk praksis.

Utvalget arrangerer også seminarer rettet mot byens befolkning for å synliggjøre forskningens rolle og ansvar i samfunnsutviklingen.

Årsrapporter

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2022 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2021 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2020 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2019 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2018 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2017 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2016 (pdf)

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2015 (pdf)

Se også

Retningslinjer for behandling av mulig uredelighet i forskning

Mistanke om forskningsjuks - slik går du fram

Forskningsetisk seminar 10. april 2019: Medforfatterskap (video)

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Thor Bjørn Arlov.