Wikier

Mistanke om forskningsjuks - slik går du fram

Denne siden beskriver hva du som forsker kan gjøre hvis du mistenker uredelighet i forskning eller brudd på anerkjente etiske normer ved NTNU (forskningsjuks).

Samleside om etikk ved NTNU | Sider merket med forskningsetikk

Hva er vitenskapelig uredelighet?

Vitenskapelig uredelighet kan være brudd på anerkjente etiske normer, og alvorlige brudd på anerkjente etiske normer. De alvorlige bruddene omtales også som uredelighet i forskning, eller det vi kaller forskningsjuks.

Uredelighet i forskning kan være forfalskning, fabrikkering, plagiering, andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.

Brudd på anerkjente forskningsetiske normer som skyldes slurv og dårlig arbeid kan forekomme uten at det derved er uredelighet i forskning.

Det kan for eksempel gjelde manglende åpenhet, partiskhet, interessekonflikter, mangelfull referering eller mangel på informert samtykke.

Slike hendelser skal også vurderes, slik at NTNU kan stå inne for sine forskningsresultater. 

Hva gjør jeg hvis jeg mistenker uredelighet eller brudd på anerkjente forskningsetiske normer?

Har du mistanke om fusk eller brudd på anerkjente forskningsetiske normer, kan du sende et begrunnet, skriftlig varsel til din nærmeste leder. 

Lederen din vurderer sammen med fakultetets dekan eller prodekan for forskning om varselet skal undersøkes nærmere. Hvis du ikke kan gå tjenestevei til nærmeste leder eller til leder over, kan du gå til forskningsetisk utvalg med din mistanke.

I varselet bør du ha med navnet ditt, dato, navn på den personen eller det prosjektet mistanken omfatter (den/de må være tilknyttet NTNU), beskrivelse av forholdet og begrunnelse av mistanken, samt eventuelle vitner.

Mer informasjon om rutiner for varsling og saksbehandling finner du i Retningslinjer for behandling av mulig uredelighet i forskning.

Se også