Wikier

Medforfatter

Medforfatterskap kan være en kilde til konflikter. Derfor er det viktig å avklare medforfatterskap og diskutere hva de respektive medforfatterne skal bidra med allerede tidlig i publiseringsprosessen. Man kan også gjerne diskutere dette på nytt når man begynner å nærme seg et ferdig manuskript. Når det gjelder medforfatterskap og forfatterrekkefølge er det få lover og regler som gjelder. Vancouver-anbefalingene er en av få retningslinjer man har å holde seg til, og det er det i stor grad opp til medforfatterne å bli enige seg imellom.

I denne artikkelen har vi oppsummert det viktigste du trenger å vite når du publiserer sammen med andre.

Temaside om forskningsprosessen | Sider merket med etikk

English version - Co-authorship

Kriterier for medforfatterskap

Rollen som medforfatter sier i utgangspunktet ingenting om hva man har bidratt med. De siste årene har derfor flere tidsskrift begynt å samle inn informasjon om bidraget til de forskjellige medforfatterne av artikkelen som skal publiseres. Hvis man publiserer i et slikt tidsskrift, fylles medforfatternes respektive bidrag ut når man sender inn manuskriptet, og denne informasjonen publiseres gjerne sammen med artikkelen. Dersom man er stipendiat ved NTNU og publiserer artikler som senere skal inngå i en doktoravhandling, er man også selv ansvarlig for å samle inn informasjon om bidraget til de respektive medforfatterne (for mer informasjon – se eget avsnitt om dette under).

Det er få tradisjonelle regler som gjelder medforfatterskap. Det nærmeste en kommer er Vancouver-anbefalingene, som det fra NTNU sin side er ønskelig alle ansatte forholder seg til. Vancouver-anbefalingene slår fast at fire kriterier må være oppfylt for at man skal ha fortjent medforfatterskap på en publikasjon:

  1. Man må i stor grad ha bidratt til forskningen som publiseres, enten med planlegging av forskningen, datainnsamling, analyse eller tolkning.
  2. Man må enten ha vært med på å skrive førsteutkastet til artikkelen, eller ha vært involvert i å revidere det intellektuelle innholdet.
  3. Man må ha vært med på å godkjenne manuskriptet før publisering
  4. Man må godta å stå ansvarlig for alle aspekter ved forskningen som publiseres, og å sørge for at spørsmål rundt nøyaktigheten eller integriteten til forskningen blir undersøkt og besvart. En medforfatter skal også ha god nok oversikt over arbeidet som ligger bak en publikasjon til å vite hva de andre medforfatterne har bidratt med.

Ifølge Vancouver-anbefalingene må alle de fire overnevnte kriteriene være oppfylt for å være kvalifisert til å stå oppført som medforfatter på en publikasjon. Det kan også sees motsatt – de som oppfyller kriteriene ovenfor, skal også inkluderes som medforfattere.

I enkelte tilfeller vil man ha en situasjon der noen tilfredsstiller én, to eller tre av kriteriene ovenfor, men ikke alle fire. I slike tilfeller sier Vancouver-anbefalingene at de det gjelder skal anerkjennes for bidraget sitt i artikkelen, men at de ikke skal stå på forfatterlista.

Les mer om Vancouver-anbefalingene

Det er ikke tidsskriftets oppgave å sjekke at Vancouver-anbefalingene er overholdt. Det har artikkelforfatterne selv ansvaret for. I den grad det er mulig, bør det også avtales på forhånd hvem som skal bidra med hva, og hvem som skal stå oppført som medforfatter på en artikkel. På den måten vil man unngå at det oppstår konflikter underveis i arbeidet eller publiseringsprosessen. I enkelte tilfeller har tidsskriftene selv interne regler og retningslinjer som gjelder for forfatterlista på en artikkel. Det kan derfor være lurt å sjekke om dette gjelder for tidsskriftet man har planlagt å publisere i.

Det er ellers ulik praksis for medforfatterskap mellom forskjellige fagfelt:

Forfatterrekkefølge

Rekkefølgen på medforfatterne er også noe som av og til kan skape konflikter. Få lover og regler sier noe om temaet, og hvordan medforfatterne blir listet opp kan variere fra fagfelt til fagfelt.

Det som stort sett gjelder overalt, er at den som har bidratt mest til artikkelen skal stå som førsteforfatter. Innenfor enkelte fagfelt er det også vanlig at den medforfatteren med det nest største bidraget blir sisteforfatter. Hvis førsteforfatter er stipendiat, er sisteforfatter ofte veileder eller gruppeleder, men dette er ikke noen regel.

Når man publiserer en artikkel med flere medforfattere, skal også én av disse stå oppført som korresponderende forfatter. Ofte er det også snakk om to korresponderende forfattere – én før og én etter publisering. Korresponderende forfatter før publisering er den medforfatteren som sender inn artikkelen. Denne medforfatteren vil bli ansvarlig for all korrespondanse med tidsskriftet, og for å sørge for at reviewerne får svar på spørsmål som oppstår underveis i review-prosessen.

Den korresponderende forfatteren etter publisering er den som på tittelsiden av manuskriptet som sendes inn står oppført som korresponderende forfatter. Denne medforfatteren har som oppgave å svare på spørsmål og henvendelser fra leserne av artikkelen etter at den er publisert. Når en stipendiat publiserer en artikkel, er det gjerne stipendiaten selv som sender inn manuskriptet, og som korresponderer med tidsskriftet frem til manuskriptet er publisert, mens det er heller uvanlig at en stipendiat står oppført som korresponderende forfatter i selve artikkelen. Den som står oppført som korresponderende forfatter i artikkelen bør helst være en fast ansatt, som kan være tilstede og svare på eventuelle spørsmål også flere år etter at artikkelen ble publisert.

Vancouver-anbefalingene sier ingenting om hvem som har krav på å være sisteforfatter eller korresponderende forfatter. Dette må derfor gruppa med medforfattere bli enige om selv. Sisteforfatter og korresponderende forfatter er ofte samme person, men dette er heller ikke noen regel, og det er ingenting i veien for at en medforfatter midtveis i forfatterrekkefølgen oppføres som korresponderende forfatter.

Artikler som skal inngå i doktoravhandling

Dersom du skriver en doktoravhandling bestående av artikler med flere forfattere må alle medforfatterne fylle ut og signere en medforfattererklæring (pdf | doc). Erklæringen skal beskrive ditt og medforfatternes bidrag til artikkelen og det er spesielt viktig at ditt arbeid kan identifiseres. Erklæringen ibefatter også et samtykke om at artikkelen kan brukes i avhandlingen.

Nyttige lenker om medforfatterskap

Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale bibliotek for råd og støtte knyttet til ditt spesifikke fagfelt.

Kontakt Universitetsbliotekets publiseringsgruppe ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforslag til denne siden.